ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తాం నిశాం థుఃఖశొకార్తౌ శవసన్తావ ఇవ చొరగౌ
నిథ్రాం నైవొపలేభాతే వాసుథేవధనంజయౌ
2 నరనారాయణౌ కరుథ్ధౌ జఞాత్వా థేవాః సవాసవాః
వయదితాశ చిన్తయామ ఆసుః కిం కవిథ ఏతథ భవిష్యతి
3 వవుశ చ థారుణా వాతా రూక్షా గొరాభిశంసినః
స కబన్ధస తదాథిత్యే పరిఘః సమథృశ్యత
4 శుష్కాశన్యశ చ నిష్పేతుః స నిర్ఘాతాః స విథ్యుతః
చచాల చాపి పృదివీ స శైలవనకాననా
5 చుక్షుభుశ చ మహారాజ సాగరా మకరాలయాః
పరతిస్రొతః పరవృత్తాశ చ తదా గన్తుం సముథ్రగాః
6 రదాశ్వనరనాగానాం పరవృత్తమ అధరొత్తరమ
కరవ్యాథానాం పరమొథార్దం యమ రాష్ట్రవివృథ్ధయే
7 వాహనాని శకృన మూత్రే ముముచూ రురుథుశ చ హ
తాన థృష్ట్వా థారుణాన సర్వాన ఉత్పాతాఁల లొమహర్షణాన
8 సర్వే తే వయదితాః సైన్యాస తవథీయా భరతర్షభ
శరుత్వా మహాబలస్యొగ్రాం పరతిజ్ఞాం సవ్యసాచినః
9 అద కృష్ణం మహాబాహుర అబ్రవీత పాకశాసనిః
ఆశ్వాసయ సుభథ్రాం తవం భగినీం సనుషయా సహ
10 సనుషా శవశ్వ్రానఘాయస్తే విశొకే కురు మాధవ
సామ్నా సత్యేన యుక్తేన వచసాశ్వసయ పరభొ
11 తతొ ఽరజున గృహం గత్వా వాసుథేవః సుథుర్మనాః
భగినీం పుత్రశొకార్తామ ఆశ్వాసయత థుఃఖితామ
12 మాం శొకం కురు వార్ష్ణేయి కుమారం పరతి స సనుషా
సర్వేషాం పరాణినాం భీరు నిష్ఠైషా కాలనిర్మితా
13 కులే జతస్య వీరస్య కషత్రియస్య విశేషతః
సథృశం మరణం హయ ఏతత తవ పుత్రస్య మా శుచః
14 థిష్ట్యా మహారదొ వీరః పితుస తుల్యపరాక్రమః
కషాత్రేణ విధినా పరాప్తొ వీరాభిలసితాం గతిమ
15 జిత్వా సుబహుశః శత్రూన పరేషయిత్వా చ మృత్యవే
గతః పుణ్యకృతాం లొకాన సర్వకామథుహొ ఽకషయాన
16 తపసా బరహ్మచర్యేణ శరుతేన పరజ్ఞయాపి చ
సన్తొ యాం గతిమ ఇచ్ఛన్తి పరాప్తస తాం తవ పుత్రకః
17 వీరసూర వీర పత్నీ తవం వీర శవశుర బాన్ధవా
మా శుచస తనయం భథ్రే గతః స పరమాం గతిమ
18 పరాప్స్యతే చాప్య అసౌ కషుథ్రః సైన్ధవొ బాల ఘాతకః
అస్యావలేపస్య ఫలం ససుహృథ గణబాన్ధవః
19 వయుష్టాయాం తు వరారొహే రజన్యాం పాపకర్మకృత
న హి మొక్ష్యతి పార్దాత స పరవిష్టొ ఽపయ అమరావతీమ
20 శవః శిరః శరొష్యసే తస్య సైన్ధవస్య రణే హృతమ
సమన్తపఞ్చకాథ బాహ్యం విశొకా భవ మా రుథః
21 కషత్రధర్మం పురస్కృత్య గతః శూరః సతాం గతిమ
యాం వయం పరాప్నుయామేహ యే చాన్యే శస్త్రజీవినః
22 వయూఢొరస్కొ మహాబాహుర అనివర్తీ వరప్రణుత
గతస తవ వరారొహే పుత్రః సవర్గం జవరం జహి
23 అను జాతశ చ పితరం మాతృపక్షం చ వీర్యవాన
సహస్రశొ రిపూన హత్వా హతః శూరొ మహారదః
24 ఆశ్వాసయ సనుషాం రాజ్ఞి మా శుచః కషత్రియే భృషమ
శవః పరియం సుమహచ ఛరుత్వా విశొకా భవ నన్థిని
25 యత పార్దేన పరతిజ్ఞాతం తత తదా న తథ అన్యదా
చికీర్షితం హి తే భర్తుర న భవేజ జాతు నిష్ఫలమ
26 యథి చ మనుజపన్నగాః పిశాచా; రజనిచరాః పతగాః సురాసురాశ చ
రణగతమ అభియాన్తి సిన్ధురాజం; న స భవితా సహ తైర అపి పరభాతే