ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శరతల్పే మహాత్మానం శయానమ అమితౌజసమ
మహావాతసమూహేన సముథ్రమ ఇవ శొషితమ
2 థివ్యైర అస్త్రైర మహేష్వాసం పాతితం సవ్యసాచినా
జయాశాం తవ పుత్రాణాం సంభగ్నాం శర్మ వర్మ చ
3 అపారాణామ ఇవ థవీపమ అగాధే గాధమ ఇచ్ఛతామ
సరొతసా యామునేనేవ శరౌఘేణ పరిప్లుతమ
4 మహాన్తమ ఇవ మైనాకమ అసహ్యం భువి పాతితమ
నభశ చయుతమ ఇవాథిత్యం పతితం ధరణీతలే
5 శతక్రతొర ఇవాచిన్త్యం పురా వృత్రేణ నిర్జయమ
మొహనం సర్వసైన్యస్య యుధి భీష్మస్య పాతనమ
6 కకుథం సర్వసైన్యానాం లక్ష్మ సర్వధనుష్మతామ
ధనంజయ శరవ్యాప్తం పితరం తే మహావ్రతమ
7 తం వీరశయనే వీరం శయానం పురుషర్షభమ
భీష్మమ ఆధిరదిర థృష్ట్వా భరతానామ అమధ్యమమ
8 అవతీర్య రదాథ అర్తొ బాష్పవ్యాకులితాక్షరమ
అభివాథ్యాఞ్జలిం బథ్ధ్వా వన్థమానొ ఽభయభాషత
9 కర్ణొ ఽహమ అస్మి భథ్రం తే అథ్య మా వథ భారత
పుణ్యయా కషేమయా వాచా చక్షుషా చావలొకయ
10 న నూనం సుకృతస్యేహ ఫలం కశ చిత సమశ్నుతే
యత్ర ధర్మపరొ వృథ్ధః శేతే భువి భవాన ఇహ
11 కొశసంజననే మన్త్రే వయూహ పరహరణేషు చ
నాదమ అన్యం న పశ్యామి కురూణాం కురుసత్తమ
12 బుథ్ధ్యా విశుథ్ధయా యుక్తొ యః కురూంస తారయేథ భయాత
యొధాంస తవమ అప్లవే హిత్వా పితృలొకం గమిష్యసి
13 అథ్య పరభృతి సంక్రుథ్ధా వయాఘ్రా ఇవ మృగక్షయమ
పాణ్డవా భరతశ్రేష్ఠ కరిష్యన్తి కురు కషయమ
14 అథ్య గాణ్డీవఘొషస్య వీర్యజ్ఞాః సవ్యసాచినః
కురవః సంత్రసిష్యన్తి వజ్రపాణేర ఇవాసురాః
15 అథ్య గాణ్డీవముక్తానామ అశనీనామ ఇవ సవనః
తరాసయిష్యతి సంగ్రామే కురూన అన్యాంశ చ పార్దివాన
16 సమిథ్ధొ ఽగనిర యదా వీర మహాజ్వాలొ థరుమాన థహేత
ధార్తరాష్ట్రాన పరధక్ష్యన్తి తదా బాణాః కిరీటినః
17 యేన యేన పరసరతొ వాయ్వగ్నీ సహితౌ వనే
తేన తేన పరథహతొ భగవన్తౌ యథ ఇచ్ఛతః
18 యాథృశొ ఽగనిః సమిథ్ధొ హి తాథృక పార్దొ న సంశయః
యదా వాయుర నరవ్యాఘ్ర తదా కృష్ణొ న సంశయః
19 నథతః పాఞ్చజన్యస్య రసతొ గాణ్డివస్య చ
శరుత్వా సర్వాణి సైన్యాని తరాసం యాస్యన్తి భారత
20 కపిధ్వజస్య చొత్పాతే రదస్యామిత్ర కర్శినః
శబ్థం సొఢుం న శక్ష్యన్తి తవామ ఋతే వీరపార్దివాః
21 కొ హయ అర్జునం రణే యొథ్ధుం తవథన్యః పార్దివొ ఽరహతి
యస్య థివ్యాని కర్మాణి పరవథన్తి మనీషిణః
22 అమానుషశ చ సంగ్రామస తర్యమ్బకేన చ ధీమతః
తస్మాచ చైవ వరః పరాప్తొ థుష్ప్రాపశ చాకృతాత్మభిః
23 తమ అథ్యాహం పాణ్డవం యుథ్ధశౌణ్డమ; అమృష్యమాణొ భవతానుశిష్టః
ఆశీవిషం థృష్టిహరం సుఘొరమ; ఇయాం పురస్కృత్య వధం జయం వా