ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హతం భీష్మమ ఆధిరదిర విథిత్వా; భిన్నాం నావమ ఇవాత్యగాధే కురూణామ
సొథర్యవథ వయసనాత సూతపుత్రః; సంతారయిష్యంస తవ పుత్రస్య సేనామ
2 శరుత్వా తు కర్ణః పురుషేన్థ్రమ అచ్యుతం; నిపాతితం శాంతనవం మహారదమ
అదొపాయాత తూర్ణమ అమిత్రకర్శనొ; ధనుర్ధరాణాం పరవరస తథా వృషః
3 హతే తు భీష్మే రదసత్తమే పరైర; నిమజ్జతీం నావమ ఇవార్ణవే కురూన
పితేవ పుత్రాంస తవరితొ ఽభయయాత తతః; సంతారయిష్యంస తవ పుత్రస్య సేనామ
4 [కర్ణ]
యస్మిన ధృతిర బుథ్ధిపరాక్రమౌజొ; థమః సత్యం వీర గణాశ చ సర్వే
అస్త్రాణి థివ్యాన్య అద సంనతిర హరీర; పరియా చ వాగ అనపాయీని భీష్మే
5 బరహ్మ థవిషఘ్నే సతతం కృతజ్ఞే; సనాతనం చన్థ్రమసీవ లక్ష్మ
స చేత పరశాన్తః పరవీర హన్తా; మన్యే హతాన ఏవ హి సర్వయొధాన
6 నేహ ధరువం కిం చన జాతు విథ్యతే; అస్మిఁల లొకే కర్మణొ ఽనిత్య యొగాత
సూర్యొథయే కొ హి విముక్తసంశయొ; భావం కుర్వీతాథ్య మహావ్రతే హతే
7 వసు పరభావే వసు వీర్యసంభవే; గతే వసూన ఏవ వసుంధరాధిపే
వసూని పుత్రాంశ చ వసుంధరాం తదా; కురూంశ చ శొచధ్వమ ఇమాం చ వాహినీమ
8 [స]
మహాప్రభావే వరథే నిపాతితే; లొకశ్రేష్ఠే శాంతనవే మహౌజసి
పరాజితేషు భరతేషు థుర్మనాః; కర్ణొ భృశం నయశ్వసథ అశ్రువర్తయన
9 ఇథం తు రాధేయ వచొ నిశమ్య తే; సుతాశ చ రాజంస తవ సైనికాశ చ హ
పరస్పరం చుక్రుశుర ఆర్తిజం భృశం; తథాశ్రు నేత్రైర ముముచుర హి శబ్థవత
10 పరవర్తమానే తు పునర మహాహవే; విగాహ్యమానాసు చమూషు పార్దివైః
అదాబ్రవీథ ధర్ష కరం వచస తథా; రదర్షభాన సర్వమహారదర్షభః
11 [క]
జగత్య అనిత్యే సతతం పరధావతి; పరచిన్తయన్న అస్దిరమ అథ్య లక్షయే
భవత్సు తిష్ఠత్స్వ ఇహ పాతితొ రణే; గిరిప్రకాశః కురుపుంగవః కదమ
12 నిపాతితే శాంతనవే మహారదే; థివాకరే భూతలమ ఆస్దితే యదా
న పార్దివాః సొఢుమ అలం ధనంజయం; గిరిప్రవొఢారమ ఇవానిలం థరుమాః
13 హతప్రధానం తవ ఇథమ ఆర్తరూపం; పరైర హతొత్సాహమ అనాదమ అథ్య వై
మయా కురూణాం పరిపాల్యమ ఆహవే; బలం యదా తేన మహాత్మనా తదా
14 సమాహితం చాత్మని భారమ ఈథృశం; జగత తదానిత్యమ ఇథం చ లక్షయే
నిపాతితం చాహవశౌణ్డమ ఆహవే; కదం ను కుర్యామ అహమ ఆహవే భయమ
15 అహం తు తాన కురు వృషభాన అజిహ్మగైః; పరవేరయన యమ సథనం రణే చరన
యశః పరం జగతి విభావ్య వర్తితా; పరైర హతొ యుధి శయితాద వా పునః
16 యుధిష్ఠిరొ ధృతిమతిధర్మతత్త్వవాన; వృకొథరొ గజశతతుల్యవిక్రమః
తదార్జునస తరిథశవరాత్మజొ యతొ; న తథ బలం సుజయమ అదామరైర అపి
17 యమౌ రణే యత్ర యమొపమౌ బలే; స సాత్యకిర యత్ర చ థేవకీ సుతః
న తథ బలం కాపురుషొ ఽభయుపేయివాన; నివర్తతే మృత్యుముఖాథ ఇవాసకృత
18 తపొ ఽభయుథీర్ణం తపసైవ గమ్యతే; బలం బలేనాపి తదా మనస్విభిః
మనశ చ మే శత్రునివారణే ధరువం; సవరక్షణే చాచలవథ వయవస్దితమ
19 ఏవం చైషాం బుధ్యమానః పరభావం; గత్వైవాహం తాఞ జయామ్య అథ్య సూత
