ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 28)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తదా కరుథ్ధః కిమ అకరొథ భగథత్తస్య పాణ్డవః
పరాగ్జ్యొతిషొ వా పార్దస్య తన మే శంస యదాతదమ
2 [స]
పరాగ్జ్యొతిషేణ సంసక్తావ ఉభౌ థాశార్హ పాణ్డవౌ
మృత్యొర ఇవాన్తికం పరాప్తౌ సర్వభూతాని మేనిరే
3 తదా హి శరవర్షాణి పాతయత్య అనిశం పరభొ
భగథత్తొ గజస్కన్ధాత కృష్ణయొః సయన్థనస్దయొః
4 అద కార్ష్ణాయసైర బాణైః పూర్ణకార్ముకనిఃసృతైః
అవిధ్యథ థేవకీపుత్రం హేమపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
5 అగ్నిస్పర్శ సమాస తీక్ష్ణా భగథత్తేన చొథితాః
నిర్భిథ్య థేవకీపుత్రం కషితిం జగ్ముః శరాస తతః
6 తస్య పార్దొ ధనుశ ఛిత్త్వా శరావాపం నిహత్య చ
లాడయన్న ఇవ రాజానం భగథత్తమ అయొధయత
7 సొ ఽరకరశ్మి నిభాంస తీక్ష్ణాంస తొమరాన వై చతుర్థశ
పరేరయత సవ్యసాచీ తాంస తరిధైకైకమ అదాచ్ఛినత
8 తతొ నాగస్య తథ వర్మ వయధమత పాకశాసనిః
శరజాలేన స బభౌ వయభ్రః పర్వతరాడ ఇవ
9 తతః పరాగ్జ్యొతిషః శక్తిం హేమథణ్డామ అయస్మయీమ
వయసృజథ వాసుథేవాయ థవిధా తామ అర్జునొ ఽచఛినత
10 తతశ ఛత్రం ధవజం చైవ ఛిత్త్వా రాజ్ఞొ ఽరజునః శరైః
వివ్యాధ థశభిస తూర్ణమ ఉత్స్మయన పర్వతాధిపమ
11 సొ ఽతివిథ్ధొ ఽరజున శరైః సుపుఙ్ఖైః కఙ్కపత్రిభిః
భగథత్తస తతః కరుథ్ధః పాణ్డవస్య మహాత్మనః
12 వయసృజత తొమరాన మూర్ధ్ని శవేతాశ్వస్యొన్ననాథ చ
తైర అర్జునస్య సమరే కిరీటం పరివర్తితమ
13 పరివృత్తం కిరీటం తం యమయన్న ఏవ ఫల్గునః
సుథృష్టః కరియతాం లొక ఇతి రాజానమ అబ్రవీత
14 ఏవమ ఉక్తస తు సంక్రుథ్ధః శరవర్షేణ పాణ్డవమ
అభ్యవర్షత స గొవిన్థం ధనుర ఆథాయ భస్వరమ
15 తస్య పార్దొ ధనుశ ఛిత్త్వా తూణీరాన సంనికృత్య చ
తవరమాణొ థవిసప్తత్యా సర్వమర్మస్వ అతాడయత
16 విథ్ధస తదాప్య అవ్యదితొ వైష్ణవాస్త్రమ ఉథీరయన
అభిమన్త్ర్యాఙ్కుశం కరుథ్ధొ వయసృజత పాణ్డవొరసి
17 విసృష్టం భగథత్తేన తథ అస్త్రం సర్వఘాతకమ
ఉరసా పరతిజగ్రాహ పార్దం సంఛాథ్య కేశవః
18 వైజయన్త్య అభవన మాలా తథ అస్త్రం కేశవొరసి
తతొ ఽరజునః కలాన్తమనాః కేశవం పరత్యభాషత
19 అయుధ్యమానస తురగాన సంయన్తాస్మి జనార్థన
ఇత్య ఉక్త్వా పుణ్డరీకాక్ష పరతిజ్ఞాం సవాం న రక్షసి
20 యథ్యాహం వయసనీ వా సయామ అశక్తొ వా నివారణే
తతస తవయైవం కార్యం సయాన న తు కార్యం మయి సదితే
21 స బాణః సధనుశ చాహం స సురాసురమానవాన
శక్తొ లొకాన ఇమాఞ జేతుం తచ చాపి విథితం తవ
