ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
స కర్ణం కర్ణినా కర్ణే పునర వివ్యాధ ఫాల్గునిః
శరైః పఞ్చాశతా చైనమ అవిధ్యత కొపయన భృశమ
2 పరతివివ్యాధ రాధేయస తావథ్భిర అద తం పునః
స తైర ఆచితసర్వాఙ్గొ బహ్వ అశొభత భారత
3 కర్ణం చాప్య అకరొత కరుథ్ధొ రుధిరొత్పీడ వాహినమ
కర్ణొ ఽపి విబభౌ శూరః శరైశ చిత్రొ ఽసృగ ఆప్లుతః
4 తావ ఉభౌ శరచిత్రాఙ్గౌ రుధిరేణ సముక్షితౌ
బభూవతుర మహాత్మానౌ పుష్పితావ ఇవ కింశుకౌ
5 అద కర్ణస్య సచివాన షట శూరాంశ చిత్రయొధినః
సాశ్వసూత ధవజరదాన సౌభథ్రొ నిజఘాన హ
6 అదేతరాన మహేష్వాసాన థశభిర థశభిః శరైః
పరత్యవిధ్యథ అసంభ్రాన్తస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
7 మాగధస్య పునః పుత్రం హత్వా షడ్భిర అజిహ్మగైః
సాశ్వం ససూతం తరుణమ అశ్వకేతుమ అపాతయత
8 మార్తికావతకం భొజం తతః కుఞ్జరకేతనమ
కషురప్రేణ సమున్మద్య ననాథ విసృజఞ శరాన
9 తస్య థౌఃశాసనిర విథ్ధ్వా చతుర్భిశ చతురొ హయాన
సూతమ ఏకేన వివ్యాధ థశభిశ చార్జునాత్మజమ
10 తతొ థౌఃశాసనిం కార్ష్ణిర విథ్ధ్వా సప్తభిర ఆశుగైః
సంరమ్భాథ రక్తనయనొ వాక్యమ ఉచ్చైర అదాబ్రవీత
11 పితా తవాహవం తయక్త్వా గతః కాపురుషొ యదా
థిష్ట్యా తవమ అపి జానీషే యొథ్ధుం న తవ అథ్య మొక్ష్యసే
12 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం కర్మార పరిమార్జితమ
నారాచం విససర్జాస్మై తం థరౌణిస తరిభిర ఆచ్ఛినత
13 తస్యార్జునిర ధవజం ఛిత్త్వా శల్యం తరిభిర అతాడయత
తం శల్యొ నవభిర బాణైర గార్ధ్రపత్రైర అతాడయత
14 తస్యార్జునిర ధవజం ఛిత్త్వా ఉభౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
తం వివ్యాధాయసైః షడ్భిః సొ ఽపక్రామథ రదాన్తరమ
15 శత్రుంజయం చన్థ్రకేతుం మేఘవేగం సువర్చసమ
సూర్యభాసం చ పఞ్చైతాన హత్వా వివ్యాధ సౌబలమ
16 తం సౌబలస తరిభిర విథ్ధ్వా థుర్యొధనమ అదాబ్రవీత
సర్వ ఏనం పరమద్నీమః పురైకైకం హినస్తి నః
17 అదాబ్రవీత తథా థరొణం కర్ణొ వైకర్తనొ వృషా
పురా సర్వాన పరమద్నాతి బరూహ్య అస్య వధమ ఆశు నః
18 తతొ థరొణొ మహేష్వాసః సర్వాంస తాన పరత్యభాషత
అస్తొ వొ ఽసయాన్తరం కశ చిత కుమారస్య పరపశ్యతి
19 అన్వ అస్య పితరం హయ అథ్య చరతః సర్వతొథిశమ
శీఘ్రతాం నరసింహస్య పాణ్డవేయస్య పశ్యత
