ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః పరవిష్టే కౌన్తేయే సిన్ధురాజజిఘాంసయా
థరొణానీకం వినిర్భిథ్య భొజానీకం చ థుస్తరమ
2 కామ్బొజస్య చ థాయాథే హతే రాజన సుథక్షిణే
శరుతాయుధే చ విక్రాన్తే నిహతే సవ్యసాచినా
3 విప్రథ్రుతేష్వ అనీకేషు విధ్వస్తేషు సమన్తతః
పరభగ్నం సవబలం థృష్ట్వా పుత్రస తే థరొణమ అభ్యయాత
4 తవరన్న ఏకరదేనైవ సమేత్య థరొణమ అబ్రవీత
గతః స పురుషవ్యాఘ్రః పరమద్యేమాం మహాచమూమ
5 అత్ర బుథ్ధ్యా సమీక్షస్వ కిం ను కార్యమ అనన్తరమ
అర్జునస్య విఘాతాయ థారుణే ఽసమిఞ జనక్షయే
6 యదా స పురుషవ్యాఘ్రొ న హన్యేత జయథ్రదః
తదావిధత్స్వ భథ్రం తే తవం హి నః పరమా గతిః
7 అసౌ ధనంజయాగ్నిర హి కొపమారుత చొథితః
సేనా కక్షం థహతి మే వహ్నిః కక్షమ ఇవొత్దితః
8 అతిక్రాన్తే హి కౌన్తేయే భిత్త్వా సైన్యం పరంతప
జయథ్రదస్య గొప్తారః సంశయం పరమం గతాః
9 సదిరా బుథ్థిహ్ర నరేన్థ్రాణామ ఆసీథ బరహ్మవిథాం వర
నాతిక్రమిష్యతి థరొణం జాతు జీవన ధనంజయః
10 సొ ఽసౌ పాదొ వయతిక్రాన్తొ మిషతస తే మహాథ్యుతే
సర్వం హయ అథ్యాతురం మన్యే నైతథ అస్తి బలం మమ
11 జానామి తవాం మహాభాగ పాణ్డవానాం హితే రతమ
తదా ముహ్యామి చ బరహ్మన కార్యవత్తాం విచిన్తయన
12 యదాశక్తి చ తే బరహ్మన వర్తయే వృత్తిమ ఉత్తమామ
పరీణామి చ యదాశక్తి తచ చ తవం నావబుధ్యసే
13 అస్మాన న తవం సథా భక్తాన ఇచ్ఛస్య అమితవిక్రమ
పాణ్డవాన సతతం పరీణాస్య అస్మాకం విప్రియే రతాన
14 అస్మాన ఏవొపజీవంస తవమ అస్మాకం విప్రియే రతః
న హయ అహం తవాం విజానామి మధు థిగ్ధమ ఇవ కషురమ
15 నాథాస్యచ చేథ వరం మహ్యం భవాన పాణ్డవ నిగ్రహే
నావారయిష్యం గచ్ఛన్తమ అహం సిన్ధుపతిం గృహాన
16 మయా తవ ఆశంసమానేన తవత్తస తరాణమ అబుథ్ధినా
ఆశ్వాసితః సిన్ధుపతిర మొహాథ థత్తశ చ మృత్యవే
17 యమ థంష్ట్రాన్తరం పరాప్తొ ముచ్యేతాపి హి మానవః
నార్జునస్య వశం పరాప్తొ ముచ్యేతాజౌ జయథ్రదః
18 స తదా కురు శొణాశ్వ యదా రక్ష్యేత సైన్ధవః
మమ చార్తప్రలాపానాం మా కరుధః పాహి సైన్ధవమ
19 [థర్న]
నాభ్యసూయామి తే వాచమ అశ్వత్దామ్నాసి మే సమః
సత్యం తు తే పరవక్ష్యామి తజ జుషస్వ విశాం పతే
20 సారదిః పరవరః కృష్ణః శీఘ్రాశ చాస్య హయొత్తమాః
అల్పం చ వివరం కృత్వా తూర్ణం యాతి ధనంజయః
21 కిం ను పశ్యసి బాణౌఘాన కరొశమాత్రే కిరీటినః
పశ్చాథ రదస్య పతితాన కషిప్తాఞ శీఘ్రం హి గచ్ఛతః
22 న చాహం శీఘ్రయానే ఽథయ సమర్దొ వయసాన్వితః
సేనాముఖే చ పార్దానామ ఏతథ బలమ ఉపస్దితమ
23 యుధిష్ఠిరశ చ మే గరాహ్యొ మిషతాం సర్వధన్వినామ
ఏవం మయా పరతిజ్ఞాతం కషత్రమధ్యే మహాభుజ
24 ధనంజయేన చొత్సృష్టొ వర్తతే పరముఖే మమ
తస్మాథ వయూహ ముఖం హిత్వా నాహం యాస్యామి ఫల్గునమ
25 తుల్యాభిజనకర్మాణం శత్రుమ ఏకం సహాయవాన
గత్వా యొధయ మా భైస తవం తవం హయ అస్య జగతః పతిః
