ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సౌభథ్రస తు వచః శరుత్వా ధర్మరాజస్య ధీమతః
అచొథయత యన్తారం థరొణానీకాయ భారత
2 తేన సంచొథ్యమానస తు యాహి యాహీతి సారదిః
పరత్యువాచ తతొ రాజన్న అభిమన్యుమ ఇథం వచః
3 అతిభారొ ఽయమ ఆయుష్మన్న ఆహితస తవయి పాణ్డవైః
సంప్రధార్య కషమం బుథ్ధ్యా తతస తవం యొథ్ధుమ అర్హసి
4 ఆచార్య హి కృతీ థరొణః పరమాస్త్రే కృతశ్రమః
అత్యన్తసుఖసంవృథ్ధస తవం చ యుథ్ధవిశారథః
5 తతొ ఽభిమన్యుః పరహసన సారదిం వాక్యమ అబ్రవీత
సారదే కొ నవ అయం థరొణః సమగ్రం కషత్రమ ఏవ వా
6 ఐరావత గతం శక్రం సహామర గణైర అహమ
యొధయేయం రణముఖే న మే కషత్రే ఽథయ విస్మయః
న మమైతథ థవిషత సైన్యం కలామ అర్హతి షొడశీమ
7 అపి విశ్వజితం విష్ణుం మాతులం పరాప్య సూతజ
పితరం చార్జునం సంఖ్యే న భీర మామ ఉపయాస్యతి
8 తతొ ఽభిమన్యుస తాం వాచం కథర్దీ కృత్యసారదేః
యాహీత్య ఏవాబ్రవీథ ఏనం థరొణానీకాయ మాచిరమ
9 తతః సంచొథయామ ఆస హయాన అస్య తరిహాయనాన
నాతిహృష్ట్త మనాః సూతొ హేమభాణ్డ పరిచ్ఛథాన
10 తే పరేషితాః సుమిత్రేణ థరొణానీకాయ వాజినః
థరొణమ అభ్యథ్రవన రాజన మహావేగపరాక్రమాః
11 తమ ఉథీక్ష్య తదా యానం సర్వే థరొణ పురొగమాః
అభ్యవర్తన్త కౌరవ్యాః పాణ్డవాశ చ తమ అన్వయుః
12 స కర్ణికారప్రవరొచ్ఛ్రితధ్వజః; సువర్ణవర్మార్జునిర అర్జునాథ వరః
యుయుత్సయా థరొణ ముఖాన మహారదాన; సమాసథత సింహశిశుర యదా గజాన
13 తే వింశతిపథే యత్తాః సంప్రహారం పరచక్రిరే
ఆసీథ గాఙ్గ ఇవావర్తొ ముహూర్తమ ఉథధేర ఇవ
14 శూరాణాం యుధ్యమానానాం నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
సంగ్రామస తుములొ రాజన పరావర్తత సుథారుణః
15 పరవర్తమానే సంగ్రామే తస్మిన్న అతిభయం కరే
థరొణస్య మిషతొ వయూహం భిత్త్వా పరావిశథ ఆర్జునిః
16 తం పరవిష్టం పరాన ఘనన్తం శత్రుమధ్యే మహాబలమ
హస్త్యశ్వరదపత్త్యౌఘాః పరివవ్రుర ఉథాయుధాః
17 నానా వాథిత్రనినథైః కష్వేడితొత్క్రుష్ట గర్జితైః
హుంకారైః సింహనాథైశ చ తిష్ఠ తిష్ఠేతి నిస్వనైః
18 ఘొరైర హలహలాశబ్థైర మా గాస తిష్ఠైహి మామ ఇతి
అసావ అహమ అముత్రేతి పరవథన్తొ ముహుర ముహుః
19 బృంహితైః శిఞ్జితైర హాసైః ఖురనేమిస్వనైర అపి
సంనాథయన్తొ వసుధామ అభిథుథ్రువుర ఆర్జునిమ
20 తేషామ ఆపతతాం వీరః పూర్వం శీఘ్రమ అదొ థృఢమ
కషిప్రాస్త్రొ నయవధీథ వరాతాన మర్మజ్ఞొ మర్మభేథిభిః
21 తే హన్యమానాశ చ తదా నానా లిఙ్గైః శితైః శరైః
అభిపేతుస తమ ఏవాజౌ శలభా ఇవ పావకమ
22 తతస తేషాం శరీరైశ చ శరీరావయవైశ చ సః
