ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
మహథ భైరవమ ఆసీన నః సంనివృత్తేషు పాణ్డుషు
థృష్ట్వా థరొణం ఛాథ్యమానం తైర భాస్కరమ ఇవామ్బుథైః
2 తైశ చొథ్ధూతం రజస తీవ్రమ అవచక్రే చమూం తవ
తతొ హతమ అమన్యామ థరొణం థృష్టిపదే హతే
3 తాంస తు శూరాన మహేష్వాసాన కరూరం కర్మ చికీర్షతః
థృష్ట్వా థుర్యొధనస తూర్ణం సవసైన్యం సమచూచుథత
4 యదాశక్తి యదొత్సాహం యదా సత్త్వం నరాధిపాః
వారయధ్వం యదాయొగం పాణ్డవానామ అనీకినీమ
5 తతొ థుర్మర్షణొ భీమమ అభ్యగచ్ఛత సుతస తవ
ఆరాథ థృష్ట్వా కిరన బాణైర ఇచ్ఛన థరొణస్య జీవితమ
6 తం బాణైర అవతస్తార కరుథ్ధొ మృత్యుమ ఇవాహవే
తం చ భీమొ ఽతుథథ బాణైస తథ ఆసీత తుములం మహత
7 త ఈశ్వర సమాథిష్టాః పరాజ్ఞాః శూరాః పరహారిణః
బాహ్యం మృత్యుభయం కృత్వా పరత్యతిష్ఠన పరాన యుధి
8 కృతవర్మా శినేః పుత్రం థరొణ పరేప్సుం విశాం పతే
పర్యవారయథ ఆయాన్తం శూరం సమితిశొభనమ
9 తం శైనేయః శరవ్రాతైః కరుథ్ధః కరుథ్ధమ అవారయత
కృతవర్మా చ శైనేయం మత్తొ మత్తమ ఇవ థవిపమ
10 సైన్ధవః కషత్రధర్మాణమ ఆపతన్తం శరౌఘిణమ
ఉగ్రధన్వా మహేష్వాసం యత్తొ థరొణాథ అవారయత
11 కషత్రధర్మా సిన్ధుపతేశ ఛిత్త్వా కేతన కార్ముకే
నారాచైర బహుభిః కరుథ్ధః సర్వమర్మస్వ అతాడయత
12 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సైన్ధవః కృతహస్తవత
వివ్యాధ కషత్రధర్మాణం రణే సర్వాయసైః శరైః
13 యుయుత్సుం పాణ్డవార్దాయ యతమానం మహారదమ
సుబాహుర భరాతరం శూరం యత్తొ థరొణాథ అవారయత
14 సుబాహొః సధనుర్బాణావ అస్యతః పరిఘొపమౌ
యుయుత్సుః శితపీతాభ్యాం కషురాభ్యామ అచ్ఛినథ భుజౌ
15 రాజానం పాణ్డవశ్రేష్ఠం ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
వేలేవ సాగరం కషుబ్ధం మథ్రరాట సమవారయత
16 తం ధర్మరాజొ బహుభిర మర్మభిథ్భిర అవాకిరత
మథ్రేశస తం చతుఃషష్ట్యా శరైర విథ్ధ్వానథథ భృశమ
17 తస్య నానథతః కేతుమ ఉచ్చకర్త స కార్ముకమ
కషురాభ్యాం పాణ్డవశ్రేష్ఠస తత ఉచ్చుక్రుశుర జనాః
18 తదైవ రాజా బాహ్లీకొ రాజానం థరుపథం శరైః
ఆథ్రవన్తం సహానీకం సహానీకొ నయవారయత
19 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరం వృథ్ధయొః సహ సేనయొః
యదా మహాయూదపయొర థవిపయొః సంప్రభిన్నయొః
