ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 163)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ థుఃశాసనః కరుథ్ధః సహథేవమ ఉపాథ్రవత
రదవేగేన తీవ్రేణ కమ్పయన్న ఇవ మేథినీమ
2 తస్యాపతత ఏవాశు భల్లేనామిత్రకర్శనః
మాథ్రీ సుతః శిరొ యన్తుః స శిరస తరాణమ అచ్ఛినత
3 నైనం థుఃశాసనః సూతం నాపి కశ చన సైనికః
హృతొతమాగ్నమ ఆశుత్వాత సహసేవేన బుథ్ధవాన
4 యథా తవ అస్మగృహీతత్వాత పరయాన్త్య అశ్వా యదాసుఖమ
తతొ థుఃశాసనః సూతం బుథ్ధవాన గతచేతసమ
5 సహయాన సంనిగృహ్యాజౌ సవయం హయవిశారథః
యుయుధే రదినాం శరేష్ఠశ చిత్రం లఘు చ సుష్ఠు చ
6 తథ అస్యాపూజయన కర్మ సవే పరే చైవ సంయుగే
హతసూత రదేనాజౌ వయచరథ యథ అభీతవత
7 సహథేవస తు తాన అశ్వాంస తీక్ష్ణైర బాణైర అవాకిరత
పీడ్యమానాః శరైశ చాశు పరాథ్రవంస తే తతస తతః
8 స రశ్మిశు విషక్తత్వాథ ఉత్ససర్జ శరాసనమ
ధనుషా కర్మ కుర్వంస తు రశ్మీన స పునర ఉత్సృజత
9 ఛిథ్రేషు తేషు తం బాణైర మాథ్రీపుత్రొ ఽభయవాకిరత
పరీప్సంస తవత్సుతం కర్ణస తథన్తరమ అవాపతత
10 వృకొథరొ ఽతః కర్ణం తరిభిర భల్లైః సమాహితైః
ఆకర్ణపూర్ణైర అభ్యఘ్నన బాహ్వొర ఉరసి చానథత
11 సంన్యవర్తత తం కర్ణః సంఘట్టిత ఇవొరగః
తథ అభూత తుములం యుథ్ధం భీమ రాధేయయొర తథా
12 తౌ వృషావ ఇవ సంక్రుథ్ధౌ వివృత్తనయనావ ఉభౌ
వేగేన మహతాన్యొన్యం సంరబ్ధావ అభిపేతతుః
13 అభిసంశ్లిష్టయొస తత్ర తయొర ఆహవశౌణ్డయొః
అభిన్న శరపాతత్వాథ గయా యుథ్ధమ అవర్తత
14 గథయా భీమసేనస తు కర్ణస్య రదకూబరమ
బిభేథాశు తథా రాజంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
15 తతొ భీమస్య రాధేయొ గథామ ఆథాయ వీర్యవాన
అవాసృజథ రదే తాం తు బిభేథ గథయా గథామ
16 తతొ భీమః పునర గుర్వీం చిక్షేపాధిరదేర గథామ
తాం శరైర థశభిః కర్ణః సుపుఙ్ఖైః సుసమాహితైః
పరత్యవిధ్యత పునశ చాన్యైః సా భీమం పునర ఆవ్రజత
17 తస్యాః పరతినిపాతేన భీమస్య విపులొ ధవజః
పపాత సారదిశ చాస్య ముమొహ గథయా హతః
18 స కర్ణే సాయకాన అష్టౌ వయసృజత కరొధమూర్ఛితః
ధవజే శరాసనే చైవ శరావాపే చ భారత
19 తతః పునస తు రాధేయొ హయాన అస్య రదేషుభిః
ఋష్యవర్ణాఞ జఘానాశు తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
20 స విపన్నరదొ భీమొ నకులస్యాప్లుతొ రదమ
హరిర యదా గిరేః శృఙ్గం సమాక్రామథ అరింథమః
21 తదా థరొణార్జునౌ చిత్రమ అయుధ్యేతాం మహారదౌ
ఆచార్య శిష్యౌ రాజేన్థ్ర కృతప్రహరణౌ యుధి
22 లఘు సంధానయొగాభ్యాం రదయొశ చ రణేన చ
మొహయన్తౌ మనుష్యాణాం చక్షూంషి చ మనాంసి చ
23 ఉపారమన్త తే సర్వే యొథ్ధా అస్మాకం పరే తదా
అథృష్టపూర్వం పశ్యన్తస తథ యుథ్ధం గురు శిష్యయొః
24 విచిత్రాన పృతనా మధ్యే రదమార్గాన ఉథీర్యతః
అన్యొన్యమ అపసవ్యం చ కర్తుం వీరౌ తథైషితః
పరాక్రమం తయొర యొధా థథృశుస తం సువిస్మితాః
