ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ యుధిష్ఠిరొ థరొణం థృష్ట్వాన్తికమ ఉపాగతమ
మహతా శరవర్షేణ పరత్యగృహ్ణాథ అభీతవత
2 తతొ హలహలాశబ్థ ఆసీథ యౌధిష్ఠిరే బలే
జిఘృక్షతి మహాసింహే గజానామ ఇవ యూదపమ
3 థృష్ట్వా థరొణం తతః శూరః సత్యజిత సత్యవిక్రమః
యుధిష్ఠిరం పరిప్రేప్సుమ ఆచార్యం సముపాథ్రవత
4 తత ఆచార్య పాఞ్చాల్యౌ యుయుధాతే పరస్పరమ
విక్షొభయన్తౌ తత సైన్యమ ఇన్థ్ర వైరొచనావ ఇవ
5 తతః సత్యజితం తీక్ష్ణైర థశభిర మర్మభేథిభిః
అవిధ్యచ ఛీఘ్రమ ఆచార్యశ ఛిత్త్వాస్య స శరం ధనుః
6 స శీఘ్రతరమ ఆథాయ ధనుర అన్యత పరతాపవాన
థరొణం సొ ఽభిజఘానాశు వింశథ్భిః కఙ్కపత్రిభిః
7 జఞాత్వా సత్యజితా థరొణం గరస్యమానమ ఇవాహవే
వృకః శరశతైర తీక్ష్ణైః పాఞ్చాల్యొ థరొణమ అర్థయత
8 సంఛాథ్యమానం సమరే థరొణం థృష్ట్వా మహారదమ
చుక్రుశుః పాణ్డవా రాజన వస్త్రాణి థుధువుశ చ హ
9 వృకస తు పరమక్రుథ్ధొ థరొణం షష్ట్యా సతనాన్తరే
వివ్యాధ బలవాన రాజంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
10 థరొణస తు శరవర్షేణ ఛాథ్యమానొ మహారదః
వేగం చక్రే మహావేగః కరొధాథ ఉథ్వృత్య చక్షుషీ
11 తతః సత్యజితశ చాపం ఛిత్త్వా థరొణొ వృకస్య చ
షడ్భిః ససూతం సహయం శరైర థరొణొ ఽవధీథ వృకమ
12 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సత్యజిథ వేగవత్తరమ
సాశ్వం ససూతం విశిఖైర థరొణం వివ్యాధ స ధవజమ
13 స తన న మమృషే థరొణః పాఞ్చాల్యేనార్థనం మృధే
తతస తస్య వినాశాయ స తవరం వయసృజచ ఛరాన
14 హయాన ధవజం ధనుర ముష్టిమ ఉభౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
అవాకిరత తతొ థరొణః శరవర్షైః సహస్రశః
15 తదా సంఛిథ్యమానేషు కార్ముకేషు పునః పునః
పాఞ్చాల్యః పరమాస్త్రజ్ఞః శొణాశ్వం సమయొధయత
16 స సత్యజితమ ఆలక్ష్య తదొథీర్ణం మహాహవే
అర్ధచన్థ్రేణ చిచ్ఛేథ శిరస తస్య మహాత్మనః
17 తస్మిన హతే మహామాత్రే పాఞ్చాలానాం రదర్షభే
అపాయాజ జవనైర అశ్వైర థరొణాత తరస్తొ యుధిష్ఠిరః
18 పాఞ్చాలాః కేకయా మత్స్యాశ చేథికారూష కొసలాః
యుధిష్ఠిరమ ఉథీక్షన్తొ హృష్టా థరొణమ ఉపాథ్రవన
19 తతొ యుధిష్ఠిరా పరేప్సుర ఆచార్యః శత్రుపూగహా
వయధమత తాన్య అనీకాని తూలరాశిమ ఇవానిలః
20 నిర్హథన్తమ అనీకాని తాని తాని పునః పునః
థరొణం మత్స్యాథ అవరజః శతానీకొ ఽభయవర్తత
21 సూర్యరశ్మి పరతీకాశైః కర్మార పరిజార్జితైః
షడ్భిః సమూతం సహయం థరొణం విథ్ధ్వానథథ భృశమ
22 తస్య నానథతొ థరొణః శిరః కాయాత సకుణ్డలమ
కషురేణాపాహరత తూర్ణం తతొ మత్స్యాః పరథుథ్రువుః
23 మత్స్యాఞ జిత్వాజయచ చేథీన కారూషాన కేకయాన అపి
పాఞ్చాలాన సృఞ్జయాన పాణ్డూన భారథ్వాజః పునః పునః
24 తం థహన్తమ అనీకాని కరుథ్ధమ అగ్నిం యదా వనమ
థృష్ట్వా రుక్మరదం కరుథ్ధం సమకమ్పన్త సృఞ్జయాః
25 ఉత్తమం హయ ఆథధానస్య ధనుర అస్యాశు కారిణః
జయాఘొషొ నిఘ్నతొ ఽమిత్రాన థిక్షు సర్వాసు శుశ్రువే
26 నాగాన అశ్వాన పథాతీంశ చ రదినొ గజసాథినః
రౌథ్రా హస్తవతా ముక్తాః పరమద్నన్తి సమ సాయకాః
