ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ వయూఢేష్వ అనీకేషు సముత్క్రుష్టేషు మారిష
తాడ్యమానాసు భేరీషు మృథఙ్గేషు నథత్సు చ
2 అనీకానాం చ సంహ్రాథే వాథిత్రాణాం చ నిస్వనే
పరధ్మాపితేషు శఙ్ఖేషు సంనాథే లొమహర్షణే
3 అభిహారయత్సు శనకైర భరతేషు యుయుత్సుషు
రౌథ్రే ముహూర్తే సంప్రాప్తే సవ్యసాచీ వయథృశ్యత
4 వడానాం వాయసానాం చ పురస్తాత సవ్యసాచినః
బహులాని సహస్రాణి పరాక్రీడంస తత్ర భారత
5 బృగాశ చ ఘొరసంనాథాః శివాశ చాశివ థర్శనాః
థక్షిణేన పరయాతానామ అస్మాకం పరాణథంస తదా
6 స నిర్ఘాతా జవలన్త్యశ చ పేతుర ఉల్కాః సమన్తతః
చచాల చ మహీకృత్స్నా భయే ఘొరే సముత్దితే
7 విష్వగ వాతాః స నిర్ఘాతా రూక్షాః శర్కర వర్షిణః
వవ్యుర ఆయాతి కౌనేయే సంగ్రామే సముపస్దితే
8 నాకులిస తు శతానీకొ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
పాణ్డవానామ అనీకాని పరాజ్ఞౌ తౌ వయూహతుస తథా
9 తతొ రదసహస్రేణ థవిరథానాం శతేన చ
తరిభిర అశ్వసహస్రైశ చ పథాతీనాం శతైః శరైః
10 అధ్యర్ధమాత్రే ధనుషాం సహస్రే తనయస తవ
అగ్రతః సర్వసైన్యానాం సదిత్వా థుర్మర్షణొ ఽబరవీత
11 అథ్య గాణ్డీవధన్వానం తపన్తం యుథ్ధథుర్మథమ
అహమ ఆవారయిష్యామి వేలేవ మకరాలయమ
12 అథ్య పశ్యన్తు సంగ్రామే ధనంజయమ అమర్షణమ
విషక్తం మయి థుర్ధర్షమ అశ్మకూటమ ఇవాశ్మని
13 ఏవం బరువన మహారాజ మహాత్మా స మహామతిః
మహేష్వాసైర వృతొ రాజన మహేష్వాసొ వయవస్దితః
14 తతొ ఽనతక ఇవ కరుథ్ధః స వర్జ ఇవ వాసవః
థణ్డపాణిర ఇవాసహ్యొ మృత్యుః కాలేన చొథితః
15 శూలపాణిర ఇవాక్షొభ్యొ వరుణః పాశవాన ఇవ
యుగాన్తాగ్నిర ఇవార్చిష్మాన పరధక్ష్యన వై పునః పరజాః
16 కరొధామర్షబలొథ్ధూతొ నివాతకవచాన్తకః
జయొ జేతా సదితః సత్యే పారయిష్యన మహావ్రతమ
17 ఆముక్తకవచః ఖడ్గీ జామ్బూనథకిరీటభృత
శుభ్ర వర్మామ్బర ధరః సవఙ్గథీ చారుకుణ్డలీ
18 రదప్రవరమ ఆస్దాయ నరొ నారాయణానుగః
విధున్వన గాణ్డివం సంఖ్యే బభౌ సూర్య ఇవొథితః
19 సొ ఽగరానీకస్య మహత ఇషుపాతే ధనంజయః
వయవస్దాప్య రదం సజ్జం శఙ్ఖం థధ్మౌ పరతాపవాన
20 అద కృష్ణొ ఽపయ అసంభ్రాన్తః పార్దేన సహ మారిష
పరాధ్మాపయత పాఞ్చజన్యం శఙ్ఖప్రవరమ ఓజసా
