ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
యియాసతస తతః కృష్ణః పార్దస్యాశ్వాన మనొజవాన
అప్రైషీథ ధేమసంఛన్నాన థరొణానీకాయ పాణ్డురాన
2 తం పరయాన్తం కురుశ్రేష్ఠం సవాంస తరాతుం థరొణ తాపితాన
సుశర్మా భరాతృభిః సార్ధం యుథ్ధార్దీ పృష్ఠతొ ఽనవయాత
3 తతః శవేతహయః కృష్ణమ అబ్రవీథ అజితం జయః
ఏష మాం భరాతృభిః సార్ధం సుశర్మాహ్వయతే ఽచయుత
4 థీర్యతే చొత్తరేణైతత సైన్యం నః శత్రుసూథన
థవైధీ భూతం మనొ మే ఽథయ కృతం సంశప్తకైర ఇథమ
5 కిం ను సంశప్తకాన హన్మి సవాన రక్షామ్య అహితార్థితాన
ఇతి మే తవం మతం వేత్ద తత్ర కిం సుకృతం భవేత
6 ఏవమ ఉక్తస తు థాశార్హః సయన్థనం పరత్యవర్తయత
యేన తరిగర్తాధిపతిః పాణ్డవం సముపాహ్వయత
7 తతొ ఽరజునః సుశర్మాణం విథ్ధ్వా సప్తభిర ఆశుగైః
ధవజం ధనుశ చాస్య తదా కషురాభ్యాం సమకృన్తత
8 తరిగర్తాధిపతేశ చాపి భరాతరం షడ్భిర ఆయసైః
సాశ్వం ససూతం తవరితః పార్దః పరైషీథ యమక్షయమ
9 తతొ భుజగ సంకాశాం సుశర్మా శక్తిమ ఆయసీమ
చిక్షేపార్జునమ ఆథిశ్య వాసుథేవాయ తొమరమ
10 శక్తిం తరిభిః శరైశ ఛిత్త్వా తొమరం తరిభిర అర్జునః
సుశర్మాణం శరవ్రాతైర మొహయిత్వా నయవర్తత
11 తం వాసవమ ఇవాయాన్తం భూరి వర్షశరౌఘిణమ
రాజంస తావక సైన్యానాం నొగ్రం కశ చిథ అవారయత
12 తతొ ధనంజయొ బాణైస తత ఏవ మహారదాన
ఆయాథ వినిఘ్నన కౌరవ్యాన థహన కక్షమ ఇవానలః
13 తస్య వేగమ అసహ్యం తు కున్తీపుత్రస్య ధీమతః
నాశక్నువంస తే సంసొఢుం సపర్శమ అగ్నేర ఇవ పరజాః
14 సంవేష్టయన్న అనీకాని శరవర్షేణ పాణ్డవః
సుపర్ణపాతవథ రాజన్న ఆయాత పరాగ్జ్యొతిషం పరతి
15 యత తథానామయఞ జిష్ణుర భరతానామ అపాయినామ
ధనుః కషేమకరం సంఖ్యే థవిషతామ అశ్రువర్ధనమ
16 తథ ఏవ తవ పుత్రస్య రాజన థుర్థ్యూత థేవినః
కృతే కషత్రవినాశాయ ధనుర ఆయచ్ఛథ అర్జునః
17 తదా విక్షొభ్యమాణా సా పార్దేన తవ వాహినీ
వయథీర్యత మహారాజ నౌర ఇవాసాథ్య పర్వతమ
18 తతొ థశసహస్రాణి నయవర్తన్త ధనుష్మతామ
మతిం కృత్వా రణే కరుథ్ధా వీరా జయపరాజయే
19 వయపేతహృథయత్రాస ఆపథ ధర్మాతిగొ రదః
ఆర్ఛత పార్దొ గురుం భారం సర్వభార సహొ యుధి
20 యదా నడ వనం కరుథ్ధః పరభిన్నః షష్టిహాయనః
మృథ్నీయాత తథ్వథ ఆయస్తః పార్దొ ఽమృథ్నాచ చమూం తవ
21 తస్మిన పరమదితే సైన్యే భగథత్తొ నరాధిపః
తేన నాగేన సహస ధనంజయమ ఉపాథ్రవత
22 తం రదేన నరవ్యాఘ్రః పరత్యగృహ్ణాథ అభీతవత
స సంనిపాతస తుములొ బభూవ రదనాగయొః
23 కల్పితాభ్యాం యదాశాస్త్రం రదేన చ గజేన చ
సంగ్రామే చేరతుర వీరౌ భగథత్త ధనంజయౌ
24 తతొ జీమూతసంశాకాన నాగాథ ఇన్థ్ర ఇవాభిభూః
అభ్యవర్షచ ఛరౌఘేణ భగథత్తొ ధనంజయమ
25 స చాపి శరవర్షం తచ ఛరవర్షేణ వాసవిః
అప్రాప్తమ ఏవ చిచ్ఛేథ భగథత్తస్య వీర్యవాన
26 తతః పరాగ్జ్యొతిషొ రాజా శరవర్షం నివార్య తత
శరైర జఘ్నే మహాబాహుం పార్దం కృష్ణం చ భారత
27 తతః స శరజాలేన మహతాభ్యవకీర్య తౌ
చొథయామ ఆస తం నాగం వధాయాచ్యుతపార్దయొః
28 తమ ఆపతన్తం థవిరథం థృష్ట్వా కరుథ్ధమ ఇవాన్తకమ
చక్రే ఽపసవ్యం తవరితః సయన్థనేన జనార్థనః
29 సంప్రాప్తమ అపి నేయేష పరావృత్తం మహాథ్విపమ
సారొహం మృత్యుసాత్కర్తుం సమరన ధర్మం ధనంజయః
30 స తు నాగొ థవిపరదాన హయాంశ చారుజ్య మారిష
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ తతొ ఽకరుధ్యథ ధనంజయః