ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 170)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః స కథనం చక్రే రిపూణాం థరొణనన్థనః
యుగాన్తే సర్వభూతానాం కాలసృష్ట ఇవాన్తకః
2 ధవజథ్రుమం శస్త్రశృఙ్గం హతనాగమహాశిలమ
అశ్వకింపురుషాకీర్ణం శతాసన లతావృతమ
3 శూలక్రవ్యాథ సంఘుష్టం భూతయక్షగణాకులమ
నిహత్య శాత్రవాన భల్లైః సొ ఽచినొథ థేహపర్వతమ
4 తతొ వేగేన మహతా వినథ్య స నరర్షభః
పరతిజ్ఞాం శరావయామ ఆస పునర ఏవ తవాత్మజమ
5 యస్మాథ యుధ్యన్తమ ఆచార్యం ధర్మకఞ్చుకమ ఆస్దితః
ముఞ్చ శస్త్రమ ఇతి పరాహ కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
6 తస్మాత సంపశ్యతస తస్య థరావయిష్యామి వాహినీమ
విథ్రావ్య సత్యం హన్తాస్మి పాపం పాఞ్చాల్యమ ఏవ తు
7 సర్వాన ఏతాన హనిష్యామి యథి యొత్స్యన్తి మాం రణే
సత్యం తే పరతిజానామి పరావర్తయ వానిహీమ
8 తచ ఛరుత్వా తవ పుత్రస తు వాహినీం పర్యవర్తయత
సింహనాథేన మహతా వయపొహ్య సుమహథ భయమ
9 తతః సమాగమొ రాజన కురుపాణ్డవసేనయొః
పునర ఏవాభవత తీవ్రః పూర్ణసాగరయొర ఇవ
10 సంరబ్ధా హి సదిరీ భూతా థరొణపుత్రేణ కౌరవాః
ఉథగ్రాః పాణ్డుపాఞ్చాలా థరొణస్య నిధనేన చ
11 తేషాం పరమహృష్టానాం జయమ ఆత్మని పశ్యతామ
సంరబ్ధానాం మహావేగః పరాథురాసీథ రణాజిరే
12 యదా శిలొచ్చయే శైలః సాగరే సాగరొ యదా
పరతిహన్యేత రాజేన్థ్ర తదాసన కురుపాణ్డవాః
13 తతః శఙ్ఖసహస్రాణి భేరీణామ అయుతాని చ
అవాథయన్త సంహృష్టాః కురుపాణ్డవసైనికాః
14 తతొ నిర్మద్యమానస్య సాగరస్యేవ నిస్వనః
అభవత తస్య సైన్యస్య సుమహాన అథ్భుతొపమః
15 పరాథుశ్చక్రే తతొ థరౌణిర అస్త్రం నారాయణం తథా
అభిసంధాయ పాణ్డూనాం పాఞ్చాలానాం చ వాహినీమ
16 పరాథురాసంస తతొ బాణా థీప్తాగ్రాః ఖే సహస్రశః
పాణ్డవాన భక్షయిష్యన్తొ థీప్తాస్యా ఇవ పన్నగాః
17 తే థిశః ఖం చ సైన్యం చ సమావృణ్వన మహాహవే
ముహూర్తాథ భాస్కరస్యేవ రాజఁల లొకం గభస్తయః
18 తదాపరే థయొతమానా జయొతీంషీవామ్బరే ఽమలే
పరాథురాసన మహీపాల కార్ష్ణాయసమయా గుడాః
19 చతుర్థిశం విచిత్రాశ చ శతఘ్న్యొ ఽద హుతాశథాః
చక్రాణి చ కషురాన్తాని మణ్డలానీవ భాస్వతః
20 శస్త్రాకృతిభిర ఆకీర్ణమ అతీవ భరతర్షభ
థృష్ట్వాన్తరిక్షమ ఆవిగ్నాః పాణ్డుపాఞ్చాల సృఞ్జయాః
