ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 152)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తమ ఆగతమ అభిప్రేక్ష్య భీమకర్మాణమ ఆహవే
హర్షమ ఆహారయాం చక్రుః కురవః సర్వ ఏవ తే
2 తదైవ తవ పుత్రాస తే థుర్యొధన పురొగమాః
అప్లవాః పలవమ ఆసాథ్య తర్తుకామా ఇవార్ణవమ
3 పునర్జాతమ ఇవాత్మానం మన్వానాః పార్దివాస తథా
అలాయుధం రాక్షసేన్థ్రం సవాగతేనాభ్యపూజయన
4 తస్మింస తవ అమానుషే యుథ్ధే వర్తమానే భయావహే
కర్ణ రాక్షసయొర నక్తం థారుణప్రతిథర్శనే
5 ఉపప్రైక్షన్త పాఞ్చాలాః సమయమానాః సరాజకాః
తదైవ తావకా రాజన ఘూర్ణమానాస తతస తతః
6 చుక్రుశుర నేథమ అస్తీతి థరొణ థరౌణికృపాథయః
తత కర్మ థృష్ట్వా సంభ్రాన్తా హైడిమ్బస్య రణాజిరే
7 సర్వమ ఆవిఘ్నమ అభవథ ధాహా భూతమ అచేతనమ
తవ సైన్యం మహారాజ నిరాశం కర్ణ జీవితే
8 థుర్యొధనస తు సంప్రేక్ష్య కర్ణమ ఆర్తిం పరాం గతమ
అలాయుధం రాక్షసేన్థ్రమ ఆహూయేథమ అదాబ్రవీత
9 ఏష వైకర్తనః కర్ణొ హైడిమ్బేన సమాగతః
కురుతే కర్మ సుమహథ యథ అస్యౌపయికం మృధే
10 పశ్యైతాన పార్దివాఞ శూరాన నిహతాన భైమసేనినా
నానాశస్త్రైర అభిహతాన పాథపాన ఇవ థన్తినా
11 తవైష భాగః సమరే రాజమధ్యే మయా కృతః
తవైవానుమతే వీర తం విక్రమ్య నిబర్హయ
12 పురా వైకర్తనం కర్ణమ ఏష పాపొ ఘటొత్కచః
మాయాబలమ ఉపాశ్రిత్య కర్శయత్య అరికర్శనః
13 ఏవమ ఉక్తః స రాజ్ఞా తు రాక్షసస తీవ్రవిక్రమః
తదేత్య ఉక్త్వా మహాబాహుర ఘటొత్కచమ ఉపాథ్రవత
14 తతః కర్ణం సముత్సృజ్య భైమసేనిర అపి పరభొ
పరత్యమిత్రమ ఉపాయాన్తం మర్థయామ ఆస మార్గణైః
15 తయొః సమభవథ యుథ్ధం కరుథ్ధయొ రాక్షసేన్థ్రయొః
మత్తయొర వాశితా హేతొర థవిపయొర ఇవ కాననే
16 రక్షసా విప్రముక్తస తు కర్ణొ ఽపి రదినాం వరః
అభ్యథ్రవథ భీమసేనం రదేనాథిత్యవర్చసా
17 తమ ఆయాన్తమ అనాథృత్య థృష్ట్వా గరస్తం ఘటొత్కచమ
అలాయుధేన సమరే సింహేనేవ గవాం పతిమ
18 రదేనాథిత్యవపుషా భీమః పరహరతాం వరః
కిరఞ శరౌఘాన పరయయావ అలాయుధ రదం పరతి
19 తమ ఆయాన్తమ అభిప్రేక్ష్య స తథాలాయుధః పరభొ
ఘటొత్కచం సముత్సృజ్య భీమసేనం సమాహ్వయత
20 తం భీమః సహసాభ్యేత్య రాక్షసాన్త కరః పరభొ
సగణం రాక్షసేన్థ్రం తం శరవర్షైర అవాకిరత
21 తదైవాలాయుధొ రాజఞ శిలా ధౌతైర అజిహ్మగైః
అభ్యవర్షత కౌన్తేయం పునః పునర అరింథమః
22 తదా తే రాక్షసాః సర్వే భీమసేనమ ఉపాథ్రవన
నానాప్రహరణా భీమాస తవత్సుతానాం జయైషిణః
23 స తాడ్యమానొ బలిభిర భీమసేనొ మహాబలః
పఞ్చభిః పఞ్చభిః సర్వాంస తాన అవిధ్యచ ఛితైః శరైః
24 తే వధ్యమానా హీమేన రాక్షసాః ఖరయొనయః
