ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 154)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
నిహత్యాలాయుధం రక్షః పరహృష్టాత్మా ఘటొత్కచః
ననాథ వివిధాన నాథాన వాహిన్యాః పరముఖే సదితః
2 తస్య తం తుములం శబ్థం శరుత్వా కుఞ్జరకమ్పనమ
తావకానాం మహారాజ భయమ ఆసీత సుథారుణమ
3 అలాయుధ విషక్తం తు భైమసేనిం మహాబలమ
థృష్ట్వా కర్ణొ మహాబాహుః పాఞ్చాలాన సముపాథ్రవత
4 థశభిర థశభిర బాణైర ధృష్టథ్యుమ్న శిఖణ్డినౌ
థృఢైః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర బిభేథ నతపర్వభిః
5 తతః పరమనారాచైర యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
సాత్యకిం చ రదొథారం కమ్పయామ ఆస మార్గణైః
6 తేషామ అభ్యస్యతాం తత్ర సర్వేషాం సవ్యథక్షిణమ
మణ్డలాన్య ఏవ చాపాని వయథృశ్యన్త జనాధిప
7 తేషాం జయాతలనిర్ఘొషొ రదనేమి సవనశ చ హ
మేఘానామ ఇవ ఘర్మాన్తే బభూవ తుములొ నిశి
8 జయానేమిఘొషస్తనయిత్నుమాన వై; ధనుస తడిన మణ్డలకేతుశృఙ్గః
శరౌఘవర్షాకుల వృష్టిమాంశ చ; సంగ్రామమేఘః స బభూవ రాజన
9 తథ ఉధతం శైల ఇవాప్రకమ్ప్యొ; వర్షం మహచ ఛైలసమానసారః
విధ్వంసయామ ఆస రణే నరేన్థ్ర; వైకర్తనః శత్రుగణావమర్థీ
10 తతొ ఽతులైర వజ్రనిపాత కల్పైః; శితైః శరైః కాఞ్చనచిత్రపుఙ్ఖైః
శత్రూన వయపొహత సమరే మహాత్మా; వైకర్తనః పుత్ర హితే రతస తే
11 సంఛిన్నభిన్న ధవజినశ చ కే చిత; కే చిచ ఛరైర అర్థిత భిన్నథేహాః
కే చిథ విసూతా విహయాశ చ కే చిథ; వైకర్తనేనాశు కృతా బభూవుః
12 అవిన్థమానాస తవ అద శర్మ సంఖ్యే; యౌధిష్ఠిరం తే బలమ అన్వపథ్యన
తాన పరేక్ష్య భగ్నాన విముఖీకృతాంశ చ; ఘటొత్కచొ రొషమ అతీవ చక్రే
13 ఆస్దాయ తం కాఞ్చనరత్నచిత్రం; రదొత్తమం సింహ ఇవొననాథ
వైకర్తనం కర్ణమ ఉపేత్య చాపి; వివ్యాధ వజ్రప్రతిమైః పృషత్కైః
14 తౌ కర్ణినారాచ శిలీముఖైశ; చ నాలీకథణ్డైశ చ స వత్సథన్తైః
వరాహకర్ణైః స విషాణ శృఙ్గైః; కషురప్ర వర్షైశ చ వినేథతుః ఖమ
15 తథ బాణధారావృతమ అన్తరిక్షం; తిర్యగ్గతాభిః సమరే రరాజ
సువర్ణపుఙ్ఖ జవలితప్రభాభిర; విచిత్రపుష్పాభిర ఇవ సరజాభిః
16 సమం హి తావ ఆప్రతిమ పరభావావ; అన్యొన్యమ ఆజఘ్నతుర ఉత్తమాస్త్రైః
తయొర హి వీరొత్తమయొర న కశ చిథ; థథర్శ తస్మిన సమరే విశేషమ
17 అతీవ తచ చిత్రమ అతీవ రూపం; బభూవ యుథ్ధం రవిభీమ సూన్వొః