సంతస్తార కషితిం కషిప్రం కుశైర వేథిమ ఇవాధ్వరే
23 బథ్ధగొధాఙ్గులిత్రాణాన స శరావర కార్ముకాన
సాసి చర్మాఙ్కుశాభీశూన స తొమరపరశ్వధాన
24 స గుడాయొ ముఖప్రాసాన సర్ష్టి తొమరపట్టిశాన
స భిణ్డిపాల పరిఘాన స శక్తివరకమ్పనాన
25 స పరతొథమహాశఙ్ఖాన స కున్తాన స కచ గరహాన
స ముథ్గరక్షేపణీయాన స పాశపరిఘొపలాన
26 స కేయూరాఙ్గథాన బాహూన హృథ్య గన్ధానులేపనాన
సంచిచ్ఛేథార్జునిర వృత్తాంస తవథీయానాం సహస్రశః
27 తైః సఫురథ్భిర మహారాజ శుశుభే లొహితొక్షితైః
పఞ్చాస్యైః పన్నగైశ ఛిన్నైర గరుడేనేవ మారిష
28 సునాసానన కేశాన్తైర అవ్రణైశ చారుకుణ్డలైః
సంథష్టౌష్ఠ పుటైః కరొధాత కషరథ్భిః శొణితం బహు
29 చారుస్రఙ్ముకుటొష్ణీషైర మణిరత్నవిరాజితైః
వినాల నలినాకారైర థివాకరశశిప్రభైః
30 హితప్రియంవథైః కాలే బహుభిః పుణ్యగన్ధిభిః
థవిషచ ఛిరొభిః పృదివీమ అవతస్తార ఫాల్గుణిః
31 గన్ధర్వనగరాకారాన విధివత కల్పితాన రదాన
వీషా ముఖాన విత్రివేణూన వయస్తథణ్డకబన్ధురాన
32 విజఙ్ఘ కూబరాక్షాంశ చ వినేమీననరాన అపి
విచక్రొపస్కరొపస్దాన భగ్నొపకరణాన అపి
33 పరశాతితొపకరణాన హతయొధాన సహస్రశః
శరైర విశకలీకుర్వన థిక్షు సర్వాస్వ అథృశ్యత
34 పునర థవిపాన థవిపారొహాన వైజయన్త్య అఙ్కుశ ధవజాన
తూణాన వర్మాణ్య అదొ కక్ష్యాగ్రైవేయాన అద కమ్బలాన
35 ఘణ్టాః శుణ్డాన విషాణాగ్రాన కషుర పాలాన పథానుగాన
శరైర నిశితధారాగ్రైః శాత్రవాణామ అశాతయత
36 వనాయుజాన పార్వతీయాన కామ్బొజారట్ట బాహ్లికాన
సదిరవాలధి కర్ణాక్షాఞ జనవాన సాధు వాహినః
37 సవారూఢాఞ శిఖితైర యొధైః శక్త్యృష్టి పరాసయొధిభిః
విధ్వస్తచామర కుదాన విప్రకీర్ణప్రకీర్ణకాన
38 నిరస్తజిహ్వా నయనాన నిష్కీర్ణాన తరయకృథ ధనాన
హతారొహాన భిన్నభాణ్డాన కరవ్యాథగణమొథనాన
39 నికృత్తవర్మ కవచాఞ శకృన మూత్రాసృగ ఆప్లుతాన
నిపాతయన్న అశ్వవరాంస తావకాన సొ ఽభయరొచత
40 ఏకొ విష్ణుర ఇవాచిన్త్యః కృత్వా పరాక కర్మ థుష్కరమ
తదా విమదితం తేన తర్యఙ్గం తవ బలం మహత
వయహనత స పథాత్యొఘాంస తవథీయాన ఏవ భారత
41 ఏవమ ఏకేన తాం సేనాం సౌభథ్రేణ శితైః శరైః
భృశం విప్రహతాం థృష్ట్వాస్కన్థేనేవాసురీం చమూమ
42 తవథీయాస తవ పుత్రాశ చ వీక్షమాణా థిశొ థశ
సంశుష్కాస్యాశ చలన నేత్రాః పరస్విన్నా లొమహర్షణాః
43 పలాయనకృతొత్సాహా నిరుత్సాహా థవిషజ జవే
గొత్ర నామభిర అన్యొన్యం కరన్థన్తౌ జీవితైషిణః
44 హతాన పుత్రాంస తదా పితౄన సుహృత సంబన్ధిబాన్ధవాన
పరాతిష్ఠన్త సముత్సృజ్య తవరయన్తొ హయథ్విపాన