ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కిం కుర్వాణం రణే థరొణం జఘ్నుః పాణ్డవ సృఞ్జయాః
తదా నిపుణమ అస్త్రేషు సర్వశస్త్రభృతామ అపి
2 రదభఙ్గొ బభూవాస్య ధనుర వాశీర్యతాస్యతః
పరమత్తొ వాభవథ థరొణస తతొ మృత్యుమ ఉపేయివాన
3 కదం ను పార్షతస తాత శత్రుభిర థుష్ప్రధర్షణమ
కిరన్తమ ఇషుసంఘాతాన రుక్మపుఙ్ఖాన అనేకశః
4 కషిప్రహస్తం థవిజశ్రేష్ఠం కృతినం చిత్రయొధినమ
థూరేషు పాతినం థాన్తమ అస్త్రయుథ్ధే చ పారగమ
5 పాఞ్చాల పుత్రొ నయవధీథ థిష్ట్యా స వరమ అచ్యుతమ
కుర్వాణం థారుణం కర్మ రణే యత్తం మహారదమ
6 వయక్తం థిష్టం హి బలవత పౌరుషాథ ఇతి మే మతిః
యథ థరుణొ నిహతః శూరః పార్షతేన మహాత్మనా
7 అస్త్రం చతుర్విధం వీరే యస్మిన్న ఆసీత పరతిష్ఠితమ
తమ ఇష్వస్త్రవరాచార్యం థరొణం శంససి మే హత
8 శరుత్వా హతం రుక్మరదం వైయాఘ్రపరివారణమ
జాతరూపపరిష్కారం నాథ్య శొకమ అపానుథే
9 న నూనం పరథుఃఖేన కశ చిన మరియతి సంజయ
యత్ర థరొణమ అహం శరుత్వా హతం జీవామి న మరియే
10 అశ్మసారమయం నూనం హృథయం సుథృఢం మమ
యచ ఛరుత్వా నిహతం థరొణం శతధా న విథీర్యతే
11 బరాహ్మే వేథే తదేష్వ అస్త్రే యమ ఉపాసన గుణార్దినః
బరాహ్మణా రాజపుత్రాశ చ స కదం మృత్యునా హతః
12 శొషణం సాగరస్యేవ మేరొర ఇవ విసర్పణమ
పతనం భాస్కరస్యేవ న మృష్యే థరొణ పాతనమ
13 థృప్తానాం పరతిషేథ్ధాసీథ ధార్మికానాం చ రక్షితా
యొ ఽతయాక్షీత కృపణస్యార్దే పరాణాన అపి పరంతపః
14 మన్థానాం మమ పుత్రాణాం జయాశా యస్య విక్రమే
బృహస్పత్యుశనస తుల్యొ బుథ్ధ్యా స నిహతః కదమ
15 తే చ శొణా బృహన్తొ ఽశవాః సైన్ధవా హేమమాలినః
రదే వాతజయా యుక్తాః సర్వశబ్థాతిగా రణే
16 బలినొ ఘొషిణొ థాన్తాః సైన్ధవాః సాధు వాహినః
థృఢాః సంగ్రామమధ్యేషు కచ చిథ ఆసన న విహ్వలాః
17 కరిణాం బృంహతాం యుథ్ధే శఙ్ఖథున్థుభినిస్వనమ
జయా కషేప శరవర్షాణాం శస్త్రాణాం చ సహిష్ణవః
18 ఆశంసన్తః పరాఞ జేతుం జితశ్వాసా జితవ్యదాః
హయాః పరజవితాః శీఘ్రా భారథ్వాజ రదొథ్వహాః
19 తే సమ రుక్మరదే యుక్తా నరవీర సమాహితాః
కదం నాభ్యతరంస తాత పాణ్డవానామ అనీకినీమ
20 జాతరూపపరిష్కారమ ఆస్దాయ రదమ ఉత్తమమ
