ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తేష్వ ఏవం సంనివృత్తేషు పరత్యుథ్యాతేషు భాగశః
కదం యుయుధిరే పార్దా మామకాశ చ తరస్వినః
2 కిమ అర్జునశ చాప్య అకరొత సంశప్తకబలం పరతి
సంశప్తకా వా పార్దస్య కిమ అకుర్వత సంజయ
3 [స]
తదా తేషు నివృత్తేషు పరత్యుథ్యాతేషు భాగశః
సవయమ అభ్యథ్రవథ భీమం నాగానీకేన తే సుతః
4 స నాగ ఇవ నాగేన గొవృషేణేవ గొవృషః
సమాహూతః సవయం రాజ్ఞా నాగానీకమ ఉపాథ్రవత
5 స యుథ్ధకుశలః పార్దొ బాహువీర్యేణ చాన్వితః
అభినత కుఞ్జరానీకమ అచిరేణైవ మారిష
6 తే గజా గిరిసంకాశాః కషరన్తః సర్వతొ మథమ
భీమసేనస్య నారాచైర విముఖా విమథీ కృతాః
7 విధమేథ అభ్రజాలాని యదా వాయుః సమన్తతః
వయధమత తాన్య అనీకాని తదైవ పవనాత్మజః
8 స తేషు విసృజన బాణాన భీమొ నాగేష్వ అశొభత
భువనేష్వ ఇవ సర్వేషు గభస్తీన ఉథితొ రవిః
9 తే భీమ బాణైః శతశః సంస్యూతా విబభుర గజాః
గభస్తిభిర ఇవార్కస్య వయొమ్ని నానా బలాహకాః
10 తదా గజానాం కథనం కుర్వాణమ అనిలాత్మజమ
కరుథ్ధొ థుర్యొధనొ ఽభయేత్య పరత్యవిధ్యచ ఛితైః శరైః
11 తతః కషణేన కషితిపం కషతజప్రతిమేక్షణః
కషయం నినీషుర నిశితైర భీమొ వివ్యాధ పత్రిభిః
12 స శరార్పిత సర్వాఙ్గః కరుథ్ధొ వివ్యాధ పాణ్డవమ
నారాచైర అర్కరశ్మ్య ఆభైర భీమసేనం సమయన్న ఇవ
13 తస్య నాగం మణిమయం రత్నచిత్రం ధవజే సదితమ
భల్లాభ్యాం కార్ముకం చైవ కషిప్రం చిచ్ఛేథ పాణ్డవః
14 థుర్యొధనం పీడ్యమానం థృష్ట్వా భీమేన మారిష
చుక్షొభయిషుర అభ్యాగాథ అఙ్గొ మాతఙ్గమ ఆస్దితః
15 తమ ఆపతన్తం మాతఙ్గమ అమ్బుథప్రతిమస్వనమ
కుమ్భాన్తరే భీమసేనొ నారాచేనార్థయథ భృశమ
16 తస్య కాయం వినిర్భిథ్య మమజ్జ ధరణీతలే
తతః పపాత థవిరథొ వజ్రాహత ఇవాచలః
17 తస్యావర్జితనాగస్య మేచ్ఛస్యావపతిష్యతః
శిరశ చిచ్ఛేథ భల్లేన కషిప్రకారీ వృకొథరః
18 తస్మిన నిపతితే వీరే సంప్రాథ్రవత సా చమూః
సంభ్రాంతాశ్వథ్విపరదా పథాతీన అవమృథ్నతీ
19 తేష్వ అనీకేషు సర్వేషు విథ్రవత్సు సమన్తతః
పరాగ్జ్యొతిషస తతొ భీమం కుఞ్జరేణ సమాథ్రవత
20 యేన నాగేన మఘవాన అజయథ థైత్యథానవాన
స నాగప్రవరొ భీమం సహసా సముపాథ్రవత
