ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరవిష్టయొర మహారాజ పార్ద వార్ష్ణేయయొస తథా
థుర్యొధనే పరయాతే చ పృష్ఠతః పురుషర్షభే
2 జవేనాభ్యథ్రవన థరొణం మహతా నిస్వనేన చ
పాణ్డవాః సొమకైః సార్ధం తతొ యుథ్ధమ అవర్తత
3 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరం తుములం లొమహర్షణమ
పాఞ్చాలానాం కురూణాం చ వయూహస్య పురతొ ఽథభుతమ
4 రాజన కథా చిన నాస్మాభిర థృష్టం తాథృఙ న చ శరుతమ
యాథృఙ మధ్యగతే సూర్యే యుథ్ధమ ఆసీథ విశాం పతే
5 ధృష్టథ్యుమ్నముఖాః పార్దా వయూఢానీకాః పరహారిణః
థరొణస్య సైన్యం తే సర్వే శరవర్షైర అవాకిరన
6 వయం థరొణం పురస్కృత్య సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
పార్షత పరముఖాన పార్దాన అభ్యవర్షామ సాయకైః
7 మహామేఘావ ఇవొథీర్ణౌ మిశ్రవాతౌ హిమాత్యయే
సేనాగ్రే విప్రకాశేతే రుచిరే రదభూషితే
8 సమేత్య తు మహాసేనే చక్రతుర వేగమ ఉత్తమమ
జాహ్నవీ యమునే నథ్యౌ పరావృషీవొల్బణొథకే
9 నానాశస్త్రపురొ వాతొ థవిపాశ్వరదసంవృతః
గథా విథ్యున మహారౌథ్రః సంగ్రామజలథొ మహాన
10 భారథ్వాజానిలొథ్ధూతః శరధారా సహస్రవాన
అభ్యవర్షన మహారౌథ్రః పాణ్డుసేనాగ్నిమ ఉథ్ధతమ
11 సముథ్రమ ఇవ ఘర్మాన్తే వివాన ఘొరొ మహానిలః
వయక్షొభయథ అనీకాని పాణ్డవానాం థవిజొత్తమః
12 తే ఽపి సర్వప్రయత్నేన థరొణమ ఏవ సమాథ్రవన
బిభిత్సన్తొ మహాసేనం వార్యౌఘాః పరబలా ఇవ
13 వారయామ ఆస తాన థరొణొ జలౌఘాన అచలొ యదా
పాణ్డవాన సమరే కరుథ్ధాన పాఞ్చాలాంశ చ స కేకయాన
14 అదాపరే ఽపి రాజానః పరావృత్య సమన్తతః
మహాబాలా రణే శూరాః పాఞ్చాలాన అన్వవారయన
15 తతొ రణే నరవ్యాఘ్రః పార్షతః పాణ్డవైః సహ
సంజఘానాసకృథ థరొణం బిభిత్సుర అరివాహినీమ
16 యదైవ శరవర్షాణి థరొణొ వర్షతి పార్షతే
తదైవ శరవర్షాణి ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽభయవర్షత
17 సనిస్త్రింశపురొ వాతః శక్తిప్రాసర్ష్టి సంవృతః
జయా విథ్యుచ చాపసంహ్రాథొ ధృష్టథ్యుమ్న బలాహకః
18 శరధారాశ్మ వర్షాణి వయసృజత సర్వతొథిశమ
నిఘ్నన రదవరాశ్వౌఘాంశ ఛాథయామ ఆస వాహినీమ
19 యం యమ ఆర్ఛచ ఛరైర థరొణః పాణ్డవానాం రదవ్రజమ
తతస తతః శరైర థరొణమ అపాకర్షత పార్షతః
20 తదా తు యతమానస్య థరొణస్య యుధి భారత
ధృష్టథ్యుమ్నం సమాసాథ్య తరిధా సైన్యమ అభిథ్యత
21 భొజమ ఏకే నయవర్తన్త జలసంధమ అదాపరే
పాణ్డవైర హన్యమానాశ చ థరొణమ ఏవాపరే ఽవరజన
22 సైన్యాన్య అఘటయథ యాని థరొణస తు రదినాం వరః
వయధమచ చాపి తాన్య అస్య ఘృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
23 ధార్తరాష్టాస తరిధా భూతా వధ్యన్తే పాణ్డుసృఞ్జయైః
అగొపాః పశవొ ఽరణ్యే బహుభిః శవాపథైర ఇవ
24 కాలః సంగ్రసతే యొధాన ధృష్టథ్యుమ్నేన మొహితాన
సంగ్రామే తుములే తస్మిన్న ఇతి సంమేనిరే జనాః
25 కునృపస్య యదా రాష్ట్రం థుర్భిక్షవ్యాధితస్కరైః
థరావ్యతే తథ్వథ ఆపన్నా పాణ్డవైస తవ వాహినీ
