ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హతే సుథక్షిణే రాజన వీరే చైవ శరుతాయుధే
జవేనాభ్యథ్రవన పార్దం కుపితాః సైనికాస తవ
2 అభీషాహా శూరసేనాః శిబయొ ఽద వసాతయః
అభ్యవర్షంస తతొ రాజఞ శరవర్షైర ధనంజయమ
3 తేషాం షష్టిశతానార్యాన పరామద్నత పాణ్డవైః శరైః
తే సమ భీతాః పలాయన్త వయాఘ్రాత కషుథ్రమృగా ఇవ
4 తే నివృత్య పునః పార్దం సరతః పర్యవారయన
రణే సపత్నాన నిఘ్నన్తం జిగీషంతన పరాన యుధి
5 తేషామ ఆపతతాం తూర్ణం గాణ్డీవప్రేషితైః శరైః
శిరాంసి పాతయామ ఆస బాహూంశ చైవ ధనంజయః
6 శిరొభిః పతితైస తత్ర భూమిర ఆసీన నిరన్తరా
అభ్రచ ఛాయేవ చైవాసీథ ధవాఙ్క్ష గృధ్రవడైర యుధి
7 తేషు తూత్సాథ్యమానేషు కరొధామర్షసమన్వితౌ
శరుతాయుశ చాచ్యుతాయుశ చ ధనంజయమ అయుధ్యతామ
8 బలినౌ సపర్దినౌ వీరౌ కులజౌ బాహుశాలినౌ
తావ ఏనం శరవర్షాణి సవ్యథక్షిణమ అస్యతామ
9 తవరాయుక్తౌ మహారాజ పరార్దయానౌ మహథ యశః
అర్జునస్య వధప్రేప్సూ పుత్రార్దే తవ ధన్వినౌ
10 తావ అర్జునం సహస్రేణ పత్రిణాం నతపర్వణామ
పూరయామ ఆసతుః కరుథ్ధౌ తడాగం జలథౌ యదా
11 శరుతాయుశ చ తతః కరుథ్ధస తొమరేణ ధనంజయమ
ఆజఘాన రదశ్రేష్ఠః పీతేన నిశితేన చ
12 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా శత్రుణా శత్రుకర్శనః
ఆజగామ పరం మొహం మొహయన కేశవం రణే
13 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు సొ ఽచయుతాయుర మహారదః
శూలేన భృశతీక్ష్ణేన తాడయామ ఆస పాణ్డవమ
14 కషతే కషారం స హి థథౌ పాణ్డవస్య మహాత్మనః
పార్దొ ఽపి భృశసంవిథ్ధొ ధవజయష్టిం సమాశ్రితః
15 తతః సర్వస్య సైన్యస్య తావకస్య విశాం పతే
సింహనాథొ మహాన ఆసీథ ధతం మత్వా ధనంజయమ
16 కృష్ణశ చ భృశసంతప్తొ థృష్ట్వా పార్దం విచేతసమ
ఆశ్వాసయత సుహృథ్యాభిర వాగ్భిస తత్ర ధనంజయమ
17 తతస తౌ రదినాం శరేష్ఠౌ లబ్ధలక్షౌ ధనంజయమ
వాసుథేవం చ వార్ష్ణేయం శరవర్షైః సమన్తతః
18 సచక్రకూబర రదం సాశ్వధ్వజపతాకినమ
అథృశ్యం చక్రతుర యుథ్ధే తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
19 పరత్యాశ్వస్తస తు బీభత్సుః శనకైర ఇవ భారత
పరేతరాజపురం పరాప్య పునః పరత్యాగతొ యదా
20 సంఛన్నం శరజాలేన రదం థృష్ట్వా స కేశవమ
శత్రూ చాభిముఖౌ థృష్ట్వా థీప్యమానావ ఇవానలౌ
21 పరాథుశ్చక్రే తతః పార్దః శాక్రమ అస్త్రం మహారదః
తస్మాథ ఆసన సహస్రాణి శరాణాం నతపర్వణామ
22 తే జఘ్నుస తౌ మహేష్వాసౌ తాభ్యాం సృష్టాంశ చ సాయకాన
విచేరుర ఆకాశగతాః పార్ద బాణవిథారితాః
