ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 161)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తరిభాగమాత్రశేషాయాం రాత్ర్యాం యుథ్ధమ అవర్తత
కురూణాం పాణ్డవానాం చ సంహృష్టానాం విశాం పతే
2 అద చన్థ్రప్రభాం ముష్ణన్న ఆథియస్య పురఃసరః
అరుణొ ఽభయుథయాం చక్రే తామ్రీ కుర్వన్న ఇవామ్బరమ
3 తతొ థవైధీ కృతే సైన్యే థరొణః సొమక పాణ్డవాన
అభ్యథ్రవత సపాఞ్చాలాన థుర్యొధన పురొగమః
4 థవైధీ భూతాన కురూన థృష్ట్వా మాధవొ ఽరజునమ అబ్రవీత
సపత్నాన సవ్యతః కుర్మి సవ్యసాచిన్న ఇమాన కురూన
5 స మాధవమ అనుజ్ఞాయ కురుష్వేతి ధనంజయః
థరొణకర్ణౌ మహేష్వాసౌ సవ్యతః పర్యవర్తత
6 అభిప్రాయం తు కృష్ణస్య జఞాత్వా పరపురంజయః
ఆజిశీర్ష గతం థృష్ట్వా భీమసేనం సమాసథత
7 [భమ]
అర్జునార్జున బీభత్సొ శృణు మే తత్త్వతొ వచః
యథర్దం కషత్రియా సూతే తస్య కాలొ ఽయమ ఆగతః
8 అస్మింశ చేథ ఆగతొ కాలే శరేయొ న పరతిపత్స్యసే
అసంభావిత రూపః సన్న ఆనృశంస్యం కరిష్యసి
9 సత్యశ్రీ ధర్మయశసాం వీర్యేణానృణ్యమ ఆప్నుహి
భిన్ధ్య అనీకం యుధాం శరేష్ఠ సవ్యసాచిన్న ఇమాన కురు
10 [స]
స సవ్యసాచీ భీమేన చొథితః కేశవేన చ
కర్ణ థరొణావ అతిక్రమ్య సమన్తాత పర్యవారయత
11 తమ ఆజిశీర్షమ ఆయాన్తం థహన్తం కషత్రియర్షభాన
పరాక్రాన్తం పరాక్రమ్య యతన్తః కషత్రియర్షభాః
నాశక్నువన వారయితుం వర్ధమానమ ఇవానలమ
12 అద థుర్యొధనః కర్ణః శకునిశ చాపి సౌబలః
అభ్యవర్షఞ శరవ్రాతైః కున్తీపుత్రం ధనంజయమ
13 తేషామ అస్త్రాణి సర్వేషామ ఉత్తమాస్త్రవిథాం వరః
కథర్దీ కృత్యరాజేన్థ్ర శరవర్షైర అవాకిరత
14 అస్త్రైర అస్త్రాణి సంవార్య లఘుహస్తొ ధనంజయః
సర్వాన అవిధ్యన నిశితైర థశభిర థశభిః శరైః
15 ఉథ్ధూతా రజసొ వృష్టిం శరవృష్టిస తదైవ చ
తమశ చ ఘొరం శబ్థశ చ తథా సమభవన మహాన
16 న థయౌర న భూమిర న థిశః పరాజ్ఞాయన్త తదాగతే
సైన్యేన రజసా మూఢం సర్వమ అన్ధమ ఇవాభవత
17 నైవ తే న వయం రాజన పరజ్ఞాసిష్మ పరస్పరమ
ఉథ్థేశేన హి తేన సమ సమయుధ్యన్త పార్దివాః
18 విరదా రదినొ రాజన సమాసాథ్య పరస్పరమ
కేషేశు సమసజ్జన్త కవచేషు భుజేషు చ
19 హతాశ్వా హతసూతాశ చ నిశ్చేష్టా రదినస తథా
జీవన్త ఇవ తత్ర సమ వయథృశ్యన్త భయార్థితాః
20 హతాన గజాన సమాశ్లిష్య పర్వతాన ఇవ వాజినః
గతసత్త్వా వయథృశ్యన్త తదైవ సహ సాథిభిః
21 తతస తవ అభ్యవసృత్యైవ సంగ్రామాథ ఉత్తరాం థిశమ
అతిష్ఠథ ఆహవే థరొణొ విధూమ ఇవ పావకః
22 తమ ఆజిశీర్షాథ ఏకాన్తమ అపక్రాన్తం నిశామ్య తు
సమకమ్పన్త సైన్యాని పాణ్డవానాం విశాం పతే
23 భరాజమానం శరియా యుక్తం జవలన్తమ ఇవ తేజసా
థరొణం థృష్ట్వారయస తరేసుశ చేలుర మమ్లుశ చ మారిష
24 ఆహ్వయన్తం పరానీకం పరభిన్నమ ఇవ వారణమ
నైనం శశంసిరే జేతుం థానవా వాసవం యదా
25 కే చిథ ఆసన నిరుత్సాహాః కే చిత కరుథ్ధా మనస్వినః
విస్త్మితాశ చాభవన కే చిత కే చిథ ఆసన్న అమర్షితాః
26 హస్తైర హస్తాగ్రమ అపరే పరత్యపింషన నరాధిపాః
