ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సేనాపత్యం తు సంప్రాప్య భారథ్వాజొ మహారదః
యుయుత్సుర వయూహ్య సైన్యాని పరాయాత తవ సుతైః సహ
2 సైన్ధవశ చ కలిఙ్గశ చ వికర్ణశ చ తవాత్మజః
థక్షిణం పర్శ్వమ అస్దాయ సమతిష్ఠన్త థంశితాః
3 పరపక్షః శకునిస తేషాం పరవరైర హయసాథిభిః
యయౌ గాన్ధారకైః సార్ధం విమలప్రాసయొధిభిః
4 కృపశ చ కృతవర్మా చ చిత్రసేనొ వివింశతిః
థుఃశాసన ముఖా యత్తాః సవ్యం పార్శ్వమ అపాలయన
5 తేషాం పరపక్షాః కామ్బొజాః సుథక్షిణ పురఃసరాః
యయుర అశ్వైర మహావేగైః శకాశ చ యవనైః సహ
6 మథ్రాస తరిగర్తాః సామ్బష్ఠాః పరతీచ్యొచీథ్యవాసినః
శిబయః శూరసేనాశ చ శూథ్రాశ చ మలథైః సహ
7 సౌవీరాః కితవాః పరాచ్యా థాక్షిణాత్యాశ చ సర్వశః
తవాత్మజం పురస్కృత్య సూతపుత్రస్య పృష్ఠతః
8 హర్షయన సర్వసైన్యాని బలేషు బలమ ఆథధత
యయౌ వైకర్తనః కర్ణః పరముఖే సర్వధన్వినామ
9 తస్య థీప్తొ మహాకాయః సవాన్య అనీకాని హర్షయన
హస్తికక్ష్యా మహాకేతుర బభౌ సూర్యసమథ్యుతిః
10 న భీష్మ వయసనం కశ చిథ థృష్ట్వా కర్ణమ అమన్యత
విశొకాశ చాభవన సర్వే రాజానః కురుభిః సహ
11 హృష్టాశ చ బహవొ యొధాస తత్రాజల్పన్త సంగతాః
న హి కర్ణం రణే థృష్ట్వా యుధి సదాస్యన్తి పాణ్డవాః
12 కర్ణొ హి సమరే శక్తొ జేతుం థేవాన స వాసవాన
కిమ ఉ పాణ్డుసుతాన యుథ్ధే హీనవీర్యపరాక్రమాన
13 భీష్మేణ తు రణే పార్దాః పాలితా బాహుశాలినా
తాంస తు కర్ణః శరైస తీక్ష్ణైర నాశయిష్యత్య అసంశయమ
14 ఏవం బరువన్తస తే ఽనయొన్యం హృష్టరూపా విశాం పతే
రాధేయం పూజయన్తశ చ పరశంసన్తశ చ నిర్యయుః
15 అస్మాకం శకటవ్యూహొ థరొణేన విహితొ ఽభవత
పరేషాం కరౌఞ్చ ఏవాసీథ వయూహొ రాజన మహాత్మనామ
పరీయమాణేన విహితొ ధర్మరాజేన భారత
16 వయూహ పరముఖతస తేషాం తస్దతుః పురుషర్షభౌ
వానరధ్వజమ ఉచ్ఛ్రిత్య విష్వక్సేనధనంజయౌ
17 కకుథం సర్వసైన్యానాం లక్ష్మ సర్వధనుష్మతామ
ఆథిత్యపదగః కేతుః పార్దస్యామిత తేజసః
18 థీపయామ ఆస తత సైన్యం పాణ్డవస్య మహాత్మనః
యదా పరజ్వలితః సూర్యొ యుగాన్తే వై వసుంధరామ
19 అస్యతామ అర్జునః శరేష్ఠొ గాణ్డీవం ధనుషాం వరమ
వాసుథేవశ చ భూతానాం చక్రాణాం చ సుథర్శనమ
20 చత్వార్య ఏతాని తేజాంసి వహఞ శవేతహయొ రదః
పరేషామ అగ్రతస తస్దౌ కాలచక్రమ ఇవొథ్యతమ
21 ఏవమ ఏతౌ మహాత్మానౌ బలసేనాగ్రగావ ఉభౌ
తావకానాం ముఖం కర్ణః పరేషాం చ ధనంజయః
22 తతొ జాతాభిసంరమ్భౌ పరస్పరవధైషిణౌ
అవేక్షేతాం తథాన్యొన్యం సమరే కర్ణ పాణ్డవౌ