సమాకులం శస్త్రనిపాత ఘొరం; థివీవ రాహ్వంశుమతొః పరతప్తమ
18 ఘటొత్కచొ యథా కర్ణం న విశేషయతే నృప
తథా పరాథుశ్చకారొగ్రమ అస్త్రమ అస్త్రవిథాం వరః
19 తేనాస్త్రేణ హయాన పూర్వం హత్వా కర్ణస్య రాక్షసః
సారదిం చైవ హైడిమ్బః కషిప్రమ అన్తరధీయత
20 [ధృ]
తదా హయ అన్తర్హితే తస్మిన కూటయొధిని రాక్షసే
మామకైః పరతిపన్నం యత తన మమాచక్ష్వ సంజయ
21 [స]
అన్తర్హితం రాక్షసం తం విథిత్వా; సంప్రాక్రొశన కురవః సర్వ ఏవ
కదం నాయం రాక్షసః కూటయొధీ; హన్యాత కర్ణం సమరే ఽథృశ్యమానః
22 తతః కర్ణొ లఘుచిత్రాస్త్ర యొధీ; సర్వా థిశొ వయావృణొథ బాణజాలైః
న వై కిం చిథ వయాపతత తత్ర భూతం; తమొ భూతే సాయకైర అన్తరిక్షే
23 న చాథథానొ న చ సంథధానొ; న చేషుధీ సపృశమానః కరాగ్రైః
అథృశ్యథ వై లాఘవాత సూతపుత్రః; సర్వం బాణైశ ఛాథయానొ ఽనతరిక్షమ
24 తతొ మాయాం విహితామ అన్తరిక్షే; ఘొరాం భీమాం థారుణాం రాక్షసేన
సంపశ్యామొ లొహితాభ్ర పరకాశాం; థేథీప్యన్తీమ అగ్నిశిఖామ ఇవొగ్రామ
25 తతస తస్యా విథ్యుతః పరాథురాసన్న; ఉల్కాశ చాపి జవలితాః కౌరవేన్థ్ర
ఘొషశ చాన్యః పరాథురాసీత సుఘొరః; సహస్రశొ నథతాం థున్థుభీనామ
26 తతః శరాః పరాపతన రుక్మపుఙ్ఖాః; శక్త్యాః పరాసా ముసలాన్య ఆయుధాని
పరశ్వధాస తైలధౌతాశ చ ఖడ్గాః; పరథీప్తాగ్రాః పట్టిశాస తొమరాశ చ
27 మయూఖినః పరిఘా లొహబథ్ధా; గథాశ చిత్రాః శితధారాశ చ శూలాః
గుర్వ్యొ గథా హేమపట్టావనథ్ధాః; శతఘ్న్యశ చ పరాథురాసన సమన్తాత
28 మహాశిలాశ చాపతంస తత్ర తత్ర; సహస్రశః సాశనయః సవజ్రాః
చక్రాణి చానేక శతక్షురాణి; పరాథుర్బభూవుర జవలనప్రభాణి
29 తాం శక్తిపాషాణ పరశ్వధానాం; పరాసాసివజ్రాశనిముథ్గరాణామ
వృష్టిం విశాలాం జవలితాం పతన్తీం; కర్ణః శరౌఘైర న శశాక హన్తుమ
30 శరాహతానామ అతతాం హయానాం; వజ్రాహతానాం పతతాం గజానామ
శిలా హతానాం చ మహారదానాం; మహాన నినాథః పతతాం బభూవ
31 సుభీమ నానావిధ శస్త్రపాతైర; ఘటొత్కచేనాభిహతం సమన్తాత
థౌర్యొధనం తథ బలమ ఆర్తరూపమ; ఆవర్తమానం థథృశే భరమన్తమ
32 హాహాకృతం సంపరివర్తమానం; సంలీయమానం చ విషణ్ణరూపమ
తే తవ ఆర్య భావాత పురుషప్రవీరాః; పరాఙ్ముఖా న బభూవుస తథానీమ
33 తాం రాక్షసీం ఘొరతరాం సుభీమాం; వృష్టిం మహాశస్త్రమయీం పతన్తీమ
థృష్ట్వా బలౌఘాంశ చ నిపాత్యమానాన; మహథ భయం తవ పుత్రాన వివేశ
