ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ ఽరజునస్య భవనం పరవిశ్యాప్రతిమం విభుః
సపృష్ట్వామ్భః పుణ్డరీకాక్షః సదణ్డిలే శుభలక్షణే
సంతస్తార శుభాం శయ్యాం థర్భైర వైడూర్య సంనిభైః
2 తతొ మాల్యేన విధివల లాజైర గన్ధైః సుమఙ్గలైః
అలంచకార తాం శయ్యాం పరివార్యాయుధొత్తమైః
3 తతః సపృష్టొథకం పార్దం వినీతాః పరిచారకాః
థర్శయాం నైత్యకం చక్రుర నైశం తరైయమ్బకం బలిమ
4 తతః పరీతమనాః పార్దొ గన్ధైర మాల్యైశ చ మాధవమ
అలంకృత్యొపహారం త నైశమ అస్మై నయవేథయత
5 సమయమానస తు గొవిన్థః ఫల్గునం పరత్యభాషత
సుప్యతాం పార్ద భథ్రం తే కల్యాణాయ వరజామ్య అహమ
6 సదాపయిత్వా తతొ థవాఃస్దాన గొప్తౄంశ చాత్తాయుధాన నరాన
థారుకానుగతః శరీమాన వివేశ శిబిరం సవకమ
శిశ్యే చ శయనే శుభ్రే బహు కృత్యం విచిన్తయన
7 న పాణ్డవానాం శిబిరే కశ చిత సుష్వాప తాం నిశామ
పరజాగరః సర్వజనమ ఆవివేశ విశాం పతే
8 పుత్రశొకాభిభూతేన పరతిజ్ఞాతొ మహాత్మనా
సహసా సిన్ధురాజస్య వధొ గాణ్డీవధన్వనా
9 తత కదం ను మహాబాహుర వాసవిః పరవీరహా
పరతిజ్ఞాం సఫలాం కుర్యాథ ఇతి తే సమచిన్తయన
10 కష్టం హీథం వయవసితం పాణ్డవేన మహామనా
పుత్రశొకాభితప్తేన పరతిజ్ఞా మహతీ కృతా
11 భరాతరశ చాపి విక్రాన్తా బహులాని బలాని చ
ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రేణ సర్వం తస్మై నివేథితమ
12 స హత్వా సైన్ధవం సంఖ్యే పునర ఏతు ధనంజయః
జిత్వా రిపుగణాంశ చైవ పారయత్వ అర్జునొ వరతమ
13 అహత్వా సిన్ధురాజం హి ధూమకేతుం పరవేక్ష్యతి
న హయ ఏతథ అనృతం కర్తుమ అర్హః పార్దొ ధనంజయః
14 ధర్మపుత్రః కదం రాజా భవిష్యతి మృతే ఽరజునే
తస్మిన హి విజయః కృత్స్నః పాణ్డవేన సమాహితః
15 యథి నః సుకృతం కిం చిథ యథి థత్తం హుతం యథి
ఫలేన తస్య సర్వస్య సవ్యసాచీ జయత్వ అరీన
16 ఏవం కదయతాం తేషాం జయమ ఆశంసతాం పరభొ
కృచ్ఛ్రేణ మహతా రాజన రజనీ వయత్యవర్తత
17 తస్యాం రజన్యాం మధ్యే తు పరతిబుథ్ధొ జనార్థనః
సమృత్వా పరతిజ్ఞాం పార్దస్య థారుకం పరత్యభాషత
18 అర్జునేన పరతిజ్ఞాతమ ఆర్తేన హతబన్ధునా
జయథ్రదం హనిష్యామి శవొభూత ఇతి థారుక
19 తత తు థరుయొధనః శరుత్వా మన్త్రిభిర మన్త్రయిష్యతి
యదా జయథ్రదం పార్దొ న హన్యాథ ఇతి సంయుగే
20 అక్షౌహిణ్యొ హి తాః సర్వా రక్షిష్యన్తి జయథ్రదమ
