ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఆథథానస తు శూరాణామ ఆయూంష్య అభవథ ఆర్జునిః
అన్తకః సర్వభూతానాం పరాణాన కాల ఇవాగతే
2 స శక్ర ఇవ విక్రాన్తః శక్రసూనొః సుతొ బలీ
అభిమన్యుస తథానీకం లొడయన బహ్వ అశొభత
3 పరవిశ్యైవ తు రాజేన్థ్ర కషత్రియేన్థ్రాన్తకొపమః
సత్యశ్రవసమ ఆథత్త వయాఘ్రొ మృగమ ఇవొల్బణమ
4 సత్యశ్రవసి చాక్షిప్తే తవరమాణా మహారదాః
పరగృహ్య విపులం శస్త్రమ అభిమన్యుమ ఉపాథ్రవన
5 అహం పూర్వమ అహం పూర్వమ ఇతి కషత్రియ పుంగవాః
సపర్ధమానాః సమాజగ్ముర జిఘాంసన్తొ ఽరజునాత్మజమ
6 కషత్రియాణామ అనీకాని పరథ్రుతాన్య అభిధావతామ
జగ్రాస తిమిర ఆసాథ్య కషుథ్రమత్స్యాన ఇవార్ణవే
7 యే కే చన గతాస తస్య సమీపమ అపలాయినః
న తే పరతిన్యవర్తన్త సముథ్రాథ ఇవ సన్ధవః
8 మహాగ్రాహగృహీతేవ వాతవేగభయార్థితా
సమకమ్పత సా సేనా విభ్రష్టా నౌర ఇవార్ణవే
9 అద రుక్మరదొ నామ మథ్రేశ్వర సుతొ బలీ
తరస్తామ ఆశ్వాసయన సేనామ అత్రస్తొ వాక్యమ అబ్రవీత
10 అలం తరాసేన వః శూరా నైష కశ చిన మయి సదితే
అహమ ఏనం గరహీష్యామి జీవగ్రాహం న సంశయః
11 ఏవమ ఉక్త్వా తు సౌభథ్రమ అభిథుథ్రావ వీర్యవాన
సుకల్పితేనొహ్యమానః సయన్థనేన విరాజతా
12 సొ ఽభిమన్యుం తరిభిర బాణైర విథ్ధ్వా వక్షస్య అదానథత
తరిభిశ చ థక్షిణే బాహౌ సవ్యే చ నిశితైస తరిభిః
13 స తస్యేష్వ అసనం ఛిత్త్వా ఫాల్గుణిః సవ్యథక్షిణౌ
భుజౌ శిరశ చ సవక్షిభ్రుక్షితౌ కషిప్రమ అపాతయత
14 థృష్ట్వా రుక్మరదం రుగ్ణం పుత్రం శల్యస్య మానినమ
జీవగ్రాహం జిఘృక్షన్తం సౌభథ్రేణ యశస్వినా
15 సంగ్రామథుర్మథా రాజన రాజపుత్రాః పరహారిణః
వయస్యాః శల్య పుత్రస్య సువర్ణవికృతధ్వజాః
16 తాలమాత్రాణి చాపాని వికర్షన్తొ మహారదాః
ఆర్జునిం శరవర్షేణ సమన్తాత పర్యవారయన
17 శరైః శిక్షా బలొపేతైస తరుణైర అత్యమర్షణైః
థృష్ట్వైకం సమరే శూరం సౌభథ్రమ అపరాజితమ
18 ఛాథ్యమానం శరవ్రాతైర హృష్టొ థుర్యొధనొ ఽభవత
వైవస్వతస్య భవనం గతమ ఏనమ అమన్యత
19 సువర్ణపుఙ్ఖైర ఇషుభిర నానా లిఙ్గైస తరిభిస తరిభిః
అథృశ్యమ ఆర్జునిం చక్రుర నిమేషాత తే నృపాత్మజాః
20 ససూతాశ్వధ్వజం తస్య సయన్థనం తం చ మారిష
ఆచితం సమపశ్యామ శవావిధం శలలైర ఇవ
21 స గాఢవిథ్ధః కరుథ్ధశ చ తొత్త్రైర గజ ఇవార్థితః
గాన్ధర్వమ అస్త్రమ ఆయచ్ఛథ రదమాయాం చ యొజయత
22 అర్జునేన తపస తప్త్వా గన్ధర్వేభ్యొ యథ ఆహృతమ
తుమ్బురు పరముఖేభ్యొ వై తేనామొహయతాహితాన
23 ఏకః స శతధా రాజన థృశ్యతే సమ సహస్రధా
అలాతచక్రవత సంఖ్యే కషిప్రమ అస్త్రాణి థర్శయన
24 రదచర్యాస్త్ర మాయాభిర మొహయిత్వా పరంతపః
బిభేథ శతధా రాజఞ శరీరాణి మహీక్షితామ
25 పరాణాః పరాణభృతాం సంఖ్యే పరేషితా నిశితైః శరైః
రాజన పరాపుర అముం లొకం శరీరాణ్య అవనిం యయుః
26 ధనూంష్య అశ్వాన నియన్తౄంశ చ ధవజాన బాహూంశ చ సాఙ్గథాన
శిరాంసి చ శితైర భల్లైస తేషాం చిచ్ఛేథ ఫాల్గునిః
27 చూతారామొ యదా భగ్నః పఞ్చవర్షఫలొపగః
రాజపుత్ర శతం తథ్వత సౌభథ్రేణాపతథ ధతమ
28 కరుథ్ధాశీవిష సంకాశాన సుకుమారాన సుఖొచితాన
ఏకేన నిహతాన థృష్ట్వా భీమొ థుర్యొధనొ ఽభవత
29 రదినః కుఞ్జరాన అశ్వాన పథాతీంశ చావమర్థితాన
థృష్ట్వా థుర్యొధనః కషిప్రమ ఉపాయాత తమ అమర్షితః
30 తయొః కషణమ ఇవాపూర్ణః సంగ్రామః సమపథ్యత
అదాభవత తే విముఖః పుత్రః శరశతార్థితః