26 రాజా శూరః కృతీ థక్షౌ వైరమ ఉత్పాథ్య పాణ్డవైః
వీర సవయం పరయాహ్య ఆశు యత్ర యాతొ ధనంజయః
27 [థుర]
కదం తవామ అప్య అతిక్రాన్తః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
ధనంజయొ మయా శక్య ఆచార్య పరతిబాధితుమ
28 అపి శక్యొ రణే జేతుం వజ్రహస్తః పురంథరః
నార్జునః సమరే శక్యొ జేతుం పరపురంజయః
29 యేన భొజశ చ హార్థిక్యొ భవాంశ చ తరిథశొపమః
అస్త్రప్రతాపేన జితౌ శరుతాయుశ చ నిబర్హితః
30 సుథక్షిణశ చ నిహతః స చ రాజా శరుతాయుధః
శరుతాయుశ చాచ్యుతాయుశ చ మలేచ్ఛాశ చ శతశొ హతాః
31 తం కదం పాణ్డవం యుథ్ధే థహన్తమ అహితాన బహూన
పరతియొత్స్యామి థుర్ధర్షం తన మే శంసాస్త్ర కొవిథ
32 కషమం చేన మన్యసే యుథ్ధం మమ తేనాథ్య శాధి మామ
పరవాన అస్మి భవతి పరేష్యకృథ రక్ష మే యశః
33 [థర్న]
సత్యం వథసి కౌరవ్య కురాధర్షొ ధనంజయః
అహం తు తత కరిష్యామి యదైనం పరసహిష్యసి
34 అథ్భుతం చాథ్య పశ్యన్తు లొకే సర్వధనుర్ధరాః
విషక్తం తవయి కౌన్తేయం వాసుథేవస్య పశ్యతః
35 ఏష తే కవచం రాజంస తదా బధ్నామి కాఞ్చనమ
యదా న బాణా నాస్త్రాణి విషహిష్యన్తి తే రణే
36 యథి తవాం సాసురసురాః స యక్షొరగ రాక్షసాః
యొధయన్తి తరయొ లొకాః స నరా నాస్తి తే భయమ
37 న కృష్ణొ న చ కౌనేయొ న చాన్యః శస్త్రభృథ రణే
శరానర్పయితుం కశ చిత కవచే తవ శక్ష్యతి
38 స తవం కవచమ ఆస్దాయ కరుథ్ధమ అథ్య రణే ఽరజునమ
తవరమాణః సవయం యాహి న చాసౌ తవాం సహిష్యతే
39 [స]
ఏవమ ఉక్త్వా తవరన థరొణః సపృష్ట్వామ్భొ వర్మ భాస్వరమ
ఆబబన్ధాథ్భుతతమం జపన మన్త్రం యదావిధి
40 రణే తస్మిన సుమహతి విజయాయ సుతస్య తే
విసిస్మాపయిషుర లొకం విథ్యయా బరహ్మవిత్తమః
41 [థర్న]
కరొతు సవస్తి తే బరహ్మా సవస్తి చాపి థవిజాతయః
సరీసృపాశ చ యే శరేష్ఠాస తేభ్యస తే సవస్తి భారత
42 యయాతిర నహుషశ చైవ ధున్ధుమారొ భగీరదః
తుభ్యం రాజర్షయః సర్వే సవస్తి కుర్వన్తు సర్వశః
43 సవస్తి తే ఽసత్వ ఏకపాథేభ్యొ బహు పాథేభ్య ఏవ చ
సవస్త్య అస్త్వ అపాథకేభ్యశ చ నిత్యం తవ మహారణే
44 సవాహా సవధా శచీ చైవ సవస్తి కుర్వన్తు తే సథా
లక్ష్ణీర అరున్ధతీ చైవ కురౌతాం సవస్తి తే ఽనఘ
45 అసితొ థేవలశ చైవ విశ్వామిత్రస తదాఙ్గిరాః
వసిష్ఠః కశ్యపశ చైవ సవస్తి కుర్వన్తు తే నృప
46 ధాతా విధాతా లొకేశొ థిశశ చ స థిగ ఈశ్వరాః
సవస్తి తే ఽథయ పరయచ్ఛన్తు కార్త్తికేయశ చ షణ ముఖః
47 వివస్వాన భగవాన సవస్తి కరొతు తవ సర్వశః
థిగ గజాశ చైవ చత్వారః కషితిః ఖం గగనం గరహాః
48 అధస్తాథ ధరణీం యొ ఽసౌ సథా ధారయతే నృప
స శేషః పన్నగశ్రేష్ఠః సవస్తి తుభ్యం పరయచ్ఛతు
49 గాన్ధారే యుధి విక్రమ్య నిర్జితాః సురసత్తమాః
పురా వృత్రేణ థైత్యేన భిన్నథేహాః సహస్రశః
50 హృతతేజొబలాః సర్వే తథా సేన్థ్రా థివౌకసః
బరహ్మాణం శరణం జగ్ముర వృత్రాథ భీతా మహాసురాత
51 [థేవాహ]
పరమర్థితానాం వృత్రేణ థేవానాం థేవ సత్తమ