23 పరతిహత్య శరాంస తూర్ణం శరవేగేన పాణ్డవః
పరతస్దే తత్ర తత్రైవ యొధయన వై మహారదాన
24 తౌ చ ఫల్గున బాణౌఘైర విబాహు శిరసౌ కృతౌ
వసుధామ అన్వపథ్యేతాం వాతనున్నావ ఇవ థరుమౌ
25 శరుతాయుషశ చ నిధనం వధశ చైవాచ్యుతాయుషః
లొకవిస్మాపనమ అభూత సముథ్రస్యేవ శొషణమ
26 తయొః పథానుగాన హత్వా పునః పఞ్చశతాన రదాన
అభ్యగాథ భారతీం సేనాం నిఘ్నన పార్దొ వరాన వరాన
27 శరుతాయుషం చ నిహతం పరేక్ష్య చైవాచ్యుతాయుషమ
అయుతాయుశ చ సంక్రుథ్ధొ థీర్ఘాయుశ చైవ భారత
28 పుత్రౌ తయొర నరశ్రేష్ఠౌ కౌన్తేయం పరతిజగ్మతుః
కిరన్తౌ వివిధాన బాణాన పితృవ్యసనకర్శితౌ
29 తావ అర్జునొ ముహూర్తేన శరైః సంనతపర్వభిః
పరేషయత పరమక్రుథ్ధొ యమస్య సథనం పరతి
30 లొడయన్తమ అనీకాని థవిపం పథ్మసరొ యదా
నాశక్నువన వారయితుం పార్దం కషత్రియ పుంగవాః
31 అగ్నాస తు గజవారేణ పాణ్డవం పర్యవారయన
కరుథ్ధాః సహస్రశొ రాజఞ శిఖితా హస్తిసాథినః
32 థుర్యొధన సమాథిష్టాః కుఞ్జరైః పర్వతొపమైః
పరాచ్యాశ చ థాక్షిణాత్యాశ చ కలిఙ్గ పరముఖా నృపాః
33 తేషామ ఆపతతాం శీఘ్రం గాణ్డీవప్రేషితైః శరైః
నిచకర్త శిరాంస్య ఉగ్రౌ బాహూన అపి సుభూషణాన
34 తైః శిరొభిర మహీ కీర్ణా బాహుభిశ చ సహాఙ్గథైః
బభౌ కనకపాషాణా భుజగైర ఇవ సంవృతా
35 బాహవొ విశిఖైశ ఛిన్నాః శిరాంస్య ఉన్మదితాని చ
చయవమానాన్య అథృశ్యన్త థరుమేభ్య ఇవ పక్షిణః
36 శరైః సహస్రశొ విథ్ధా థవిపాః పరస్రుత శొణితాః
వయథృశ్యన్తాథ్రయః కాలే గైరికామ్బుస్రవా ఇవ
37 నిహతాః శేరతే సమాన్యే బీభత్సొర నిశితైః శరైః
గజపృష్ఠ గతా మలేచ్ఛా నానా వికృతథర్శనాః
38 నానావేషధరా రాజన నానాశస్త్రౌఘసంవృతాః
రుధిరేణానులిప్తాఙ్గా భాన్తి చిత్రైః శరైర హతాః
39 శొణితం నిర్వమన్తి సమ థవిపాః పార్ద శరాహతాః
సహస్రశశ ఛిన్నగాత్రాః సారొహాః సపథానుగాః
40 చుక్రుశుశ చ నిపేతుశ చ బభ్రముశ చాపరే థిశః
భృశం తరసాశ చ బహుధా సవానేన మమృథుర గజాః
సాన్తరాయుధికా మత్తా థవిపాస తీక్ష్ణవిషొపమాః
41 విథన్త్య అసురమాయాం యే సుఘొరా ఘొరచక్షుషః
యవనాః పారథాశ చైవ శకాశ చ సునికైః సహ
42 యొ యొనిప్రభవా మలేచ్ఛాః కాలకల్పాః పరహారిణః
థార్వాభిసారా థరథాః పుణ్డ్రాశ చ సహ బాహ్లికైః
43 న తే సమ శక్యాః సంఖ్యాతుం వరాతాః శతసహస్రశః
వృష్టిస తదావిధా హయ ఆసీచ ఛలభానామ ఇవాయతిః
44 అభ్రచ ఛాయామ ఇవ శరైః సైన్యే కృత్వా ధనంజయః
ముణ్డార్ధ ముణ్డజటిలాన అశుచీఞ జటిలాననాన
మలేచ్ఛాన అశాతయత సర్వాన సమేతాన అస్త్రమాయయా
45 శరైశ చ శతశొ విథ్ధాస తే సంఘాః సంఘచారిణః
