ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
వయదయేయుర ఇమే సేనాం థేవానామ అపి సంయుగే
ఆహవే యే నయవర్తన్త వృకొథర ముఖా రదాః
2 సంప్రయుక్తః కిలైవాయం థిష్టైర భవతి పూరుషః
తస్మిన్న ఏవ తు సర్వార్దా థృశ్యన్తే వై పృదగ్విధాః
3 థీర్ఘం విప్రొషితః కాలమ అరణ్యే జటిలొ ఽజనీ
అజ్ఞాతశ చైవ లొకస్య విజహార యుధిష్ఠిరః
4 స ఏవ మహతీం సేనాం సమావర్తయథ ఆహవే
కిమ అన్యథ థైవసంయొగాన మమ పుత్రస్య చాభవత
5 యుక్త ఏవ హి భాగ్యేన ధరువమ ఉత్పథ్యతే నరః
స తదాకృష్యతే తేన న యదా సవయమ ఇచ్ఛతి
6 థయూతవ్యసనమ ఆసాథ్య కలేశితొ హి యుధిష్ఠిరః
స పునర భాగధేయేన సహాయాన ఉపలబ్ధవాన
7 అర్ధం మే కేకయా లబ్ధాః కాశికాః కొసలాశ చ యే
చేథయశ చాపరే వఙ్గా మామ ఏవ సముపాశ్రితాః
8 పృదివీ భూయసీ తాత మమ పార్దస్య నొ తదా
ఇతి మామ అబ్రవీత సూత మన్థొ థుర్యొధనస తథా
9 తస్య సేనా సమూహస్య మధ్యే థరొణః సురక్షితః
నిహతః పార్షతేనాజౌ కిమ అన్యథ భాగధేయతః
10 మధ్యే రాజ్ఞాం మహాబాహుం సథా యుథ్ధాభినన్థినమ
సర్వాస్త్రపారగం థరొణం కదం మృత్యుర ఉపేయివాన
11 సమనుప్రాప్త కృచ్ఛ్రొ ఽహం సంమొహం పరమం గతః
భీష్మథ్రొణౌ హతౌ శరుత్వా నాహం జీవితుమ ఉత్సహే
12 యన మా కషత్తాభ్రవీత తాత పరపశ్యన పుత్రగృథ్ధినమ
థుర్యొధనేన తత సర్వం పరాప్తం సూత మయా సహ
13 నృశంసం తు పరం తత సయాత తయక్త్వా థుర్యొధనం యథి
పుత్ర శేషం చికీర్షేయం కృచ్ఛ్రం న మరణం భవేత
14 యొ హి ధర్మం పరిత్యజ్య భవత్య అర్దపరొ నరః
సొ ఽసమాచ చ హీయతే లొకాత కషుథ్రభావం చ గచ్ఛతి
15 అథ్య చాప్య అస్య రాష్ట్రస్య హతొత్సాహస్య సంజయ
అవశేషం న పశ్యామి కకుథే మృథితే సతి
16 కదం సయాథ అవశేషం హి ధుర్యయొర అభ్యతీతయొః
యౌ నిత్యమ అనుజీవామః కషమిణౌ పురుషర్షభౌ
17 వయక్తమ ఏవ చ మే శంస యదా యుథ్ధమ అవర్తత
కే ఽయుధ్యన కే వయపాకర్షన కే కషుథ్రాః పరాథ్రవన భయాత
18 ధనంజయం చ మే శంస యథ యచ చక్రే రదర్షభః
తస్మాథ భయం నొ భూయిష్ఠం భరాతృవ్యాచ చ విశేషతః
19 యదాసీచ చ నివృత్తేషు పాణ్డవేషు చ సంజయ
మమ సైన్యావశేషస్య సంనిపాతః సుథారుణః
మామకానాం చ యే శూరాః కాంస తత్ర సమవారయన