ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
భారథ్వాజేన భగ్నేషు పాణ్డవేషు మహామృధే
పాఞ్చాలేషు చ సర్వేషు కశ చిథ అన్యొ ఽభయవర్తత
2 ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా కషత్రియాణాం యశస్కరీమ
అసేవితాం కాపురుషైః సేవితాం పురుషర్షభైః
3 స హి వీరొ నరః సూత యొ భగ్నేషు నివర్తతే
అహొ నాసీత పుమాన కశ చిథ థృష్ట్వా థరొణం వయవస్దితమ
4 జృమ్భమాణమ ఇవ వయాఘ్రం పరభిన్నమ ఇవ కుఞ్జరమ
తయజన్తమ ఆహవే పరాణాన సంనథ్ధం చిత్రయొధినమ
5 మహేష్వాసం నరవ్యాఘ్రం థవిషతామ అఘవర్ధనమ
కృతజ్ఞం సత్యనిరతం థుర్యొధనహితైషిణమ
6 భారథ్వాజం తదానీకే థృష్ట్వా శూరమ అవస్దితమ
కే వీరాః సంన్యవర్తన్త తన మమాచక్ష్వ సంజయ
7 [స]
తాన థృష్ట్వా చలితాన సంఖ్యే పరణున్నాన థరొణ సాయకైః
పాఞ్చాలాన పాణ్డవాన మత్స్యాన సృఞ్జయాంశ చేథికేకయాన
8 థరొణ చాపవిముక్తేన శరౌఘేణాసు హారిణా
సిన్ధొర ఇవ మహౌఘేన హరియమాణాన యదా పలవాన
9 కౌరవాః సింహనాథేన నానావాథ్య సవనేన చ
రదథ్విప నరాశైశ చ సర్వతః పర్యవారయన
10 తాన పశ్యన సైన్యమధ్యస్దొ రాజా సవజనసంవృతః
థుర్యొధనొ ఽబరవీత కర్ణం పరహృష్టః పరహసన్న ఇవ
11 పశ్య రాధేయ పాఞ్చాలాన పరణున్నాన థరొణ సాయకైః
సింహేనేవ మృగాన వన్యాంస తరాసితాన థృఢధన్వనా
12 నైతే జాతు పునర యుథ్ధమ ఈహేయుర ఇతి మే మతిః
యదా తు భగ్నా థరొణేన వాతేనేవ మహాథ్రుమాః
13 అర్థ్యమానాః శరైర ఏతే రుక్మపుఙ్ఖైర మహాత్మనా
పదా నైకేన గచ్ఛన్తి ఘూర్ణమానాస తతస తతః
14 సంనిరుథ్ధాశ చ కౌరవ్యైర థరొణేన చ మహాత్మనా
ఏతే ఽనయే మణ్డలీభూతాః పావకేనేవ కుఞ్జరాః
15 భరమరైర ఇవ చావిష్టా థరొణస్య నిశితైః శరైః
అన్యొన్యం సమలీయన్త పలాయనపరాయణాః
16 ఏష భీమొ థృఢక్రొధొ హీనః పాణ్డవ సృఞ్జయైః
మథీయైర ఆవృతొ యొధైః కర్ణ తర్జయతీవ మామ
17 వయక్తం థరొణమయం లొకమ అథ్య పశ్యతి థుర్మతిః
నిరాశొ జీవితాన నూనమ అథ్య రాజ్యాచ చ పాణ్డవః
18 [కర్ణ]
నైష జాతు మహాబాహుర జీవన నాహవమ ఉత్సృజేత
న చేమాన పురుషవ్యాఘ్ర సింహనాథాన విశక్ష్యతే
19 న చాపి పాణ్డవా యుథ్ధే భజ్యేరన్న ఇతి మే మతిః
శూరాశ చ బలవన్తశ చ కృతాస్త్రా యుథ్ధథుర్మథాః
20 విషాగ్నిథ్యూతసంక్లేశాన వనవాసం చ పాణ్డవాః
సమరమాణా న హాస్యన్తి సంగ్రామమ ఇతి మే మతిః
21 నికృతొ హి మహాబాహుర అమితౌజా వృకొథరః
వరాన వరాన హి కౌన్తేయొ రదొథారాన హనిష్యతి
22 అసినా ధనుషా శక్త్యా హయైర నాగైర నరై రదైః
ఆయసేన చ థణ్డేన వరాతాన వరాతాన హనిష్యతి
23 తమ ఏతే చానువర్తన్తే సాత్యకిప్రముఖా రదాః
పాఞ్చాలాః కేకయా మత్స్యాః పాణ్డవాశ చ విశేషతః
24 శూరాశ చ బలవన్తశ చ విక్రాన్తాశ చ మహారదాః
విశేషతశ చ భీమేన సంరబ్ధేనాభిచొథితాః
25 తే థరొణమ అభివర్తన్తే సర్వతః కురుపుంగవాః
వృకొథరం పరీప్సన్తః సూర్యమ అభ్రగణా ఇవ
26 ఏకాయనగతా హయ ఏతే పీడయేయుర యతవ్రతమ
అరక్ష్యమాణం శలభా యదా థీపం ముమూర్షవః
అసంశయం కృతాస్త్రాశ చ పర్యాప్తాశ చాపి వారణే
27 అతిభారం తవ అహం మన్యే భారథ్వాజే సమాహితమ
తే శీఘ్రమ అనుగచ్ఛామొ యత్ర థరొణొ వయవస్దితః
కాకా ఇవ మహానాగం మా వై హన్యుర యతవ్రతమ
28 [స]
రాధేయస్య వచః శరుత్వా రాజా థుర్యొధనస తథా
భరాతృభిః సహితొ రాజన పరాయాథ థరొణ రదం పరతి
29 తత్రారావొ మహాన ఆసీథ ఏకం థరొణం జిఘాంసతామ
పాణ్డవానాం నివృత్తానాం నానావర్ణైర హయొత్తమైః