ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
విష్ణొః సవసానన్థి కరః స విష్ణ్వాయుధ భీషితః
రరాజాతిరదః సంఖ్యే జనార్థన ఇవాపరః
2 మారుతొథ్ధూత కేశాన్తమ ఉథ్యతారి వరాయుధమ
వపుః సమీక్ష్య పృద్వ ఈశా థుఃసమీక్ష్యం సురైర అపి
3 తచ చక్రం భృశమ ఉథ్విగ్నాః సంచిచ్ఛిథుర అనేకధా
మహారదస తతః కార్ష్ణిః సంజగ్రాహ మహాగథామ
4 విధనుః సయన్థనాసిస తైర విచక్రశ చారిభిః కృతః
అభిమన్యుర గథాపాణిర అశ్వత్దామానమ ఆథ్రవత
5 సగథామ ఉథ్యతాం థృష్ట్వా జవలన్తీమ అశనీమ ఇవ
అపాక్రామథ రదొపస్దాథ విక్రమాంస తరీన నరర్షభః
6 తస్యాశ్వాన గథయా హత్వా తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
శరాచితాఙ్గః సౌభథ్రః శవావిథ్వత పరత్యథృశ్యత
7 తతః సుబల థాయాథం కాలకేయమ అపొదయత
జఘాన చాస్యానుచరాన గాన్ధారాన సప్త సప్తతిమ
8 పునర బరహ్మ వసాతీయాఞ జఘాన రదినొ థశ
కేకయానాం రదాన సప్త హత్వా చ థశ కుఞ్జరాన
థౌఃశాసని రదం సాశ్వం గథయా సమపొదయత
9 తతొ థౌఃశాసనిః కరుథ్ధొ గథామ ఉథ్యమ్య మారిష
అభిథుథ్రావ సౌభథ్రం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
10 తావ ఉథ్యతగథౌ వీరావ అన్యొన్యవధకాఙ్క్షిణౌ
భరాతృవ్యౌ సంప్రజహ్రాతే పురేవ తర్యమ్బకాన్తకౌ
11 తావ అన్యొన్యం గథాగ్రాభ్యాం సంహత్య పతితౌ కషితౌ
ఇన్థ్రధ్వజావ ఇవొత్సృష్టౌ రణమధ్యే పరంతపౌ
12 థౌఃశాసనిర అదొత్దాయ కురూణాం కీర్తివర్ధనః
పరొత్తిష్ఠమానం సౌభథ్రం గథయా మూర్ధ్న్య అతాడయత
13 గథా వేగేన మహతా వయాయామేన చ మొహితః
విచేతా నయపతథ భూమౌ సౌభథ్రః పరవీరహా
ఏవం వినిహతొ రాజన్న ఏకొ బహుభిర ఆహవే
14 కషొభయిత్వా చమూం సర్వాం నలినీమ ఇవ కుఞ్జరః
అశొభత హతొ వీరొ వయాధైర వనగజొ యదా
15 తంతదా పతితం శూరం తావకాః పర్యవారయన
థావం థగ్ధ్వా యదా శాన్తం పావకం శిశిరాత్యయే
16 విమృథ్య తరుశృఙ్గాణి సంనివృత్తమ ఇవానిలమ
అస్తం గతమ ఇవాథిత్యం తప్త్వా భారత వాహినీమ
17 ఉపప్లుతం యదా సొమం సంశుష్కమ ఇవ సాగరమ
పూర్ణచన్థ్రాభవథనం కాకపక్ష వృతాక్షకమ
18 తం భూమౌ పతితం థృష్ట్వా తావకాస తే మహారదాః
ముథా పరమయా యుక్తాశ చుక్రుశుః సింహవన ముహుః
