ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 160)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ థుర్యొధనొ థరొణమ అభిగమ్యేథమ అబ్రవీత
అమర్షవశమ ఆపన్నొ జనయన హర్షతేజసీ
2 న మర్షణీయాః సంగ్రామే విశ్రమన్తః శరమాన్వితాః
సపత్నా గలాన మనసొ లబ్ధలక్ష్యా విశేషతః
3 తత తు మర్షితమ అస్మాభిర భవతః పరియకామ్యయా
త ఏతే పరివిశ్రాన్తాః పాణ్డవా బలవత్తరాః
4 సర్వదా పరిహీనాః సమ తేజసా చ బలేన చ
భవతా పాల్యమానాస తే వివర్ధన్తే పునః పునః
5 థివ్యాన్య అస్త్రాణి సర్వాణి బరహ్మాస్త్రాథీని యాన్య అపి
తాని సర్వాణి తిష్ఠన్తి భవత్య ఏవ విశేషతః
6 న పాణ్డవేయా న వయం నాన్యే లొకే ధనుర్ధరాః
యుధ్యమానస్య తే తుల్యాః సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
7 స సురాసురగన్ధర్వాన ఇమాఁల లొకాన థవిజొత్తమ
సర్వాస్త్రవిథ భవాన హన్యాథ థివ్యైర అస్త్రైర న సంశయః
8 స భవాన మర్షయత్య ఏనాంస తవత్తొ భీతాన విశేషతః
శిష్యత్వం వా పురస్కృత్య మమ వా మన్థభాగ్యతామ
9 ఏవమ ఉథ్ధర్షితొ థరొణః కొపితశ చాత్మజేన తే
స మన్యుర అబ్రవీథ రాజన థుర్యొధనమ ఇథం వచః
10 సదవిరః సన పరం శక్త్యా ఘటే థుర్యొధనాహవే
అతః పరం మయా కార్యం కషుథ్రం విజయగృథ్ధినా
అనస్త్రవిథ అయం సర్వొ హన్తవ్యొ ఽసత్రవిథా జనః
11 యథ భవాన మన్యతే చాపి శుభం వా యథి వాశుభమ
తథ వై కర్తాస్మి కౌరవ్య వచనాత తవ నాన్యదా
12 నిహత్య సర్వపాఞ్చాలాన యుథ్ధే కృత్వా పరాక్రమమ
విమొక్ష్యే కవచం రాజన సత్యేనాయుధమ ఆలభే
13 మన్యసే యచ చ కౌన్తేయమ అర్జునం శరాన్తమ ఆహవే
తస్య వీర్యం మహాబాహొ శృణు సత్యేన కౌరవ
14 తం న థేవా న గన్ధర్వా న యక్షా న చ రాక్షసాః
ఉత్సహన్తే రణే సొఢుం కుపితం సవ్యసాచినమ
15 ఖాణ్డవే యేన భగవాన పరత్యుథ్యాతః సురేశ్వరః
సాయకైర వారితశ చాపి వర్షమాణొ మహాత్మనా
16 యక్షా నాగాస తదా థైత్యా యే చాన్యే బలగర్వితాః
నిహతాః పురుషేన్థ్రేణ తచ చాపి విథితం తవ
17 గన్ధర్వా ఘొషయాత్రాయాం చిత్రసేనాథయొ జితాః
యూయం తైర హరియమాణాశ చ మొక్షితా థృఢధన్వినా
18 నివాతకవచాశ చాపి థేవానాం శత్రవస తదా
సురైర అవధ్యాః సంగ్రామే తేన వీరేణ నిర్జితాః
19 థానవానాం సహస్రాణి హిరణ్యపురవాసినామ
విజిగ్యే పురుషవ్యాఘ్రః స శక్యొ మానుషైః కదమ
20 పరత్యక్షం చైవ తే సర్వం యదాబలమ ఇథం తవ
కషపితం పాణ్డుపుత్రేణ చేష్టతాం నొ విశాం పతే
21 తం తదాభిప్రశంసన్తమ అర్జునం కుపితస తథా
థరొణం తవ సుతొ రాజన పునర ఏవేథమ అబ్రవీత
22 అహం థుఃశాసనః కర్ణః శకునిర మాతులశ చ మే
హనిష్యామొ ఽరజునం సంఖ్యే థవైధీ కృత్యాథ్య భారతీమ
23 తస్య తథ వచనం శరుత్వా భారథ్వాజొ హసన్న ఇవ
అన్వవర్తత రాజానం సవస్తి తే ఽసత్వ ఇతి చాబ్రవీత
24 కొ హి గాణ్డీవధన్వానం జవలన్తమ ఇవ తేజసా
అక్షయం కషపయేత కశ చిత కషత్రియః కషత్రియర్షభమ
25 తం న విత్తపతిర నేన్థ్రొ న యమొ న జలేశ్వరః
నాసురొరగ రక్షాంసి కషపయేయుః సహాయుధమ
26 మూఢాస తవ ఏతాని భాషన్తే యానీమాన్య ఆత్ద భారత
యుథ్ధే హయ అర్జునమ ఆసాథ్య సవస్తిమాన కొ వరజేథ గృహాన
27 తవం తు సర్వాతిశఙ్కిత్వాన నిష్ఠురః పాపనిశ్చయః
శరేయసస తవథ్ధితే యుక్తాంస తత తథ వక్తుమ ఇహేచ్ఛసి
28 గచ్ఛ తవమ అపి కౌన్తేయమ ఆత్మార్దేభ్యొ హి మాచిరమ
తవమ అప్య ఆశంససే యొథ్ధుం కులజః కషత్రియొ హయ అసి
29 ఇమాన కిం పార్దివాన సర్వాన ఘాతయిష్యస్య అనాగసః
తవమ అస్య మూలం వైరస్య తస్మాథ ఆసాథయార్జునమ
30 ఏష తే మాతులః పరాజ్ఞః కషత్రధర్మమ అనువ్రతః
థూర్థ్యూత థేవీ గాన్ధారిః పరయాత్వ అర్జునమ ఆహవే
31 ఏషొ ఽకషకుశలొ జిహ్మొ థయూతకృత కితవః శఠః
థేవితా నికృతిప్రజ్ఞొ యుధి జేష్యతి పాణ్డవాన
32 తవయా కదితమ అత్యన్తం కర్ణేన సహ హృష్టవత
అసకృచ ఛూన్యవన మొహాథ ఘృతరాష్ట్రస్య శృణ్వతః
33 అహం చ తాత కర్ణశ చ భరాతా థుఃశాసనశ చ మే
పాణ్డుపుత్రాన హనిష్యామః సహితాః సమరే తరయః
34 ఇతి తే కత్దమానస్య శరుతం సంసథి సంసథి
అనుతిష్ఠ పరతిజ్ఞాం తాం సత్యవాగ భవ తైః సహ
35 ఏష తే పాణ్డవః శత్రుర అవిషహ్యొ ఽగరతః సదితః
కషత్రధర్మమ అవేక్షస్వ శలాఘ్యస తవ వధొ జయాత
36 థత్తం భుక్తమ అధీతం చ పరాప్తమ ఐశ్వర్యమ ఈప్సితమ
కృతకృత్యొ ఽనృణశ చాసి మా భైర యుధ్యస్వ పాణ్డవమ
37 ఇత్య ఉక్త్వా సమరే థరొణొ నయవర్తత యతః పరే
థవైధీ కృత్యతతః సేనాం యుథ్ధం సమభవత తథా