ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏతచ ఛరుత్వా వచస తస్య కేశవస్య మహాత్మనః
సుభథ్రా పుత్రశొకార్తా విలలాప సుథుఃఖితా
2 హా పుత్ర మమ మన్థాయాః కదం సంయుగమ ఏత్య హ
నిధనం పరాప్తవాంస తాత పితృతుల్యపరాక్రమః
3 కదమ ఇన్థీవరశ్యామం సుథంష్ట్రం చారులొచనమ
ముఖం తే థృశ్యతే వత్స గుణ్ఠితం రణరేణునా
4 నూనం శూరం నిపతితం తవాం పశ్యన్త్య అనివర్తినమ
సుశిరొ గరీవ బాహ్వంసం వయూఢొరస్కం నిరూథరమ
5 చారూపచిత సర్వాఙ్గం సవక్షం శస్త్రక్షతాచితమ
భూతాని తవా నిరీక్షన్తే నూనం చన్థ్రమ ఇవొథితమ
6 శయనీయం పురా యస్య సపర్ధ్యాస్తరణ సంవృతమ
భూమావ అథ్య కదం శేషే విప్ర విథ్ధః సుఖొచితః
7 యొ ఽనవాస్యత పురా వీరొ వరస్త్రీభిర మహాభుజః
కదమ అన్వాస్యతే సొ ఽథయ శివాభిః పతితొ మృధే
8 యొ ఽసతూయత పురా హృష్టైః సూతమాగధబన్థిభిః
సొ ఽథయ కరవ్యాథ గణైర ఘొరైర వినథథ్భిర ఉపాస్యతే
9 పాణ్డవేషు చ నాదేషు వృష్ణివీరేషు చాభిభొ
పాఞ్చాలేషు చ వీరేషు హతః కేనాస్య అనాదవత
10 అతృప్త థర్శనా పుత్రథర్శనస్య తవానఘ
మన్థభాగ్యా గమిష్యామి వయక్తమ అథ్య యమక్షయమ
11 విశాలాక్షం సుకేశాన్తం చారు వాక్యం సుగన్ధి చ
తవ పుత్ర కథా భూయొ ముఖం థరక్ష్యామి నిర్వ్రణమ
12 ధిగ బలం భీమసేనస్య ధిక పార్దస్య ధనుష్మతామ
ధిగ వీర్యం వృష్ణివీరాణాం పాఞ్చాలానాం చ ధిగ బలమ
13 ధిక కేకయాంస తదా చేథీన మత్స్యాంశ చైవాద సృఞ్జయాన
యే తవా రణే గతం వీరం న జానన్తి నిపాతితమ
14 అథ్య పశ్యామి పృదివీం శూన్యామ ఇవ హతత్విషమ
అభిమన్యుమ అపశ్యన్తీ శొకవ్యాకుల లొచనా
15 సవస్రీయం వాసుథేవస్య పుత్రం గాణ్డీవధన్వనః
కదం తవా విరదం వీరం థరక్ష్యామ్య అన్యైర నిపాతితమ
16 హా వీర థృష్టొ నష్టశ చ ధనం సవప్న ఇవాసి మే
అహొ హయ అనిత్యం మానుష్యం జలబుథ్బుథ చఞ్చలమ
17 ఇమాం తే తరుణీం భార్యాం తవథ ఆధిభిర అభిప్లుతామ
కదం సంధారయిష్యామి వివత్సామ ఇవ ధేనుకామ
18 అహొ హయ అకాలే పరస్దానం కృతవాన అసి పుత్రక
విహాయ ఫలకాలే మాం సుగృథ్ధాం తవ థర్శనే
19 నూనం గతిః కృతాన్తస్య పరాజ్ఞైర అపి సుథుర్విథా
యత్ర తవం కేశవే నాదే సంగ్రామే ఽనాదవథ ధతః
20 యజ్వనాం థానశీలానాం బరాహ్మణానాం కృతాత్మనామ
చరితబ్రహ్మ చర్యాణాం పుణ్యతీర్దావగాహినామ
