ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 171)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భీమసేనం సమాకీర్ణం థృష్ట్వాస్త్రేణ ధనంజయః
తేజసః పరతిఘాతార్దం వారుణేన సమావృణొత
2 నాలక్షయత తం కశ చిథ వారుణాస్త్త్రేణ సంవృతమ
అర్జునస్య లఘుత్వాచ చ సంవృతత్వాచ చ తేజసః
3 సాశ్వసూత రదొ భీమొ థరొణపుత్రాస్త్ర సంవృతః
అగ్నావ అగ్నిర ఇవ నయస్తొ జవాలామాలీ సుథుర్థృశః
4 యదా రాత్రిక్షయే రాజఞ జయొతీంష్య అస్తగిరిం పరతి
సమాపేతుస తదా బాణా భీమసేనరదం పరతి
5 స హి భీమొ రదశ చాస్య హయాః సూతశ చ మారిష
సంవృతా థరొణపుత్రేణ పావకాన్తర గతాభవన
6 యదా థగ్ధ్వా జగత కృత్స్నం సమయే స చరాచరమ
గచ్ఛేథ అగ్నిర విభొర ఆస్యం తదాస్త్రం భీమమ ఆవృణొత
7 సూర్యమ అగ్నిః పరవిష్టః సయాథ యదా చాగ్నిం థివాకరః
తదా పరవిష్టం తత తేజొ న పరాజ్ఞాయత కిం చన
8 వికీర్ణమ అస్త్రం తథ థృష్ట్వా తదా భీమ రదం పరతి
సర్వసైన్యాని పాణ్డూనాం నయస్తశస్త్రాణ్య అచేతసః
9 ఉథీర్యమాణం థరౌణిం చ నిష్ప్రతి థవంథ్వమ ఆహవే
యుధిష్ఠిరపురొగాంశ చ విముఖాంస తాన మహారదాన
10 అర్జునొ వాసుథేవశ చ తవరమాణౌ మహాథ్యుతీ
అవప్లుత్య రదాథ వీరౌ భీమమ ఆథ్రవతాం తతః
11 తతస తథ థరొణపుత్రస్య తేజొ ఽసత్రబలసంభవమ
విగాహ్య తౌ సుబలినౌ మాయయావిశతాం తథా
12 నయస్తశస్త్రౌ తతస తౌ తు నాథహథ అస్త్రజొ ఽనలః
వారుణాస్త్ర పరయొగాచ చ వీర్యవత్త్వాచ చ కృష్ణయొః
13 తతశ చకృషతుర భీమం తస్య సర్వాయుధాని చ
నారాయణాస్త్ర శాన్త్య అర్దం నరనారాయణౌ బలాత
14 అపకృష్యమాణః కౌన్తేయొ నథత్య ఏవ మహారదః
వర్ధతే చైవ తథ ఘొరం థరౌణేర అస్త్రం సుథుర్జయమ
15 తమ అబ్రవీథ వాసుథేవః కిమ ఇథం పాణ్డునన్థన
వార్యమాణొ ఽపి కౌన్తేయ యథ యుథ్ధాన న నివర్తసే
16 యథి యుథ్ధేన జేయాః సయుర ఇమే కౌరవనన్థనాః
వయమ అప్య అత్ర యుధ్యేమ తదా చేమే నరర్షభాః
17 రదేభ్యస తవ అవతీర్ణాస తు సర్వ ఏవ సమ తావకాః
తస్మాత తవమ అపి కౌన్తేయ రదాత తూర్ణమ అపాక్రమ
18 ఏవమ ఉక్త్వా తతః కృష్ణొ రదాథ భూమిమ అపాతయత
నిఃశ్వసన్తం యదా నాగం కరొధసంరక్తలొచనమ
19 యథాపకృష్టః స రదాన నయాసితశ చాయుధం భువి
తతొ నారాయణాస్త్రం తత పరశాన్తం శత్రుతాపనమ
20 తస్మిన పరశాన్తే విధినా తథా తేజసి థుఃసహే
బభూవుర విమలాః సర్వా థిశః పరథిశ ఏవ చ
21 పరవవుశ చ శివా వాతాః పరశాన్తా మృగపక్షిణః
వాహనాని చ హృష్టాని యొధాశ చ మనుజేశ్వర
22 వయపొఢే చ తతొ ఘొరే తస్మింస తేజసి భారత
బభౌ భీమొ నిశాపాయే ధీమాన సూర్య ఇవొథితః
23 హతశేషం బలం తత్ర పాణ్డవానామ అతిష్ఠత
అస్త్రవ్యుపరమాథ ధృష్టం తవ పుత్ర జిఘాంసయా
24 వయవస్దితే బలే తస్మిన అస్త్రే పరతిహతే తదా
థుర్యొధనొ మహారాజ థరొణపుత్రమ అదాబ్రవీత
25 అశ్వత్దామన పునః శీఘ్రమ అస్త్రమ ఏతత పరయొజయ