34 శివాశ చ వైశ్వానరథీప్తజిహ్వాః; సుభీమ నాథాః శతశొ నథన్త్యః
రక్షొగణాన నర్థతశ చాభివీక్ష్య; నరేన్థ్ర యొధా వయదితా బభూవుః
35 తే థీప్తజిహ్వానన తీక్ష్ణథంష్ట్రా; విభీషణాః శైలనికాశ కాయాః
నభొగతాః శక్తివిషక్త హస్తా; మేఘా వయముఞ్చన్న ఇవ వృష్టిమార్గమ
36 తైర ఆహతాస తే శరశక్తిశూలైర; గథాభిర ఉగ్రైః పరిఘైశ చ థీప్తైః
వజ్రైః పినాకైర అశనిప్రహారైశ; చక్రైః శతఘ్న్యున్మదితాశ చ పేతుః
37 హుడా భుశుణ్డ్యొ ఽశమగుడాః శతధ్న్యః; సదూణాశ చ కార్ష్ణాయస పట్టనథ్ధాః
అవాకిరంస తవ పుత్రస్య సైన్యం; తదా రౌథ్రం కశ్మలం పరాథురాసీత
38 నిష్కీర్ణాన్త్రా విహతైర ఉత్తమాఙ్గైః; సంభగ్నాఙ్గాః శేరతే తత్ర శూరాః
భిన్నా హయాః కుఞ్జరాశ చావభగ్నాః; సంచూర్ణితాశ చైవ రదాః శిలాభిః
39 ఏవం మహచ ఛస్త్ర వర్షం సృజన్తస; తే యాతుధానా భువి ఘొరరూపాః
మాయాః సృష్టాస తత్ర ఘటొత్కచేన; నాముఞ్చన వై యాచమానం న భీతమ
40 తస్మిన ఘొరే కురువీరావమర్థే; కాలొత్సృష్టే కషత్రియాణామ అభావే
తే వై భగ్నాః సహసా వయథ్రవన్త; పరాక్రొశన్తః కౌరవాః సర్వ ఏవ
41 పలాయధ్వం కురవొ నైతథ అస్తి; సేన్థ్రా థేవా ఘనన్తి నః పాణ్డవార్దే
తదా తేషాం మజ్జతాం భారతానాం; న సమ థవీపస తత్ర కశ చిథ బభూవ
42 తస్మిన సంక్రన్థే తుములే వర్తమానే; సైన్యే భగ్నే లీయమానే కురూణామ
అనీకానాం పరవిభాగే ఽపరకాశే; న జఞాయన్తే కురవొ నేతరే వా
43 నిర్మర్యాథే విథ్రవే ఘొరరూపే; సర్వా థిశః పరేక్షమాణాః సమ శూన్యాః
తాం శస్త్రవృష్టిమ ఉరసా గాహమానం; కర్ణం చైకం తత్ర రాజన్న అపశ్యమ
44 తతొ బాణైర ఆవృణొథ అన్తరిక్షం; థివ్యాం మాయాం యొధయన రాక్షసస్య
హరీమాన కుర్వన థుష్కరమ ఆర్య కర్మ; నైవాముహ్యత సంయుగే సూతపుత్రః
45 తతొ భీతాః సముథైక్షన్త కర్ణం; రాజన సర్వే సైన్ధవా బాహ్లికాశ చ
అసంమొహం పూజయన్తొ ఽసయ సంఖ్యే; సంపశ్యన్తొ విజయం రాక్షసస్య
46 తేనొత్సృష్టా చక్రయుక్తా శతఘ్నీ; సమం సర్వాంశ చతురొ ఽశవాఞ జఘాన
తే జానుభిర జగతీమ అన్వపథ్యన; గతాసవొ నిర్థశనాక్షి జిహ్వాః
47 తతొ హతాశ్వాథ అవరుహ్య వాహాథ; అన్తర మనాః కురుషు పరాథ్రవత్సు
థివ్యే చాస్త్రే మాయయా వధ్యమానే; నైమాముహ్యచ చిన్తయన పరాప్తకాలమ
48 తతొ ఽబరువన కురవః సర్వ ఏవ; కర్ణం థృష్ట్వా ఘొరరూపాం చ మాయామ
శక్త్యా రక్షొ జహి కర్ణాథ య తూర్ణం; నశ్యన్త్య ఏతే కురవొ ధార్తరాష్ట్రాః
