ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
రాజన సంగ్రామమ ఆశ్చర్యం శృణు కీర్తయతొ మమ
కురూణాం పాణ్డవానాం చ యదా యుథ్ధమ అవర్తత
2 భారథ్వాజం సమాసాథ్య వయూహస్య పరముఖే సదితమ
అయొధయన రణే పార్దా థరొణానీకం బిభిత్సవః
3 రక్షమాణాః సవకం వయూహం థరొణస్యాపి చ సైనికాః
అయొధయన రణే పార్దాన పరార్దయన్తొ మహథ యశః
4 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ విరాటం థశభిః శరైః
ఆజఘ్నతుః సుసంక్రుథ్ధౌ తవ పుత్రహితైషిణౌ
5 విరాటశ చ మహారాజ తావ ఉభౌ సమరే సదితౌ
పరాక్రాన్తమ పరాక్రమ్య యొధయామ ఆస సానుగౌ
6 తేషాం యుథ్ధం సమభవథ థారుణం శొణితొథకమ
సింహస్య థవిపముఖ్యాభ్యాం పరభిన్నాభ్యాం యదా వనే
7 బాహ్లీకం రభసం యుథ్ధే యాజ్ఞసేనిర మహాబలః
ఆజఘ్నే విశిఖైస తీక్ష్ణైర ఘొరైర మర్మాస్ది భేథిభిః
8 బాహ్లీకొ యాజ్ఞసేనిం తు హేమపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
ఆజఘాన భృశం కరుథ్ధొ నవభిర నతపర్వభిః
9 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరం శరశక్తిసమాకులమ
భీరూణాం తరాసజననం శూరాణాం హర్షవర్ధనమ
10 తాభ్యాం తత్ర శరైర ముక్తైర అన్తరిక్షం థిశస తదా
అభవత సంవృతం సర్వం న పరాజ్ఞాయత కిం చన
11 శైబ్యొ గొవాసనొ యుథ్ధే కాశ్య పుత్రం మహారదమ
స సైన్యొ యొధయామ ఆస గజః పరతిగజం యదా
12 బాహ్లీక రాజః సంరబ్ధొ థరౌపథేయాన మహారదాన
మనః పఞ్చేన్థ్రియాణీవ శుశుభే యొధయన రణే
13 అయొధయంస తే చ భృశం తం శరౌఘైః సమన్తతః
ఇన్థ్రియార్దా యదా థేహం శశ్వథ థేహభృతాం వర
14 వార్ష్ణేయం సాత్యకిం యుథ్ధే పుత్రొ థుఃశాసనస తవ
ఆజఘ్నే సాయకైస తీక్ష్ణైర నవభిర నతపర్వభిః
15 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా మహేష్వాసేన ధన్వినా
ఈషన మూర్ఛాం జగామాశు సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
16 సమాశ్వస్తస తు వార్ష్ణేయస తవ పుత్రం మహారదమ
వివ్యాధ థశభిస తూర్ణం సాయకైః కఙ్కపత్రిభిః
17 తావ అన్యొన్యం థృఢం విథ్ధావ అన్యొన్యశరవిక్షతౌ
రేజతుః సమరే రాజన పుష్పితావ ఇవ కింశుకౌ
18 అలమ్బుసస తు సంక్రుథ్ధః కున్తిభొజశరార్థితః
అశొభత పరం లక్ష్మ్యా పుష్పాఢ్య ఇవ కింశుకః
19 కున్తిభొజం తతొ రక్షొ విథ్ధ్వా బహుభిర ఆయసైః
అనథథ భైరవం నాథం వాహిన్యాః పరముఖే తవ
20 తతస తౌ సమరే శూరౌ యొధయన్తౌ పరస్పరమ
థథృశుః సర్వభూతాని శక్ర జమ్భౌ యదా పురా
21 శకునిం రభసం యుథ్ధే కృతవైరం చ భారత
మాథ్రీపుత్రౌ చ సంరబ్ధౌ శరైర అర్థయతాం మృధే
22 తన మూలః స మహారాజ పరావర్తత జనక్షయః
తవయా సంజనితొ ఽతయర్దం కర్ణేన చ వివర్ధితః
23 ఉథ్ధుక్షితశ చ పుత్రేణ తవ కరొధహుతాశనః
య ఇమాం పృదివీం రాజన థగ్ధుం సర్వాం సముథ్యతః
24 శకునిః పాణ్డుపుత్రాభ్యాం కృతః స విముఖః శరైః
నాభ్యజానత కర్తవ్యం యుధి కిం చిత పరాక్రమమ
25 విముఖం చైనమ ఆలొక్య మాథ్రీపుత్రౌ మహారదౌ
వవర్షతుః పునర బాణైర యదా మేఘౌ మహాగిరిమ
26 స వధ్యమానొ బహుభిః శరైః సంనతపర్వభిః
సంప్రాయాజ జవనైర అశ్వైర థరొణానీకాయ సౌబలః
27 ఘటొత్కచస తదా శూరం రాక్షస్మ తమ అలాయుధమ
అభ్యయాథ రభసం యుథ్ధే వేగమ ఆస్దాయ మధ్యమమ
28 తయొర యుథ్ధం మహారాజ చిత్రరూపమ ఇవాభవత
యాథృశం హి పురావృత్తం రామరావణయొర మృధే
29 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా మథ్రరాజానమ ఆహవే
విథ్ధ్వా పఞ్చాశతా బాణైః పునర వివ్యాధ సప్తభిః
30 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తయొర అత్యథ్భుతం నృప
యదాపూర్వం మహథ యుథ్ధం శమ్బరామర రాజయొః
31 వివింశతిశ చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ తవాత్మజః
అయొధయన భీమసేనం మహత్యా సేనయా వృతాః