ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సంనిరుథ్ధస తు తైః పార్దొ మహాబలపరాక్రమః
థరుతం సమనుయాతశ చ థరొణేన రదినాం వరః
2 కిరన్న ఇషుగణాంస తిక్ష్ణాన సవరశ్మీన ఇవ భాస్కరః
తాపయామ ఆస తత సైన్యం థేహం వయాధిగణొ యదా
3 అశ్వొ విథ్ధొ ధవజశ ఛిన్నః సారొహః పతితొ గజః
ఛత్రాణి చాపవిథ్ధాని రదాశ చక్రైర వినాకృతాః
4 విథ్రుతాని చ సైన్యాని శరార్తాని సమన్తతః
ఇత్య ఆసీత తుములం యుథ్ధం న పరాజ్ఞాయత కిం చన
5 తేషామ ఆయచ్ఛతాం సంఖ్యే పరస్పరమ అజిహ్మగైః
అర్జునొ ధవజినీం రాజన్న అభీక్ష్ణం సమకమ్పయత
6 సత్యాం చికీర్షమాణస తు పరతిజ్ఞాం సత్యసంగరః
అభ్యథ్రవథ రదశ్రేష్ఠం శొణాశ్వం శవేతవాహనః
7 తం థరొణః పఞ్చవింశత్యా మర్మభిథ్భిర అజిహ్మగైః
అన్తేవాసినమ ఆచార్యొ మహేష్వాసం సమర్థయత
8 తం తూర్ణమ ఇవ బీభత్సుః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
అభ్యధావథ ఇషూన అస్యన్న ఇషువేగవిఘాతకాన
9 తస్యాశు కషిపతొ భల్లాన భల్లైః సంనతపర్వభిః
పరత్యవిధ్యథ అమేయాత్మా బరహ్మాస్త్రం సముథీరయన
10 తథ అథ్భుతమ అపశ్యామ థరొణస్యాచార్యకం యుధి
యతమానొ యువా నైనం పరత్యవిధ్యథ యథ అర్జునః
11 కషరన్న ఇవ మహామేఘొ వారిధారాః సహస్రశః
థరొణ మేఘః పార్ద శైలం వవర్ష శరవృష్టిభిః
12 అర్జునః శరవర్షం తథ బరహ్మాస్త్రేణైవ మారిష
పరతిజగ్రాహ తేజస్వీ బాణైర బాణాన విశాతయన
13 థరొణస తు పఞ్చవింశత్యా శవేతవాహనమ ఆర్థయత
వాసుథేవం చ సప్తత్యా బాహ్వొర ఉరసి చాశుగైః
14 పార్దస తు పరహసన ధీమాన ఆచార్యం స శరౌఘిణమ
విసృజన్తం శితాన బాణాన అవారయత తం యుధి
15 అద తౌ వధ్యమానౌ తు థరొణేన రదసత్తమౌ
ఆవర్జయేతాం థుర్ధర్షం యుగాన్తాగ్నిమ ఇవొత్దితమ
16 వర్జయన నిశితాన బాణాన థరొణ చాపవినిఃసృతాన
కిరీటమాలీ కౌన్తేయొ భొజానీకం నయపాతయత
17 సొ ఽనతరా కృతవర్మాణం కామ్బొజం చ సుథక్షిణమ
అభ్యయాథ వర్జయన థరొణం మైనాకమ ఇవ పర్వతమ
18 తతొ భొజొ నరవ్యాఘ్రం థుఃసహః కురుసత్తమ
అవిధ్యత తూర్ణమ అవ్యగ్రొ థశభిః కఙ్కపత్రిభిః
19 తమ అర్జునః శితేనాజౌ రాజన వివ్యాధ పత్రిణా
పునశ చాన్యైస తరిభిర బాణైర మొహయన్న ఇవ సాత్వతమ
20 భొజస తు పరహసన పార్దం వాసుథేవం చ మాధవమ
ఏకైకం పఞ్చవింశత్యా సాయకానాం సమార్పయత
21 తస్యార్జునొ ధనుశ ఛిత్త్వా వివ్యాధైనం తరిసప్తభిః
శరైర అగ్నిశిఖాకారైః కరుథ్ధాశీవిష సంనిభైః
22 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ కృతవర్మా మహారదః
పఞ్చభిః సాయకైస తూర్ణం వివ్యాధొరసి భారత
23 పునశ చ నిశితైర బాణైః పార్దం వివ్యాధ పఞ్చభిః
తం పార్దొ నవభిర బాణైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
24 విషక్తం థృశ్యకౌనేయం కృతవర్మ రదం పరతి
