ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 151)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మింస తదా వర్తమానే కర్ణ రాక్షసయొర మృధే
అలాయుధొ రాక్షసేన్థ్రొ వీర్యవాన అభ్యవర్తత
2 మహత్యా సేనయా యుక్తః సుయొధనమ ఉపాగమత
రాక్షసానాం విరూపాణాం సహస్రైః పరివారితః
నానారూపధరైర వీరైః పూర్వవైరమ అనుస్మరన
3 తస్య జఞాతిర హి విక్రాన్తొ బరాహ్మణాథొ బకొ హతః
కిర్మీరశ చ మహాతేజా హిడిమ్బశ చ సఖా తదా
4 స థీర్ఘకాలాధ్యుషితం పూర్వవైరమ అనుస్మరన
విజ్ఞాయైతన నిశాయుథ్ధం జిఘాంసుర భీమమ ఆహవే
5 స మత్త ఇవ మాతఙ్గః సంక్రుథ్ధ ఇవ చొరగః
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీథ యుథ్ధలాలసః
6 విథితం తే మహారాజ యదా భీమేన రాక్షసాః
హిడిమ్బబకకిర్మీరా నిహతా మమ బాన్ధవాః
7 పరామర్శశ చ కన్యాయా హిడిమ్బాయాః కృతః పురా
కిమ అన్యథ రాక్షసాన అన్యాన అస్మాంశ చ పరిభూయ హ
8 తమ అహం సగణం రాజన స వాజిరదకుఞ్జరమ
హైడిమ్బం చ సహామాత్యం హన్తుమ అభ్యాగతః సవయమ
9 అథ్య కున్తీసుతాన సర్వాన వాసుథేవ పురొగమాన
హత్వా సంభక్షయిష్యామి సర్వైర అనుచరైః సహ
నివారయ బలం సర్వం వయం యొత్స్యామ పాణ్డవాన
10 తస్య తథ వచనం శరుత్వా హృష్టొ థుర్యొధనస తథా
పరతిపూజ్యాబ్రవీథ వాక్యం భరాతృభిః పరివారితః
11 తవాం పురస్కృత్య సగణం వయం యొత్స్యామహే పరాన
న హి వైరాన్త మనసః సదాస్యన్తి మమ సైనికాః
12 ఏవమ అస్త్వ ఇతి రాజానమ ఉక్త్వా రాక్షసపుంగవః
అభ్యయాత తవరితొ భీమం సహితః పురుషాశనైః
13 థీప్యమానేన వపుషా రదేనాథిత్యవర్చసా
తాథృశేనైవ రాజేన్థ్ర యాథృశేన ఘటొత్కచః
14 తస్యాప్య అతులనిర్ఘొషొ బహు తొరణచిత్రితః
ఋక్షచర్మావనథ్ధాఙ్గొ నల్వ మాత్రొ మహారదః
15 తస్యాపి తురగాః శీఘ్రా హస్తికాయాః ఖరస్వనాః
శతం యుక్తా మహాకాయా మాంసశొణితభొజనాః
16 తస్యాపి రదనిర్ఘొషొ మహామేఘరవొపమః
తస్యాపి సుమహచ చాపం థృఢజ్యం బలవత్తరమ
17 తస్యాప్య అక్షసమా బాణా రుక్మపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
సొ ఽపి వీరొ మహాబాహుర యదైవ స ఘటొత్కచః
18 తస్యాపి గొమాయుబడాభిగుప్తొ; బభూవ కేతుర జవలనార్కతుల్యః
స చాపి రూపేణ ఘటొత్కచస్య; శరీమత్తమొ వయాకులథీపితాస్యః
19 థీప్తాఙ్గథొ థీప్తకిరీట మాలీ; బథ్ధస్రగ ఉష్ణీష నిబథ్ధఖడ్గః
గథీ భుశుణ్డీ ముసలీ హరీ చ; శరాసనీ వారణతుల్యవర్ష్మా
20 రదేన తేనానల వర్చసా చ; విథ్రావయన పాణ్డవ వాహినీం తామ
రరాజ సంఖ్యే పరివర్తమానొ; విథ్యున్మాలీ మేఘ ఇవాన్తరిక్షే
21 తే చాపి సర్వే పరవరా నరేన్థ్రా; మహాబలా వర్మిణశ చర్మిణశ చ
హర్షాన్వితా యుయుధుస తత్ర రాజన; సమన్తతః పాణ్డవ యొధవీరాః