ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్యాం నిశాయాం వయుష్టాయాం థరొణః శస్త్రభృతాం వరః
సవాన్య అనీకాని సర్వాణి పరాక్రామథ వయూహితుం తద
2 శూరాణాం గర్జతాం రాజన సంక్రుథ్ధానామ అమర్షిణామ
శరూయన్తే సమ గిరిశ చిత్రాః పరస్పరవధైషిణామ
3 విస్ఫార్య చ ధనూంష్య ఆజౌ జయాః కరైః పరిమృజ్య చ
వినిఃశ్వసన్తః పరాక్రొశన కవేథానీం సధనంజయః
4 వికొశాన సుత్సరూన అన్యే కృతధారాన సమాహితాన
పీతాన ఆకాశసంకాశాన అసీన కే చిచ చ చిక్షిపుః
5 చరన్తస తవ అసి మార్గాంశ చ ధనుర మార్గాంశ చ శిక్షయా
సంగ్రామమనసః శూరా థృశ్యన్తే సమ సహస్రశః
6 స ఘణ్టాశ చన్థనాథిగ్ధాః సవర్ణవర్జ విభూషితాః
సముత్క్షిప్య గథాశ చాన్యే పర్యపృచ్ఛన్త పాణ్డవమ
7 అన్యే బలమథొన్మత్తాః పరిఘైర బాహుశాలినః
చక్రుః సబాధమ ఆకాశమ ఉచ్ఛ్రితేన్థ్ర ధవజొపమైః
8 నానాప్రహరణైశ చాన్యే విచిత్రస్రగ అలంకృతాః
సంగ్రామమనసః శూరాస తత్ర తత్ర వయవస్దితాః
9 కవార్జునః కవ చ గొవిన్థః కవ చ మానీ వృకొథరయ
కవ చ తే సుహృథస తేషామ ఆహ్వయన్తొ రణే తథా
10 తతః శఙ్ఖమ ఉపాధ్మాయ తవరయన వాజినః సవయమ
ఇతస తతస తాన రచయన థరొణశ చ రతివేగితః
11 తేష్వ అనీకేషు సర్వేషు సదితేష్వ ఆహవనన్థిషు
భారథ్వాజొ మహారాజ జయథ్రదమ అదాబ్రవీత
12 తవం చైవ సౌమథత్తిశ చ కర్ణశ చైవ మహారదః
అశ్వత్దామా చ శల్యశ చ వృషసేనః కృపస తదా
13 శతం చాశ్వసహస్రాణాం రదానామ అయుతాని షట
థవిరథానాం పరభిన్నానాం సహస్రాణి చతుర్థశ
14 పథాతీనాం సహస్రాణి థంశితాన్య ఏకవింశతిః
గవ్యూతిషు తరిమాత్రేషు మామ అనాసాథ్య తిష్ఠత
15 తత్రస్దం తవాం న సంసొఢుం శక్తా థేవాః స వాసవాః
కిం పునః పాణ్డవాః సర్వే సమాశ్వసిహి సైన్ధవ
16 ఏవమ ఉక్తః సమాశ్వస్తః సిన్ధురాజొ జయథ్రదః
సంప్రాయాత సహ గాన్ధారైర వృతస తైశ చ మహారదైః
వర్మిభిః సాథిభిర యత్తైః పరాసపాణిభిర ఆస్దితైః
17 చామరాపీడినః సర్వే జామ్బూనథవిభూషితాః
జయథ్రదస్య రాజేన్థ్ర హయాః సాధు పరవాహినః
తే చైవ సప్త సాహస్రా థవిసాహస్రాశ చ సైన్ధవాః
18 మత్తానామ అధిరూఢానాం హస్త్యారొహైర విశారథైః
నాగానాం భీమరూపాణాం వర్మిణాం రౌథ్రకర్మిణామ
19 అధ్యర్ధేన సహస్రేణ పుత్రొ థుర్మర్షణస తవ
అగ్రతః సర్వసైన్యానాం యొత్స్యమానొ వయవస్దితః
20 తతొ థుఃశాసనశ చైవ వికర్ణశ చ తవాత్మజౌ
సిన్ధురాజార్ద సిథ్ధ్యర్దమ అగ్రానీకే వయవస్దితౌ
21 థీర్ఘొ థవాథశ గవ్యూతిః పఞ్చార్ధే పఞ్చ విస్తృతః
వయూహః సచక్రశకటొ భారథ్వాజేన నిర్మితః
22 నానా నృపతిభిర వీరైస తత్ర తత్ర వయవస్దితైః
రదాశ్వగజపత్త్యొఘైర థరొణేన విహితః సవయమ
23 పశ్చార్థే తస్య పథ్మస తు గర్భవ్యూహః సుథుర్భిథః
సూచీ పథ్మస్య మధ్యస్దొ గూఢొ వయూహః పునః కృతః
24 ఏవమ ఏతం మహావ్యూహం వయూహ్య థరొణొ వయవస్దితః
సూచీముఖే మహేష్వాసః కృతవర్మా వయవస్దితః
25 అనన్తరం చ కామ్బొజొ జలసంధశ చ మారిష
థుర్యొధనః సహామాత్యస తథనన్తరమ ఏవ చ
26 తతః శతసహస్రాణి యొధానామ అనివర్తినామ
వయవస్దితాని సర్వాణి శకటే సూచి రక్షిణః
27 తేషాం చ పృష్ఠతొ రాజబలేన మహతా వృతః
జయథ్రదస తతొ రాజన సూచి పాశే వయవస్దితః
28 శకటస్య తు రాజేన్థ్ర అభారథ్వాజొ ముఖే సదితః
అను తస్యాభవథ భొజొ జుగొపైనం తతః సవయమ
29 శవేతవర్మామ్బరొష్ణీషొ వయూఢొరస్కొ మహాభుజః
ధనుర విస్ఫారయన థరొణస తస్దౌ కరుథ్ధ ఇవాన్తకః
30 పతాకినం శొణ హయం వేథీ కృష్ణాజినధ్వజమ
థరొణస్య రదమ ఆలొక్య పరహృష్టాః కురవొ ఽభవన
31 సిథ్ధచారణసంఘానాం విస్మయః సుమహాన అభూత
థరొణేన విహితం థృష్ట్వా వయూహం కషుబ్ధార్ణవొపమ
32 స శైలసాగర వనాం నానాజనపథాకులామ
గరసేథ వయూహః కషితిం సర్వామ ఇతి భూతాని మేనిరే
33 బహు రదమనుజాశ్వపత్తినాగం; పరతిభయ నిస్వనమ అథ్భుతాభ రూపమ
అహితహృథయభేథనం మహథ వై; శకటమ అవేక్ష్య కృతం ననన్థ రాజా