ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 73)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
బాణే తస్మిన నికృత్తే తు ధృష్టథ్యుమ్నే చ మొక్షితే
తేన వృష్ణిప్రవీరేణ యుయుధానేన సంజయ
2 అమర్షితొ మహేష్వాసః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
నరవ్యాఘ్రః శినేః పౌత్రే థరొణః కిమ అకరొథ యుధి
3 [స]
సంప్రథ్రుతః కరొధవిషొ వయాథితాస్య శరాసనః
తీక్ష్ణధారేషు థశనః శితనారాచ థంష్ట్రవాన
4 సంరమ్భామర్ష తామ్రాక్షొ మహాహిర ఇవ నిఃశ్వసన
నరవీర పరముథితైః శొణైర అశ్వైర మహాజవైః
5 ఉత్పతథ్భిర ఇవాకాశం కరమథ్భిర ఇవ సర్వతః
రుక్మపుఙ్ఖాఞ శరాన అస్యన యుయుధానమ ఉపాథ్రవత
6 శరపాత మహావర్షం రదఘొషబలాహకమ
కార్ముకాకర్ష విక్షిప్తం నారాచబహు విథ్యుతమ
7 శక్తిఖడ్గాశని ధరం కరొధవేగసముత్దితమ
థరొణ మేఘమ అనావార్యం హయమారుత చొథితమ
8 థృష్ట్వైవాభిపతన్తం తం శూరః పరపురంజయః
ఉవాచ సూతం శైనేయః పరహసన యుథ్ధథుర్మథః
9 ఏతం వై బరాహ్మణం కరూరం సవకర్మణ్య అనవస్దితమ
ఆశ్రయం ధార్తరాష్ట్రస్య రాజ్ఞొ థుఃఖభయావహమ
10 శీఘ్రం పరజవితైర అశ్వైః పరత్యుథ్యాహి పరహృష్టవత
ఆచార్యం రాజపుత్రాణాం సతతం శూరమానినమ
11 తతొ రజతసంకాశా మాధవస్య హయొత్తమాః
థరొణస్యాభిముఖాః శీఘ్రమ అగచ్ఛన వాతరంహసః
12 ఇషుజాలావృతం ఘొరమ అన్ధకారమ అనన్తరమ
అనాధృష్యమ ఇవాన్యేషాం శూరాణామ అభవత తథా
13 తతః శీఘ్రాస్త్ర విథుషొర థరొణ సాత్వతయొస తథా
నాన్తర్మ శరవృష్టీనాం థృశ్యతే నరసింహయొః
14 ఇషూణాం సంనిపాతేన శబ్థొ ధారాభిఘాతజః
శుశ్రువే శక్రమ ఉక్తానామ అశనీనామ ఇవ సవనః
15 నారాచైర అతివిథ్ధానాం శరాణాం రూపమ ఆబభౌ
ఆశీవిషవిథష్టానాం సర్పాణామ ఇవ భారత
16 తయొర జయాతలనిర్ఘొషొ వయశ్రూయత సుథారుణః
అజస్రం శైలశృఙ్గాణాం వజ్రేణాహన్యతామ ఇవ
17 ఉభయొస తౌ రదౌ రాజంస తే చాశ్వాస్తౌ చ సారదీ
రుక్మపుఙ్ఖైః శరైశ ఛన్నాశ చిత్రరూపా బభుస తథా
18 నిర్మలానామ అజిహ్మానాం నారాచానాం విశాం పతే
నిర్ముక్తాశీవిషాభానాం సంపాతొ ఽభూత సుథారుణః
19 ఉభయొః పతితే ఛత్త్రం తదైవ పతితౌ ధవజౌ
ఉభౌ రుధిరసిక్తాఙ్గావ ఉభౌ చ విజయైషిణౌ
20 సరవథ్భిః శొణితం గాత్రైః పరస్రుతావ ఇవ వారణౌ
అన్యొన్యమ అభివిధ్యేతాం జీవితాన్తకరైః శరైః
21 గర్జితొత్క్రుష్ట సంనాథాః శఙ్ఖథున్థుభినిస్వనాః
ఉపారమన మహారాజ వయాజహార న కశ చన
22 తూష్ణీంభూతాన్య అనీకాని యొధా యుథ్ధాథ ఉపారమన
థథృశే థవైరదం తాభ్యాం జాతకౌతూహలొ జనః
23 రదినొ హస్తియన్తారొ హయారొహాః పథాతయః
అవైక్షన్తాచలైర నేత్రైః పరివార్య రదర్షభౌ
24 హస్త్యనీకాన్య అతిష్ఠన్త తహానీకాని వాజినామ
తదైవ రదవాహిన్యః పరతివ్యూహ్య వయవస్దితాః
25 ముక్తా విథ్రుమచిత్రైశ చ మణికాఞ్చనభూషితైః
ధవజైర ఆభరణైశ చిత్రైః కవచైశ చ హిరణ్మయైః
26 వైజయన్తీ పతాకాభిః పరిస్తొమాఙ్గకమ్బలైః
విమలైర నిశితైః శస్త్రైర హయానాం చ పరకీర్ణకైః
27 జాతరూపమయీభిశ చ రాజతీభిశ చ మూర్ధసు
