ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 155)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హైడిమ్బం నిహతం థృష్ట్వా వికీర్ణమ ఇవ పర్వతమ
పాణ్డవా థీనమనసః సర్వే బాష్పాకులేక్షణాః
2 వాసుథేవస తు హర్షేణ మహతాభిపరిప్లుతః
ననాథ సింహవన నాథం వయదయన్న ఇవ భారత
వినథ్య చ మహానాథం పర్యష్వజత ఫల్గునమ
3 స వినథ్య మహానాథమ అభీశూన సంనియమ్య చ
ననర్త హర్షసంవీతొ వాతొథ్ధూత ఇవ థరుమః
4 తతొ వినిర్భ్రామ్య పునః పార్దమ ఆస్ఫొట్య చాసకృత
రదొపస్ద గతొ భీమం పరాణథత పునర అచ్యుతః
5 పరహృష్టమనసం జఞాత్వా వాసుథేవం మహాబలమ
అబ్రవీథ అర్జునొ రాజన నాతిహృష్టమనా ఇవ
6 అతిహర్షొ ఽయమ అస్దానే తవాథ్య మధుసూథన
శొకస్దానే పరే పరాప్తే హైడిమ్బస్య వధేన వై
7 విముఖాని చ సైన్యాని హతం థృష్ట్వా ఘటొత్కచమ
వయం చ భృశమ ఆవిగ్నా హైడిమ్బస్య నిపాతనాత
8 నైతత కారణమ అల్పం హి భవిష్యతి జనార్థన
తథ అథ్య శంస మే పృష్టః సత్యం సత్యవతాం వర
9 యథ్య ఏతన న రహస్యం తే వక్తుమ అర్హస్య అరింథమ
ధైర్యస్య వైకృతం బరూహి తవమ అథ్య మధుసూథన
10 సముథ్రస్యేవ సంక్షొభొ మేరొర ఇవ విసర్పణమ
తదైతల లాఘవం మన్యే తవ కర్మ జనార్థన
11 [వాసు]
అతిహర్షమ ఇమం పరాప్తం శృణు మే తవం ధనంజయ
అతీవ మనసః సథ్యః పరసాథకరమ ఉత్తమమ
12 శక్తిం ఘటొత్కచేనేమాం వయంసయిత్వా మహాథ్యుతే
కర్ణం నిహతమ ఏవాజౌ విథ్ధి సథ్యొ ధనంజయ
13 శక్తిహస్తం పునః కర్ణం కొ లొకే ఽసతి పుమాన ఇహ
య ఏనమ అభితస తిష్ఠేత కార్త్తికేయమ ఇవాహవే
14 థిష్ట్యాపనీత కవచొ థిష్ట్యాపహృత కుణ్డలః
థిష్ట్యా చ వయంసితా శక్తిర అమొఘస్య ఘటొత్కచే
15 యథి హి సత్యాత స కవచస తదైవ చ సకుణ్డలః
సామరాన అపి లొకాంస తరీన ఏకః కర్ణొ జయేథ బలీ
16 వాసవొ వా కుబేరొ వా వరుణొ వా జలేశ్వరః
యమొ వా నొత్సహేత కర్ణం రణే పరతిసమాసితుమ
17 గాణ్డీవమ ఆయమ్య భవాంశ చక్రం వాహం సుథర్శనమ
న శక్తౌ సవొ రణే జేతుం తదాయుక్తం నరర్షభమ
18 తవథ్ధితార్దం తు శక్రేణ మాయయా హృతకుణ్డలః
విహీనకవచశ చాయం కృతః పరపురంజయః
19 ఉత్కృత్య కవచం యస్మాత కుణ్డలే విమలే చ తే
పరాథాచ ఛక్రాయ కర్ణొ వై తేన వైకర్తనః సమృతః
20 ఆశీవిష ఇవ కరుథ్ధః సతమ్భితొ మన్త్రతేజసా
తదాథ్య భాతి కర్ణొ మే శాన్తజ్వాల ఇవానలః
21 యథా పరభృతి కర్ణాయ శక్తిర థత్తా మహాత్మనా
వాసవేన మహాబాహొ పరాప్తా యాసౌ ఘటొత్కచే
22 కుణ్డలాభ్యాం నిమాయాద థివ్యేన కవచేన చ
తాం పరాప్యామన్యత వృషా సతతం తవాం హతం రణే
23 ఏవంగతే ఽపి శక్యొ ఽయం హన్తుం నాన్యేన కేన చిత
ఋతే తవా పురుషవ్యాఘ్ర శపే సత్యేన చానఘ
24 బరహ్మణ్యః సత్యవాథీ చ తపస్వీ నియతవ్రతః
రిపుష్వ అపి థయావాంశ చ తస్మాత కర్ణొ వృషా సమృపః
25 యుథ్ధశౌణ్డొ మహాబాహుర నిత్యొథ్యత శరాసనః
కేసరీవ వనే మర్థన మత్తమాతఙ్గయూదపాన
విమథాన రదశార్థూలాన కురుతే రణమూర్ధని
26 మధ్యం గత ఇవాథిత్యొ యొ న శక్యొ నిరీక్షితుమ
తవథీయైః పురుషవ్యాఘ్ర యొధముఖ్యైర మహాత్మభిః
శరజాలసహస్రాంశుః శరథీవ థివాకరః
27 తపాన్తే తొయథొ యథ్వచ ఛరధారాః కషరత్య అసౌ
థివ్యాస్త్రజలథః కర్ణః పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
సొ ఽథయ మానుషతాం పరాప్తొ విముక్తః శక్రథత్తయా
28 ఏకొ హి యొగొ ఽసయ భవేథ వధాయ; ఛిథ్రే హయ ఏనం సవప్రమత్తః పరమత్తమ
కృచ్ఛ్రప్రాప్తం రదచక్రే నిమగ్నే; హన్యాః పూర్వం తవం తు సంజ్ఞాం విచార్య
29 జరాసంధశ చేథిరాజొ మహాత్మా; మహాబలశ చైకలబ్యొ నిషాథః
ఏకైకశొ నిహతాః సర్వ ఏవ; యొగైస తైస తైస తవథ్ధితార్దం మయైవ
30 అదాపరే నిహతా రాక్షసేన్థ్రా; హిడిమ్బకిర్మీరబకప్రధానాః
అలాయుధః పరసైన్యావమర్థీ; ఘటొత్కచశ చొగ్రకర్మా తరస్వీ