26 అర్కరశ్మి పరభిన్నేషు శస్త్రేషు కవచేషు చ
చక్షూంషి పరతిహన్యన్తే సైన్యేన రజసా తదా
27 తరిధా భూతేషు సైన్యేషు వధ్యమానేషు పాణ్డవైః
అమర్షితస తతొ థరొణః పాఞ్చాలాన వయధమచ ఛరైః
28 మృథ్నతస తాన్య అనీకాని నిఘ్నతశ చాపి సాయకైః
బభూవ రూపం థరొణస్య కాలాగ్నేర ఇవ థీప్యతః
29 రదం నాగం హయం చాపి పత్తినశ చ విశాం పతే
ఏకైకేనేషుణా సంఖ్యే నిర్బిభేథ మహారదః
30 పాణ్డవానాం తు సైన్యేషు నాస్తి కశ చిత స భారత
థధార యొ రణే బాణాన థరొణ చాపచ్యుతాఞ శితాన
31 తత పచ్యమానమ అర్కేణ థరొణ సాయకతాపితమ
బభ్రామ పార్షతం సైన్యం తత్ర తత్రైవ భారత
32 తదైవ పార్షతేనాపి కాల్యమానం బలం తవ
అభవత సర్వతొ థీప్తం శుష్కం వనమ ఇవాగ్నినా
33 వధ్యమానేషు సైన్యేషు థరొణ పార్షత సాయకైః
తయక్త్వా పరాణాన పరం శక్త్యా పరాయుధ్యన్త సమ సైనికాః
34 తావకానాం పరేషాం చ యుధ్యతాం భరతర్షభ
నాసీత కశ చిన మహారాజ యొ ఽతయాక్షీత సంయుగం భయాత
35 భీమసేనం తు కౌన్తేయం సొథర్యాః పర్యవారయన
వివింశతిశ చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ మహారదః
36 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ కషేమధూర్తిశ చ వీర్యవాన
తరయాణాం తవ పుత్రాణాం తరయ ఏవానుయాయినః
37 బాహ్లీక రాజస తేజస్వీ కులపుత్రొ మహారదః
సహ సేనః సహామాత్యొ థరాపథేయాన అవారయత
38 శబ్యొ గొవాసనొ రాజా యొధైర థశశతావరైః
కాశ్యస్యాభిభువః పుత్రం పరాక్రాన్తమ అవారయత
39 అజాతశత్రుం కౌన్తేయం జవలన్తమ ఇవ పావకమ
మథ్రాణమేశ్వరః శల్యొ రాజా రాజానమ ఆవృణొత
40 థుఃశాసనస తవ అవస్దాప్య సవమ అనీకమ అమర్షణః
సాత్యకిం పరయయౌ కరుథ్ధః శూరొ రదవరం యుధి
41 సవకేనాహమ అనీకేన సంనథ్ధ కవచావృతః
చతుఃశతైర మహేష్వాసైశ చేకితానమ అవారయమ
42 శకునిస తు సహానీకొ మాథ్రీపుత్రమ అవారయత
గాన్ధారకైః సప్తశతైశ చాపశక్తిశరాసిభిః
43 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ విరాటం మత్స్యమ ఆర్ఛతామ
పరాణాంస తయక్త్వా మహేష్వాసౌ మిత్రార్దే ఽభయుథ్యతౌ యుధి
44 శిఖణ్డినం యాజ్ఞసేనిం రున్ధానమ అపరాజితమ
బాహ్లికః పరతిసంయత్తః పరాక్రానమ అవారయత
45 ధృష్టథ్యుమ్నం చ పాఞ్చాల్యం కరూరైః సార్ధం పరభథ్రకైః
ఆవన్త్యః సహ సౌవీరైః కరుథ్ధ రూపమ అవారయత
46 ఘటొత్కచం తదా శూరం రాక్షసం కరూర యొధినమ
అలాయుధొ ఽథరవత తూర్ణం కరుథ్ధమ ఆయాన్తమ ఆహవే
47 అలమ్బుసం రాక్షసేన్థ్రం కున్తిభొజొ మహారదః
సైన్యేన మహతా యుక్తః కరుథ్ధ రూపమ అవారయత
48 సైన్ధవః పృష్ఠతస తవ ఆసీత సర్వసైన్యస్య భారత
రక్షితః పరమేష్వాసైః కృపప్రభృతిభీ రదైః
49 తస్యాస్తాం చక్రరక్షౌ థవౌ సైన్ధవస్య బృహత్తమౌ
థరౌణిర థక్షిణతొ రాజన సూతపుత్రశ చ వామతః
50 పృష్ఠగొపాస తు తస్యాసన సౌమథత్తి పురొగమాః
కృపశ చ వృషసేనశ చ శలః శల్యశ చ థుర్జయః
51 నీతిమన్తొ మహేష్వాసాః సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
సైన్ధవస్య విధాయైవం రక్షాం యుయుధిరే తథా