అపరే థశనైర ఓష్ఠాన అథశన కరొధమూర్ఛితాః
27 వయాక్షిపన్న ఆయుధాన అన్యే మమృథుశ చాపరే భుజాన
అన్యే చాన్వపతన థరొణం తయక్తాత్మానొ మహౌజసః
28 పాఞ్చాలాస తు విశేషేణ థరొణ సాయకపీడితాః
సమసజ్జన్త రాజేన్థ్ర సమరే భృశవేథనాః
29 తతొ విరాటథ్రుపథౌ థరొణం పరతియయూ రణే
తదా చరన్తం సంగ్రామే భృశం సమరథుర్జయమ
30 థరుపథస్య తతః పౌత్రాస తరయ ఏవ విశాం పతే
చేథయశ చ మహేష్వాసా థరొణమ ఏవాభ్యయుర యుధి
31 తేషాం థరుపథ పౌత్రాణాం తరయాణాం నిశితైః శరైః
తరిభిర థరొణొ ఽహరత పరాణాంస తే హతా నయపతన భువి
32 తతొ థరొణొ ఽజయథ యుథ్ధే చేథికేకయసృఞ్జయాన
మత్స్యాంశ చైవాజయత సర్వాన భారథ్వాజొ మహారదః
33 తతస తు థరుపథః కరొధాచ ఛరవర్షమ అవాకిరత
థరొణం పరతి మహారాజ విరాటశ చైవ సంయుగే
34 తతొ థరొణః సుపీతాభ్యాం భల్లాభ్యామ అరిమర్థనః
థరుపథం చ విరాటం చ పరైషీథ వైవస్తవక్షయమ
35 హతే విరాటే థరుపథే కేకయేషు తదైవ చ
తదైవ చేథిమత్స్యేషు పాఞ్చాలేషు తదైవ చ
36 హతేషు తరిషు వీరేషు థరుపథస్య చ నప్తృషు
థరొణస్య కర్మ తథ థృష్ట్వా కొపథుఃఖసమన్వితః
37 శశాప రదినాం మధ్యే ధృష్టథ్యుమ్నొ మహామనాః
ఇష్టాపూర్తాత తదా కషాత్రాథ బరాహ్మణ్యాచ చ స నశ్యతు
థరొణొ యస్యాథ్య ముచ్యేత యొ వా థరొణాత పరాఙ్ముఖః
38 ఇతి తేషాం పరతిశ్రుత్య మధ్యే సర్వధనుష్మతామ
ఆయాథ థరొణం సహానీకః పాఞ్చాల్యః పరవీరహా
పాఞ్చాలాస తవ ఏకతొ థరొణమ అభ్యఘ్నన పాణ్డవాన యతః
39 థుర్యొధనశ చ కర్ణశ చ శకునిశ చాపి సౌబలః
సొథర్యాశ చ యదాముఖ్యాస తే ఽరక్షన థరొణమ ఆహవే
40 రక్ష్యమాణం తదా థరొణం సమరే తైర మహాత్మభిః
యతమానాపి పాఞ్చాలా న శేకుః పరతివీక్షితుమ
41 తత్రాక్రుధ్యథ భీమసేనొ ధృష్టథ్యుమ్నస్య మారిష
స ఏనం వాగ్భిర ఉగ్రాభిస తతక్ష పురుషర్షభ
42 థరుపథస్య కులే జాతః సర్వాస్త్రేష్వ అస్త్రవిత్తమః
కః కషత్రియొ మన్యమానః పరేక్షేతారిమ అవస్దితమ
43 పితృపుత్ర వధం పరాప్య పుమాన కః పరిహాపయేత
విశేషతస తు శపదం శపిత్వా రాజసంసథి
44 ఏష వైశ్వానర ఇవ సమిథ్ధః సవేన తేజసా
శరచాపేన్ధనొ థరొణః కషత్రం థహతి తేజసా
45 పురా కరొతి నిఃశేషాం పాణ్డవానామ అనీకినీమ
సదితాః పశ్యత మే కర్మ థరొణమ ఏవ వరజామ్య అహమ
46 ఇత్య ఉక్త్వా పరావిశత కరుథ్ధొ థరొణానీకం వృకొథరః
థృఢైః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర థరావయంస తవ వాహినీమ
47 ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపి పాఞ్చాల్యః పరవిశ్య మహతీం చమూమ
ఆససాథ రణే థరొణం తథాసీత తుములం మహత
48 నైవ నస తాథృశం యుథ్ధం థృష్టపూర్వం న చ శరుతమ
యదా సూర్యొథయే రాజన సముత్పిఞ్జొ ఽభవన మహాన
49 సంసక్తాని వయథృశ్యన్త రదవృన్థాని మారిష
హతాని చ వికీర్ణాని శరీరాణి శరీరిణామ
50 కే చిథ అన్యత్ర గచ్ఛన్తః పది చాన్యైర ఉపథ్రుతాః
విముఖాః పృష్ఠతశ చాన్యే తాడ్యన్తే పార్దివొ ఽపరే
51 తదా సంసక్తయుథ్ధం తథ అభవథ భృశథారుణమ
అతః సంధ్యాగతః సూర్యః కషణేన సమపథ్యత