థరొణశ చ సహ పుత్రేణ సర్వాస్త్రవిధిపారగః
21 ఏకొ వీరః సహస్రాక్షొ థైత్యథానవ మర్థితా
సొ ఽపి తం నొత్సహేతాజౌ హన్తుం థరొణేన రక్షితమ
22 సొ ఽహం శవస తత కరిష్యామి యదా కున్తీసుతొ ఽరజునః
అప్రాప్తే ఽసతం థినకరే హనిష్యతి జయథ్రదమ
23 న హి థారా న మిత్రాణి జఞాతయొ న చ బాన్ధవాః
కశ చిన నాన్యః పరియతరః కున్తీపుత్రాన మమార్జునాత
24 అనర్జునమ ఇమం లొకం ముహూర్తమ అపి థారుక
ఉథీక్షితుం న శక్తొ ఽహం భవితా న చ తత తదా
25 అహం ధవజిన్యః శత్రూణాం సహయాః స రదథ్విపాః
అర్జునార్దే హనిష్యామి స కర్ణాః స సుయొధనాః
26 శవొ నిరీక్షన్తు మే వీర్యం తరయొ లొకా మహాహవే
ధనంజయార్దం సమరే పరాక్రాన్తస్య థారుక
27 శవొ నరేన్థ్ర సహస్రాణి రాజపుత్ర శతానిచ
సాశ్వథ్విప రదాన్య ఆజౌ విథ్రవిష్యన్తి థారుక
28 శవస తాం చక్రప్రమదితాం థరక్ష్యసే నృప వాహినీమ
మయా కరుథ్థేన సమరే పాణ్డవార్దే నిపాతితామ
29 శవః స థేవాః స గన్ధర్వాః పిశాచొరగరాక్షసాః
జఞాస్యన్తి లొకాః సర్వే మాం సుహృథం సవ్యసాచినః
30 యస తం థవేష్టి స మాం థవేష్టి యస తమ అను స మామ అను
ఇతి సంకల్ప్యతాం బుథ్ధ్యా శరీరార్ధం మమార్జునః
31 యదా తవమ అప్రభాతాయామ అస్యాం నిశి రదొత్తమమ
కల్పయిత్వా యదాశాస్త్రమ ఆథాయ వరతసంయతః
32 గథాం కౌమొథకీం థివ్యాం శక్తిం చక్రం ధనుః శరాన
ఆరొప్య వై రదే సూత సర్వొపకరణాని చ
33 సదానం హి కల్పయిత్వా చ రదొపస్దే ధవజస్య మే
వైనతేయస్య వీరస్య సమరే రదశొభినః
34 ఛత్రం జామ్బూనథైర జాలైర అర్కజ్వలన సంనిభైః
విశ్వకర్మ కృతైర థివ్యైర అశ్వాన అపి చ భూషితాన
35 బలాహకం మేఘపుష్పం సైన్యం సుగ్రీవమ ఏవ చ
యుక్త్వా వాజివరాన యత్తః కవచీ తిష్ఠ థారుక
36 పాఞ్చజన్యస్య నిర్ఘొషమ ఆర్షభేణైవ పూరితమ
శరుత్వా తు భైరవం నారథ్మ ఉపయాయా జవేన మామ
37 ఏకాహ్నాహమ అమర్షం చ సర్వథుఃఖాని చైవ హ
భరాతుః పితృష్వసేయస్య వయపనేష్యామి థారుక
38 సర్వొపాయైర యతిష్యామి యదా బీభత్సుర ఆహవే
పశ్యతాం ధార్తరాష్ట్రాణాం హనిష్యతి జయథ్రదమ
39 యస్య యస్య చ బీభత్సుర వధే యత్నం కరిష్యతి
ఆశంసే సారదే తత్ర భవితాస్య ధరువొ జయః
40 [థారుక]
జయ ఏవ ధరువస తస్య కుత ఏవ పరాజయః
యస్య తవం పురుషవ్యాఘ్ర సారద్యమ ఉపజగ్మివాన
41 ఏవం చైతత కరిష్యామి యదా మామ అనుశాససి
సుప్రభాతామ ఇమాం రాత్రిం జయాయ విజయస్య హి