ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 159)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఘటొత్కచే తు నిహతే సూతపుత్రేణ తాం నిశామ
థుఃఖామర్ష వశం పరాప్తొ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
2 థృష్ట్వ భీమేన మహతీం వార్యమాణాం చమూం తవ
ధృష్టథ్యుమ్నమ ఉవాచేథం కుమ్భయొనిం నివారయ
3 తవం హి థరొణ వినాశాయ సముత్పన్నొ హుతాశనాత
స శరః కవచీ ఖడ్గీ ధన్వీ చ పరతాపనః
అభిథ్రవ రణే హృష్టొ న చ తే భీః కదం చన
4 జనమేజయః శిఖణ్డీ చ థౌర్ముఖిశ చ యశొ ధనః
అభిథ్రవన్తు సంహృష్టాః కుమ్భయొనిం సమన్తతాః
5 నకులః సహథేవశ చ థరౌపథేయాః పరభథ్రకాః
థరుపథశ చ విరాటశ చ పుత్రభ్రాతృసమన్వితౌ
6 సాత్యకిః కేకయాశ చైవ పాణ్డవశ చ ధనంజయః
అభిథ్రవన్తు వేగేన భారథ్వాజ వధేప్సయా
7 తదైవ రదినః సర్వే హస్త్యశ్వం యచ చ కిం చన
పాథాతాశ చ రణే థరొణం పరాపయన్తు మహారదమ
8 తదాజ్ఞప్తాస తు తే సర్వే పాణ్డవేన మహాత్మనా
అభ్యథ్రవన్త వేగేన కుమ్భయొనిం యుయుత్సయా
9 ఆగచ్ఛతస తాన సహసా సర్వొథ్యొగేన పాణ్డవాన
పరతిజగ్రాహ సమరే థరొణః శస్త్రభృతాం వరః
10 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సర్వొథ్యొగేన పాణ్డవాన
అభ్యథ్రవత సుసంక్రుథ్ధ ఇచ్ఛన థరొణస్య జీవితమ
11 తతః పరవవృతే యుథ్ధం శరాన్తవాహన సైనికమ
పాణ్డవానాం కురూణాం చ గర్జతామ ఇతరేతరమ
12 నిథ్రాన్ధాస తే మహారాజ పరిశ్రాన్తాశ చ సంయుగే
నాభ్యపథ్యన్త సమరే కాం చిచ చేష్టాం మహారదాః
13 తరియామా రజనీ చైషా ఘొరరూపా భయానకా
సహస్రయామ పరతిమా బభూవ పరాణహారిణీ
వధ్యతాం చ తదా తేషాం కషతానాం చ విశేషతః
14 అహొరాత్రిః సమాజజ్ఞే నిథ్రాన్ధానాం విశేషతః
సర్వే హయ ఆసన నిరుత్సాహాః కషత్రియా థీనచేతసః
తవ చైవ పరేషాం చ గతాస్త్రా విగతేషవః
15 తే తదా పరయన్తశ చ హరీమన్తశ చ విశేషతః
సవధర్మమ అనుపశ్యన్తొ న జహుర సవామ అనీకినీమ
16 శస్త్రాణ్య అన్యే సముత్సృజ్య నిథ్రాన్ధాః శేరతే జనాః
గజేష్వ అన్యే రదేష్వ అన్యే హయేష్వ అన్యే చ భారత
17 నిధ్రాన్ధా నొ బుబుధిరే కాం చిచ చేష్టాం నరాధిపాః
తే ఽనయొన్యం సమరే యొధాః పరేషయన్త యమక్షయమ
18 సవప్నాయమానాస తవ అపరే పరాన ఇతి విచేతసః
ఆత్మానం సమరే జఘ్ను సవాన ఏవ చ పరాన అపి
19 నానా వాచొ విముఞ్చన్తొ నిథ్రాన్ధాస తే మహారణే
యొథ్ధవ్యమ ఇతి తిష్ఠన్తొ నిథ్రా సంసక్తలొచనాః
20 సంమర్థ్యాన్యే రణే కే చిన నిథ్రాన్ధాశ చ పరస్పరమ
జఘ్నుః శూరా రణే రాజంస తస్మింస తమసి థారుణే
21 హన్యమానం తదాత్మానం పరేభ్యొ బహవొ జనాః
నాభ్యజానన్త సమరే నిథ్రయా మొహితా భృశమ
22 తేషామ ఏతాథృశీం చేష్టాం విజ్ఞాయ పురుషర్షభః
ఉవాచ వాక్యం బీభత్సుర ఉచ్చైః సంనాథయన థిశః
23 శరాన్తా భవన్తొ నిథ్రాన్ధాః సర్వ ఏవ స వాసవాః
తమసా చావృతే సైన్యే రజసా బహులేన చ
24 తే యూయం యథి మన్యధ్వమ ఉపారమత సైనికాః
నిమీలయత చాత్రైవ రణభూమౌ ముహూర్తకమ