19 ఆసీత పరమకొ హర్షస తావకానాం విశాం పతే
ఇతరేషాం తు వీరాణాం నేత్రేభ్యః పరాపతజ జలమ
20 అభిక్రొశన్తి భూతాని అన్తరిక్షే విశాం పతే
థృష్ట్వా నిపతితం వీరం చయుతం చన్థ్రమ ఇవామ్బరాత
21 థరొణకర్ణముఖైః షడ్భిర ధార్తరాష్ట్రైర మహారదైః
ఏకొ ఽయం నిహతః శేతే నైష ధర్మొ మతొ హి నః
22 తస్మింస తు నిహతే వీరే బహ్వ అశొభత మేథినీ
థయౌర యదా పూర్ణచన్థ్రేణ నక్షత్రగణమాలినీ
23 రుక్మపుఙ్ఖైశ చ సంపూర్ణా రుధిరౌఘపరిప్లుతా
ఉత్తమాఙ్గైశ చ వీరాణాం భరాజమానైః సకుణ్డలైః
24 విచిత్రైశ చ పరిస్తొమైః పతాకాభిశ చ సంవృతా
చామరైశ చ కుదాభిశ చ పరవిథ్ధైశ చామ్బరొత్తమైః
25 రదాశ్వనరనాగానామాలంకారైశ చ సుప్రభైః
ఖడ్గైశ చ నిశితైః పీతైర నిర్ముక్తైర భుజగైర ఇవ
26 చాపైశ చ విశిఖైశ ఛిన్నైః శక్త్యృష్టి పరాసకమ్పనైః
వివిధైర ఆయుధైశ చాన్యైః సంవృతా భూర అశొభత
27 వాజిభిశ చాపి నిర్జీవైః సవపథ్భిః శొణితొక్షితైః
సారొహైర విషమా భూమిః సౌభథ్రేణ నిపాతితైః
28 సాఙ్కుశైః స మహామాత్రైః స వర్మాయుధకేతుభిః
పర్వతైర ఇవ విధ్వస్తైర విశిఖొన్మదితైర గజైః
29 పృదివ్యామ అనుకీర్ణైశ చ వయశ్వ సారదియొధిభిః
హరథైర ఇవ పరక్షుభితైర హతనాగై రదొత్తమైః
30 పథాతిసంఘైశ చ హతైర వివిధాయుధభూషణైః
భీరూణాం తరాసజననీ ఘొరరూపాభవన మహీ
31 తం థృష్ట్వా పతితం భూమై చన్థ్రార్కసథృశథ్యుతిమ
తావకానాం పరా పరీతిః పాణ్డూనాం చాభవథ వయదా
32 అభిమన్యౌ హతే రాజఞ శిశుకే ఽపరాప్తయౌవనే
సంప్రాథ్రవచ చమూః సర్వా ధర్మరాజస్య పశ్యతః
33 థీర్యమాణం బలం థృష్ట్వా సౌభథ్రే వినిపాతితే
అజాతశత్రుః సవాన వీరాన ఇథం వచనమ అబ్రవీత
34 సవర్గమ ఏష గతః శూరొ యొ హతొ న పరాఙ్ముఖః
సంస్తమ్భయత మా భైష్ట విజేష్యామొ రణే రిపూన
35 ఇత్య ఏవం స మహాతేజా థుఃఖితేభ్యొ మహాథ్యుతిః
ధర్మరాజొ యుధాం శరేష్ఠొ బరువన థుఃఖమ అపానుథత
36 యుథ్ధే హయ ఆశీవిషాకారాన రాజపుత్రాన రణే బహూన
పూర్వం నిహత్య సంగ్రామే పశ్చాథ ఆర్జునిర అన్వగాత
37 హత్వా థశసహస్రాణి కౌసల్యం చ మహారదమ
కృష్ణార్జున సమః కార్ష్ణిః శక్ర సథ్మ గతొ ధరువమ
38 రదాశ్వనరమాతఙ్గాన వినిహత్య సహస్రశః
అవతృప్తః స సంగ్రామాథ అశొచ్యః పుణ్యకర్మకృత