మిత్రథ్రొహొ మర్షణీయొ న మే ఽయం; భగ్నే సైన్యే యః సహాయః స మిత్రమ
20 కర్తాస్మ్య ఏతత సత్పురుషార్య కర్మ; తయక్త్వా పరాణాన అనుయాస్యామి భీష్మమ
సర్వాన సంఖ్యే శత్రుసంఘాన హనిష్యే; హతస తైర వా వీరలొకం గమిష్యే
21 సంప్రాక్రుష్టే రుథితస్త్రీ కుమారే; పరాభూతే పౌరుషే ధార్తరాష్ట్రే
మయా కృత్యమ ఇతి జానామి సూత; తస్మాచ ఛత్రూన ధార్తరాష్ట్రస్య జేష్యే
22 కురూన రక్షన పాణ్డుపుత్రాఞ జిఘాంసంస; తయక్త్వా పరాణాన గొర రూపే రణే ఽసమిన
సర్వాన సంఖ్యే శత్రుసంఘాన నిహత్య; థాస్యామ్య అహం ధార్తరాష్ట్రాయ రాజ్యమ
23 నిబధ్యతాం మే కవచం విచిత్రం; హైమం శుభ్రం మణిరత్నావభాసి
శిరస తరాణం చార్కసమానభాసం; ధనుః శరాంశ చాపి విషాహి కల్పాన
24 ఉపాసన గాన షొడశ యొజయన్తు; ధనూంషి థివ్యాని తదాహరన్తు
అసీంశ చ శక్తీశ చ గథాశ చ గుర్వీః; శఙ్ఖం చ జామ్బూనథచిత్రభాసమ
25 ఏతాం రౌక్మీం నాగకక్ష్యాం చ జైత్రీం; జైత్రం చ మే ధవజమ ఇన్థీవరాభమ
శలక్ష్ణైర వస్త్రైర విప్రమృజ్యానయస్వ; చిత్రాం మాలాం చాత్ర బథ్ధ్వా స జాలామ
26 అశ్వాన అగ్ర్యాన పాణ్డురాభ్రప్రకాశాన; పుష్టాన సనాతాన మన్త్రపూతాభిర అథ్భిః
తప్తైర భాణ్డైః కాఞ్చనైర అభ్యుపేతాఞ; శీఘ్రాఞ శీఘ్రం సూతపుత్రానయస్వ
27 రదం చాగ్ర్యం హేమజాలావనథ్ధం; రత్రైశ చిత్రం చన్థ్రసూర్యప్రకాశైః
థరవ్యైర యుక్తం సంప్రహారొపపన్నైర; వాహైర యుక్తం తూర్ణమ ఆవర్తయస్వ
28 చిత్రాణి చాపాని చ వేగవన్తి; జయాశ చొత్తమాః సంహననొపపన్నాః
తూర్ణాంశ చ పూర్ణాన మహతః శరాణామ; ఆసజ్య గాత్రావరణాని చైవ
29 పరాయాత్రికం చానయతాశు సర్వం; కన్యాః పూర్ణం వీర కాంస్యం చ హైమమ
ఆనీయ మాలామ అవబధ్య చాఙ్కే; పరవాథయన్త్వ ఆశు జయాయ భేరీః
30 పరయాహి సూతాశు యతః కిరీటీ; వృకొథరొ ధర్మసుతొ యమౌ చ
తాన వా హనిష్యామి సమేత్య సంఖ్యే; భీష్మాయ వైష్యామి హతొ థవిషథ్భిః
31 యస్మిన రాజా సత్యధృతిర యుధిష్ఠిరః; సమాస్దితొ భీమసేనార్జునౌ చ
వాసుథేవః సాత్యకిః సృఞ్జయాశ చ; మన్యే బలం తథ అజయ్యం మహీపైః
32 తం చేన మృత్యుః సర్వహరొ ఽభిరక్షేత; సథా పరమత్తః సమరే కిరీటినమ
తదాపి హన్తాస్మి సమేత్య సంఖ్యే; యాస్యామి వా భీష్మ పదా యమాయ
33 న తవ ఏవాహం న గమిష్యామి తేషాం; మధ్యే శూరాణాం తత తదాహం బరవీమి
మిత్ర థరుహొ థుర్బలభక్తయొ యే; పాపాత్మానొ న మమైతే సహాయాః
34 [స]
స సిథ్ధిమన్తం రదమ ఉత్తమం థృఢం; స కూబరం హేమపరిష్కృతం శుభమ
పతాకినం వాతజవైర హయొత్తమైర; యుక్తం సమాస్దాయ యయౌ జయాయ
35 సంపూజ్యమానః కురుభిర మహాత్మా; రదర్షభః పాణ్డురవాజియాతా
యయౌ తథాయొధనమ ఉగ్రధన్వా; యత్రావసానం భరతర్షభస్య
36 వరూదినా మహతా స ధవజేన; సువర్ణముక్తా మణివజ్ర శాలినా
సథశ్వయుక్తేన రదేన కర్ణొ; మేఘస్వనేనార్క ఇవామితౌజాః
37 హుతాశనాభః స హుతాశనప్రభే; శుభః శుభే వై సవరదే ధనుర్ధరః
సదితొ రరాజాధిరదిర మహారదః; సవయం విమానే సురరాడ ఇవ సదితః