ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్య లాలప్యతః శరుత్వా వృథ్ధః కురుపితామహః
థేశకాలొచితం వాక్యమ అబ్రవీత పరీతిమానసః
2 సముథ్ర ఇవ సున్ధూనాం జయొతిషామ ఇవ భాస్కరః
సత్యస్య చ యదా సన్తొ బీజానామ ఇవ చొర్వరా
3 పర్జన్య ఇవ భూతానాం పరతిష్ఠా సుహృథాం భవ
బాన్ధవాస తవానుజీవన్తు సహస్రాక్షమ ఇవామరాః
4 సవబాహుబలవీర్యేణ ధార్తరాష్ట్ర పరియైషిణా
కర్ణ రాజపురం గత్వా కామ్పొజా నిహతాస తవయా
5 గిరివ్రజ గతాశ చాపి నగ్నజిత పరముఖా నృపాః
అమ్బష్ఠాశ చ విథేహాశ చ గాన్ధారాశ చ జితాస తవయా
6 హిమవథ థుర్గ నిలయాః కిరాతా రణకర్కశాః
థుర్యొధనస్య వశగాః కృతాః కర్ణ తవయా పురా
7 తత్ర తత్ర చ సంగ్రామే థుర్యొధనహితైషిణా
బహవశ చ జితా వీరాస తవయా కర్మ మహౌజసా
8 యదా థుర్యొధనస తాత స జఞాతికులబాన్ధవః
తదా తవమ అపి సర్వేషాం కౌరవాణాం గతిర భవ
9 శివేనాభివథామి తవాం గచ్ఛ యుధ్యస్వ శత్రుభిః
అనుశాధి కురూన సంఖ్యే ధత్స్వ థుర్యొథ్ననే జయమ
10 భవాన పౌత్ర సమొ ఽసమాకం యదా థుర్యొధనస తదా
తవాపి ధర్మతః సర్వే యదా తస్య వయం తదా
11 యౌనాత సంబన్ధకాల లొకే విశిష్టం సంగతం సతామ
సథ్భిః సహ నరశ్రేష్ఠ పరవథన్తి మనీషిణః
12 స సత్యసంగరొ భూత్వా మమేథమ ఇతి నిశ్చితమ
కురూణాం పాలయ బలం యదా థుర్యొధనస తదా
13 ఇతి శరుత్వా వచః సొ ఽద చరణావ అభివాథ్య చ
యయౌ వైకర్తనః కర్ణస తూర్ణమ ఆయొధనం పరతి
14 సొ ఽభివీక్ష్య నరౌఘాణాం సదానమ అప్రతిమం మహత
వయూఢప్రహరణొరస్కం సైన్యం తత సమబృంహయత
15 కర్ణం థృష్ట్వా మహేష్వాసం యుథ్ధాయ సమవస్దితమ
కష్వేడితాస్ఫొటిత రవైః సింహనాథ రవైర అపి
ధనుః శబ్థైశ చ వివిధైః కురవః సమపూజయన