వినేథుస తుములాన నాథాన థుథ్రువుశ చ థిశొ థశ
25 తాంస తరాస్యమానాన భీమేన థృష్ట్వా రక్షొ మహాబలమ
అభిథుథ్రావ వేగేన శరైశ చైనమ అవాకిరత
26 తం భీమసేనః సమరే తీక్ష్ణాగ్రైర అక్షిణొచ ఛరైః
అలాయుధస తు తాన అస్తాన భీమేన విశిఖాన రణే
చిచ్ఛేథ కాంశ చిత సమరే తవరయా కాంశ చిథ అగ్రహీత
27 స తం థృష్ట్వా రాక్షసేన్థ్రం భీమొ భీమపరాక్రమః
గథాం చిక్షేప వేగేన వజ్రపాతొపమాం తథా
28 తామ ఆపతన్తీం వేగేన గథాం జవాలాకులాం తతః
గథయా తాడయామ ఆస సా గథా భీమమ ఆవ్రజత
29 స రాక్షసేన్థ్రం కౌన్తేయః శరవర్షైర అవాకిరత
తాన అప్య అస్యాకరొన మొఘాన రాక్షసొ నిశితైః శరైః
30 తే చాపి రాక్షసాః సర్వే సైనికా భీమరూపిణః
శాసనాథ రాక్షసేన్థ్రస్య నిజఘ్నూ రదకుఞ్జరాన
31 పాఞ్చాలాః సృఞ్జయాశ చైవ వాజినః పరమథ్విపాః
న శాన్తిం లేభిరే తత్ర రక్షసైర భృశపీడితాః
32 తం తు థృష్ట్వా మహాఘొరం వర్తమానం మహాహవే
అబ్రవీత పురుషశ్రేష్ఠొ ధనంజయమ ఇథం వచః
33 పశ్యం భీమం మహాబాహొ రాక్షసేన్థ్ర వశంగతమ
పథవీమ అస్య గచ్ఛ తవం మా విచారయ పాణ్డవ
34 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
సహితా థరౌపథేయాశ చ కర్ణం యాన్తు మహారదాః
35 నకులః సహథేవశ చ యుయుధానశ చ వీర్యవాన
ఇతరాన రాక్షసాన ఘనన్తు శాసనాత తవ పాణ్డవ
36 తవమ అపీమాం మహాబాహొ చమూం థరొణ పురస్కృతామ
వారయస్వ నరవ్యాఘ్ర మహథ ధి భయమ ఆగతమ
37 ఏవమ ఉక్తే తు కృష్ణేన యదొథ్థిష్టా మహారదాః
జగ్ముర వైకర్తనం కర్ణం రాక్షసాంశ చేతరాన రణే
38 అద పూర్ణాయతొత్సృష్టైః శరైర ఆశీవిషొపమైః
ధనుశ చిచ్ఛేథ భీమస్య రాక్షసేన్థ్రః పరతాపవాన
39 హయాంశ చాస్య శితైర బాణైః సారదిం చ మహాబలః
జఘాన మిషతః సంఖ్యే భీమసేనస్య భారత
40 సొ ఽవతీర్య రదొపస్దాథ ధతాశ్వొ హతసారదిః
తస్మై గుర్వీం గథాం ఘొరాం స వినథ్యొత ససర్జ హ
41 తతస తాం భీమనిర్ఘొషామ ఆపతన్తీం మహాగథామ
గథయా రాక్షసొ ఘొరొ నిజఘాన ననాథ చ
42 తథ థృష్ట్వా రాక్షసేన్థ్రస్య ఘొరం కర్మ భయావహమ
భీమసేనః పరహృష్టాత్మా గథామ ఆశు పరామృశత
43 తయొః సమభవథ యుథ్ధం తుములం నరరక్షసొః
గథా నిపాతసంహ్రాథైర భువం కమ్పయతొర భృశమ
44 గథా విముక్తౌ తౌ భూయః సమాసథ్యేతరేతరమ
ముష్టిభిర వజ్రసంహ్రాథైర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
45 రదచక్రైర యుగైర అక్షైర అధిష్ఠానైర ఉపస్కరైః
యదాసన్నమ ఉపాథాయ నిజఘ్నతుర అమర్షణౌ
46 తౌ విక్షరన్తౌ రుధిరం సమాసాథ్యేతరేతరమ
మత్తావ ఇవ మహానాగావ అకృష్యేతాం పునః పునః
47 తమ అపశ్యథ ధృషీకేశః పాణ్డవానాం హితే రతః
స భీమసేన రక్షార్దం హైడిమ్బం పరత్యచొథయత