ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
యన మా పృచ్ఛసి రాజేన్థ్ర సిన్ధురాజస్య విక్రమమ
శృణు తత సర్వమ ఆఖ్యాస్యే యదా పాణ్డూన అయొధయత
2 తమ ఊహుః సారదేర వశ్యాః సైన్ధవాః సాధు వాహినః
వికుర్వాణా బృహన్తొ ఽశవాః శవసనొపమ రంహసః
3 గన్ధర్వనగరాకారం విధివత కల్పితం రదమ
తస్యాభ్యశొభయత కేతుర వారాహొ రాజతొ మహాన
4 శవేతచ ఛత్రపతాకాభిశ చామరవ్యజనేన చ
స బభౌ రాజలిఙ్గైస తైస తారాపతిర ఇవామ్బరే
5 ముక్తా వజ్రమణిస్వర్ణైర భూషితం తథ అయస్మయమ
వరూదం విబభౌ తస్య జయొతిర్భిః ఖమ ఇవావృతమ
6 స విస్ఫార్య మహచ చాపం కిరన్న ఇషుగుణాన బహూన
తత ఖణ్డం పూరయామ ఆస యథ వయాథరయథ ఆర్జునిః
7 స సాత్యకిం తరిభిర బాణైర అష్టభిశ చ వృకొథరమ
ధృష్టథ్యుమనం తదా షష్ట్యా విరాటం థశభిః శరైః
8 థరుపథం పఞ్చభిస తీక్ష్ణైర థశభిశ చ శిఖణ్డినమ
కేకయాన పఞ్చవింశత్యా థరౌపథేయాంస తరిభిస తరిభిః
9 యుధిష్ఠిరం చ సప్తత్యా తతః శేనాన అపానుథత
ఇషుజాలేన మహతా తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
10 అదాస్య శితపీతేన భల్లేనాథిశ్య కార్ముకమ
చిచ్ఛేథ పరహసన రాజా ధర్మపుత్రః పరతాపవాన
11 అక్ష్ణొర నిమేష మాత్రేణ సొ ఽనయథ ఆథాయ కార్ముకమ
వివ్యాధ థశభిః పార్ద తాంశ చైవాన్యాంస తరిభిస తరిభిః
12 తస్య తల లాఘవం జఞాత్వా భీమొ భల్లైస తరిభిః పునః
ధనుర ధవజం చ ఛత్రం చ కషితౌ కషిప్తమ అపాతయత
13 సొ ఽనయథ ఆథాయ బలవాన సజ్యం కృత్వా చ కార్ముకమ
భీమస్యాపొదయత కేతుం ధనుర అశ్వాంశ చ మారిష
14 స హతాశ్వాథ అవప్లుత్య ఛిన్నధన్వా రదొత్తమాత
సాత్యకేర ఆప్లుతొ యానం గిర్యగ్రమ ఇవ కేసరీ
15 తతస తవథీయాః సంహృష్టాః సాధు సాధ్వ ఇతి చుక్రుశుః
సిన్ధురాజస్య తత కర్మ పరేక్ష్యాశ్రథ్ధేయమ ఉత్తమమ
16 సంక్రుథ్ధాన పాణ్డవాన ఏకొ యథ థధారాస్త్ర తేజసా
తత తస్య కర్మ భూతాని సర్వాణ్య ఏవాభ్యపూజయన
17 సౌభథ్రేణ హతైః పూర్వం సొత్తరాయుధిభిర థవిపైః
పాణ్డూనాం థర్శితః పన్దాః సైన్ధవేన నివారితః
18 యతమానాస తు తే వీరా మత్స్యపాఞ్చాల కేకయాః
పాణ్డవాశ చాన్వపథ్యన్త పరత్యైకశ్యేన సైన్ధవమ
19 యొ యొ హి యతతే భేత్తుం థరొణానీకం తవాహితః
తం తం థేవవరప్రాప్త్యా సైన్ధవః పరత్యవారయత