22 తతొ ఽరజునం వాసుథేవః పరత్యువాచార్దవథ వచః
శృణు గుహ్యమ ఇథం పార్ద యదావృత్తం పురానఘ
23 చతుర్మూర్తిర అహం శశ్వల లొకత్రాణార్దమ ఉథ్యతః
ఆత్మానం పరవిభజ్యేహ లొకానాం హితమ ఆథధే
24 ఏకా మూర్తిస తపశ్చర్యాం కురుతే మే భువి సదితా
అపరా పశ్యతి జగత కుర్వాణం సాధ్వసాధునీ
25 అపరా కురుతే కర్మ మానుషం లొకమ ఆశ్రితా
శేతే చతుర్దీ తవ అపరా నిథ్రాం వర్షసహస్రికామ
26 యాసౌ వర్షసహస్రాన్తే మూర్తిర ఉత్తిష్ఠతే మమ
వరార్హేభ్యొ వరాఞ శరేష్ఠాంస తస్మిన కాలే థథాతి సా
27 తం తు కాలమ అనుప్రాప్తం విథిత్వా పృదివీ తథా
పరాయాచత వరం యం మాం నరకార్దాయ తం శృణు
28 థేవానామ అసురాణాం చ అవధ్యస తనయొ ఽసతు మే
ఉపేతొ వైష్ణవాస్త్రేణ తన మే తవం థాతుమ అర్హసి
29 ఏవం వరమ అహం శరుత్వా జగత్యాస తనయే తథా
అమొఘమ అస్త్రమ అథథం వైష్ణవం తథ అహం పురా
30 అవొచం చైతథ అస్త్రం వై హయ అమొఘం భవతు కషమే
నరకస్యాభిరక్షార్దం నైనం కశ చిథ వధిష్యతి
31 అనేనాస్త్రేణ తే గుప్తః సుతః పరబలార్థనః
భవిష్యతి థురాధర్షః సర్వలొకేషు సర్వథా
32 తదేత్య ఉక్త్వా గతా థేవీ కృతకామా మనస్వినీ
స చాప్య ఆసీథ థురాధర్షొ నరకః శత్రుతాపనః
33 తస్మాత పరాగ్జ్యొతిషం పరాప్తం తథ అస్త్రం పార్ద మామకమ
నాస్యావధ్యొ ఽసతి లొకేషు సేన్థ్రరుథ్రేషు మారిష
34 తన మయా తవత్కృతేనైతథ అన్యదా వయపనాశితమ
వియుక్తం పరమాస్త్రేణ జహి పార్ద మహాసురమ
35 వైరిణం యుధి థుర్ధర్షం భగథత్తం సురథ్విషమ
యదాహం జఘ్నివాన పూర్వం హితార్దం నరకం తదా
36 ఏవమ ఉక్తస తతః పార్దః కేశవేన మహాత్మనా
భగథత్తం శితైర బాణైః సహసా సమవాకిరత
37 తతః పార్దొ మహాబాహుర అసంభ్రాన్తొ మహామనాః
కుమ్భయొర అన్తరే నాగం నారాచేన సమార్పయత
38 సమాసాథ్య తు తం నాగం బాణొ వజ్ర ఇవాచలమ
అభ్యగాత సహ పుఙ్ఖేన వల్మీకమ ఇవ పన్నగః
39 స తు విష్టభ్య గాత్రాణి థన్తాభ్యామ అవనిం యయౌ
నథన్న ఆర్తస్వరం పరాణాన ఉత్ససర్జ మహాథ్విపః
40 తతశ చన్థ్రార్ధబిమ్బేన శరేణ నతపర్వణా
బిభేథ హృథయం రాజ్ఞొ భగథత్తస్య పాణ్డవః
41 స భిన్నహృథయొ రాజా భగథత్తః కిరీటినా
శరాసనం శరాంశ చైవ గతాసుః పరముమొచ హ
42 శిరసస తస్య విభ్రష్టః పపాత చ వరాఙ్కుశః
నాలతాడన విభ్రష్టం పలాశం నలినాథ ఇవ
43 స హేమమాలీ తపనీయభాణ్డాత; పపాత నాగాథ గిరిసంనికాశాత
సుపుష్పితొ మారుతవేగరుగ్ణొ; మహీధరాగ్రాథ ఇవ కర్ణికారః
44 నిహత్య తం నరపతిమ ఇన్థ్ర విక్రమం; సఖాయమ ఇన్థ్రస్య తదైన్థ్రిర ఆహవే
తతొ ఽపరాంస తవ జయకాఙ్క్షిణొ నరాన; బభఞ్జ వాయుర బలవాన థరుమాన ఇవ