21 శరవణాభ్యామ అదొ పథ్భ్యాం సంహతేన కరేణ చ
వయావృత్తనయనః కరుథ్ధః పరథహన్న ఇవ పాణ్డవమ
22 తతః సర్వస్య సైన్యస్య నాథః సమభవన మహాన
హాహా వినిహతొ భీమః కుఞ్జరేణేతి మారిష
23 తేన నాథేన విత్రస్తా పాణ్డవానామ అనీకినీ
సమహాభ్యథ్రవథ రాజన యత్ర తస్దౌ వృకొథరః
24 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా హతం మత్వా వృకొథరమ
భగథత్తం సపాఞ్చాలః సర్వతః సమవారయత
25 తం రదై రదినాం శరేష్ఠాః పరివార్య సమన్తతః
అవాకిరఞ శైరస తీక్ష్ణైః శతశొ ఽద సహస్రశః
26 స విఘాతం పృషత్కానామ అఙ్కుశేన సమాచరన
గజేన పాణ్డుపాఞ్చాలాన వయధమత పర్వతేశ్వరః
27 తథ అథ్భుతమ అపశ్యామ భగథత్తస్య సంయుగే
తదా వృథ్ధస్య చరితం కుఞ్జరేణ విశాం పతే
28 తతొ రాజా థశార్ణానాం పరాగ్జ్యొతిషమ ఉపాథ్రవత
తిర్యగ యాతేన నాగేన స మథేనాశు గామినా
29 తయొర యుథ్ధం సమభవన నాగయొర భీమరూపయొః
స పక్షయొః పర్వతయొర యదా స థరుమయొః పురా
30 పరాగ్జ్యొతిషపతేర నాగః సంనిపత్యాపవృత్య చ
పార్శ్వే థశార్ణాధిపతేర భిత్త్వా నాగమ అపాతయత
31 తొమరైః సూర్యరశ్మ్య ఆభైర భగథత్తొ ఽద సంపభిః
జఘాన థవిరథస్దం తం శత్రుం పరచలితాసనమ
32 ఉపసృత్య తు రాజానం భగథత్తం యుధిష్ఠిరః
రదానీకేన మహతా సర్వతః పర్యవారయత
33 స కుఞ్జరస్దొ రదిభిః శుశుభే సర్వతొవృతః
పర్వతే వనమధ్యస్దొ జవలన్న ఇవ హుతాశనః
34 మణ్డలం సర్వతః శలిష్టం రదినామ ఉగ్రధన్వినామ
కిరతాం శరవర్షాణి స నాగః పర్యవర్తత
35 తతః పరాగ్జ్యొతిషొ రాజా పరిగృహ్య థవిపర్షభమ
పరేషయామ ఆస సహసా యుయుధానరదం పరతి
36 శినేః పౌత్రస్య తు రదం పరిగృహ్య మహాథ్విపః
అభిచిక్షేప వేగేన యుయుధానస తవ అపాక్రమత
37 బృహతః సైన్ధవాన అశ్వాన సముత్దాప్య తు సారదిః
తస్దౌ సాత్యకిమ ఆసాథ్య సంప్లుతస తం రదం పునః
38 స తు లబ్ధ్వాన్తరం నాగస తవరితొ రదమణ్డలాత
నిశ్చక్రామ తతః సర్వాన పరిచిక్షేప పార్దివాన
39 తే తవ ఆశుగతినా తేన తరాస్యమానా నరర్షభాః
తమ ఏకం థవిరథం సంఖ్యే మేనిరే శతశొ నృపాః
40 తే జగస్దేన కాల్యన్తే భగథత్తేన పాణ్డవాః
ఐరావతస్దేన యదా థేవరాజేన థానవాః
41 తేషాం పరథ్రవతాం భీమః పాఞ్చాలానామ ఇతస తతః