పరాథ్రవన్త రణే భీతా గిరిగహ్వరవాసినః
46 గజాశ్వసాథి మలేచ్ఛానాం పతితానాం శతైః శరైః
వడాః కఙ్కా వృకా భూమావ అపివన రుధిరం ముథా
47 పత్త్యశ్వరదనాగైశ చ పరచ్ఛన్నకృతసంక్రమామ
శరవర్ష పలవాం ఘొరాం కేశశైవలశాడ్వలామ
పరావర్తయన నథీమ ఉగ్రాం శొణితౌఘతరఙ్గిణీమ
48 శిరస తరాణక్షుథ్రమత్స్యాం యుగాన్తే కాలసంభృతామ
అకరొథ గజసంబాధాం నథీమ ఉత్తరశొణితామ
థేహేభ్యొ రాజపుత్రాణాం నాగాశ్వరదసాథినామ
49 యదా సదలం చ నిమ్నం చ న సయాథ వర్షతి వాసవే
తదాసీత పృదివీ సర్వా శొణితేన పరిప్లుతా
50 షట సహస్రాన వరాన వీరాన పునర థశశతాన వరాన
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ కషత్రియాన కషత్రియర్షభః
51 శరైః సహస్రశొ విథ్ధా విధివత కల్పితా థవిపాః
శేరతే భూమిమ ఆసాథ్య శైలా వజ్రహతా ఇవ
52 స వాజిరదమాతఙ్గాన నిఘ్నన వయచరథ అర్జునః
పరభిన్న ఇవ మాతఙ్గొ మృథ్నన నడ వనమ యదా
53 భూరి థరుమలతా గుల్మం శుష్కేన్ధనతృణొలపమ
నిర్థహేథ అనలొ ఽరణ్యం యదా వాయుసమీరితః
54 సైన్యారణ్యం తవ తదా కృష్ణానిల సమీరితః
శరార్చిర అథహత కరుథ్ధః పాణ్డవాగ్నిర ధనంజయః
55 శూన్యాన కుర్వన రదొపస్దాన మానవైః సంస్తరన మహీమ
పరానృత్యథ ఇవ సంబాధే చాపహస్తొ ధనంజయః
56 వజ్రకల్పైః శరైర భూమిం కుర్వన్న ఉత్తరశొణితామ
పరావిశథ భారతీం సేనాం సంక్రుథ్ధొ వై ధనంజయః
తం శరుతాయుస తదామ్బష్ఠొ వరజమానం నయవారయత
57 తస్యార్జునః శరైస తీక్ష్ణైః కఙ్కపత్ర పరిచ్ఛథైః
నయపాతయథ ధయాఞ శీఘ్రం యతమానస్య మారిష
ధనుశ చాస్యాపరైశ ఛిత్త్వా శరైః పార్దొ విచక్రమే
58 అమ్బష్ఠస తు గథాం గృహ్య కరొధపర్యాకులేక్షణః
ఆససాథ రణే పార్దం కేశవం చ మహారదమ
59 తతః స పరహసన వీరొ గథామ ఉథ్యమ్య భారత
రదమ ఆవార్య గథయా కేశవం సమతాడయత
60 గథయా తాడితం థృష్ట్వా కేశవం పరవీరహా
అర్జునొ భృశసంక్రుథ్ధః సొ ఽమబష్ఠం పరతి భారత
61 తతః శరైర హేమపుఙ్ఖైః సగథం రదినాం వరమ
ఛాథయామ ఆస సమరే మేఘః సూర్యమ ఇవొథితమ
62 తతొ ఽపరైః శరైశ చాపి గథాం తస్య మహాత్మనః
అచూర్ణయత తథా పార్దస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
63 అద తాం పతితాం థృష్ట్వా గృహ్యాన్యాం మహతీం గథామ
అర్జునం వాసుథేవం చ పునః పునర అతాడయత
64 తస్యార్జునః కషురప్రాభ్యాం సగథావ ఉథ్యతౌ భుజౌ
చిచ్ఛేథేన్థ్ర ధవజాకారౌ శిరశ చాన్యేన పత్రిణా
65 స పపాత హతొ రాజన వసుధామ అనునాథయన
ఇన్థ్రధ్వజ ఇవొత్సృష్టొ యన్త్రనిర్ముక్త బన్ధనః
66 రదానీకావగాఢశ చ వారణాశ్వశతైర వృతః
సొ ఽథృశ్యత తథా పార్దొ ఘనైః సూర్య ఇవావృతః