భారథ్వాజః కిమ అకరొచ ఛూరః సంక్రన్థనొ యుధి
21 విథ్యాం యస్యొపజీవన్తి సర్వలొకధనుర్భృతః
స సత్యసంధొ బలవాన థరొణః కిమ అకరొథ యుధి
22 థివి శక్రమ ఇవ శరేష్ఠం మహామాత్రం ధనుర్భృతామ
కే ను తం రౌథ్రకర్మాణం యుథ్ధే పరత్యుథ్యయూ రదాః
23 నను రుక్మరదం థృష్ట్వా పరథ్రవన్తి సమ పాణ్డవాః
థివ్యమ అస్త్రం వికుర్వాణం సేనాం కషిణ్వన్తమ అవ్యయమ
24 ఉతాహొ సర్వసైన్యేన ధర్మరాజః సహానుజః
పాఞ్చాల్య పరగ్రహొ థరొణం సర్వతః సమవారయత
25 నూనమ ఆవరయత పార్దొ రదినొ ఽనయాన అజిహ్మగైః
తతొ థరొణం సమారొహత పార్షతః పాపకర్మకృత
26 న హయ అన్యం పరిపశ్యామి వధే కం చన శుష్మిణః
ధృష్టథ్యుమ్నాథ ఋతే రౌథ్రాత పాల్యమానాత కిరీటినా
27 తైర వృతః సర్వతః శూరైః పాఞ్చాల్యాపసథస తతః
కేకయైర్శ చేథికారూషైర మత్స్యైర అన్యైశ చ భూమిపైః
28 వయాకులీకృతమ ఆచార్యం పిపీలైర ఉరగం యదా
కర్మణ్య సుకరే సక్తం జఘానేతి మతిర మమ
29 యొ ఽధీత్య చతురొ వేథాన సర్వాన ఆఖ్యాన పఞ్చమాన
బరాహ్మణానాం పరతిష్ఠాసీత సరొతసామ ఇవ సాగరః
స కదం బరాహ్మణొ వృథ్ధః శస్త్రేణ వధమ ఆప్తవాన
30 అమర్షణొ మర్షితవాన కలిశ్యమానః సథా మయా
అనర్హమాణః కౌన్తేయః కర్మణస తస్య తత ఫలమ
31 యస్య కర్మానుజీవన్తి లొకే సర్వధనుర్భృతః
స సత్యసంధః సుకృతీ శరీకామైర నిహతః కదమ
32 థివి శక్ర ఇవ శరేష్ఠొ మహాసత్త్వొ మహాబలః
స కదం నిహతః పార్దైః కషుథ్రమత్స్యైర యదా తిమిః
33 కషిప్రహస్తశ చ బలవాన థృఢధన్వారి మర్థనః
న యస్య జీవితాకాఙ్క్షీ విషయం పరాప్య జీవతి
34 యం థవౌ న జహతః శబ్థౌ జీవమానం కథా చన
బరాహ్మశ చ వేథ కామానాం జయాఘొషశ చ ధనుర్భృతామ
35 నాహం మృష్యే హతం థరొణం సింహథ్విరథవిక్రమమ
కదం సంజయ థుర్ధర్షమ అనాధృష్య యశొబలమ
36 కే ఽరక్షన థక్షిణం చక్రం సవ్యం కే చ మహాత్మనః
పురస్తాత కే చ వీరస్య యుధ్యమానస్య సంయుగే
37 కే చ తత్ర తనుం తయక్త్వా పరతీపం మృత్యుమ ఆవ్రజన
థరొణస్య సమరే వీరాః కే ఽకుర్వన్త పరాం ధృతిమ
38 ఏతథ ఆర్యేణ కర్తవ్యం కృచ్ఛ్రాస్వ ఆపత్సు సంజయ
పరాక్రమేథ యదాశక్ద్యా తచ చ తస్మిన పరతిష్ఠితమ
39 ముహ్యతే మే మనస తాత కదా తావన నివర్త్యతామ
భూయస తు లబ్ధసంజ్ఞస తవా పరిప్రక్ష్యామి సంజయ