గతిర భవ సుర శరేష్ఠ తరాహి నొ మహతొ భయాత
52 [థర్న]
అద పార్శ్వే సదితం విష్ణుం శక్రాథీంశ చ సురొత్తమాన
పరాహ తద్యమ ఇథం వాక్యం విషణ్ణాన సురసత్తమాన
53 రక్ష్యా మే సతతం థేవాః సహేన్థ్రాః స థవిజాతయః
తవష్టుః సుథుర్ధరం తేజొ యన వృత్రొ వినిర్మితః
54 తవష్ట్రా పురా తపస తప్త్వా వర్షాయుతశతం తథా
వృత్రొ వినిర్మితొ థేవాః పరాప్యానుజ్ఞాం మహేశ్వరాత
55 స తస్యైవ పరసాథాథ వై హన్యాథ ఏవ రిపుర బలీ
నాగత్వా శంకర సదానం భగవాన థృశ్యతే హరః
56 థృష్ట్వా హనిష్యద రిపుం కషిప్రం గచ్ఛత మన్థరమ
యత్రాస్తే తపసాం యొనిర థక్షయజ్ఞవినాశనః
పినాకీ సర్వభూతేశొ భగ నేత్రనిపాతనః
57 తే గత్వా సహితా థేవా బరహ్మణా సహ మన్థరమ
అపశ్యంస తేజసాం రాశిం సూర్యకొటి సమప్రభమ
58 సొ ఽబరవీత సవాగతం థేవా బరూత కిం కరవాణ్య అహమ
అమొఘం థర్శనం మహ్యమ ఆమప్రాప్తిర అతొ ఽసతు వః
59 ఏవమ ఉక్తాస తు తే సర్వే పరత్యూచుస తం థివౌకసః
తేజొ హృతం నొవృత్రేణ గతిర భవ థివౌకసామ
60 మూర్తీర ఈక్షష్వ నొ థేవ పరహారైర జర్జరీకృతాః
శరణం తవాం పరపన్నాః సమ గతిర భవ మహేశ్వర
61 [మహేష్వర]
విథితం మే యదా థేవాః కృత్యేయం సుమహాబలా
తవష్టుస తేజొ భవా ఘొరా థుర్నివార్యాకృతాత్మభిః
62 అవశ్యం తు మయా కార్యం సాహ్యం సర్వథివౌకసామ
మమేథం గాత్రజం శక్ర కవచం గృహ్య భాస్వరమ
బధానానేన మన్త్రేణ మానసేన సురేశ్వర
63 [థర్న]
ఇత్య ఉక్త్వా వరథః పరాథాథ వర్మతన మన్త్రమ ఏవ చ
స తేన వర్మణా గుప్తః పరాయాథ వృత్ర చమూం పరతి
64 నానావిధైశ చ శస్త్రౌఘైః పాత్యమానైర మహారణే
న సంధిః శక్యతే భేత్తుం వర్మ బన్ధస్య తస్య తు
65 తతొ జఘాన సమరే వృత్రం థేవపతిః సవయమ
తం చ మత్రమయం బన్ధం వర్మ చాఙ్గిరసే థథౌ
66 అఙ్గిరాః పరాహ పుత్రస్య మన్త్రజ్ఞస్య బృహస్పతేః
బృహస్పతిర అదొవాచ అగ్నివేశ్యాయ ధీమతే
67 అగ్నివేశ్యొ మమ పరాథాత తేన బధ్నామి వర్మ తే
తవాథ్య థేహరక్షార్దం మన్త్రేణ నృపసత్తమ
68 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ థరొణస తవ పుత్రం మహాథ్యుతిః
పునర ఏవ వచః పరాహ శనైర ఆచార్య పుంగవః
69 బరహ్మసూత్రేణ బధ్నామి కవచం తవ పార్దివ
హిరణ్యగర్భేణ యదా యథ్ధం విష్ణొః పురా రణే
70 యదా చ బరహ్మణా బథ్ధం సంగ్రామే తారకామయే
శక్రస్య కవచం థివ్యం తదా బధ్నామ్య అహం తవ
71 బథ్ధ్వా తు కవచం తస్య మన్త్రేణ విధిపూర్వకమ
పరేషయామ ఆస రాజానం యుథ్ధాయ మహతే థవిజః
72 స సంనథ్ధొ మహాబాహుర ఆచార్యేణ మహాత్మనా
రదానాం చ సహస్రేణ తరిగర్తానాం పరహారిణామ
73 తదా థన్తి సహస్రేణ మత్తానాం వీర్యశాలినామ
అశ్వానామ అయుతేనైవ తదాన్యైశ చ మహారదైః
74 వృతః పరాయాన మహాబాహుర అర్జునస్య రదం పరతి
నానా వాథిత్రఘొషేణ యదా వైరొచనిస తదా
75 తతః శబ్థొ మహాన ఆసీత సైన్యానాం తవ భారత
అగాధం పరస్దితం థృట్ష్ట్వా సముథ్రమ ఇవ కౌరవమ