వయవస్దితా హి పాఞ్చాలాః పునర ఏవ జయైషిణః
26 అశ్వత్దామా తదొక్తస తు తవ పుత్రేణ మారిష
సుథీనమ అభినిఃశ్వస్య రాజానమ ఇథమ అబ్రవీత
27 నైతథ ఆవర్తతే రాజన్న అస్త్రం థవిర నొపపథ్యతే
ఆవర్తయన నిహన్త్య ఏతత పరయొక్తారం న సంశయః
28 ఏష చాస్త్రప్రతీఘాతం వాసుథేవః పరయుక్తవాన
అన్యదా విహితః సంఖ్యే వధః శత్రొర జనాధిప
29 పరాజయొ వా మృత్యుర వా శరేయొ మృత్యుర న నిర్జయః
నిర్జితాశ చారయొ హయ ఏతే శస్త్రొత్సర్గాన మృతొపమాః
30 [థుర]
ఆచార్య పుత్ర యథ్య ఏతథ థవిర అస్త్రం న పరయుజ్యతే
అన్యైర గురుఘ్నా వధ్యన్తామ అస్త్రైర అస్త్రావిథాం వర
31 తవయి హయ అస్త్రాణి థివ్యాని యదా సయుస తర్యమ్బకే తదా
ఇచ్ఛతొ న హి తే ముచ్యేత కరుథ్ధస్యాపి పురంథరః
32 [ధృ]
తస్మిన్న అస్త్రే పరతిహతే థరొణే చొపధినా హతే
తదా థుర్యొధనేనొక్తొ థరౌణిః కిమ అకరొత పునః
33 థృష్ట్వా పార్దాంశ చ సంగ్రామే యుథ్ధాయ సమవస్దితాన
నారాయణాస్త్ర నిర్ముక్తాంశ చరతః పృతనా ముఖే
34 [స]
జానన పితుః స నిధనం సింహలాఙ్గూల కేతనః
సక్రొధొ భయమ ఉత్సృజ్య అభిథుథ్రావ పార్షతమ
35 అభిథ్రుత్య చ వింశత్యా కషుథ్రకాణాం నరర్షభః
పఞ్చభిశ చాతివేగేన వివ్యాధ పురుషర్షభమ
36 ధృష్టథ్యుమ్నస తతొ రాజఞ జవలన్తమ ఇవ పావకమ
థరొణపుత్రం తరిషష్ట్యా తు రాజన వివ్యాధ పత్రిణామ
37 సారదిం చాస్య వింశత్యా సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
హయాంశ చ చతురొ ఽవిధ్యచ చతుర్భిర నిశితైః శరైః
38 విథ్ధ్వా విథ్ధ్వానథథ థరౌణిః కమ్పయన్న ఇవ మేథినీమ
ఆథథత సర్వలొకస్య పరాణాన ఇవ మహారణే
39 పార్షతస తు బలీ రాజన కృతాస్త్రః కృతనిశ్రమః
థరౌణిమ ఏవాభిథుథ్రావ కృత్వా మృత్యుం నివర్తనమ
40 తతొ బాణమయం వర్షం థరొణపుత్రస్య మూర్ధని
అవాసృజథ అమేయాత్మా పాఞ్చాల్యొ రదినాం వరః
41 తం థరౌణిః సమరే కరుథ్ధశ ఛాథయామ ఆస పత్రిభిః
వివ్యాధ చైనం థశభిః పితుర వధమ అనుస్మరన
42 థవాభ్యాం చ సువికృష్టాభ్యాం కషురాభ్యాం ధవజకార్ముకే
ఛిత్త్వా పాఞ్చాలరాజస్య థరౌణిర అన్యైః సమార్థయత
43 వయశ్వ సూత రదం చైనం థరౌణిశ చక్రే మహాహవే
తస్య చానుచరాన సర్వాన కరుథ్ధః పరాచ్ఛాథయచ ఛరైః
44 పరథ్రుథ్రావ తతః సైన్యం పాఞ్చాలానాం విశాం పతే
సంభ్రాన్తరూపమ ఆర్తం చ శరవర్ష పరిక్షతమ
45 థృష్ట్వా చ విముఖాన యొధాన ధృష్టథ్యుమ్నం చ పీడితమ
శైనేయొ ఽచొథయత తూర్ణం రణం థరౌణిరదం పరతి
46 అష్టభిర నిశితైశ చైవ సొ ఽశవత్దామానమ ఆర్థయత
వింశత్యా పునర ఆహత్య నానారూపైర అమర్షణమ
వివ్యాధ చ తదా సూతం చతుర్భిశ చతురొ హయాన
47 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసొ నానా లిఙ్గైర అమర్షణః
యుయుధానేన వై థరౌణిః పరహసన వాక్యమ అబ్రవీత
