ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
బాలమ అత్యన్తసుహినమ అవార్య బలథర్పితమ
యుథ్ధేషు కుశలం వీరం కులపుత్రం తనుత్యజమ
2 గాహమానమ అనీకాని సథశ్వైస తం తరిహాయనైః
అపి యౌధిష్ఠిరాత సైన్యాత కశ చిథ అన్వపతథ రదీ
3 [స]
యుధిష్ఠిరొ భీమసేనః శిఖణ్డీ సాత్యకిర యమౌ
ధృష్టథ్యుమ్నొ విరాటశ చ థరుపథశ చ స కేకయః
ధృష్టకేతుశ చ సంరబ్ధొ మత్స్యాశ చాన్వపతన రణే
4 అభ్యథ్రవన పరీప్సన్తొ వయూఢానీకాః పరహారిణః
తాన థృష్ట్వా థరవతః శూరాంస తవథీయా విముఖాభవన
5 తతస తథ విముఖం థృష్ట్వా తవ సూనొర మహథ బలమ
జామాతా తవ తేజస్వీ విష్టమ్భయిషుర ఆథ్రవత
6 సైన్ధవస్య మహారాజ పుత్రొ రాజా జయథ్రదః
స పుత్రగృథ్ధినః పార్దాన సహ సైన్యాన అవారయత
7 ఉగ్రధన్వా మహేష్వాసొ థివ్యమ అస్త్రమ ఉథీరయన
వార్ధ కషత్రిర ఉపాసేధత పరవణాథ ఇవ కుఞ్జరాన
8 [ధృ]
అతిభారమ అహం మన్యే సైన్ధవే సంజయాహితమ
యథ ఏకః పాణ్డవాన కరుథ్ధాన పుత్రగృథ్ధీన అవారయత
9 అత్యథ్భుతమ ఇథం మన్యే బలం శౌర్యం చ సైన్ధవే
తథ అస్య బరూహి మే వీర్యం కర్మ చాగ్ర్యం మహాత్మనః
10 కిం థత్తం హుతమ ఇష్టం వా సుతప్తమ అద వా తపః
సిన్ధురాజేన యేనైకః కరుథ్ధాన పార్దాన అవారయత
11 [స]
థరౌపథీహరణే యత తథ భీమసేనేన నిర్జితః
మానాత స తప్తవాన రాజా వరార్దీ సుమహత తపః
12 ఇన్థ్రయాణీన్థ్రియార్దేభ్యః పరియేభ్యః సంనివర్త్య సః
కషుత్పిపాసా తప సహః కృశొ ధమని సంతతః
థేవమ ఆరాధయచ ఛర్వం గృణన బరహ్మ సనాతనమ
13 భక్తానుకమ్పీ భగవాంస తస్య చక్రే తతొ థయామ
సవప్నాన్తే ఽపయ అద చైవాహ హరః సిన్ధుపతేః సుతమ
వరం వృణీష్వ పరీతొ ఽసమి జయథ్రదకిమ ఇచ్ఛసి
14 ఏవమ ఉక్తస తు శర్వేణ సిన్ధురాజొ జయథ్రదః
ఉవాచ పరణతొ రుథ్రం పరాజ్ఞలిర నియతాత్మవాన
15 పాణ్డవేయాన అహం సంఖ్యే భీమవీర్యపరాక్రమాన
ఏకొ రణే ధారయేయం సమస్తాన ఇతి భారత
16 ఏవమ ఉక్తస తు థేవేశొ జయథ్రదమ అదాబ్రవీత
థథామి తే వరం సౌమ్య వినా పార్దం ధనంజయమ
17 ధారయిష్యసి సంగ్రామే చతురః పాణ్డునన్థనాన
ఏవమ అస్త్వ ఇతి థేవేశమ ఉక్త్వాబుధ్యత పార్దివః
18 స తేన వరథానేన థివ్యేనాస్త్ర బలేన చ
ఏకః సంధారయామ ఆస పాణ్డవానామ అనీకినీమ
19 తస్య జయాతలఘొషేణ కషత్రియాన భయమ ఆవిశత
పరాంస తు తవ సైన్యస్య హర్షః పరమకొ ఽభవత
20 థృష్ట్వా తు కషత్రియా భారం సైన్ధవే సర్వమ అర్పితమ
ఉత్క్రుశ్యాభ్యథ్రవన రాజన యేన యౌధిష్ఠిరం బలమ