39 వయం తు పరవరం హత్వా తేషాం తైః శరపీడితాః
నివేశాయాభ్యుపాయామ సాయాహ్నే రుధిరొక్షితాః
40 నిరీక్షమాణాస తు వయం పరే చాయొధనం శనైః
అపయాతా మహారాజ గలానిం పరాప్తా విచేతసః
41 తతొ నిశాయా థివసస్య చాశివః; శివా రుతః సంధిర అవర్తతాథ్భుతః
కుశేశయాపీడ నిభే థివాకరే; విలమ్బమానే ఽసతమ ఉపేత్య పర్వతమ
42 వరాసి శక్త్యృష్టి వరూద చర్మణాం; విభూషణానాం చ సమాక్షిపన పరభామ
థివం చ భూమిం చ సమానయన్న ఇవ; పరియాం తనుం భానుర ఉపైతి పావకమ
43 మహాభ్రకూటాచలశృఙ్గసంనిభైర; గజైర అనేకైర ఇవ వజ్రపాతితైః
స వైజయన్త్య అఙ్కుశ వర్మ యన్తృభిర; నిపాతితైర నిష్టనతీవ గౌశ చితా
44 హతేశ్వరైశ చూర్ణిత పత్త్యుపస్కరైర; హతాశ్వసూతైర విపతాక కేతుభిః
మహారదైర భూః శుశుభే విచూర్ణితైః; పురైర ఇవామిత్ర హతైర నరాధిప
45 రదాశ్వవృన్థైః సహ సాథిభిర హతైః; పరవిథ్ధ భాణ్డాభరణైః పృదగ్విధైః
నిరస్తజిహ్వా థశనాన్త్ర లొచనైర; ధరా బభౌ ఘొరవిరూప థర్శనా
46 పరవిథ్ధ వర్మాభరణా వరాయుధా; విపన్నహస్త్యశ్వరదానుగా నరాః
మహార్హశయ్యాస్తరణొచితాః సథా; కషితావ అనాదా ఇవ శేరతే హతాః
47 అతీవ హృష్టాః శవసృగాల వాయసా; బడాః సుపర్ణాశ చ వృకాస తరక్షవః
వయాంస్య అసృక్పాన్య అద రక్షసాం గణాః; పిశాచసంఘాశ చ సుథారుణా రణే
48 తవచొ వినిర్భిథ్య పిబన వసామ అసృక; తదైవ మజ్జాం పిశితాని చాశ్నువన
వపాం విలుమ్పన్తి హసన్తి గాన్తి చ; పరకర్షమాణాః కుణపాన్య అనేకశః
49 శరీరసంఘాట వహా అసృగ జలా; రదొడుపా కుఞ్జరశైలసంకటా
మనుష్యశీర్షొపల మాంసకర్థమా; పరవిథ్ధ నానావిధ శస్త్రమాలినీ
50 మహాభయా వైతరణీవ థుస్తరా; పరవర్తితా యొధవరైస తథా నథీ
ఉవాహ మధ్యేన రణాజిరం భృశం; భయావహా జీవ మృతప్రవాహినీ
51 పిబన్తి చాశ్నన్తి చ యత్ర థుర్థృశాః; పిశాచసంఘా వివిధాః సుభైరవాః
సునన్థితాః పరాణభృతాం భయంకరాః; సమానభక్షాః శవసృగాల పక్షిణః
52 తదా తథ ఆయొధనమ ఉగ్రథర్శనం; నిశాముఖే పితృపతిరాష్ట్ర సంనిభమ
నిరీక్షమాణాః శనకైర జహుర నరాః; సముత్దితారుణ్డ కులొపసంకులమ
53 అపేతవిధ్వస్తమహార్హ భూషణం; నిపాతితం శక్రసమం మహారదమ
రణే ఽభిమన్యుం థథృశుస తథా జనా; వయపొఢ హవ్యం సథసీవ పావకమ