20 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ విరాటం మత్యమ ఆర్చ్ఛతామ
సహ సైన్యౌ సహానీకం యదేన్థ్రాగ్నీ పురా బలిమ
21 తథ ఉత్పిఞ్జలకం యుథ్ధమ ఆసీథ థేవాసురొపమమ
మత్స్యానాం కేకయైః సార్ధమ అభీతాశ్వరదథ్విపమ
22 నాకులిం తు శతానీకం భూతకర్మా సభా పతిః
అస్యన్తమ ఇషుజాలాని యాన్తం థరొణాథ అవారయత
23 తతొ నకుల థాయాథస తరిభిర భల్లైః సుసంశితైః
చక్రే విబాహు శిరసం భూతకర్మాణమ ఆహవే
24 సుత సొమం తు విక్రాన్తమ ఆపతన్తం శరౌఘిణమ
థరొణాయాభిముఖం వీరం వివింశతిర అవారయత
25 సుత సొమస తు సంక్రుథ్ధః సవపితృవ్యమ అజిహ్మగైః
వివింశతిం శరైర విథ్ధ్వా నాభ్యవర్తత థంశితః
26 అద భీమ రదః శాల్వమ ఆశుగైర ఆయసైః శితైః
షడ్భిః సాశ్వనియన్తారమ అనయథ యమసాథనమ
27 శరుతకర్మాణమ ఆయాన్తం మయూరసథృశైర హయైః
చైత్రసేనిర మహారాజ తవ పౌత్రొ నయవారయత
28 తౌ పౌత్రౌ తవ థుర్ధర్షౌ పరస్పరవధైషిణౌ
పితౄణామ అర్దసిథ్ధ్యర్దం చక్రతుర యుథ్ధమ ఉత్తమమ
29 తిష్ఠన్తమ అగ్రతొ థృష్ట్వా పరతివిన్ధ్యం తమ ఆహవే
థరుణిర మానం పితుః కుర్వన మార్గణైః సమవారయత
30 తం కరుథ్ధః పరతివివ్యాధ పరతివిన్ధ్యః శితైః శరైః
సింహలాఙ్గూల లక్ష్మాణం పితుర అర్దే వయవస్దితమ
31 పరవపన్న ఇవ బీజాని బీజకాలే నరర్షభ
థరౌణాయనిర థరౌపథేయం శరవర్షైర అవాకిరత
32 యస తు శూరతమొ రాజన సేనయొర ఉభయొర మతః
తం పటచ చర హన్తారం లక్ష్మణః సమవారయత
33 స లక్ష్మణస్యేష్వ అసనం ఛిత్త్వా లక్ష్మ చ భారత
లక్ష్మణే శరజాలాని విసృజన బహ్వ అశొభత
34 వికర్ణస తు మహాప్రాజ్ఞొ యాజ్ఞసేనిం శిఖణ్డినమ
పర్యవారయథ ఆయాన్తం యువానం సమరే యువా
35 తతస తమ ఇషుజాలేన యాజ్ఞసేనిః సమావృణొత
విధూయ తథ బాణజాలం బభౌ తవ సుతొ బలీ
36 అఙ్గథొ ఽభిముఖః శూరమ ఉత్తమౌజసమ ఆహవే
థరొణాయాభిముఖం యాన్తం వత్సథన్తైర అవారయత
37 స సంప్రహారస తుములస తయొః పురుషసింహయొః
సైనికానాం చ సర్వేషాం తయొశ చ పరీతివర్ధనః
38 థుర్ముఖస తు మహేష్వాసొ వీరం పురు జితం బలీ
థరొణాయాభిముఖం యాన్తం కున్తిభొజమ అవారయత
39 స థుర్ముఖం భరువొర మధ్యే నారాచేన వయతాడయత
తస్య తథ విబభౌ వక్త్రం స నాలమ ఇవ పఙ్కజమ
40 కర్ణస తు కేకయాన భరాతౄన పఞ్చ లొహితక ధవజాన
థరొణాయాభిముఖం యాతాఞ శరవర్షైర అవారయత
41 తే చైనం భృశసంక్రుథ్ధాః శరవ్రాతైర అవాకిరన