గజానాం కుమ్భమాలాభిర థన్తవేష్టైశ చ భారత
28 సబలాకాః స ఖథ్యొతాః సైరావత శతహ్రథాః
అథృశ్యన్తొష్ణ పర్యాయే మేఘానామ ఇవ వాగురాః
29 అపశ్యన్న అస్మథీయాశ చ తే చ యౌధిష్ఠిరాః సదితాః
తథ యుథ్ధం యుయుధానస్య థరొణస్య చ మహాత్మనః
30 విమానాగ్రగతా థేవా బరహ్మ శక్రపురొగమాః
సిథ్ధచారణసంఘాశ చ విథ్యాధరమహొరగాః
31 గతప్రత్యాగతాక్షేపైశ చిత్రైః శస్త్రవిఘాతిభిః
వివిధైర విస్మయం జగ్ముస తయొః పురుషసింహయొః
32 హస్తలాఘవమ అస్త్రేషు థర్శయన్తౌ మహాబలౌ
అన్యొన్యం సమవిధ్యేతాం శరైస తౌ థరొణ సాత్యకీ
33 తతొ థరొణస్య థాశార్హః శరాంశ చిచ్ఛేథ సంయుగే
పత్రిభిః సుథృఢైర ఆశు ధనుశ చైవ మహాథ్యుతే
34 నిమేషాన్తరమాత్రేణ భారథ్వాజొ ఽపరం ధనుః
సజ్యం చకార తచ చాశు చిచ్ఛేథాస్య స సాత్యకిః
35 తతస తవరన పునర థరొణొ ధనుర హస్తొ వయతిష్ఠత
సజ్యం సజ్యం పునశ చాస్య చిచ్ఛేథ నిశితైః శరైః
36 తతొ ఽసయ సంయుగే థరొణొ థృష్ట్వా కర్మాతిమానుషమ
యుయుధానస్య రాజేన్థ్ర మనసేథమ అచిన్తయత
37 ఏతథ అస్త్రబలం రామే కార్తవీర్యే ధనంజయే
భీష్మే చ పురుషవ్యాఘ్రే యథ ఇథం సాత్వతాం వరే
38 తం చాస్య మనసా థరొణః పూజయామ ఆస విక్రమమ
లాఘవం వాసవస్యేవ సంప్రేక్ష్య థవిజసత్తమః
39 తుతొషాస్త్రవిథాం శరేష్ఠస తదా థేవాః స వాసవాః
న తామ ఆలక్షయామ ఆసుర లఘుతాం శీఘ్రకారిణః
40 థేవాశ చ యుయుధానస్య గన్ధర్వాశ చ విశాం పతే
సిథ్ధచారణసంఘాశ చ విథుర థరొణస్య కర్మ తత
41 తతొ ఽనయథ ధనుర ఆథాయ థరొణః కషత్రియ మర్థనః
అస్త్రైర అస్త్రవిథాం శరేష్ఠొ యొధయామ ఆస భారత
42 తస్యాస్త్రాణ్య అస్త్రమాయాభిః పరతిహన్య స సాత్యకిః
జఘాన నిశితైర బాణైస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
43 తస్యాతిమానుషం కర్మ థృష్ట్వాన్యైర అసమం రణే
యుక్తం యొగేన యొగజ్ఞాస తావకాః సమపూజయన
44 యథ అస్త్రమ అస్యతి థరొణస తథ ఏవాస్యతి సాత్యకిః
తమ ఆచార్యొ ఽపయ అసంభ్రాన్తొ ఽయొధయత్ల్శత్రు తాపనః
45 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ ధనుర్వేథస్య పారగః
వధాయ యుయుధానస్య థివ్యమ అస్త్రమ ఉథైరయత
46 తథ ఆగ్నేయం మహాఘొరం విపుఘ్నమ ఉపలక్ష్య సః
అస్త్రం థివ్యం మహేష్వాసొ వారుణం సముథైరయత
47 హాహాకారొ మహాన ఆసీథ థృష్ట్వా థివ్యాస్త్రధారిణౌ
న విచేరుస తథాకాశే భూతాన్య ఆకాశగాన్య అపి
48 అస్త్రే తే వారుణాగ్నేయే తాభ్యాం బాణసమాహితే
న తావథ అభిషజ్యేతే వయావర్తథ అద భాస్కరః
49 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా భీమసేనశ చ పాణ్డవః
నకులః సహథేవశ చ పర్యరక్షన్త సాత్యకిమ
50 ధృష్ట్వథ్యుమ్న ముఖైః సార్ధం విరాటశ చ స కేకయః
మత్స్యాః శాల్వేయ సేనాశ చ థరొణమ ఆజగ్ముర అఞ్జసా
51 థుఃశాసనం పురస్కృత్య రాజపుత్రః సహస్రశః
థరొణమ అభ్యుపపథ్యన్త సపత్నైః పరివారితమ
52 తతొ యుథ్ధమ అభూథ రాజంస తవ తేషాం చ ధన్వినామ
రజసా సంవృతే లొకే శరజాలసమావృతే
53 సర్వమ ఆవిగ్నమ అభవన న పరాజ్ఞాయత కిం చన
సైన్యేన రజసా ధవస్తే నిర్మర్యాథమ అవర్తత