25 తతొ వినిథ్ర విశ్రాన్తాశ చన్థ్రమస్య ఉథితే పునః
సంసాధయిష్యదాన్యొన్యం సవర్గాయ కురుపాణ్డవాః
26 తథ వచః సర్వధర్మజ్ఞా ధార్మికస్య నిశమ్య తే
అరొచయన్త సైన్యాని తదా చాన్యొన్యమ అబ్రువన
27 చుక్రుశుః కర్ణ కర్ణేతి రాజన థుర్యొధనేతి చ
ఉపారమత పాణ్డూనాం విరతా హి వరూదినీ
28 తదా విక్రొశమానస్య ఫల్గునస్య తతస తతః
ఉపారమత పాణ్డూనాం సేనా తవ చ భారత
29 తామ అస్య వాచం థేవాశ చ ఋషయశ చ మహాత్మనః
సర్వసైన్యాని చాక్షుథ్రాః పరహృష్టాః పత్యపూజయన
30 తత సంపూజ్య వచొ ఽకరూరం సర్వసైన్యాని భారత
ముహూతమ అస్వపన రాజఞ శరాన్తాని భరతర్షభ
31 సా తు సంప్రాప్య విశ్రామం ధవజినీ తవ భారత
సుఖమ ఆప్తవతీ వీరమ అర్జునం పరత్యపూజయత
32 తవయి వేథాస తదాస్త్రాణి తవయి బుథ్ధిపరాక్రమౌ
ధర్మస తవయి మహాబాహొ థయా భూతేషు చానఘ
33 యచ చాశ్వస్తాస తవేచ్ఛామః శర్మ పార్ద తథ అస్తు తే
మనసశ చ పరియాన అర్దాన వీర కషిప్రమ అవాప్నుహి
34 ఇతి తే తం నరవ్యాఘ్రం పరశంసన్తొ మహారదాః
నిథ్రయా సమవాక్షిప్తాస తూష్ణీమ ఆసన విశాం పతే
35 అశ్వపృష్ఠేషు చాప్య అన్యే రదనీడేషు చాపరే
గజస్కన్ధగతాశ చాన్యే శేరతే చాపరే కషితౌ
36 సాయుధాః సగథాశ చైవ స ఖడ్గాః స పరశ్వధాః
స పరాసకవచాశ చాన్యే నరాః సుప్తాః పృదక పృదక
37 గజాస తే పన్నగాభొగైర హస్తైర భూరేణు రూషితైః
నిథ్రాన్ధా వసుధాం చక్రుర ఘరాణనిఃశ్వాసశీతలామ
38 గజాః శుశుభిరే తత్ర నిఃశ్వసన్తొ మహీతలే
విశీర్ణా గిరయొ యథ్వన నిఃశ్వసథ్భిర మహొరగైః
39 సమాం చ విషమాం చక్రుః ఖురాగ్రైర విక్షతాం మహీమ
హయాః కాఞ్చనయొక్త్రాశ చ కేసరాలమ్బిభిర యుగైః
సుషుపుస తత్ర రాజేన్థ్ర యుక్తా వాహేషు సర్వశః
40 తత తదా నిథ్రయా భగ్నమ అవాచమ అస్వపథ బలమ
కుశలైర ఇవ విన్యస్తం పటే చిత్రమ ఇవాథ్భుతమ
41 తే కషత్రియాః కుణ్డలినొ యువానః; పరస్పరం సాయకవిక్షతాఙ్గాః
కుమ్భేషు లీనాః సుషుపుర గజానాం; కుచేషు లగ్నా ఇవ కామినీనామ
42 తతః కుముథనాదేన కామినీ గణ్డపాణ్డునా
నేత్రానన్థేన చన్థ్రేణ మాహేన్థ్రీ థిగ అలంకృతా
43 తతొ ముహూర్తాథ భగవాన పురస్తాచ ఛశలక్షణః
అరుణం థర్శయామ ఆస గరసఞ జయొతిః పరభం పరభుః
44 అరుణస్య తు తస్యాను జాతరూపసమప్రభమ
రశ్మిజాలం మహచ చన్థ్రొ మన్థం మన్థమ అవాసృజత
45 ఉత్సారయన్తః పరభయా తమస తే చన్థ్రరశ్మయః
పర్యగచ్ఛఞ శనైః సర్వా థిశః ఖం చ కషితిం తదా
46 తతొ ముహూర్తాథ భువనం జయొతిర భూతమ ఇవాభవత
అప్రఖ్యమ అప్రకాశం చ జగామాశు తమస తదా
47 పరతిప్రకాశితే లొకే థివా భూతే నిశాకరే
విచేరుర న విచేరుశ చ రాజన నక్తంచరాస తతః
48 బొధ్యమానం తు తత సైన్యం రాజంశ చన్థ్రస్య రశ్మిభిః
బుబుధే శతపత్రాణాం వనం మహథ ఇవామ్భసి
49 యదా చన్థ్రొథయొథ్భూతః కషుభితః సాగరొ భవేత
తదా చన్థ్రొథయొథ్భూతః స బభూవ బలార్ణవః
50 తతః పరవవృతే యుథ్ధం పునర ఏవ విశాం పతే
లొకే లొకవినాశాయ పరం లొకమ అభీప్సతామ