ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సైన్ధవేన నిరుథ్ధేషు జయగృథ్ధిషు పాణ్డుషు
సుఘొరమ అభవథ యుథ్ధం తవథీయానాం పరిః సహ
2 పరవిశ్య తవ ఆర్జునిః సేనాం సత్యసంధొ థురాసథామ
వయక్షొభయత తేజస్వీ మకరః సాగరం యదా
3 తం తదా శరవర్షేణ కషొభయన్తమ అరింథమమ
యదా పరధానాః సౌభథ్రమ అభ్యయుః కురుసత్తమాః
4 తేషాం తస్య చ సం మర్థొ థారుణః సమపథ్యత
సృజతాం శరవర్ణాని పరసక్తమ అమితౌజసామ
5 రదవ్రజేన సంరుథ్ధస తైర అమిత్రైర అదార్జునిః
వృషసేనస్య యన్తారం హత్వా చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
6 తస్య వివ్యాధ బలవాఞ శరైర అశ్వాన అజిహ్మగైః
వాతాయమానైర అద తైర అశ్వైర అపహృతొ రణాత
7 తేనాన్తరేణాభిమన్యొర యనాపాసారయథ రదమ
రదవ్రజాస తతొ హృష్టాః సాధు సాధ్వ ఇతి చుక్రుశుః
8 తం సింహమ ఇవ సంక్రుథ్ధం పరమద్నన్తం శరైర అరీన
ఆరాథ ఆయాన్తమ అభ్యేత్య వసాతీయొ ఽభయయాథ థరుతమ
9 సొ ఽభిమన్యుం శరైః షష్ట్యా రుక్మపుఙ్ఖైర అవాకిరత
అబ్రవీచ చ న మే జీవఞ జీవతొ యుధి మొక్ష్యసే
10 తమ అయస్మయ వర్మాణమ ఇషుణా ఆశు పాతినా
వివ్యాధ హృథి సౌభథ్రః స పపాత వయసుః కషితౌ
11 వసాత్యం నిహతం థృష్ట్వా కరుథ్ధాః కషత్రియపుంగవాః
పరివవ్రుస తథా రాజంస తవ పౌత్రం జిఘాంసవః
12 విస్ఫారయన్తశ చాపాని నానారూపాణ్య అనేకశః
తథ యుథ్ధమ అభవథ రౌథ్రం సౌభథ్రస్యారిభిః సహ
13 తేషాం శరాన సేష్వ అసనాఞ శరీరాణి శిరాంసి చ
సకుణ్డలాని సరగ్వీణి కరుథ్ధశ చిచ్ఛేథ ఫాల్గునిః
14 స ఖడ్గాః సాఙ్గులి తరాణాః స పట్టిశపరశ్వధాః
అథృశ్యన్త భుజాశ ఛిన్నా హేమాభరణభూషితాః
15 సరగ్భిర ఆభరణైర వస్త్రైః పతితైశ చ మహాధ్వజైః
వర్మభిశ చర్మభిర హారైర ముకుటైశ ఛత్రచామరైః
16 అపస్కరైర అధిష్ఠానైర ఈషాథణ్డ కబన్ధురైః
అక్షైర విమదితైశ చక్రైర భగ్నైశ చ బహుధా యుగైః
17 అనుకర్షైః పతాకాభిస తదా సారదివాజిభిః
రదైశ చ భగ్నైర నాగైశ చ హతైః కీర్ణాభవన మహీ
18 నిహతైః కషత్రియైః శూరైర నానాజనపథేశ్వరైః
జయ గృథ్ధైర వృతా భూమిర థారుణా సమపథ్యత
19 థిశొ విచరతస తస్య సర్వాశ చ పరథిశస తదా
రణే ఽభిమన్యొః కరుథ్ధస్య రూపమ అన్తరధీయత
20 కాఞ్చనం యథ యథ అస్యాసీథ వర్మ చాభరణాని చ
ధనుషశ చ శరాణాం చ తథ అపశ్యామ కేవలమ
21 తం తథా నాశకత కశ చిచ చక్షుర్భ్యామ అభివీక్షితుమ
ఆథథానం శరైర యొధాన మధ్యే సూర్యమ ఇవ సదితమ