ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తస్మిన పరభగ్నే సైన్యాగ్రే వధ్యమానే కిరీటినా
కే ను తత్ర రణే వీరాః పరత్యుథీయుర ధనంజయమ
2 ఆహొ సవిచ ఛకట వయూహం పరవిష్టా మొఘనిశ్చయాః
థరొణమ ఆశ్రిత్య తిష్ఠన్తః పరాకారమ అకుతొభయాః
3 [స]
తదార్జునేన సంభగ్నే తస్మింస తవ బలే తథా
హతవీరే హతొత్సాహే పలాయనకృతక్షణే
4 పాకశాసనినాభీక్ష్ణం వధ్యమానే శరొత్తమైః
న తత్ర కశ చిత సంగ్రామే శశాకార్జునమ ఈక్షితుమ
5 తతస తవ సుతొ రాజన థృష్ట్వా సైన్యం తదాగతమ
థుఃశాసనొ భృశం కరుథ్ధొ యుథ్ధాయార్జునమ అభ్యయాత
6 స కాఞ్చనవిచిత్రేణ కవచేన సమావృతః
జామ్బూనథశిరస తరాణః శూరస తీవ్రపరాక్రమః
7 నాగానీకేన మహతా గరసన్న ఇవ మహీమ ఇమామ
థుఃశాసనొ మహారాజ సవ్యసాచినమ ఆవృణొత
8 హరాథేన గజఘణ్టానాం శఙ్ఖానాం నినథేన చ
జయా కషేప నినథైశ చైవ విరావేణ చ థన్తినామ
9 భూర థిశశ చాన్తరిక్షం చ శబ్థేనాసీత సమావృతమ
స ముహూర్తం పరతిభయొ థారుణః సమపథ్యత
10 తాన థృష్ట్వా పతతస తూర్ణమ అఙ్కుశైర అభిచొథితాన
వయాలమ్బ హస్తాన సంరబ్ధాన సపక్షాన ఇవ పర్వతాన
11 సింహనాథేన మహతా నరసింహొ ధనంజయః
గజానీకమ అమిత్రాణామ అభితొ వయధమచ ఛరైః
12 మహొర్మిణమ ఇవొథ్ధూతం శవసనేన మహార్ణవమ
కిరీటీ తథ గజానీకం పరావిశన మకరొ యదా
13 కాష్ఠాతీత ఇవాథిత్యః పరతపన యుగసంక్షయే
థథృశే థిక్షు సర్వాసు పార్దః పరపురంజయః
14 ఖురశబ్థేన చాశ్వానాం నేమిఘొషేణ తేన చ
తేన చొత్క్రుష్ట శబ్థేన జయా నినాథేన తేన చ
థేవథత్తస్య ఘొషేణ గాణ్డీవనినథేన చ
15 మన్థవేగతరా నాగా బభూవుస తే విచేతసః
శరైర ఆశీవిషస్పర్శైర నిభిన్నాః సవ్యసాచినా
16 తే గజా విశిఖైస తీక్ష్ణైర యుధి గాణ్డీవచొథితైః
అనేకశతసాహస్రైః సర్వాఙ్గేషు సమర్పితాః
17 ఆరావం పరమం కృత్వా వధ్యమానాః కిరీటినా
నిపేతుర అనిశం భూమౌ ఛిన్నపక్షా ఇవాథ్రయః
18 అపరే థన్తవేష్టేషు కమ్భేషు చ కటేషు చ
శరైః సమర్పితా నాగాః కరౌఞ్చవథ వయనథన ముహుః
19 గజస్కన్ధగతానా చ పురుషాణాం కిరీటినా
ఆచ్ఛిథ్యన్తొత్తమాఙ్గాని భల్లైః సంనతపర్వభిః
20 సకుణ్డలానాం పతతాం శిరసాం ధరణీతలే
పథ్మానామ ఇవ సంఘాతైః పార్దశ చక్రే నివేథనమ
21 యన్త్రబథ్ధా వికవచా వరణార్తా రుధిరొక్షితాః
భరమత్సు యుధి నాగేషు మనుష్యా విలలమ్బిరే
22 కే చిథ ఏకేన బాణేన సుముక్తేన పతత్రిణా
థవౌ తరయశ చ వినిర్భిన్నా నిపేతుర ధరణీతలే
23 మౌర్వీం ధనుర ధవజం చైవ యుగానీషాస తదైవ చ
రదినాం కుట్టయామ ఆస భల్లైః సంనతపర్వభిః
24 న సంథధన న చాప్య అస్యన న విముఞ్చన న చొథ్ధరన
మణ్డలేనైవ ధనుషా నృత్యన పార్దః సమ థృశ్యతే
25 అతివిథ్ధాశ చ నారాచైర వమన్తొ రుధిరం ముఖైః
ముహూర్తాన నిపతన్త్య అన్యే వారణా వసుధాతలే
26 ఉదితాన్య అగణేయాని కబన్ధాని సమన్తతః
అథృశ్యన్త మహారాజ తస్మిన పరమసంకులే
27 స చాపాః సాఙ్గులిత్రాణాః స ఖడ్గాః సాఙ్గథా రణే
అథృశ్యన్త భుజాశ ఛిన్నా హేమాభరణ భూషితాః
28 సూపస్కరైర అధిష్ఠానైర ఈషా థణ్డకబన్ధురైః
చక్రైర విమదితైర అక్షై భగ్నైశ చ బహుధా యుగైః
29 వర్మ చాపశరైశ చైవ వయవకీర్ణైర తతస తతః
సరగ్భిర ఆభరణైర వస్త్రైః పతితైశ చ మహాధ్వజైః
30 నిహతైర వారణైర అశ్వైః కషత్రియైశ చ నిపాతితైః
అథృశ్యత మహీ తత్ర థారుణప్రతిథర్శనాః
31 ఏవం థుఃశాసన బలం వధ్యమానం కిరీటినా
సంప్రాథ్రవన మహారాజ వయదితం వై సనాయకమ
32 తతొ థుఃశాసనస తరస్తః సహానీకః శరార్థితః
థరొణం తరాతారమ ఆకాఙ్క్షఞ శకటవ్యూహమ అభ్యగాత