స చ తాంశ ఛాథయామ ఆస శరజాలైః పునః పునః
42 నైవ కర్ణొ న తే పఞ్చ థథృశుర బాణసంవృతాః
సాశ్వసూత ధవజరదాః పరస్పరశరాచితాః
43 పుత్రస తే థుర్జయశ చైవ జయశ చ విజయశ చ హ
నీలం కాశ్యం జయం శూరాస తరయస తరీన పరత్యవారయన
44 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరమ ఈక్షితృప్రీతివర్ధనమ
సింహవ్యాఘ్ర తరక్షూణాం యదేభ మహిషర్షభైః
45 కషేమధూర్తి బృహన్తౌ తౌ భరాతరౌ సాత్వతం యుధి
థరొణాయాభిముఖం యాన్తం శరైస తీక్ష్ణైస తతక్షతుః
46 తయొస తస్య చ తథ యుథ్ధమ అత్యథ్భుతమ ఇవాభవత
సింహస్య థవిపముఖ్యాభ్యాం పరభిన్నాభ్యాం యదా వనే
47 రాజానం తు తదామ్బష్ఠమ ఏకం యుథ్ధాభినన్థినమ
చేథిరాజః శరాన అస్యన కరుథ్ధొ థరొణాథ అవారయత
48 తమ అమ్బష్ఠొ ఽసది భేథిన్యా నిరవిధ్యచ ఛలాకయా
స తయక్త్వా స శరం చాపం రదాథ భూమిమ అదాపతత
49 వార్ధక్షేమిం తు వార్ష్ణేయం కృపః శారథ్వతః శరైః
అక్షుథ్రః కషుథ్రకైర థరొణాత కరుథ్ధ రూపమ అవారయత
50 యుధ్యన్తౌ కృప వార్ష్ణేయౌ యే ఽపశ్యంశ చిత్రయొధినౌ
తే యుథ్ధసక్తమనసొ నాన్యా బుబుధిరే కరియాః
51 సౌమథత్త్తిస తు రాజానం మణిమన్తమ అతన్థ్రితమ
పర్యవారయథ ఆయాన్తం యశొ థరొణస్య వర్ధయన
52 స సౌమథత్తేస తవరితశ ఛిత్త్వేష్వ అసన కేతనే
పునః పతాకాం సూతం చ ఛత్త్రం చాపాతయథ రదాత
53 అదాప్లుత్య రదాత తూర్ణం యూపకేతుర అమిత్రహా
సాశ్వసూత ధవజరదం తం చకర్త వరాసినా
54 రదం చ సవం సమాస్దాయ ధనుర ఆథాయ చాపరమ
సవయం యచ్ఛన హయాన రాజన వయధమత పాణ్డవీం చమూమ
55 ముసలైర ముథ్గరైశ చక్రైర భిణ్డిపాలైః పరశ్వధైః
పాంసువాతాగ్నిసలిలైర భస్మ లొష్ఠ తృణథ్రుమైః
56 ఆరుజన పరరుజన భఞ్జన నిఘ్నన విథ్రావయన కషిపన
సేనాం విభీషయన్న ఆయాథ థరొణ పరేప్సుర ఘటొత్చకః
57 తం తు నానాప్రహరణైర నానా యుథ్ధవిశేషణైః
రాక్షసం రాక్షసః కరుథ్ధ సమాజఘ్నే హయ అలమ్బుసః
58 తయొర తథ అభవథ యుథ్ధం రక్షొ గరామణి ముఖ్యయొః
తాథృగ యాథృక పురావృత్తం శమ్బరామర రాజయొః
59 ఏవం థవంథ్వ శతాన్య ఆసన రదవారణవాజినామ
పథాతీనాం చ భథ్రంతే తవ తేషాం చ సంకులమ
60 నైతాథృశొ థృష్టపూర్వః సంగ్రామొ నైవ చ శరుతః
థరొణస్యాభావ భావేషు పరసక్తానాం యదాభవత
61 ఇథం ఘొరమ ఇథం చిత్రమ ఇథం రౌథ్రమ ఇతి పరభొ
తత్ర యుథ్ధాన్య అథృశ్యన్త పరతతాని బహూని చ