27 నానథ్యమానః పర్జన్యొ మిశ్రవాతొ హిమాత్యయే
అశ్మవర్షమ ఇవావర్షత పరేషాం భయమ ఆథధత
28 సర్వా థిశః సమచరత సైన్యం విక్షొభయన్న ఇవ
బలీ శూరొ మహేష్వాసొ మిత్రాణామ అభయంకరః
29 తస్య విథ్యుథ ఇవాభ్రేషు చాపం హేమపరిష్కృతమ
థిక్షు సర్వాస్వ అపశ్యామ థరొణస్యామిత తేజసః
30 థరొణస తు పాణ్డవానీకే చకార కథనం మహత
యదా థైత్య గణే విష్ణుః సురాసురనమస్కృతః
31 స శూర సత్యవాక పరాజ్ఞొ బలవాన సత్యవిక్రమః
మహానుభావః కాలాన్తే రౌథ్రీం భీరు విభీషణామ
32 కవచొర్మిధ్వజావర్తాం మర్త్యకూలాపహారిణీమ
గజవాజిమహాగ్రాహామ అసి మీనాం థురాసథా
33 వీరాస్ది శర్కరాం రౌథ్రాం భేరీ మురజకచ్ఛపామ
చర్మ వర్మ పలవాం ఘొరాం కేశశైవలశాడ్వలామ
34 శరౌఘిణీం ధనుః సరొతాం బాహుపన్నగ సంకులామ
రణభూమివహాం ఘొరాం కురుసృఞ్జయ వాహినీమ
మనుష్యశీర్ష పాషాణాం శక్తిమీనాం గథొడుపామ
35 ఉష్ణీష ఫేనవసనాం నిష్కీర్ణాన్త్ర సరీసృపామ
వీరాపహారిణీమ ఉగ్రాం మాంసశొణితకర్థమామ
36 హస్తిగ్రాహాం కేతువృక్షాం కషత్రియాణాం నిమజ్జనీమ
కరూరాం శరీరసంఘాటాం సాథినక్రాం థురత్యయామ
థరొణః పరావర్తయత తత్ర నథీమ అన్తకగామినీమ
37 కరవ్యాథగణసంఘుష్టాం శవశృగాల గణాయుతామ
నిషేవితాం మహారౌథ్రైః పిశితాశైః సమన్తతః
38 తం థహన్తమ అనీకాని రదొథారం కృతాన్తవత
సర్వతొ ఽభయథ్రవన థరొణం కున్తీపుత్ర పురొగమాః
39 తాంస తు శూరాన మహేష్వాసాంస తావకాభ్యుథ్యతాయుధాః
రాజానొ రాజపుత్రాశ చ సమన్తాత పర్యవారయన
40 తతొ థరొణః సత్యసంధః పరభిన్న ఇవ కుఞ్జరః
అభ్యతీత్య రదానీకం థృఢసేనమ అపాతయత
41 తతొ రాజానమ ఆసాథ్య పరహరన్తమ అభీతవత
అవిధ్యన నవభిః కషేమం స హతః పరాపతథ రదాత
42 స మధ్యం పరాప్య సైన్యానాం సర్వాః పరవిచరన థిశః
తరాతా హయ అభవథ అన్యేషాం న తరాతవ్యః కదం చన
43 శిఖణ్డినం థవాథశభిర వింశత్యా చొత్తమౌజసా
వసు థానం చ భల్లేన పరేషయథ యమసాథనమ
44 అశీత్యా కషత్రవర్మాణం షడ్వింశత్యా సుథక్షిణమ
కషత్రథేవం తు భల్లేన రదనీడాథ అపాహరత
45 యుధామన్యుం చతుఃషష్ట్యా తరింశతా చైవ సాత్యకిమ
విథ్ధ్వా రుక్మరదస తూర్ణం యుధిష్ఠిరమ ఉపాథ్రవత
46 తతొ యుధిష్ఠిరః కషిప్రం కితవొ రాజసత్తమః
అపాయాజ జవనైర అశ్వైః పాఞ్చాల్యొ థరొణమ అభ్యయాత
47 తం థరొణం సధనుష్కం తు సాశ్వయన్తారమ అక్షిణొత
స హతః పరాపతథ భూమౌ రదాజ జయొతిర ఇవామ్బరాత
48 తస్మిన హతే రాజపుత్రే పాఞ్చాలానాం యశః కరే
హతథ్రొణం హతథ్రొణమ ఇత్య ఆసీత తుములం మహత
49 తాంస తదా భృశసంక్రుథ్ధాన పాఞ్చాలాన మత్స్యకేకయాన
సృఞ్జయాన పాణ్డవాంశ చైవ థరొణొ వయక్షొభయథ బలీ
50 సాత్యకిం చేకితానం చ ధృష్టథ్యుమ్న విఖణ్డినౌ
వార్ధక్షేమిం చిత్రసేనం సేనా బిన్థుం సువర్చసమ
51 ఏతాంశ చాన్యాంశ చ సుబహూన నానాజనపథేశ్వరాన
సర్వాన థరొణొ ఽజయథ యుథ్ధే కురుభిః పరివారితః
52 తావకాస తు మహారాజ జయం లబ్ధ్వా మహాహవే
పాణ్డవేయాన రణే జగ్నుర థరవమాణాన సమన్తతః
53 తే థానవా ఇవేన్థ్రేణ వధ్యమానా మహాత్మనా
పాఞ్చాలాః కేకయా మత్స్యాః సమకమ్పన్త భారత