చిన్తయామ ఆస వార్ష్ణేయొ న నః కాలాత్యయొ భవేత
25 తతః కృష్ణొ ఽబరవీత పార్దం కృతవర్మణి మా థయామ
కురు సామ్బన్ధికం కృత్వా పరమద్యైనం విశాతయ
26 తతః స కృతవర్మాణం మొహయిత్వార్జునః శరైః
అభ్యగాజ జవనైర అశ్వైః కామ్బొజానామ అనీకినీమ
27 అమర్షితస తు హార్థిఖ్యః పరవిష్టే శవేతవాహనే
విధున్వన స శరం చాపం పాఞ్చాల్యాభ్యాం సమాగతః
28 చక్రరక్షౌ తు పాఞ్చాల్యావ అర్జునస్య పథానుగౌ
పర్యవారయథ ఆయాన్తౌ కృతవర్మా రదేషుభిః
29 తావ అవిధ్యత తతొ భొజః సర్వపారశవైః శరైః
తరిభిర ఏవ యుధామన్యుం చతుర్భిశ చొత్తమౌజసమ
30 తావ అప్య ఏనం వివ్యధతుర థశభిర థశభిః శరైః
సంచిచ్ఛిథతుర అప్య అస్య ధవజం కార్ముకమ ఏవ చ
31 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ హార్థిక్యః కరొధమూర్ఛితః
కృత్వా విధనుషౌ వీరౌ శరవర్షైర అవాకిరత
32 తావ అన్యే ధనుషీ సజ్యే కృత్వా భొజం విజఘ్నతుః
తేనాన్తరేణ బీభత్సుర వివేశామిత్ర వాహినీమ
33 న లేభాతే తు తౌ థవారం వారితౌ కృతవర్మణా
ధార్తరాష్ట్రేష్వ అనీకేషు యతమానౌ నరర్షభౌ
34 అనీకాన్య అర్థయన యుథ్ధే తవరితః శవేతవాహనః
నావధీత కృతవర్మాణం పరాప్తమ అప్య అరిసూథనః
35 తం థృష్ట్వా తు తదాయాన్తం శూరొ రాజా శరుతాయుధః
అభ్యథ్రవత సుసంక్రుథ్ధొ విధున్వానొ మహథ ధనుః
36 స పార్దం తరిభిర ఆనర్ఛత సప్తత్యా చ జనార్థనమ
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన పార్ద కేతుమ అతాడయత
37 తమ అర్జునొ నవత్యా తు శరాణాం నతపర్వణామ
ఆజఘాన భృశం కరుథ్ధస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపమ
38 స తన న మమృషే రాజన పాణ్డవేయస్య విక్రమమ
అదైనం సప్త సప్తత్యా నారాచానాం సమార్పయత
39 తస్యార్జునొ ధనుశ ఛిత్త్వా శరావాపం నికృత్య చ
ఆజఘాన ఉరసి కరుథ్ధః సప్తభిర నతపర్వభిః
40 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ స రాజా కరొధమూర్హితః
వాసవిం నవభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
41 తతొ ఽరజునః సమయన్న ఏవ శరుతాయుధమ అరింథమః
శరైర అనేకసాహస్రైః పీడయామ ఆస భారత
42 అశ్వాంశ చాస్యావధీత తూర్ణం సారదిం చ మహారదః
వివ్యాధ చైనం సప్తత్యా నారాచానాం మహాబలః
43 హతాశ్వం రదమ ఉత్సృజ్య స తు రాజా శరుతాయుధః
అభ్యథ్రవథ రణే పార్దం గథామ ఉథ్యమ్య వీర్యవాన
44 వరుణస్యాత్మజొ వీరః స తు రాజా శరుతాయుధః
పర్ణాశా జననీ యస్య శీతతొయా మహానథీ
45 తస్య మాతాబ్రవీథ వాక్యం వరుణం పుత్రకారణాత
అవధ్యొ ఽయం భవేల్లొకే శత్రూణాం తనయొ మమ
46 వరుణస తవ అబ్రవీత పరీతొ థథామ్య అస్మై వరం హితమ
థివ్యమ అస్త్రం సుతస తే ఽయం యనావధ్యొ భవిష్యతి
47 నాస్తి చాప్య అమరత్వం వై మనుష్యస్య కదం చన
సర్వేణావశ్య మర్తవ్యం జాతేన సరితాం వరే
