ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సమరే ఽతయుగ్ర కర్మాణః కర్మభిర వయఞ్జిత శరమాః
స కృష్ణాః పాణ్డవాః పఞ్చ థేవైర అపి థురాసథాః
2 సత్త్వకర్మాన్వయైర బుథ్ధ్యా పరకృత్యా యశసా శరియా
నైవ భూతొ న భవితా కృష్ణ తుల్యగుణః పుమాన
3 సత్యధర్మపరొ థాతా విప్ర పూజాథిభిర గుణైః
సథైవ తరిథివం పరాప్తొ రాజా కిల యుధిష్ఠిరః
4 యుగాన్తే చాన్తకొ రాజఞ జామథగ్న్యశ చ వీర్యవాన
రణస్దొ భీమసేనశ చ కద్యన్తే సథృశాస తరయః
5 పరతిజ్ఞా కర్మ థక్షస్య రణే గాణ్డీవధన్వనః
ఉపమాం నాధిగచ్ఛామి పార్దస్య సథృశీం కషితౌ
6 గురు వాత్సల్యమ అత్యన్తం నైభృత్యం వినయొ థమః
నకులే ఽపరాతిరూప్యం చ శౌల్యం చ నియతాని షట
7 శరుతగామ్భీర్యమాధుర్యసత్త్వవీర్యపరాక్రమైః
సథృశొ థేవయొర వీరః సహథేవః కిలాశ్వినొః
8 యే చ కృష్ణే గుణాః సఫీతాః పాణ్డవేషు చ యే గుణాః
అభిమన్యౌ కిలైకస్దా థృశ్యన్తే గుణసంచయాః
9 యుధిష్ఠిరస్య ధైర్యేణ కృష్ణస్య చరితేన చ
కర్మభిర భీమసేనస్య సథృశొ భీమకర్మణః
10 ధనంజయస్య రూపేణ విక్రమేణ శరుతేన చ
వినయాత సహథేవస్య సథృశొ నకులస్య చ
11 [ధృ]
అభిమన్యుమ అహం సూత సౌభథ్రమ అపరాజితమ
శరొతుమ ఇచ్ఛామి కార్త్స్న్యేన కదమ ఆయొధనే హతః
12 [స]
చక్రవ్యూహొ మహారాజ ఆచార్యేణాభికల్పితః
తత్ర శక్రొపమాః సర్వే రాజానొ వినివేశితాః
13 సంఘాతొ రాజపుత్రాణాం సర్వేషామ అభవత తథా
కృతాభిసమయాః సర్వే సువర్ణవికృతధ్వజాః
14 రక్తామ్బరధరాః సర్వే సర్వే రక్తవిభూషణాః
సర్వే రక్తపతాకాశ చ సర్వే వై హేమమాలినః
15 తేషాం థశసహస్రాణి బభూవుర థృఢధన్వినామ
పౌత్రం తవ పురస్కృత్య లక్ష్మణం పరియథర్శనమ
16 అన్యొన్యసమథుఃఖాస తే అన్యొన్యసమసాహసాః
అన్యొన్యం సపర్ధమానాశ చ అన్యొన్యస్య హితే రతాః
17 కర్ణ థుఃశాసన కృపైర వృతొ రాజా మహారదైః
థేవరాజొపమః శరీమాఞ శవేతచ ఛత్రాభిసంవృతః
చామరవ్యజనాక్షేపైర ఉథయన్న ఇవ భాస్కరః
18 పరముఖే తస్య సైన్యస్య థరొణొ ఽవస్దిత నాయకే
సిన్ధురాజస తదాతిష్ఠచ ఛరీమాన మేరుర ఇవాచలః
19 సిన్ధురాజస్య పార్శ్వస్దా అశ్వదామ పురొగమాః
సుతాస తవ మహారాజ తరింశత తరిథశసంనిభాః
20 గాన్ధారరాజః కితవః శల్యొ భూరిశ్రవాస తదా
పార్శ్వతః సిన్ధురాజస్య వయరాజన్త మహారదాః