ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 162)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తే తదైవ మహారాజ థంశితా రణమూర్ధని
సంధ్యాగతం సహస్రాంశుమ ఆథిత్యమ ఉపతస్దిరే
2 ఉథితే తు సహస్రాంశౌ తప్తకాఞ్చనసప్రభే
పరకాశితేషు లొకేషు పునర యుథ్ధమ అవర్తత
3 థవంథ్వాని యాని తత్రాసన సంసక్తాని పురొథయాత
తాన్య ఏవాభ్యుథితే సూర్యే సమసజ్జన్త భారత
4 రదైర హయా హయైర నాగాః పాథాతాశ చాపి కుఞ్జరైః
హయా హయైః సమాజగ్ముః పాథాతాశ చ పథాతిభిః
సంసక్తాశ చ వియుక్తాశ చ యొధాః సంన్యపతన రణే
5 తే రాత్రౌ కృతకర్మాణః శరాన్తాః సూర్యస్య తేజసా
కషుత్పిపాసాపరీతాఙ్గా విసంజ్ఞా బహవొ ఽభవన
6 శఙ్ఖభేరి మృథఙ్గానాం కుఞ్జరాణాం చ గర్జతామ
విస్ఫారిత వికృష్టానాం కార్ముకాణాం చ కూజతామ
7 శబ్థః సమభవథ రాజన థివిస్పృగ భరతర్షభ
థరవతాం చ పథాతీనాం శస్త్రాణాం వినిపాత్యతామ
8 హయానాం హేషతాం చైవ రదానాం చ నివర్తతామ
కరొశతాం గర్జతాం చైవ తథాసీత తుములం మహత
9 వివృథ్ధస తుములః శబ్థొ థయామ అగచ్ఛన మహాస్వనః
నానాయుధ నికృత్తానాం చేష్టతామ ఆతురః సవనః
10 భూమావ అశ్రూయత మహాంస తథాసీత కృపణం మహత
పతతాం పతితానాం చ పత్త్యశ్వరదహస్తినామ
11 తేషు సర్వేష్వ అనీకేషు వయతిషక్తేష్వ అనేకశః
సవే సవాఞ జఘ్నుః పరే సవాంశ చ సవే పరాంశ చ పరాన పరే
12 వీరబాహువిసృష్టాశ చ యొధేషు చ గజేషు చ
అసయః పరత్యథృశ్యన్త వాససాం నేజనేష్వ ఇవ
13 ఉథ్యతప్రతిపిష్టానాం ఖడ్గానాం వీరబాహుభిః
స ఏవ శబ్థస తథ రూపొ వాససాం నిజ్యతామ ఇవ
14 అర్ధాసిభిస తదా ఖడ్గైస తొమరైః సపరశ్వధైః
నికృష్ట యుథ్ధం సంసక్తం మహథ ఆసీత సుథారుణమ
15 గజాశ కాయప్రభవాం నరథేవ పరవాహినీమ
శస్త్రమత్స్య సుసంపూర్ణాం మాంసశొణితకర్థమామ
16 ఆర్తనాథస్వనవతీం పతాకావస్త్రఫేనిలామ
నథీం పరావర్తయన వీరాః పరలొకప్రవాహినీమ
17 శరశక్త్యర్థితాః కలాన్తా రాత్రిమూఢాల్ప చేతసః
విష్టభ్య సర్గ గాత్రాణి వయతిష్ఠన గజవాజినః
సంశుక్ష్క వథనా వీరాః శిరొభిశ చారుకుణ్డలైః
18 యుథ్ధొపకరణైశ చాన్యైర అత్ర తత్ర పరకాశితైః
కరవ్యాథసంఘైర ఆకీర్ణం మృతైర అర్ధమృతైర అపి
నాసీథ రదపదస తత్ర సర్వమ ఆయొధనం పరతి
19 మజ్జత్సు చక్రేషు రదాన సత్త్వమ ఆస్దాయ వాజినః
కదం చిథ అవహఞ శరాన్తా వేపమానాః శరార్థితాః
కులసత్త్వబలొపేతా వాజినొ వారణొపమాః
20 విహ్వలం తత సముథ్భ్రాన్తం స భయం భారతాతురమ
బలమ ఆసీత తథా సర్వమ ఋతే థరొణార్జునావ ఉభౌ
21 తావ ఏవాస్తాం నిలయనం తావ ఆర్తాయనమ ఏవ చ
తావ ఏవాన్యే సమాసాథ్య జగ్ముర వైవస్తవక్షయమ
22 ఆవిఘ్నమ అభవత సర్వం కౌరవాణాం మహథ బలమ
పాఞ్చాలానాం చ సంసక్తం న పరాజ్ఞాయత కిం చన
23 అన్తకాక్రీడ సథృశే భీరూణాం భయవర్ధనే
పృదివ్యాం రాజవంశానామ ఉత్దితే మహతి కషయే
24 న తత్ర కర్ణం న థరొణం నార్జునం న యుధిష్ఠిరమ
న భీమసేనం న యమౌ న పాఞ్చాల్యం న సాత్యకిమ
25 న చ థుఃశాసనం థరౌణిం న థుర్యొధన సౌబలౌ