48 థుర్ధర్షస తవ ఏష శత్రూణాం రణేషు భవితా సథా
అస్త్రస్యాస్య పరభావాథ వై వయేతు తే మానసొ జవరః
49 ఇత్య ఉక్త్వా వరుణః పరాథాథ గథాం మన్త్రపురస్కృతామ
యామ ఆసాథ్య థురాధర్షః సర్వలొకే శరుతాయుధః
50 ఉవాచ చైనం భగవాన పునర ఏవ జలేశ్వరః
అయుధ్యతి న భొక్తవ్యా స తవయ్య ఏవ పతేథ ఇతి
51 స తయా వీర ఘాతిన్యా జనార్థనమ అతాడయత
పరతిజగ్రాహ తాం కృష్ణః పీనేనాంసేన వీర్యవాన
52 నాకమ్పయత శౌరిం సా విన్ధ్యం గిరిమ ఇవానిలః
పరత్యభ్యయాత తం విప్రొఢా కృత్యేవ థురధిష్ఠితా
53 జఘాన చాస్దితం వీరం శరుతాయుధమ అమర్షణమ
హత్వా శరుతాయుధం వీరం జగతీమ అన్వపథ్యత
54 హాహాకారొ మహాంస తత్ర సైన్యానాం సమజాయత
సవేనాస్త్రేణ హతం థృష్ట్వా శరుతాయుధమ అరింథమమ
55 అయుధ్యమానాయ హి సా కేశవాయ నరాధిప
కషిప్తా శరుతాయుధేనాద తస్మాత తమ అవధీథ గథా
56 యదొక్తం వరుణేనాజౌ తదా స నిధనం గతః
వయసుశ చాప్య అపతథ భూమౌ పరేక్షతాం సర్వధన్వినామ
57 పతమానస తు స బభౌ పర్ణాశాయాః పరియః సుతః
సంభగ్న ఇవ వాతేన బహుశాఖొ వనస్పతిః
58 తతః సర్వాణి సైన్యాని సేనాముఖ్యాశ చ సర్వశః
పరాథ్రవన్త హతం థృష్ట్వా శరుతాయుధమ అరింథమమ
59 తద కామ్బొజరాజస్య పుత్రః శూరః సుథక్షిణః
అభ్యయాజ జవనైర అశ్వైః ఫల్గునం శత్రుసూథనమ
60 తస్య పార్దః శరాన సప్త పరేషయామ ఆస భారత
తే తం శూరం వినిర్భిథ్య పరావిశన ధరణీతలమ
61 సొ ఽతివిథ్ధః శరైస తీక్ష్ణైర గాణ్డీవప్రేషితైర మృధే
అర్జునం పరతివివ్యాధ థశభిర కఙ్కపత్రిభిః
62 వాసుథేవం తరిభిర విథ్ధ్వా పునః పార్దం చ పఞ్చభిః
తస్య పార్దొ ధనుశ ఛిత్త్వా కేతుం చిచ్ఛేథ మారిష
63 భల్లాభ్యాం భృశతీక్ష్ణాభ్యాం తం చ వివ్యాధ పాణ్డవః
స తు పార్దం తరిభిర విథ్ధ్వా సింహనాథమ అదానథత
64 సర్వపారశవీం చైవ శక్తిం శూరః సుథక్షిణః
స ఘణ్టాం పరాహిణొథ ఘొరాం కరుథ్ధొ గాణ్డీవధన్వనే
65 సా జవలన్తీ మహొల్కేవ తమ ఆసాథ్య మహారదమ
స విస్ఫులిఙ్గా నిర్భిథ్య నిపపాత మహీతలే
66 తం చతుర్థశభిః పార్దొ నారాచైః కఙ్కపత్రిభిః
సాశ్వధ్వజధనుః సూతం వివ్యాధాచిన్త్య విక్రమః
రదం చాన్యైః సుబహుభిశ చక్రే విశకలం శరైః
67 సుథక్షిణం తు కామ్బొజం మొఘసంకల్పవిక్రమమ
బిభేథ హృథి బాణేన పృదు ధారేణ పాణ్డవః
68 స భిన్నమర్మా సరస్తాఙ్గః పరభ్రష్ట ముకుటాఙ్గథః
పపాతాభిముఖః శూరొ యన్త్రముక్త ఇవ ధవజః
69 గిరేః శిఖ రజః శరీమాన సుశాఖః సుప్రతిష్ఠితః
నిర్భగ్న ఇవ వాతేన కర్ణికారొ హిమాత్యయే
70 శేతే సమ నిహతొ భూమౌ కామ్బొజాస్తరణొచితః
సుథర్శనీయస తామ్రాక్షః కర్ణినా స సుథక్షిణః
పుత్రః కామ్బొజరాజస్య పార్దేన వినిపాతితః
71 తతః సర్వాణి సైన్యాని వయథ్రవన్త సుతస్య తే
హతం శరుతాయుధం థృష్ట్వా కామ్బొజం చ సుథక్షిణమ