ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తదా థరొణమ అభిఘ్నన్తం స శవసూత రదథ్విపాన
వయదితాః పాణ్డవా థృష్ట్వా న చైనం పర్యవారయన
2 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా ధృష్టథ్యుమ్న ధనంజయౌ
అబ్రవీత సర్వతొ యత్తైః కుమ్భయొనిర నివార్యతామ
3 తత్రైనమ అర్జునశ చైవ పార్షతశ చ సహానుగః
పర్యగృహ్ణంస తతః సర్వే సమాయాన్తం మహారదాః
4 కేకయా భిమసేనశ చ సౌభథ్రొ ఽద ఘటొత్కచః
యుధిష్ఠిరొ యమౌ మత్స్యా థరుపథస్యాత్మజాస తదా
5 థరౌపథేయాశ చ సంహృష్టా ధృష్టకేతుః స సాత్యకిః
చేకితానశ చ సంక్రుథ్ధొ యుయుత్సుశ చ మహారదః
6 యే చాన్యే పార్దివా రాజన పాణ్డవస్యానుయాయినః
కులవీర్యానురూపాణి చక్రుః కర్మాణ్య అనేకశః
7 సంగృహ్యమాణాం తాం థృష్ట్వా పాణ్డవైర వాహినీం రణే
వయావృత్య చక్షుషీ కొపాథ భారథ్వాజొ ఽనవవైక్షత
8 స తీవ్రం కొపమ ఆస్దాయ రదే సమరథుర్మథః
వయధమత పాణ్డవానీకమ అభ్రాణీవ సథాగతిః
9 రదాన అశ్వాన నరాన నాగాన అభిధావంస తతస తతః
చచారొన్మత్తవథ థరొణొ వృథ్ధొ ఽపి తరుణొ యదా
10 తస్య శొణితథిగ్ధాఙ్గాః శొణాస తే వాతరంహసః
ఆజానేయా హయా రాజన్న అవిభ్రాన్తాః శరియం థధుః
11 తమ అన్తకమ ఇవ కరుథ్ధమ ఆపతన్తం యతవ్రతమ
థృష్ట్వా సంప్రాథ్రవన యొధాః పాణ్డవస్య తతస తతః
12 తేషాం పరథ్రవతాం భీమః పునరావర్తతామ అపి
వీక్షతాం తిష్ఠతాం చాసీచ ఛబ్థః పరమథారుణః
13 శూరాణాం హర్షజననొ భీరూణాం భయవర్ధనః
థయావాపృదివ్యొర వివరం పూరయామ ఆస సర్వతః
14 తతః పునర అపి థరొణొ నామ విశ్రావయన యుధి
అకరొథ రౌథ్రమ ఆత్మానం కిరఞ శరశతైః పరాన
15 స తదా తాన్య అనీకాని పాణ్డవేయస్య ధీమతః
కాలవన నయవధీథ థరొణొ యువేవ సదవిరొ బలీ
16 ఉత్కృత్య చ శిరాంస్య ఉగ్రొ బాహూన అపి సుభూషణాన
కృత్వా శూన్యాన రదొపస్దాన ఉథక్రొశన మహారదః
17 తస్య హర్షప్రణాథేన బాణవేగేన చాభిభొ
పరాకమ్పన్త రణే యొధా గావః శీతార్థితా ఇవ
18 థరొణస్య రదఘొషేణ మౌర్వీ నిష్పేషణేన చ
ధనుః శబ్థేన చాకాశే శబ్థః సమభవన మహాన
19 అదాస్య బహుశొ బాణా నిశ్చరన్తః సహస్రశః
వయాప్య సర్వా థిశః పేతుర గజాశ్వరదపత్తిషు
20 తం కార్ముకమహావేగమ అస్త్రజ్వలిత పావకమ
థరొణమ ఆథాసయాం చక్రుః పాఞ్చాలాః పాణ్డవైః సహ
21 తాన వై స రదహస్త్యశ్వాన పరాహిణొథ యమసాథనమ
థరొణొ ఽచిరేణాకరొచ చ మహీం శొణితకర్థమామ
22 తన్వతా పరమాస్త్రాణి శరాన సతతమ అస్యతా
థరొణేన విహితం థిక్షు బాణజాలమ అథృశ్యత
23 పథాతిషు రదాశ్వేషు వారణేషు చ సర్వశః
తస్య విథ్యుథ ఇవాభ్రేషు చరన కేతుర అథృశ్యత
24 స కేకయానాం పరవరాంశ చ పఞ్చ; పాఞ్చాలరాజం చ శరైః పరమృథ్య
యుధిష్ఠిరానీకమ అథీనయొధీ; థరొణొ ఽభయయాత కార్ముకబాణపాణిః
25 తం భీమసేనశ చ ధనంజయశ చ; శినేశ చ నప్తా థరుపథాత్మజశ చ
శైబ్యాత్మజః కాశిపతిః శిబిశ చ; హృష్టా నథన్తొ వయకిరఞ శరౌఘైః
26 తేషామ అదొ థరొణ ధనుర విముక్తాః; పతత్రిణః కాఞ్చనచిత్రపుఙ్ఖాః
భిత్త్వా శరీరాణి గజాశ్వయూనాం; జగ్ముర మహీం శొణితథిగ్ధ వాజాః
27 సా యొధసంఘైశ చ రదైశ చ భూమిః; శరైర విభిన్నైర గజవాజిభిశ చ
పరచ్ఛాథ్యమానా పతితైర బభూవ; సమన్తతొ థయౌర ఇవ కాలమేఘైః
28 శైనేయ భీమార్జునవాహినీపాఞ; శైబ్యాభిమన్యూ సహ కాశిరాజ్ఞా
అన్యాంశ చ వీరాన సమరే పరమృథ్నాథ; థరొణః సుతానాం తవ భూతికామః
29 ఏతాని చాన్యాని చ కౌరవేన్థ్ర; కర్మాణి కృత్వా సమరే మహాత్మా
పరతాప్య లొకాన ఇవ కాలసూర్యొ; థరొణొ గతః సవర్గమ ఇతొ హి రాజన
30 ఏవం రుక్మరదః శూరొ హత్వా శతసహస్రశః
పాణ్డవానాం రణే యొధాన పార్షతేన నిపాతితః
31 అక్షౌహిణీమ అభ్యధికాం శూరాణామ అనివర్తినామ
నిహత్య పశ్చాథ ధృతిమాన అగచ్ఛత పరమం గతిమ
32 పాణ్డవైః సహ పాఞ్చాలైర అశివైః కరూరకర్మభిః
హతొ రుక్మరదొ రాజన కృత్వా కర్మ సుథుష్కరమ
33 తతొ నినాథొ భూతానామ ఆకాశే సమజాయత
సైన్యానాం చ తతొ రాజన్న ఆచార్యే నిహతే యుధి
34 థయాం ధరాం ఖం థిశొ వారి పరథిశశ చానునాథయన
అహొ ధిగ ఇతి భూతానాం శబ్థః సమభవన మహాన
35 థేవతాః పితరశ చైవ పూర్వే యే చాస్య బాన్ధవాః
థథృశుర నిహతం తత్ర భారథ్వాజం మహారదమ
36 పాణ్డవాస తు జయం లబ్ధ్వా సింహనాథాన పరచక్రిరే
తేన నాథేన మహతా సమకమ్పత మేథినీ