గజవాజికృతః శబ్థః సుమహాన సమజాయత
42 భగథత్తేన సమరే కాల్యమానేషు పాణ్డుషు
పరాగ్జ్యొతిషమ అభిక్రుథ్ధః పునర భీమః సమభ్యయాత
43 తస్యాభిథ్రవతొ వాహాన హస్తముక్తేన వారిణా
సిక్త్వా వయత్రాసయన నాగస తే పార్దమ అహరంస తతః
44 తతస తమ అభ్యయాత తూర్ణం రుచి పర్వాకృతీ సుతః
సముక్షఞ శరవర్షేణ రదస్దొ ఽనతకసంనిభః
45 తతొ రుచిరపర్వాణం శరేణ నతపర్వణా
సుపర్వా పర్వత పతిర నిన్యే వైవస్వతక్షయమ
46 తస్మిన నిపతితే వీరే సౌభథ్రొ థరౌపథీ సుతాః
చేకితానొ ధృష్టకేతుర యుయుత్సుశ చార్థయన థవిపమ
47 త ఏనం శరధారాభిర ధారాభిర ఇవ తొయథాః
సిషిచుర భైరవాన నాథాన వినథన్తొ జిఘాంసవః
48 తతః పార్ష్ణ్యఙ్కుశాఙ్గుష్ఠైః కృతినా చొథితొ థవిపః
పరసారిత కరః పరాయాత సతబ్ధకర్ణేక్షణొ థరుతమ
49 సొ ఽధిష్ఠాయ పథా వాహాన యుయుత్సొః సూతమ ఆరుజత
పుత్రస తు తవ సంభ్రాన్తః సౌభథ్రస్యాప్లుతొ రదమ
50 స కుఞ్జరస్దొ విసృజన్న ఇషూన అరిషు పార్దివః
బభౌ రశ్మీన ఇవాథిత్యొ భువనేషు సముత్సృజన
51 తమ ఆర్జునిర థవాథశభిర యుయుత్సుర థశభిః శరైః
తరిభిస తరిభిర థరౌపథేయా ధృష్టకేతుశ చ వివ్యధుః
52 సొ ఽరియత్నార్పితైర బాణైర ఆచితొ థవిరథొ బభౌ
సంస్యూత ఇవ సూర్యస్య రశ్మిభిర జలథొ మహాన
53 నియన్తుః శిల్పయత్నాభ్యాం పరేషితొ ఽరిశరార్థితః
పరిచిక్షేప తాన నాగః స రిపూన సవ్యథక్షిణమ
54 గొపాల ఇవ థణ్డేన యదా పశుగణాన వనే
ఆవేష్టయత తాం సేనాం భగథత్తస తదా ముహుః
55 కషిప్రం శయేనాభిపన్నానాం వాయసానామ ఇవ సవనః
బభూవ పాణ్డవేయానాం భృశం విథ్రవతాం సవనః
56 స నాగరాజః పరవరాఙ్కుశాహతః; పురా స పక్షొ ఽథరివరొ యదా నృప
భయం తదా రిపుషు సమాథధథ భృశం; వణిగ గణానాం కషుభితొ యదార్ణవః
57 తతొ ధవనిర థవిరథరదాశ్వపార్దివైర; భయాథ థరవథ్భిర జనితొ

ఽతిభైరవః
కషితిం వియథ థయాం విథిశొ థిశస తదా; సమావృణొత పార్దివసంయుగే తథా
58 స తేన నాగప్రవరేణ పార్దివొ; భృశం జగాహే థవిషతామ అనీకినీమ
పురా సుగుప్తాం విబుధైర ఇవాహవే; విరొచనొ థేవవరూదినీమ ఇవ
59 భృశం వవౌ జవలనసఖొ వియథ రజః; సమావృణొన ముహుర అపి చైవ సైనికాన
తమ ఏకనాగం గణశొ యదా గజాః; సమన్తతొ థరుతమ ఇవ మేనిరే జనాః