23 తతః పరయాతే సహసా భాథర్వాజే మహారదే
అన్తర నాథేన ఘొరేణ వసుధాసమకమ్పత
24 తతస తుములమ ఆకాశమ ఆవృణొత స థివాకరమ
వాతొథ్ధూతం రజస తీవ్రం కౌశేయనికరొపమమ
25 అనభ్రే పరవవర్ష థయౌర మాంసాస్ది రుధిరాణ్య ఉత
గృధ్రాః శయేనా బడాః కఙ్కా వాయసాశ చ సహస్రశః
ఉపర్య ఉపరి సేనాం తే తథా పర్యపతన నృపః
26 గొమాయవశ చ పరాక్రొశన భయథాన థారుణాన రవాన
అకార్షుర అపసవ్యం చ బహుశః పృతనాం తవ
చిఖాథిషన్తొ మాంసాని పిపాసన్తశ చ శొణితమ
27 అపతథ థీప్యమానా చ స నిర్ఘాతా స కమ్పనా
ఉజ్లా జవలన్తీ సంగ్రామే పుచ్ఛేనావృత్య సర్వశః
28 పరివేషొ మహాంశ చాపి స విథ్యుత సతనయిత్నుమాన
భాస్కరస్యాభవథ రాజన పరయాతే వాహినీపతౌ
29 ఏతే చాన్యే చ బహవః పరాథురాసన సుథారుణాః
ఉత్పాతా యుధి వీరాణాం జీవితక్షయకారకాః
30 తతః పరవవృతే యుథ్ధం పరస్పరవధైషిణామ
కురుపాణ్డవసైన్యానాం శబ్థేనానాథయజ జగత
31 తే తవ అన్యొన్యం సుసంరబ్ధాః పాణ్డవాః కౌరవైః సహ
పరత్యఘ్నన నిశితైర బాణైర జయ గృథ్ధాః పరహారిణః
32 స పాణ్డవానాం మహతీం మహేష్వాసొ మహాథ్యుతిః
వేగేనాభ్యథ్రవత సేనాం కిరఞ శరశతైః శితైః
33 థరొణమ అభ్యుథ్యతం థృష్ట్వా పాణ్డవాః సహ సృఞ్జయైః
పరత్యగృహ్ణంస తథా రాజఞ శరవర్షైః పృదక పృదక
34 సంక్షొభ్యమాణా థరొణేన భిథ్యమానా మహాచమూః
వయశీర్యత సపాఞ్చాలా వాతేనేవ బలాహకాః
35 బహూనీహ వికుర్వాణొ థివ్యాన్య అస్త్రాణి సంయుగే
అపీడయత కషణేనైవ థరొణః పాణ్డవ సృఞ్జయాన
36 తే వధ్యమానా థరొణేన వాసవేనేవ థానవాః
పాఞ్చాలాః సమకమ్పన్త ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమాః
37 తతొ థివ్యాస్త్రవిచ ఛూరొ యాజ్ఞసేనిర మహారదః
అభినచ ఛరవర్షేణ థరొణానీకమ అనేకధా
38 థరొణస్య శరవర్షైస తు శరవర్షాణి భాగశః
సంనివార్య తతః సేనాం కురూన అప్య అవధీథ బలీ
39 సంహృత్య తు తతొ థరొణః సమవస్దాప్య చాహవే
సవమ అనీకం మహాబాహుః పార్షతం సముపాథ్రవత
40 స బాణవర్షం సుమహథ అసృజత పార్షతం పరతి
మఘవాన సమభిక్రుథ్ధః సహసా థానవేష్వ ఇవ
41 తే కమ్ప్యమానా థరొణేన బాణైః పాణ్డవ సృఞ్జయాః
పునః పునర అభజ్యన్త సింహేనేవేతరే మృగాః
42 అద పర్యపతథ థరొణః పాణ్డవానాం బలం బలీ
అలాతచక్రవథ రాజంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
43 ఖచర నగరకల్పం కల్పితం శాస్త్రథృష్ట్యా; చలథ అనిలపతాకం హరాథినం వల్గితాశ్వమ
సఫటికవిమలకేతుం తాపనం శాత్రవాణాం; రదవరమ అధిరూఢః సంజహారారి సేనామ