ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 153)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సంప్రేక్ష్య సమరే భీమం రక్షసా గరస్తమ అన్తికాత
వాసుథేవొ ఽబరవీథ వాక్యం ఘటొత్కచమ ఇథం తథా
2 పశ్య భీమం మహాబాహొ రక్షసా గరస్తమ అన్తికాత
పశ్యతాం సర్వసైన్యానాం తవ చైవ మహాథ్యుతే
3 స కర్ణం తవం సముత్సృజ్య రాక్షసేన్థ్రమ అలాయుధమ
జహి కషిప్రం మహాబాహొ పశ్చాత కర్ణం వధిష్యసి
4 స వార్ష్ణేయ వచః శరుత్వా కర్ణమ ఉత్సృజ్య వీర్యవాన
యుయుధే రాక్షసేన్థ్రేణ బకభ్రాత్రా ఘటొత్కచః
తయొః సుతుములం యుథ్ధం బభూవ నిశి రక్షసొః
5 అలాయుధస్య యొధాంస తు రాక్షసాన భీమథర్శనాన
వేగేనాపతతః శూరాన పరగృహీతశరాసనాన
6 ఆత్తాయుధః సుసంక్రుథ్ధొ యుయుధానొ మహారదః
నకులః సహథేవశ చ చిచ్ఛిథుర నిశితైః శరైః
7 సర్వాంశ చ సమరే రాజన కిరీటీ కషత్రియర్షభాన
పరిచిక్షేప బీభత్సుః సర్వద పరక్షిపఞ శరాన
8 కర్ణశ చ సమరే రాజన వయథ్రావయత పార్దివాన
ధృష్టథ్యుమ్న శిఖణ్డ్యాథీన పాఞ్చాలానాం మహారదాన
9 తాన వధ్యమానాన థృష్ట్వా తు భీమొ భీమపరాక్రమః
అభ్యయాత తవరితః కర్ణం విశిఖన్న వికిరన రణే
10 తతస తే ఽపయ ఆయయుర హత్వా రాక్షసాన్య అత్ర సూతజః
నకులః సహథేవశ చ సాత్యకిశ చ మహారదః
తే కర్ణం యొధయామ ఆసుః పాఞ్చాలా థరొణమ ఏవ చ
11 అలాయుధస తు సంక్రుథ్ధొ ఘటొత్కచమ అరింథమమ
పరిఘేణాతికాయేన తాడయామ ఆస మూర్ధని
12 స తు తేన పరహారేణ భైమసేనిర మహాబలః
ఈషన మూర్ఛాన్వితొ ఽఽతమానం సంస్తమ్భయత వీర్యవాన
13 తతొ థీప్తాగ్నిసంకాశాం శతఘణ్టామ అలంకృతామ
చిక్షేప సమరే తస్మై గథాం కాఞ్చనభూషణామ
14 సా హయాన సారదిం చైవ రదం చాస్య మహాస్వనా
చూర్ణయామ ఆస వేగేన విసృష్టా భీమకర్మణా
15 స భగ్నహయచక్రాక్షొ విశీర్ణధ్వజకూబరః
ఉత్పపాత రదాత తూర్ణం మాయామ ఆస్దాయ రాక్షసీమ
16 స సమాస్దాయ మాయాం తు వవర్ష రుధిరం బహు
విథ్యుథ విభ్రాజితం చాసీత తిమిరాభ్రాకులం నభః
17 తతొ వజ్రనిపాతాశ చ సాశనిస్తనయిత్నవః
మహాంశ చటచటా శబ్థస తత్రాసీథ ధి మహాహవే
18 తాం పరేక్ష్య విహితాం మాయాం రాక్షసొ రాక్షసేన తు
ఊర్ధ్వమ ఉత్పత్య హైడిమ్బస తాం మాయాం మాయయావధీత
19 సొ ఽభివీక్ష్య హతాం మాయాం మాయావీ మాయయైవ హి
అశ్మవర్షం సుతుములం విససర్జ ఘటొత్కచే
20 అశ్మవర్షం స తథ ఘొరం శరవర్షేణ వీర్యవాన
