ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సర్వేషామ ఏవ మే బరూహి రదచిహ్నాని సంశయ
యే థరొణమ అభ్యవర్తన్త కరుథ్ధా భీమ పురొగమాః
2 [స]
ఋశ్య వర్ణైర హయైర థృష్ట్వా వయాయచ్ఛన్తం వృకొథరమ
రజతాశ్వస తతః శూరః శైనేయః సంన్యవర్తత
3 థర్శనీయాస తు కామ్బొజాః శుకపత్రపరిచ్ఛథాః
వహన్తొ నకులం శీఘ్రం తావకాన అభిథుథ్రువుః
4 కృష్ణాస తు మేఘసంకాశాః సహథేవమ ఉథాయుధమ
భీమవేగా నరవ్యాఘ్రమ అవహన వాతరంహసః
5 హేమొత్తమ పరతిచ్ఛన్నైర హయైర వాతసమైర జవే
అభ్యవర్తన్త సైన్యాని సర్వాణ్య ఏవ యుధిష్ఠిరమ
6 రాజ్ఞస తవ అనన్తరం రాజా పాఞ్చాల్యొ థరుపథొ ఽభవత
జాతరూపమయచ ఛత్రః సర్వైః సవైర అభిరక్షితః
7 లలామైర హరిభిర యుక్తైః సర్వశబ్థక్షమైర యుధి
రాజ్ఞాం మధ్యే మహేష్వాసః శాన్తభీర అభ్యవర్తత
8 తం విరాటొ ఽనవయాత పశ్చాత సహ శూరైర మహారదైః
కేకయాశ చ శిఖణ్డీ చ ధృష్టకేతుస తదైవ చ
సవైః సవైః సైన్యైః పరివృతా మత్స్యరాజానమ అన్వయుః
9 తే తు పాటల పుష్పాణాం సమవర్ణా హయొత్తమాః
వహమానా వయరాజన్త మత్స్యస్యామిత్ర ఘాతినః
10 హారిథ్ర సమవర్షాస తు జవనా హేమమాలినః
పుత్రం విరాట రాజస్య స తవరాః సముథావహన
11 ఇన్థ్రగొపక వర్ణైస తు భరాతరః పఞ్చ కేకయాః
జాతరూపసమాభాసః సేవే లొహితక ధవజాః
12 తే హేమమాలినః శూరాః సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
వర్షన్త ఇవ జీమూతాః పరత్యథృశ్యన్త థంశితాః
13 ఆమపాత్రనిభాకారాః పాఞ్చాల్యమ అమితౌజసమ
థాన్తాస తామ్రారుణా యుక్తాః శిఖణ్డినమ ఉథావహన
14 తదా థవాథశ సాహస్రాః పాఞ్చాలానాం మహారదాః
తేషాం తు షట సహస్రాణి యే శిఖణ్డినమ అన్వయుః
15 పుత్రం తు శిశుపాలస్య నరసింహస్య మారిష
ఆక్రీడన్తొ వహన్తి సమ సారఙ్గశబలా హయాః
16 ధృష్టకేతుశ చ చేథీనామ ఋషభొ ఽతిబలొథితః
కామ్బొజైః శబలైర అశ్వైర అభ్యవర్తత థుర్జయః
17 బృహత కషత్రం తు కైకేయం సుకుమారం హయొత్తమాః
పలాల ధూమవర్ణాభాః సైన్ధవాః శీఘ్రమ ఆవహన
18 మల్లికాక్షాః పథ్మవర్ణా బాహ్లిజాతాః సవలంకృతాః
శూరం శిఖణ్డినః పుత్రం కషత్రథేవమ ఉథావహన
19 యువానమ అవహన యుథ్ధే కరౌఞ్చవర్ణా హయొత్తమాః
కాశ్యస్యాభిభువః పుత్రం సుకుమారం మహారదమ
20 శవేతాస తు పరతివిన్ధ్యం తం కృష్ణ గరీవా మనొజవాః
యన్తుః పరేష్యకరా రాజన రాజపుత్రమ ఉథావహన