న కృపం మథ్రరాజం వా కృతవర్మాణమ ఏవ చ
26 న చాన్యాన నైవ చాత్మానం న కషితిం న థిశస తదా
పశ్యామ రాజన సంసక్తాన సైన్యేన రజసావృతాన
27 సంభ్రాన్తే తుములే ఘొరే రజొ మేధే సముత్దితే
థవితీయామ ఇవ సంప్రాప్తామ అమన్యన్త నిశాం తథా
28 న జఞాయన్తే కౌరవేయా న పాఞ్చాలా న పాణ్డవాః
న థిశొ న థివం నొర్వీం న సమం విషమం తదా
29 హస్తసంస్పర్శమ ఆపన్నాన పరాన వాప్య అద వా సవకాన
నయపాతయంస తథా యుథ్ధే నరాః సమ విజయైషిణః
30 ఉథ్ధూతత్వాత తు రజసః పరసేకాచ ఛొణితస్య చ
పరశశామ రజొ భౌమం శీఘ్రత్వాథ అనిలస్య చ
31 తత్ర నాగా హయా యొధా రదినొ ఽద పథాతయః
పారిజాత వనానీవ వయరొచన రుధిరొక్షితాః
32 తతొ థుర్యొధనః కర్ణొ థరొణొ థుఃశాసనస తదా
పాణ్డవైః సమసజ్జన్త చతుర్భిశ చతురొ రదాః
33 థుర్యొధనః సహ భరాత్రా యమాభ్యాం సమసజ్జత
వృకొథరేణ రాధేయొ భారథ్వాజేన చార్జునః
34 తథ ఘొరం మహథ ఆశ్చర్యం సర్వే పరైక్షన సమన్తతః
రదర్షభాణామ ఉగ్రాణాం సంనిపాతమ అమానుషమ
35 రదమార్గైర విచిత్రైశ చ విచిత్రరదసంకులమ
అపశ్యన రదినొ యుథ్ధం విచిత్రం చిత్రయొధినామ
36 యతమానాః పరాక్రాన్తాః పరస్పరజిగీషవః
జీమూతా ఇవ ఘర్మాన్తే శరవర్షైర అవాకిరన
37 తే రదాన సూర్యసంకాశాన ఆస్దితాః పురుషర్షభాః
అశొభన్త యదా మేఘాః శారథాః సముపస్దితాః
38 సపర్ధినస తే మహేష్వాసాః కృతయత్నా ధనుర్ధరాః
అభ్యగచ్ఛంస తదాన్యొన్యం మత్తా గజవృషా ఇవ
39 న నూనం థేహభేథొ ఽసతి కాలే తస్మిన సమాగతే
యత్ర సర్వే న యుగపథ వయశీర్యన్త మహారదాః
40 బాహుభిశ చరణైశ ఛిన్నైః శిరొభిశ చారుకుణ్డలైః
కార్ముకైర విశిఖైః పరాసైః ఖడ్గైః పరశు పట్టిశైః
41 నాలీకక్షుర నారాచైర నఖరైః శక్తితొమరైః
అన్యైశ చ వివిధాకారైర ధౌతైః పరహరణొత్తమైః
42 చిత్రైశ చ వివిధాకారైః శరీరావరణైర అపి
విచిత్రైశ చ రదైర భగ్నైర హతైశ చ గజవాజిభిః
43 శూన్యైశ చ నగరాకారైర హతయొధధ్వజై రదైః
అమనుష్యైర హయైర తరస్తైః కృష్యమాణైస తతస తతః
44 వాతాయమానైర అసకృథ ధతవీరైర అలంకృతైః
వయజనైః కఙ్కటైశ చైవ ధవజైశ చ వినిపాతితైః
45 ఛత్రైర ఆభరణైర వస్త్రైర మాల్యైశ చ సుసుగన్ధిభిః
హారైః కిరీటైర ముకుటైర ఉష్ణీషైః కిఙ్కిణీ గణైః
46 ఉరస్యైర మణిభిర నిష్కైశ చూడామణిభిర ఏవ చ
ఆసీథ ఆయొధనం తత్ర నభస తారాగణైర ఇవ
47 తతొ థుర్యొధనస్యాసీన నకులేన సమాగమః
అమర్షితేన కరుథ్ధస్య కరుథ్ధేనామర్షితస్య చ
48 అపసవ్యం చకారాద మాథ్రీపుత్రస తవాత్మజమ
కిరఞ శరశతైర హృష్టస తత్ర నాథొ మహాన అభూత
49 అపసవ్యం కృతః సంఖ్యే భరాతృవ్యేనాత్యమర్షిణా
సొ ఽమర్షితస తమ అప్య ఆజౌ పరతిచక్రే ఽపసవ్యతః
50 తతః పరతిచికీర్షన్తమ అపసవ్యం తు తే సుతమ
నయవారయత తేజస్వీ నకులశ చిత్రమార్గవిత
51 సర్వతొ వినివార్యైనం శరజాలేన పీడయన
విముఖం నకులశ చక్రే తత సైన్యాః సమపూజయన
52 తిష్ఠ తిష్ఠేతి నకులొ బభాషే తనయం తవ
సంస్మృత్య సర్వథుఃఖాని తవ థుర్మన్త్రితేన చ