21 కృతజ్ఞానాం వథాన్యానాం గురుశుశ్రూషిణామ అపి
సహస్రథక్షిణానాం చ యా గతిస తామ అవాప్నుహి
22 యా గతిర యుధ్యమానానాం శూరాణామ అనివర్తినామ
హత్వారీన నిహతానాం చ సంగ్రామే తాం గతిం వరజ
23 గొసహస్రప్రథాతౄణాం కరతుథానాం చ యా గతిః
నైవేశికం చాభిమతం థథతాం యా గతిః శుభా
24 బరహ్మచర్యేణ యాం యాన్తి మునయః సంశితవ్రతా
ఏకపత్న్యశ చ యాం యాన్తి తాం గతిం వరజ పుత్రక
25 రాజ్ఞాం సుచరితైర యా చ గతిర భవతి శాశ్వతీ
చతురాశ్రమిణాం పుణ్యైః పావితానాం సురక్షితైః
26 థీనానుకమ్పినాం యా చ సతతం సంవిభాగినామ
పైశున్యాచ చ నివృత్తానాం తాం గతిం వరజ పుత్రక
27 వరతినాం ధర్మశీలానాం గురుశుశ్రూషిణామ అపి
అమొఘాతిదినాం యా చ తాం గతిం వరజ పుత్రక
28 ఋతుకాలే సవకాం పత్నీం గచ్ఛతాం యా మనస్వినామ
న చాన్యథారసేవీనాం తాం గతిం వరజ పుత్రక
29 సామ్నా యే సర్వభూతాని గచ్ఛన్తి గతమత్సరాః
నారుంతుథానాం కషమిణాం యా గతిస తామ అవాప్నుహి
30 మధు మాంసనివృత్తానాం మథాథ థమ్భాత తదానృతాత
పరొపతాప తయక్తానాం తాం గతిం వరజ పుత్రక
31 హరీమన్తః సర్వశాస్త్రజ్ఞా జఞానతృప్తా జితేన్థ్రియాః
యాం గతిం సాధవొ యాన్తి తాం గతిం వరజ పుత్రక
32 ఏవం విలపతీం థీనాం సుభథ్రాం శొకకర్శితామ
అభ్యపథ్యత పాఞ్చాలీ వైరాతీ సహితా తథా
33 తాః పరకామం రుథిత్వా చ విపల్య చ సుథుఃఖితాః
ఉన్మత్తవత తథా రాజన విసంజ్ఞా నయపతన కషితౌ
34 సొపచారస తు కృష్ణస తాం థుఃఖితాం భృశథుఃఖితః
సిక్త్వామ్భసా సమాశ్వాస్య తత తథ ఉక్త్వా హితం వచః
35 విసంజ్ఞకల్పాం రుథతీమ అపవిథ్ధాం పరవేపతీమ
భగినీం పుణ్డరీకాక్ష ఇథం వచనమ అబ్రవీత
36 సుభథ్రే మా శుచః పుత్రం పాఞ్చాల్యాశ్వాసయొత్తరామ
గతొ ఽభిమన్యుః పరదితాం గతిం కషత్రియ పుంగవః
37 యే చాన్యే ఽపి కులే సన్తి పురుషా నొ వరాననే
సర్వే తే వై గతిం యాన్తు అభిమన్యొర యశస్వినః
38 కుర్యామ తథ వయం కర్మ కరియాసుః సుహృథశ చ నః
కృతవాన యాథృగ అథ్యైకస తవ పుత్రొ మహారదః
39 ఏవమ ఆశ్వాస్య భగినీం థరౌపథీమ అపి చొత్తరామ
పార్దస్యైవ మహాబాహుః పార్శ్వమ ఆగాథ అరింథమః
40 తతొ ఽభయనుజ్ఞాయ నృపాన కృష్ణొ బన్ధూంస తదాభిభూః
వివేశాన్తఃపురం రాజంస తే ఽనయే జగ్ముర యదాలయమ