ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తథ అనీకమ అనాధృష్యం భారథ్వాజేన రక్షితమ
పార్దాః సమభ్యవర్తన్త భీమసేనపురొగమాః
2 సాత్యకిశ చేకితానశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
కున్తిభొజశ చ విక్రాన్తొ థరుపథశ చ మహారదః
3 ఆర్జునిః కషత్రధర్మా చ బృహత కషత్రశ చ వీర్యవాన
చేథిపొ ధృష్టకేతుశ చ మాథ్రీపుత్రౌ ఘటొత్కచః
4 యుధామన్యుశ చ విక్రాన్తః శిఖణ్డీ చాపరాజితః
ఉత్తమౌజాశ చ థుర్ధర్షొ విరాటశ చ మహారదః
5 థరౌపథేయాశ చ సంరబ్ధాః శైశుపాలిశ చ వీర్యవాన
కేకయాశ చ మహావీర్యాః సృఞ్జయాశ చ సహస్రశః
6 ఏతే చాన్యే చ సగణాః కృతాస్త్రా యుథ్ధథుర్మథాః
సమభ్యధావన సహసా భారథ్వాజం యుయుత్సవః
7 సమవేతాంస తు తాన సర్వాన భారథ్వాజొ ఽపి వీర్యవాన
అసంభ్రాన్తః శరౌఘేణ మహతా సమవారయత
8 మహౌఘాః సలిలస్యేవ గిరిమ ఆసాథ్య థుర్భిథమ
థరొణం తే నాభ్యవర్తన్త వేలామ ఇవ జలాశయాః
9 పీడ్యమానాః శరై రాజన థరొణ చాపవినిఃసృతైః
న శేకుః పరముహే సదాతుం భారథ్వాజస్య పాణ్డవాః
10 తథ అథ్భుతమ అపశ్యామ థరొణస్య భుజయొర బలమ
యథ ఏనం నాభ్యవర్తన్త పాఞ్చాలాః సృఞ్జయైః సహ
11 తమ ఆయాన్తమ అభిక్రుథ్ధం థరొణం థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరః
బహుధా చిన్తయామ ఆస థరొణస్య పరతివారణమ
12 అశక్యం తు తమ అన్యేన థరొణం మత్వా యుధిష్ఠిరః
అవిషహ్య గురుం భారం సౌభథ్రే సమవాసృజత
13 వాసుథేవాథ అనవరం ఫల్గునాచ చామితౌజసమ
అబ్రవీత పరవీరఘ్నమ అభిమన్యుమ ఇథం వచః
14 ఏత్య నొ నార్జునొ గర్హేథ యదా తాత తదా కురు
చక్రవ్యూహస్య న వయం విథ్మ భేథం కదం చన
15 తవం వార్జునొ వా కృష్ణొ వా భిన్థ్యాత పరథ్యుమ్న ఏవ వా
చక్రవ్యూహం మహాబాహొ పఞ్చమొ ఽనయొ న విథ్యతే
16 అభిమన్యొ వరం తాత యాచతాం థాతుమ అర్హసి
పితౄణాం మాతులానాం చ సైన్యానాం చైవ సర్వశః
17 ధనంజయొ హి నస తాత గర్హయేథ ఏత్య సంయుగాత
కషిప్రమ అస్త్రం సమాథాయ థరొణానీకం విశాతయ
18 [అభి]
థరొణస్య థృఢమ అవ్యగ్రమ అనీక పరవరం యుధి
పితౄణాం జయమ ఆకాఙ్క్షన్న అవగాహే భినథ్మి చ
19 ఉపథిష్టొ హి మే పిత్రా యొగొ ఽనీకస్య భేథనే
నొత్సహే తు వినిర్గన్తుమ అహం కస్యాం చిథ ఆపథి
20 [య]
భిన్ధ్య అనీకం యుధా శరేష్ఠ థవారం సంజనయస్వ నః
వయం తవానుగమిష్యామొ యేన తవం తాత యాస్యసి
21 ధనంజయ సమం యుథ్ధే తవాం వయం తాత సంయుగే
పరణిధాయానుయాస్యామొ రక్షన్తః సర్వతొ ముఖాః
22 [భమ]
అహం తవానుగమిష్యామి ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽద సాత్యకిః
పాఞ్చాలాః కేకయా మత్స్యాస తదా సర్వే పరభథ్రకాః
23 సకృథ భిన్నం తవయా వయూహం తత్ర తత్ర పునః పునః
వయం పరధ్వంసయిష్యామొ నిఘ్నమానా వరాన వరాన
24 [అభి]
అహమ ఏతత పరవేక్ష్యామి థరొణానీకం థురాసథమ
పతంగ ఇవ సంక్రుథ్ధొ జవలితం జాతవేథసమ
25 తత కర్మాథ్య కరిష్యామి హితం యథ వంశయొర థవయొః
మాతులస్య చ యా పరీతిర భవిష్యతి పితుశ చ మే
26 శిశునైకేన సంగ్రామే కాల్యమానాని సంఘశః
అథ్య థరక్ష్యన్తి భూతాని థవిషత సైన్యాని వై మయా
27 [య]
ఏవం తే భాషమాణస్య బలం సౌభథ్ర వర్ధతామ
యస తవమ ఉత్సహసే భేత్తుం థరొణానీకం సుథుర్భిథమ
28 రక్షితం పురుషవ్యాఘ్రైర మహేష్వాసైః పరహారిభిః
సాధ్య రుథ్ర మరుత కల్పైర వస్వ అగ్న్యాథిత్యవిక్రమైః
29 [స]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా స యన్తారమ అచొథయత
సుమిత్ర అశ్వాన రణే కషిప్రం థరొణానీకాయ చొథయ