21 సుత సొమం తు యం ధౌమ్యాత పార్దః పుత్రమ అయాచత
మాషపుష్పసవర్ణాస తమ అవహన వాజినొ రణే
22 సహస్రసొమప్రతిమా బభూవుః; పురే కురూణామ ఉథయేన్థు నామ్ని
తస్మిఞ జాతః సొమసంక్రన్థమధ్యే; యస్మాత తస్మాత సుత సొమొ ఽభవత సః
23 నాకులిం తు శతానీకం శాలపుష్పనిభా హయాః
ఆథిత్యతరుణ పరఖ్యాః శలాఘనీయమ ఉథావహన
24 కాఞ్చనప్రతిమైర యొక్త్రైర మయూరగ్రీవ సంనిభాః
థరౌపథేయం నరవ్యాఘ్రం శరుతకర్మాణమ ఆవహన
25 శరుతకీర్తిం శరుతనిధిం థరౌపథేయం హయొత్తమాః
ఊహుః పార్ద సమం యుథ్ధే చాష పత్రనిభా హయాః
26 యమ ఆహుర అధ్యర్ధగుణం కృష్ణాత పార్దాచ చ సంయుగే
అభిమన్యుం పిశఙ్గాస తం కుమారమ అవహన రణే
27 ఏకస తు ధార్తరాష్ట్రేభ్యః పాణ్డవాన యః సమాశ్రితః
తం బృహన్తొ మహాకాయా యుయుత్సుమ అవహన రణే
28 పలాల కాణ్డవర్ణాస తు బార్ధక్షేమిం తరస్వినమ
ఊహుః సుతుములే యుథ్ధే హయా హృష్టాః సవలంకృతాః
29 కుమారం శితి పాథాస తు రుక్మపత్రైర ఉరశ ఛథైః
సౌచిత్తిమ అవహన యుథ్ధే యన్తుః పరేష్యకరా హయాః
30 రుక్మపృష్ఠావకీర్ణాస తు కౌశేయసథృశా హయాః
సువర్ణమాలినః కషాన్తాః శరేణిమన్తమ ఉథావహన
31 రుక్మమాలా ధరాః శూరా హేమవర్ణాః సవలంకృతాః
కాశిరాజం హయశ్రేష్ఠాః శలాఘనీయమ ఉథావహన
32 అస్త్రాణాం చ ధనుర్వేథే బరాహ్మ వేథే చ పారగమ
తం సత్యధృతిమ ఆయాన్తమ అరుణాః సముథావహన
33 యః సపాఞ్చాల సేనానీర థరొణమ అంశమ అకల్పయత
పారావత సవర్ణాశ్వా ధృష్టథ్యుమ్నమ ఉథావహన
34 తమ అన్వయాత సత్యధృతిః సౌచిత్తిర యుథ్ధథుర్మథః
శరేణిమాన వసు థానశ చ పుత్రః కాశ్యస్య చాభిభొ
35 యుక్తైః పరమకామ్బొజైర జవనైర హేమమాలిభిః
భీషయన్తొ థవిషత సైన్యం యమ వైశ్రవణొపమాః
36 పరభథ్రకాస తు పాఞ్చాలాః షట సహస్రాణ్య ఉథాయుధాః
నానావర్ణైర హయశ్రేష్ఠైర హేమచిత్రరదధ్వజాః
37 శరవ్రాతైర విధున్వన్తః శత్రూన వితతకార్ముకాః
సమానమృత్యవొ భూత్వా ధృష్టథ్యుమ్నం సమన్వయుః
38 బభ్రు కౌశేయవర్ణాస తు సువర్ణవరమాలినః
ఊహుర అగ్లాన మనసశ చేకితానం హయొత్తమాః
39 ఇన్థ్రాయుధసవర్ణైస తు కున్తిభొజొ హయొత్తమైః
ఆయా సువశ్యైః పురుజిన మాతులః సవ్యసాచినః
40 అన్తరిక్షసవర్ణాస తు తారకా చిత్రితా ఇవ
రాజానం రొచమానం తే హయాః సంఖ్యే సమావహన
41 కర్బురాః శితి పాథాస తు సవర్ణజాలపరిచ్ఛథాః
జారా సంధిం హయశ్రేష్ఠాః సహథేవమ ఉథావహన
42 యే తు పుష్కర నాలస్య సమవర్ణా హయొత్తమాః