థిశొ విధ్వంసయామ ఆస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
21 తతొ నానాప్రహరణైర అన్యొన్యమ అభివర్షతామ
ఆయసైః పరిఘైః శూలైర గథాముసలముథ్గలైః
22 పినాకైః కరవాలైర్శ చ తొమరప్రాసకమ్పనైః
నారాచైర నిశితైర భల్లైః శరైశ చక్రైః పరశ్వధైః
23 అయొ గుడైర భిణ్డిపాలైర గొశీర్షొలూఖలైర అపి
ఉత్పాట్య చ మహాశాఖైర వివిధైర జగతీ రుహైః
24 శమీ పీలు కరీరైశ చ శమ్యాకైశ చైవ భారత
ఇఙ్గుథైర బథరీభిశ చ కొవిథారైశ చ పుష్పితైః
25 పలాశైర అరిమేథైశ చ పలక్షన్యగ్రొధపిప్పలైః
మయథ్భిః సమరే తస్మిన్న అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
26 వివిధైః పర్వతాగ్రైశ చ నానాధాతుభిర ఆచితైః
తేషాం శబ్ధొ మహాన ఆసీథ వజ్రాణాం భిథ్యతామ ఇవ
27 యుథ్ధం తథ అభవథ ఘొరం భైమ్య అలాయుధయొర నృప
హరీన్థ్రయొర యదా రాజన వాలిసుగ్రీవయొః పురా
28 తౌ యుథ్ధ్వా వివిధైర ఘొరైర ఆయుధైర విశిఖైస తదా
పరగృహ్య నిశితౌ ఖడ్గావ అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
29 తావ అన్యొన్యమ అభిథ్రుత్య కేశేషు సుమహాబలౌ
భుజాభ్యాం పర్యగృహ్ణీతాం మహాకాయౌ మహాబలౌ
30 తౌ భిన్నగాత్రౌ పరస్వేథం సుస్రువాతే జనాధిప
రుధిరం చ మహాకాయావ అభివృష్టావ ఇవాచలౌ
31 అదాభిపత్య వేగేన సముథ్భ్రామ్య చ రాక్షసమ
బలేనాక్షిప్య హైడిమ్బశ చకర్తాస్య శిరొమహత
32 సొ ఽపహృత్య శిరస తస్య కుణ్డలాభ్యాం విభూషితమ
తథా సుతుములం నాథం ననాథ సుమహాబలః
33 హతం థృష్ట్వా మహాకాయం బకజ్ఞాతిమ అరింథమమ
పాఞ్చాలాః పాణ్డవాశ చైవ సింహనాథాన వినేథిరే
34 తతొ భేరీసహస్రాణి శఙ్ఖానామ అయుతాని చ
అవాథయన పాణ్డవేయాస తస్మిన రక్షసి పాతితే
35 అతీవ సా నిశా తేషాం బభూవ విజయావహా
విథ్యొతమానా విబభౌ సమన్తాథ థీపమాలినీ
36 అలాయుధస్య తు శిరొ భైమసేనిర మహాబలః
థుర్యొధనస్య పరముఖే చిక్షేప గతచేతనమ
37 అద థుర్యొధనొ రాజా థృష్ట్వా హతమ అలాయుధమ
బభూవ పరమొథ్విగ్నః సహ సైన్యేన భారత
38 తేన హయ అస్య పరతిజ్ఞాతం భీమసేనమ అహం యుధి
హన్తేతి సవయమ ఆగమ్య సమరతా వైరమ ఉత్తమమ
39 ధరువం స తేన హన్తవ్య ఇత్య అమన్యన్త పార్దివః
జీవితం చిరకాలాయ భరాతౄణాం చాప్య అమన్యత
40 స తం థృష్ట్వా వినిహతం భీమసేనాత్మజేన వై
పరతిజ్ఞాం భీమసేనస్య పూర్ణామ ఏవాభ్యమన్యత