48 శైనేయాభ్యవపత్తిం తే జానామ్య ఆచార్య ఘాతినః
న తవ ఏనం తరాస్యసి మయా గరస్తమ ఆత్మానమ ఏవ చ
49 ఏవమ ఉక్త్వార్క రశ్మ్యాభం సుపర్వాణం శరొత్తమమ
వయసృజత సాత్వతే థరౌణిర వజ్రం వృత్రే యదా హరిః
50 స తం నిర్భిథ్య తేనాస్తః సాయకః స శరావరమ
వివేశ వసుధాం భిత్త్వా శవసన బిలమ ఇవొరగః
51 స భిన్నకవచః శూరస తొత్త్రార్థిత ఇవ థవిపః
విముచ్య స శరం చాపం భూరి వరణపరిస్రవః
52 సీథన రుధిరసిక్తశ చ రదొపస్ద ఉపావిశత
సూతేనాపహృతస తూర్ణం థరొణపుత్రాథ రదాన్తరమ
53 అదాన్యేన సుపుఙ్ఖేన శరేణ నతపర్వణా
ఆజఘాన భరువొర మధ్యే ధృష్టథ్యుమ్నం పరంతపః
54 స పూర్వమ అతివిథ్ధశ చ భృశం పశ్చాచ చ పీడితః
ససాథ యుధి పాఞ్చాల్యొ వయపాశ్రయత చ ధవజమ
55 తం మత్తమ ఇవ సింహేన రాజన కుఞ్జరమ అర్థితమ
జవేనాభ్యథ్రవఞ శూరాః పఞ్చ పాణ్డవతొ రదాః
56 కిరీటీ భీమసేనశ చ వృథ్ధక్షత్రశ చ పౌరవః
యువరాజశ చ చేథీనాం మాలవశ చ సుథర్శనః
పఞ్చభిః పఞ్చభిర బాణైర అభ్యఘ్నన సర్వతః సమమ
57 ఆశీవిషాభైర విశథ్భిః పఞ్చభిశ చాపి తాఞ శరైః
చిచ్ఛేథ యుగపథ థరౌణిః పఞ్చవింశతిసాయకాన
58 సప్తభిశ చ శితైర బాణైః పౌరవం థరౌణిర ఆర్థయత
మాలవం తరిభిర ఏకేన పార్దం షడ్భిర వృకొథరమ
59 తతస తే వివ్యధుః సర్వే థరౌణిం రాజన మహారదాః
యుగపచ చ పృదక చైవ రుక్మపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
60 యువరాజస తు వింశత్యా థరౌణిం వివ్యాధ పత్రిణామ
పార్దశ చ పునర అష్టాభిస తదా సర్వే తరిభిస తరిభిః
61 తతొ ఽరజునం షడ్భిర అదాజఘాన; థరౌణాయనిర థశభిర వాసుథేవమ
భీమం థశార్ధైర యువరాజం చతుర్భిర; థవాభ్యాం ఛిత్త్వా కార్ముకం చ ధవజం చ
పునః పార్దం శరవర్షేణ విథ్ధ్వా; థరౌణిర ఘొరం సింహనాథం ననాథ
62 తస్యాస్యతః సునిశితాన పీతధారాన; థరౌణేః శరాన పృష్ఠతశ చాగ్రతశ చ
ధరా వియథ థయౌః పరథిశొ థిశశ చ; ఛన్నా బాణైర అభవన ఘొరరూపైః
63 ఆసీనస్య సవరదం తూగ్ర తేజాః; సుథర్శనస్యేన్థ్ర కేతుప్రకాశౌ
భుజౌ శిరశ చేన్థ్ర సమానవీర్యస; తరిభిః శరైర యుగపత సంచకర్త
64 స పౌరవం రదశక్త్యా నిహత్య; ఛిత్త్వా రదం తిలశశ చాపి బాణైః
ఛిత్త్వాస్య బాహూ వరచన్థనాక్తౌ; భల్లేన కాయాచ ఛిర ఉచ్చకర్త
65 యువానమ ఇన్థీవరథామ వర్ణం; చేథిప్రియం యువరాజం పరహస్య
బాణైస తవరావాఞ జవలితాగ్నికల్పైర; విథ్ధ్వా పరాథాన మృత్యవే సాశ్వసూతమ
66 తాన నిహత్య రణే వీరొ థరొణపుత్రొ యుధాం పతిః
థధ్మౌ పరముథితః శఙ్ఖం బృహన్తమ అపరాజితః
67 తతః సర్వే చ పాఞ్చాలా భీమసేనశ చ పాణ్డవః
ధృష్టథ్యుమ్న రదం భీతాస తయక్త్వా సంప్రాథ్రవన థిశః
68 తాన పరభగ్నాంస తదా థరౌణిః పృష్ఠతొ వికిరఞ శరైః
అభ్యవర్తత వేగేన కాలవత పాణ్డువాహినీమ
69 తే వధ్యమానాః సమరే థరొణపుత్రేణ కషత్రియాః
థరొణపుత్రం భయాథ రాజన థిక్షు సర్వాసు మేనిరే