ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 49)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మింస తు నిహతే వీరే సౌభథ్రే రదయూదపే
విముక్తరదసంనాహాః సర్వే నిక్షిప్తకార్ముకాః
2 ఉపొపవిష్టా రాజానం పరివార్య యుధిష్ఠిరమ
తథ ఏవ థుఃఖం ధయాయన్తః సౌభథ్ర గతమానసాః
3 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా విలలాప సుథుఃఖితః
అభిమన్యౌ హతే వీరే భరాతుః పుత్రే మహారదే
4 థరొణానీకమ అసంబాధం మమ పరియచికీర్షయా
భిత్త్వా వయూహం పరవిష్టొ ఽసౌ గొమధ్యమ ఇవ కేసరీ
5 యస్య శూరా మహేష్వాసాః పరత్యనీక గతా రణే
పరభగ్నా వినివర్తన్తే కృతాస్త్రా యుథ్ధథుర్మథాః
6 అత్యన్తశత్రుర అస్మాకం యేన థుఃశాసనః శరైః
కషిప్రం హయ అభిముఖః సంక్యే విసంజ్ఞొ విముఖీకృతః
7 స తీర్త్వా థుస్తరం వీరొ థరొణానీక మహార్ణవమ
పరాప్య థౌఃశాసనిం కార్ష్ణిర యాతొ వైవస్వతక్షయమ
8 కదం థరక్ష్యామి కౌన్తేయం సౌభథ్రే నిహతే ఽరజునమ
సుభథ్రాం వా మహాభాగాం పరియం పుత్రమ అపశ్యతీమ
9 కిం సవిథ వయమ అపేతార్దమ అశ్లిష్టమ అసమఞ్జసమ
తావ ఉభౌ పరతివక్ష్యామొ హృషీకేశ ధనంజయౌ
10 అహమ ఏవ సుభథ్రాయాః కేశవార్జునయొర అపి
పరియకామొ జయాకాఙ్క్షీ కృతవాన ఇథమ అప్రియమ
11 న లుబ్ధొ బుధ్యతే థొషాన మొహాల లొభః పరవర్తతే
మధు పిప్సుర హి నాపశ్యం పరపాతమ ఇథమ ఈథృశమ
12 యొ హి భొజ్యే పురస్కార్యొ యానేషు శయనేషు చ
భూషణేషు చ సొ ఽసమాభిర బాలొ యుధి పురస్కృతః
13 కదం హి బాలస తరుణొ యుథ్ధానామ అవిశారథః
సథశ్వ ఇవ సంబాధే విషమే కషేమమ అర్హతి
14 యొ చేథ ధి వయమ అప్య ఏనం మహీమ అనుశయీమహి
బీభత్సొః కొపథీప్తస్య థగ్ధాః కృపణ చక్షుషా
15 అలుబ్ధొ మతిమాన హరీమాన కషమావాన రూపవాన బలీ
వపుష్మాన మానకృథ వీరః పరియః సత్యపరాయణః
16 యస్య శలాఘన్తి విబుధాః కర్మాణ్య ఊర్జితకర్మణః
నివాతకవచాఞ జఘ్నే కాలకేయాంశ చ వీర్యవాన
17 మహేన్థ్రశత్రవొ యేన హిరణ్యపురవాసినః
అక్ష్ణొర నిమేష మాత్రేణ పౌలొమాః సగణా హతాః
18 పరేభ్యొ ఽపయ అభయార్దిభ్యొ యొ థథాత్య అభయం విభుః
తస్యాస్మాభిర న శకితస తరాతుమ అథ్యాత్మజొ భయాత
19 భయం తు సుమహత పరాప్తం ధార్తరాష్ట్రం మహథ బలమ
పార్దః పుత్రవధాత కరుథ్ధః కౌరవాఞ శొషయిష్యతి
20 కషుథ్రః కషుథ్రసహాయశ చ సవపక్ష కషయమ ఆతురః
వయక్తం థుర్యొధనొ థృష్ట్వా శొచన హాస్యతి జీవితమ
21 న మే జయః పరీతికరొ న రాజ్యం; న చామరత్వం న సురైః స లొకతా
ఇమం సమీక్ష్యాప్రతివీర్య పౌరుషం; నిపాతితం థేవవరాత్మజాత్మజమ