జవే శయేనసమాశ చిత్రాః సుథామానమ ఉథావహన
43 శశలొహిత వర్మ్ణాస తు పాణ్డురొథ్గత రాజయః
పాఞ్చాల్యం గొపతేః పుత్రం సింహసేనమ ఉథావహన
44 పాఞ్చాలానాం నరవ్యాఘ్రొ యః ఖయాతొ జనమేజయః
తస్య సర్షప పుష్పాణాం తుల్యవర్ణా హయొత్తమాః
45 మాషవర్ణాస తు జవనా బృహన్తొ హేమమాలినః
థధి పృష్ఠాశ చన్థ్ర ముఖాః పాఞ్చాల్యమ అవహన థరుతమ
46 శూరాశ చభథ్రకాశ చైవ శరకాణ్డనిభా హయాః
పథ్మకిఞ్జల్క వర్ణాభా థణ్డధారమ ఉథావహన
47 బిభ్రతొ హేమమాలాశ చ చక్రవాకొథరా హయాః
కొసలాధిపతేః పుత్రం సుక్షత్రం వాజినొ ఽవహన
48 శబలాస తు బృహన్తొ ఽశవా థాన్తా జామ్బూనథస్రజః
యుథ్ధే సత్యధృతిం కషౌమిమ అవహన పరాంశవః శుభాః
49 ఏకవర్ణేన సర్వేణ ధవజేన కవచేన చ
అశ్వైశ చ ధనుషా చైవ శుక్లైః శుక్లొ నయవర్తత
50 సముథ్రసేనపుత్రం తు సాముథ్రా రుథ్ర తేజసమ
అశ్వాః శశాఙ్కసథృశాశ చన్థ్ర థేవమ ఉథావహన
51 నీలొత్పలసవర్ణాస తు తపనీయవిభూషితాః
శైబ్యం చిత్రరదం యుథ్ధే చిత్రమాల్యావహన హయాః
52 కలాయ పుష్పవర్ణాస తు శవేతలొహిత రాజయః
రదసేనం హయశ్రేష్ఠాః సమూహుర యుథ్ధథుర్మథమ
53 యం తు సర్వమనుష్యేభ్యః పరాహుః శూరతరం నృపమ
తం పటచ చర హన్తారం శుకవర్ణావహన హయాః
54 చిత్రాయుధం చిత్రమాల్యం చిత్రవర్మాయుధ ధవజమ
ఊహుః కింశుకపుష్పాణాం తుక్య వర్ణా హయొత్తమాః
55 ఏకవర్ణేన సర్వేణ ధవజేన కవచేన చ
ధనుషా రదవాహైశ చ నీలైర నీలొ ఽభయవర్తత
56 నానారూపై రత్నచిత్రైర వరూద ధవజకార్ముకైః
వాజిధ్వజపతాకాభిశ చిత్రైశ చిత్రొ ఽభయవర్తత
57 యే తు పుష్కర పత్రస్య తుల్యవర్ణా హయొత్తమాః
తే రొచమానస్య సుతం హేమవర్ణమ ఉథావహన
58 యొధాశ చ భథ్రకారాశ చ శరథ అణ్డాన ఉథన్డజాః
శవేతాణ్డాః కుక్కుటాణ్డాభా థణ్డకేతుమ ఉథావహన
59 ఆట రూషక పుష్పాభా హయాః పాణ్డ్యానుయాయినామ
అవహన రదముఖ్యానామ అయుతాని చతుర్థశ
60 నానారూపేణ వర్ణేన నానాకృతి ముఖా హయాః
రదచక్రధ్వజం వీరం ఘటొత్కచమ ఉథావహన
61 సువర్ణవర్ణా ధర్మజ్ఞమ అనీకస్దం యుధిష్ఠిరమ
రాజశ్రేష్ఠం హయశ్రేష్ఠాః సర్వతః పృష్ఠతొ ఽనవయుః
వర్ణైశ చొచ్చావచైర థివ్యైః సథశ్వానాం పరభథ్రకాః
62 తే యత్తా భీమసేనేన సహితాః కాఞ్చనధ్వజాః
పరత్యథృశ్యన్త రాజేన్థ్ర సేన్థ్రా ఇవ థివౌకసః
63 అత్యరొచత తాన సర్వాన ధృష్టథ్యుమ్నః సమాగతాన
సర్వాణ్య అపి చ సైన్యాని భారథ్వాజొ ఽతయరొచత