49 కరిష్యతః కిం చ నొ భీమ పార్దౌ; పతన్తమ ఏనం జహి రక్షొ నిశీదే
యొ నః సంగ్రామాథ ఘొరరూపాథ విముచ్యేత; స నః పార్దాన సమరే యొధయేత
50 తస్మాథ ఏనం రాక్షసం ఘొరరూపం; జహి శక్త్యా థత్తయా వాసవేన
మా కౌరవాః సర్వ ఏవేన్థ్ర కల్పా; రాత్రీ ముఖే కర్ణ నేశుః స యొధాః
51 స వధ్యమానొ రక్షసా వై నిశీదే; థృష్ట్వా రాజన నశ్యమానం బలం చ
మహచ చ శరుత్వా నినథం కౌరవాణాం; మతిం థధ్రే శక్తిమొక్షాయ కర్ణః
52 స వై కరుథ్ధః సింహ ఇవాత్యమర్షీ; నామర్షయత పరతిఘాతం రణే తమ
శక్తిం శరేష్ఠాం వైజయన్తీమ అసహ్యాం; సమాథథే తస్య వధం చికీర్షన
53 యాసౌ రాజన నిహితా వర్షపూగాన; వధాయాజౌ సత్కృతా ఫల్గునస్య
యాం వై పరాథాత సూతపుత్రాయ శక్రః; శక్తిం శరేష్ఠాం కుణ్డలాభ్యాం నిమాయ
54 తాం వై శక్తిం లేలిహానాం పరథీప్తాం; పాశైర యుక్తామ అన్తకస్యేవ రాత్రిమ
మృత్యొః సవసారం జవలితామ ఇవొల్కాం; వైకర్తనః పరాహిణొథ రాక్షసాయ
55 తామ ఉత్తమాం పరకాయాపహన్త్రీం; థృష్ట్వా సౌతేర బాహుసంస్దాం జవలన్తీమ
భీతం రక్షొ విప్రథుథ్రావ రాజన; కృత్వాత్మానం విన్ధ్యపాథప్రమాణమ
56 థృష్ట్వా శక్తిం కర్ణ బాహ్వన్తరస్దాం; నేథుర భూతాన్య అన్తరిక్షే నరేన్థ్ర
వవుర తావాస తుములాశ చాపి రాజన; స నిర్ఘాతా చాశానిర గాం జగామ
57 సా తాం మాయాం భస్మకృత్వా జవలన్తీ; భిత్త్వా గాఢం హృథయం రాక్షసస్య
ఊర్ధ్వం యయౌ థీప్యమానా నిశాయాం; నక్షత్రాణామ అన్తరాణ్య ఆవిశన్తీ
58 యుథ్ధ్వా చిత్రైర వివిధైః శస్త్రపూగైర; థివ్యైర వీరొ మానుషై రాక్షసైశ చ
నథన నాథాన వివిధాన భైరవాంశ చ; పరాణాన ఇష్టాంస తయాజితః శక్ర శక్త్యా
59 ఇథం చాన్యచ చిత్రమ ఆశ్చర్యరూపం; చకారాసౌ కర్మ శత్రుక్షయాయ
తస్మిన కాలే శక్తినిర్భిన్న మర్మా; బభౌ రాజన మేఘశైలప్రకాశః
60 తతొ ఽనతరిక్షాథ అపతథ గతాసుః; స రాక్షసేన్థ్రొ భువి భిన్నథేహః
అవాక్శిరాః సతబ్ధగాత్రొ విజిహ్వొ; ఘటొత్కచొ మహథ ఆస్దాయ రూపమ
61 స తథ రూపం భైరవం భీమకర్మా; భీమం కృత్వా భైమసేనిః పపాత
హతొ ఽపయ ఏవం తవ సైన్య ఏకథేశమ; అపొదయత కౌరవాన భీషయాణః
62 తతొ మిశ్రాః పరాణథన సింహనాథైర; భేర్యః శఙ్ఖా మురజాశ చానకాశ చ
థగ్ధాం మాయాం నిహతం రాక్షసం చ; థృష్ట్వా హృష్టాః పరాణథన కౌరవేయాః
63 తతః కర్ణః కురుభిః పూజ్యమానొ; యదా శక్రొ వృత్రవధే మరుథ్భిః
అన్వారూఢస తవ పుత్రం రదస్యం; హృష్టశ చాపి పరావిశత సవం స సైన్యమ