25 తయొః సమభవథ యుథ్ధం థరొణ పాణ్డవయొర మహత
ఆమిషార్దం మహారాజ గగనే శయేనయొర ఇవ
26 యథ యచ చకార థరొణస తు కున్తీపుత్ర జిగీషయా
తత తత పరతిజఘానాశు పరహసంస తస్య పాణ్డవః
27 యథా థరొణొ న శక్నొతి పాణ్డవస్య విశేషణే
తతః పరాథుశ్చకారాస్త్రమ అస్త్రమార్గ విశారథః
28 ఐన్థ్రం పాశుపతం తవాష్ట్రం వాయవ్యమ అద వారుణమ
ముక్తం ముక్తం థరొణ చాపాత తజ జఘాన ధనంజయః
29 అస్త్రాణ్య అస్త్రైర యథా తస్య విధివథ ధన్తి పాణ్డవః
తతొ ఽసత్రైః పరమైర థివ్యైర థరొణః పార్దమ అవాకిరత
30 యథ యథ అస్త్రం స పార్దాయ పరయుఙ్క్తే విజిగీషయా
తస్యాస్త్రస్య విఘాతార్దం తత తత స కురుతే ఽరజునః
31 స వధ్యమానేష్వ అస్త్రేషు థివ్యేష్వ అపి యదావిధి
అర్జునేనార్జునం థరొణొ మనసైవాభ్యపూజయత
32 మేనే చాత్మానమ అధికం పృదివ్యామ అపి భారత
తేన శిష్యేణ సర్వేభ్యః శస్త్రవిథ్భ్యః సమన్తతః
33 వార్యమాణస తు పార్దేన తదా మధ్యే మహాత్మనామ
యతమానొ ఽరజునం పరీత్యా పరత్యవారయథ ఉత్స్మయన
34 తతొ ఽనతరిక్షే థేవాశ చ గన్ధర్వాశ చ సహస్రశః
ఋషయః సిథ్ధసంఘాశ చ వయతిష్ఠన్త థిథృక్షయా
35 తథ అప్సరొభిర ఆకీర్ణం యక్షరాక్షస సంకులమ
శరీమథ ఆకాశమ అభవథ భూయొ మేఘాకులం యదా
36 తత్ర సమాన్తర్హితా వాచొ వయచరన్త పునః పునః
థరొణస్య సతవసంయుక్తాః పార్దస్య చ మహాత్మనః
విసృజ్యమానేష్వ అస్త్రేషు జవాలయత్సు థిశొ థశ
37 నైవేథం మానుషం యుథ్ధం నాసురం న చ రాక్షసమ
న థైవం న చ గాన్ధర్వం బరాహ్మం ధరువమ ఇథం పరమ
విచిత్రమ ఇథమ ఆశ్చర్యం న నొ థృష్టం న చ శరుతమ
38 అతి పాణ్డవమ ఆచార్యొ థరొణం చాప్య అతి పాణ్డవః
నానయొర అన్తరం థరష్టుం శక్యమ అస్త్రేణ కేన చిత
39 యథి రుథ్రొ థవిధాకృత్యయుధ్యేతాత్మానమ ఆత్మనా
తత్ర శక్యొపమా కర్తుమ అన్యత్ర తు న విథ్యతే
40 జఞానమ ఏకస్దమ ఆచార్యే జఞానం యొగశ చ పాణ్డవే
శౌర్యమ ఏకస్దమ ఆచార్యే బలం శౌర్యం చ పాణ్డవే
41 నేమౌ శక్యౌ మహేష్వాసౌ రణే కషేపయితుం పరైః
ఇచ్ఛమానౌ పునర ఇమౌ హన్యేతాం సామరం జగత
42 ఇత్య అబ్రువన మహారాజ థృష్ట్వా తౌ పురుషర్షభౌ
అన్తర్హితాని భూతాని పరకాశాని చ సంఘశః
43 తతొ థరొణొ బరాహ్మమ అస్త్రం పరాథుశ్చక్రే మహామతిః
సంతాపయన రణే పార్దం భూతాన్య అన్తర్హితాని చ
44 తతశ చచాల పృదివీ స పర్వత వనథ్రుమా
వవౌ చ విషమొ వాయుః సాగరాశ చాపి చుక్షుభుః
45 తతస తరాసొ మహాన ఆసీత కురుపాణ్డవసేనయొః
సర్వేషాం చైవ భూతానామ ఉథ్యతే ఽసత్రే మహాత్మనా
46 తతః పార్దొ ఽపయ అసంభ్రాన్తస తథ అస్త్రం పరతిజఘ్నివాన
బరహ్మాస్త్రేణైవ రాజేన్థ్ర తతః సర్వమ అశీశమత
47 యథా న గమ్యతే పారం తయొర అన్యతరస్య వా
తతః సంకులయుథ్ధేన తథ యుథ్ధం వయకులీ కృతమ
48 నాజ్ఞాయత తతః కిం చిత పునర ఏవ విశాం పతే
పరవృత్తే తుములే యుథ్ధే థరొణ పాణ్డవయొర మృధే
49 శరజాలైః సమాకీర్ణే మేఘజాలైర ఇవామ్బరే
న సమ సంపతతే కశ చిథ అన్తరిక్షచరస తథా