21 తయొః శఙ్ఖప్రణాథేన తవ సైన్యే విశాం పతే
ఆసన సంహృష్టరొమాణః కమ్పితా గతచేతసః
22 యదా తరసన్తి భూతాని సర్వాణ్య అశనినిస్వనాత
తదా శఙ్ఖప్రణాథేన విత్రేసుస తవ సైనికాః
23 పరసుస్రువుః శకృన మూత్రం వాహనాని చ సర్వశః
ఏవం స వాహనం సర్వమ ఆవిగ్నమ అభవథ బలమ
24 వయషీథన్త నరా రాజఞ శఙ్ఖశబ్థేన మారిష
విసంజ్ఞాశ చాభవన కే చిత కే చిథ రాజన వితత్రసుః
25 తతః కపిర్మహా నాథం సహ భూతైర ధవజాలయైః
అకరొథ వయాథితాస్యశ చ భీషయంస తవ సైనికాన
26 తద శఙ్ఖాశ చ భేర్యశ చ మృథఙ్గాశ చానకైః సహ
పునర ఏవాభ్యహన్యన్త తవ సైన్యప్రహర్షణాః
27 నానా వాథిత్రసంహ్రాథైః కష్వేడితాస్ఫొటితాకులైః
సింహనాథైః స వాథిత్రైః సమాహూతైర మహారదైః
28 తస్మిన సుతుములే శబ్థే భీరూణాం భయవర్ధనే
అతీవ హృష్టొ థాశార్హమ అబ్రవీత పాకశాసనిః
29 చొథయాశ్వాన హృషీకేశ యత్ర థుర్మర్షణః సదితః
ఏతథ భిత్త్వా గజానీకం పరవేక్ష్యామ్య అరివాహినీమ
30 ఏవమ ఉక్తొ మహాబాహుః కేశవః సవ్యసాచినా
అచొథయథ ధయాంస తత్ర యత్ర థుర్మర్షణః సదితః
31 స సంప్రహారస తుములః సంప్రవృత్తః సుథారుణః
ఏకస్య చ బహూనాం చ రదనాగనరక్షయః
32 తతః సాయకవర్షేణ పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
పరాన అవాకిరత పార్దః పర్వతాన ఇవ నీరథః
33 తే చాపి రదినః సర్వే తవరితాః కృతహస్తవత
అవాకిరన బాణజాలైస తతః కృష్ణ ధనంజయౌ
34 తతః కరుథ్ధొ మహాబాహుర వార్యమాణః పరైర యుధి
శిరాంసి రదినాం పార్దః కాయేభ్యొ ఽపాహరచ ఛరైః
35 ఉథ్భ్రాన్తనయనైర వక్త్రైః సంథష్టౌష్ఠ పుటైః శుభైః
సకుణ్డలశిరస తరాణైర వసుధాసమకీర్యత
36 పుణ్డరీకవనానీవ విధ్వస్తాని సమన్తతః
వినికీర్ణాని యొధానాం వథనాని చకాశిరే
37 తపనీయవిచిత్రాణి సిక్తాని రుధిరేణ చ
అథృశ్యన్త యదా రాజన మేఘసంఘాః స విథ్యుతః
38 శిరసాం పతతాం రాజఞ శబ్థొ ఽభూత పృదివీతలే
కాలేన పరిపక్వానాం తాలానాం పతతామ ఇవ
39 తతః కబన్ధః కశ చిత తు ధనుర ఆలమ్బ్య తిష్ఠతి
కశ చిత ఖడ్గం వినిష్కృష్య భుజేనొథ్యమ్య తిష్ఠతి
40 నానానన్త శిరాంస్య ఉర్వ్యాం పతితాని నరర్షభాః
అమృష్యమాణాః కౌన్తేయం సంగ్రామే జయ గృథ్ధినః