20 ధనుర్మణ్డలమ ఏవాస్య రదమార్గేషు థృశ్యతే
సంథధానస్య విశిఖాఞ శీఘ్రం చైవ విముఞ్చతః
21 ఆరుజన్న ఇవ మే పరాణాన మొహయన్న అపి సాయకైః
పరహర్షయతి మా భూయః సౌభథ్రః పరవీరహా
22 అతి మా నన్థయత్య ఏష సౌభథ్రొ విచరన రణే
అన్తరం యస్య సంరబ్ధా న పశ్యన్తి మహారదాః
23 అస్యతొ లఘుహస్తస్య థిశః సర్వా మహేషుభిః
న విశేషం పరపశ్యామి రణే గాణ్డీవధన్వనః
24 అద కర్ణః పునర థరొణమ ఆహార్జునిశరార్థితః
సదాతవ్యమ ఇతి తిష్ఠామి పీడ్యమానొ ఽభిమన్యునా
25 తేజస్వినః కుమారస్య శరాః పరమథారుణాః
కషిణ్వన్తి హృథయం మే ఽథయ ఘొరాః పావకతేజసః
26 తమ ఆచార్యొ ఽబరవీత కర్ణం శనకైః పరహసన్న ఇవ
అభేథ్యమ అస్య కవచం యువా చాశు పరాక్రమః
27 ఉపథిష్టా మయా అస్య పితుః కవచధారణా
తామ ఏష నిఖిలాం వేత్తి ధరువం పరపురంజయః
28 శక్యం తవ అస్య ధనుశ ఛేత్తుం జయాం చ బాణైః సమాహితైః
అభీశవొ హయాశ చైవ తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
29 ఏతత కురు మహేష్వాస రాధేయ యథి శక్యతే
అదైనం విముఖీకృత్య పశ్చాత పరహరణం కురు
30 సధనుష్కొ న శక్యొ ఽయమ అపి జేతుం సురాసురైః
విరదం విధనుష్కం చ కురుష్వైనం యథీచ్ఛసి
31 తథ ఆచార్యవచః శరుత్వా కర్ణొ వైకర్తనస తవరన
అస్యతొ లఘుహస్తస్య పృషత్కైర ధనుర ఆచ్ఛినత
32 అశ్వాన అస్యావధీథ భొజొ గౌతమః పార్ష్ణిసారదీ
శేషాస తు ఛిన్నధన్వానం శరవర్షైర అవాకిరన
33 తవరమాణాస తవరా కాలే విరదం షణ మహారదాః
శరవర్షైర అకరుణా బాలమ ఏకమ అవాకిరన
34 స ఛిన్నధన్వా విరదః సవధర్మమ అనుపాలయన
ఖడ్గచర్మ ధరః శరీమాన ఉత్పపాత విహాయసమ
35 మార్గైః స కైశికాథ్యైశ చ లాఘవేన బలేన చ
ఆర్జునిర వయచరథ వయొమ్ని భృశం వై పక్షిరాడ ఇవ
36 మయ్య ఏవ నిపతత్య ఏష సాసిర ఇత్య ఊర్ధ్వథృష్టయః
వివ్యధుస తం మహేష్వాసాః సమరే ఛిథ్రథర్శినః
37 తస్య థరొణొ ఽఛినన ముష్టౌ ఖడ్గం మణిమయ తసరుమ
రాధేయొ నిశితైర బాణైర వయధమచ చర్మ చొత్తమమ
38 వయసి చర్మేషు పూర్ణాఙ్గః సొ ఽనతరిక్షాత పునః కషితిమ
ఆస్దితశ చక్రమ ఉథ్యమ్య థరొణం కరుథ్ధొ ఽభయధావత
39 సచక్రరేణూజ్జ్వల శొభితాఙ్గొ; బభావతి ఇవొన్నత చక్రపాణిః
రణే ఽభిమన్యుః కషణథా సుభథ్రః; స వాసుభథ్రానుకృతిం పరకుర్వన
40 సరుత రుధిరకృతైక రాగవక్త్రొ; భరుకుటి పుటాకుటిలొ ఽతిసింహ నాథః
పరభుర అమితబలొ రణే ఽభిమన్యుర; నృప వరమధ్య గతొ భృశం వయరాజత