21 యదా యదా హయ అయుధ్యన్త పాణ్డవానాం మహారదాః
తదా తదా తథ అస్త్రం వై వయవర్ధత జనాధిప
22 వధ్యమానాస తదాస్త్రేణ తేన నారాయణేన వై
థహ్యమానానలేనేవ సర్వతొ ఽభయర్థితా రణే
23 యదా హి శిశిరాపాయే థహేత కక్షం హుతాశనః
తదా తథ అస్త్రం పాణ్డూనాం థథాహ ధవజినీం పరభొ
24 ఆపూర్యమాణేనాస్త్రేణ సైన్యే కషీయతి చాభిభొ
జగామ పరమం తరాసం ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
25 థరవమాణం తు తత సైన్యం థృష్ట్వా విగతచేతనమ
మధ్యస్దతాం చ పార్దస్య ధర్మపుత్రొ ఽబరవీథ ఇథమ
26 ధృష్టథ్యుమ్న పలాయస్వ సహ పాఞ్చాల సేనయా
సాత్యకే తవం చ గచ్ఛస్వ వృష్ణ్యన్ధకవృతొ గృహాన
27 వాసుథేవొ ఽపి ధర్మాత్మా కరిష్యత్య ఆత్మనః కషమమ
ఉపథేష్టుం సమర్దొ ఽయం లొకస్య కిమ ఉతాత్మనః
28 సంగ్రామస తు న కర్తవ్యః సర్వసైన్యాన బరవీమి వః
అహం హి సహ సొథర్యైః పరవేక్ష్యే హవ్యవాహనమ
29 భీష్మథ్రొణార్ణవం తీర్త్వా సంగ్రామం భీరు థుస్తరమ
అవసత్స్యామ్య అసలిలే సగణొ థరౌణిగొష్పథే
30 కామః సంపథ్యతామ అస్య బీభత్సొర ఆశు మాం పరతి
కల్యాణ వృత్త ఆచార్యొ మయా యుధి నిపాతితః
31 యేన బాలః స సౌభథ్రొ యుథ్ధానామ అవిశారథః
సమర్దైర బహుభిః కరూరైర ఘాతితొ నాభిపాలితః
32 యేనావిబ్రువతా పరశ్నం తదా కృష్ణా సభాం గతా
ఉపేక్షితా సపుత్రేణ థాసభావం నియచ్ఛతీ
33 జిఘాంసుర ధార్తరాష్ట్రశ చ శరాన్తేష్వ అశ్వేషు ఫల్గునమ
కవచేన తదాయుక్తొ రక్షార్దం సైన్ధవస్య చ
34 యేన బరహ్మాస్త్ర విథుషా పాఞ్చాలాః సత్యజిన ముఖాః
కుర్వాణా మజ్జయే యత్నం స మూలా వినిపాతితాః
35 యేన పరవ్రాజ్యమానాశ చ రాజ్యాథ వయమ అధర్మతః
నివార్యమాణేనాస్మాభిర అనుగన్తుం తథ ఏషితాః
36 యొ ఽసావ అత్యన్తమ అస్మాసు కుర్వాణః సౌహృథం పరమ
హతస తథర్దే మరణం గమిష్యామి స బాన్ధవః
37 ఏవం బరువతి కౌన్తేయే థాశార్హస తవరితస తతః
నివార్య సైన్యం బాహుభ్యామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
38 శీఘ్రం నయస్యత శస్త్రాణి వాహేభ్యశ చావరొహత
ఏష యొగొ ఽతర విహితః పరతిఘాతొ మహాత్మనా
39 థవిపాశ్వస్యన్థనేభ్యశ చ కషితిం సర్వే ఽవరొహత
ఏవమ ఏతన న వొ హన్యాథ అస్త్రం భూమౌ నిరాయుధాన
40 యదా యదా హి యుధ్యన్తే యొధా హయ అస్త్రబలం పరతి
తదా తదా భవన్త్య ఏతే కౌరవా బలవత్తరాః
41 నిక్షేప్స్యన్తి చ శస్త్రాణి వాహనేభ్యొ ఽవరుహ్య యే
