ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
యన మాం పార్దస్య సంగ్రామే కర్మాణి పరిపృచ్ఛసి
తచ ఛృణుష్వ మహారాజ పార్దొ యథ అకరొన మృధే
2 రజొ థృష్ట్వా సముథ్భూతం శరుత్వా చ గజనిస్వనమ
భజ్యతాం భగథత్తేన కౌన్తేయః కృష్ణమ అబ్రవీత
3 యదా పరాగ్జ్యొతిషొ రాజా గజేన మధుసూథన
తవరమాణొ ఽభయతిక్రాన్తొ ధరువం తస్యైష నిస్వనః
4 ఇన్థ్రాథ అనవరః సంఖ్యే గజయానవిశారథః
పరదమొ వా థవితీయొ వా పృదివ్యామ ఇతి మే మతిః
5 స చాపి థవిరథశ్రేష్ఠః సథా పరతిగజొ యుధి
సర్వశబ్థాతిగః సంఖ్యే కృతకర్మా జితక్లమః
6 సహః శస్త్రనిపాతానామ అగ్నిస్పర్శస్య చానఘ
స పాణ్డవ బలం వయక్తమ అథ్యైకొ నాశయిష్యతి
7 న చావాభ్యామ ఋతే ఽనయొ ఽసతి శక్తస తం పరతిబాధితుమ
తవరమాణస తతొ యాహి యతః పరాగ్జ్యొతిషాధిపః
8 శక్ర సఖ్యాథ థవిపబలైర వయసా చాపి విస్మితమ
అథ్యైనం పరేషయిష్యామి బలహన్తుః పరియాతిదిమ
9 వచనాథ అద కృష్ణస తు పరయయౌ సవ్యసాచినః
థార్యతే భగథత్తేన యత్ర పాణ్డవ వాహినీ
10 తం పరయాన్తం తతః పశ్చాథ ఆహ్వయన్తొ మహారదాః
సంశప్తకాః సమారొహన సహస్రాణి చతుర్థశ
11 థశైవ తు సహస్రాణి తరిగర్తానాం నరాధిప
చత్వారి తు సహస్రాణి వాసుథేవస్య యే ఽనుగాః
12 థార్యమాణాం చమూం థృష్ట్వా భగథత్తేన మారిష
ఆహూయమానస్య చ తైర అభవథ ధృథయం థవిధా
13 కిం ను శరేయః కరం కర్మ భవేథ ఇతి విచిన్తయన
ఇతొ వా వినివర్తేయం గచ్ఛేయం వా యుధిష్ఠిరమ
14 తస్య బుథ్ధ్యా విచార్యైతథ అర్జునస్య కురూథ్వహ
అభవథ భూయసీ బుథ్ధిః సంశప్తకవధే సదిరా
15 స సంనివృత్తః సహసా కపిప్రవర కేతనః
ఏకొ రదసహస్రాణి నిహన్తుం వాసవీ రణే
16 సా హి థుర్యొధనస్యాసీన మతిః కర్ణస్య చొభయొః
అర్జునస్య వధొపాయే తేన థవైధమ అకల్పయత
17 స తు సంవర్తయామ ఆస థవైధీ భావేన పాణ్డవః
రదేన తు రదాగ్ర్యాణామ అకరొత తాం మృషా తథా
18 తతః శతసహస్రాణి శరాణాం నతపర్వణామ
వయసృజన్న అర్జునే రాజన సంశప్తకమహారదాః
19 నైవ కున్తీసుతః పార్దొ నైవ కృష్ణొ జనార్థనః
న హయా న రదొ రాజన థృశ్యన్తే సమ శరైశ చితాః
20 యథా మొహమ అనుప్రాప్తః స సవేథశ చ జనార్థనః
తతస తాన పరాయశః పార్దొ వజ్రాస్త్రేణ నిజఘ్నివాన
21 శతశః పాణయశ ఛిన్నాః సేషు జయాతలకార్ముకాః
కేతవొ వాజినః సూతా రదినశ చాపతన కషితౌ
22 థరుమాచలాగ్రామ్బుధరైః సమరూపాః సుకల్పితాః
హతారొహాః కషితౌ పేతుర థవిపాః పార్ద శరాహతాః
23 విప్ర విథ్ధ కుదా వల్గాశ ఛిన్నభాణ్డాః పరాసవః
సారొహాస తురగాః పేతుర మదితాః పార్ద మార్గణైః
24 సర్ష్టి చర్మాసి నఖరాః స ముథ్గరపరశ్వధాః
సంఛిన్నా బాహవః పేతుర నృణాం భల్లైః కిరీటినా
25 బాలాథిత్యామ్బుజేన్థూనాం తుల్యరూపాణి మారిష
సంఛిన్నాన్య అర్జున శరైః శిరాంస్య ఉర్వీం పరపేథిరే
26 జజ్వాలాలంకృతైః సేనాపత్రిభిః పరాణభొజనైః
నానా లిఙ్గైర అథామిత్రాన కరుథ్ధే నిఘ్నతి ఫల్గునే
27 కషొభయన్తం తథా సేనాం థవిరథం నలినీమ ఇవ
ధనంజయం భూతగణాః సాధు సాధ్వ ఇత్య అపూజయన
28 థృష్ట్వా తత కర్మ పార్దస్య వాసవస్యేవ మాధవః
విస్మయం పరమం గత్వా తలమ ఆహత్య పూజయత
29 తతః సంశప్తకాన హత్వా భూయిష్ఠం యే వయవస్దితాః
భగథత్తాయ యాహీతి పార్దః కృష్ణమ అచొథయత