41 హయానామ ఉత్తమాఙ్గైశ చ హస్తిహస్తైశ చ మేథినీ
బాహుభిశ చ శిరొభిశ చ వీరాణాం సమకీర్యత
42 అయం పార్దః కుతః పార్ద ఏష పార్ద ఇతి పరభొ
తవ సైన్యేషు యొధానాం పార్ద భూతమ ఇవాభవత
43 అన్యొన్యమ అపి చాజఘ్నుర ఆత్మానమ అపి చాపరే
పార్ద భూతమ అమన్యన్త జగత కాలేన మొహితాః
44 నిష్టనన్తః స రుధిరా విసంజ్ఞా గాఢవేథనాః
శయానా బహవొ వీరాః కీర్తయన్తః సుహృజ్జనమ
45 స భిణ్డిపాలాః స పరాసాః స శక్త్యృష్టి పరశ్వధాః
స నిర్యూహాః సనిస్త్రింశాః స శరాసనతొమరాః
46 స బాణవర్మాభరణాః సగథాః సాఙ్గథా రణే
మహాభుజగ సంకాశా బాహవః పరిఘొపమాః
47 ఉథ్వేష్టన్తి విచేష్టన్తి సంవేష్టన్తి చ సర్వశః
వేగం కుర్వన్తి సంరబ్ధా నికృత్తాః పరమేషుభిః
48 యొ యః సమ సమరే పార్దం పరతిసంరభతే నరః
తస్య తస్యాఙ్కతొ బాణః శరీరమ ఉపసర్పతి
49 నృత్యతొ రదమార్గేషు ధనుర వయాయచ్ఛతస తదా
న కశ చిత తత్ర పార్దస్య థథర్శాన్తరమ అణ్వ అపి
50 యత తస్య ఘటమానస్య కషిప్రం విక్షిపతః శరాన
లాఘవాత పాణ్డుపుత్రస్య వయస్మయన్త పరే జనాః
51 హస్తినం హస్తియన్తారమ అశ్వమ ఆశ్వికమ ఏవ చ
అభినత ఫల్గునొ బాణై రదినం చ స సారదిమ
52 ఆవర్తమానమ ఆవృత్తం యుధ్యమానం చ పాణ్డవః
పరముఖే తిష్ఠమానం చ న కం చిన న నిహన్తి సః
53 యదొథయన వై గగనే సూర్యొ హన్తి మహత తమః
తదార్జునొ గజానీకమ అవధీత కఙ్కపత్రిభిః
54 హస్తిభిః పతితైర భిన్నైస తవ సైన్యమ అథృశ్యత
అన్తకాలే యదా భూమిర వినికీర్ణైర మహీధరైః
55 యదా మధ్యం థినే సూర్యొ థుష్ప్రేక్ష్యః పరాణిభిః సథా
తదా ధనంజయః కరుథ్ధొ థుష్ప్రేక్ష్యొ యుధి శత్రుభిః
56 తత తదా తవ పుత్రస్య సైన్యం యుధి పరంతప
పరభగ్నం థరుతమ ఆవిగ్నమ అతీవ శరపీడితమ
57 మారుతేనేవ మహతా మేఘానీకం విధూయతా
పరకాల్యమానం తత సైన్యం నాశకత పరతివీక్షితుమ
58 పరతొథైశ చాపకొటీభిర హుంకారైః సాధువ ఆహితైః
కశా పార్ష్ణ్యభిఘాతైశ చ వాగ్భిర ఉగ్రాభిర ఏవ చ
59 చొథయన్తొ హయాంస తూర్ణం పలాయన్తే సమ తావకాః
సాథినొ రదినశ చైవ పత్తయశ చార్జునార్థితాః
60 పార్ష్ణ్యఙ్గుణ్ఠాఙ్కుశైర నాగాంశ చొథయన్తస తదాపరే
శరైః సంమొహితాశ చాన్యే తమ ఏవాభిముఖా యయౌ
తవ యొధా హతొత్సాహా విభ్రాన్త మనసస తథా