తాన నైతథ అస్త్రం సంగ్రామే నిహనిష్యతి మానవాన
42 యే తవ ఏతత పరతియొత్స్యన్తి మనసాపీహ కే చన
నిహనిష్యతి తాన సర్వాన రసాతలగతాన అపి
43 తే వచస తస్య తత్ల్శ్రుత్వా వాసుథేవస్య భారత
ఈషుః సర్వే ఽసత్రమ ఉత్స్రష్టుం మనొభిః కరణేన చ
44 తత ఉత్స్రష్టుకామాంస తాన అస్త్రాణ్య ఆలక్ష్య పాణ్డవః
భీమసేనొ ఽబరవీథ రాజన్న ఇథం సంహర్షయన వచః
45 న కదం చన శస్త్రాణి మొక్తవ్యానీహ కేన చిత
అహమ ఆవారయిష్యామి థరొణపుత్రాస్త్రమ ఆశుగైః
46 అద వాప్య అనయా గుర్వ్యా హేమవిగ్రహయా రణే
కాలవథ విచరిష్యామి థరౌణేర అస్త్రం విశాతయన
47 న హి మే విక్రమే తుల్యః కశ చిథ అస్తి పుమాన ఇహ
యదైవ సవితుస తుల్యం జయొతిర అన్యన న విథ్యతే
48 పశ్యధ్వం మే థృఢౌ బాహూ నాగరాజకరొపమా
సమర్దౌ పర్వతస్యాపి శైశిరస్య నిపాతనే
49 నాగాయుత సమప్రాణొ హయ అహమ ఏకొ నరేష్వ ఇహ
శక్రొ యదా పరతిథ్వంథ్వొ థివి థేవేషు విశ్రుతః
50 అథ్య పశ్యత మే వీర్యం బాహ్వొః పీనాంసయొర యుధి
జవలమానస్య థీప్తస్య థరౌణేర అస్త్రస్య వారణే
51 యథి నారాయణాస్త్రస్య పరతియొథ్ధా న విథ్యతే
అథ్యైనం పరతియొత్స్యామి పశ్యత్సు కురు పాణ్డుషు
52 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ భీమొ థరొణపుత్రమ అరింథమః
అభ్యయాన మేఘఘొషేణ రదేనాథిత్యవర్చసా
53 స ఏనమ ఇషుజాలేన లఘుత్వాచ ఛీఘ్ర విక్రమః
నిమేష మాత్రేణాసాథ్య కున్తీపుత్రొ ఽభయవాకిరత
54 తతొ థరౌణిః పరహస్యైనమ ఉథాసమ అభిభాష్య చ
అవాకిరత పరథీప్తాగ్రైః శరైస తైర అభిమన్త్రితైః
55 పన్నగైర ఇవ థీప్తాస్యైర వమథ్భిర అనలం రణే
అవకీర్ణొ ఽభవత పార్దః సఫులిఙ్గైర ఇవ కాఞ్చనైః
56 తస్య రూపమ అభూథ రాజన భీమసేనస్య సంయుగే
ఖథ్యొతైర ఆవృతస్యేవ పర్వతస్య థినక్షయే
57 తథ అస్త్రం థరొణపుత్రస్య తస్మిన పరతిసమస్యతి
అవర్ధత మహారాజ యదాగ్నిర అనిలొథ్ధతః
58 వివర్ధమానమ ఆలక్ష్య తథ అస్త్రం భీమవిక్రమమ
పాణ్డుసైన్యమ ఋతే భీమం సుమహథ భయమ ఆవిశత
59 తతః శస్త్రాణి తే సర్వే సముత్సృజ్య మహీతలే
అవారొహన రదేభ్యశ చ హస్త్యశ్వేభ్యశ చ సర్వశః
60 తేషు నిక్షిప్తశస్త్రేషు వానహేభ్యశ చయుతేషు చ
తథ అస్త్రవీర్యం విపులం భీమ మూర్ధన్య అదాపతత
61 హాహాకృతాని భూతాని పాణ్డవాశ చ విశేషతః
భీమసేనమ అపశ్యన్త తేజసా సంవృతం తథా