ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 150)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యత్ర వైకర్తనః కర్ణొ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
నిశీదే సమసజ్జేతాం తథ యుథ్ధమ అభవత కదమ
2 కీథృశం చాభవథ యుథ్ధం తస్య ఘొరస్య రక్షసః
రదశ చ కీథృశస తస్య మాయాః సర్వాయుధాని చ
3 కింప్రమాణా హయాస తస్య రదకేతుర ధనుస తదా
కీథృశం వర్మ చైవాస్య కణ్ఠత్రాణం చ కీథృశమ
పృష్ఠస తవమ ఏతథ ఆచక్ష్వ కుశలొ హయ అసిసంజయ
4 [ఘ]
లొహితాక్షొ మహాకాయస తామ్రాస్యొ నిమ్నితొథరః
ఊర్ధ్వరొమా హరి శమశ్రుః శఙ్కుకర్ణొ మహాహనుః
5 ఆకర్ణాథ థారితాస్యశ చ తీక్ష్ణథంష్ట్రః కరాలవాన
సుథీర్ఘ తామ్రజిహ్వౌష్ఠొ లమ్బభ్రూః సదూలనాసికః
6 నీలాఙ్గొ లొహితగ్రీవొ నిరి వర్ష్మా భయంకరః
మహాకాయొ మహాబాహుర మహాశీర్షొ మహాబలః
7 వికచః పరుషస్పర్శొ వికటొథ్బథ్ధ పిణ్డికః
సదూలస్ఫిగ గూఢనాభిశ చ శిదిలొపచయొ మహాన
8 తదైవ హస్తాభరణీ మహామాయొ ఽఙగథీ తదా
ఉరసా ధారయన నిష్కమ అగ్నిమాలాం యదాచలః
9 తస్య హేమమయం చిత్రం బహురూపాఙ్గశొభితమ
తొరణప్రతిమం శుభ్రం కిరీటం మూర్ధ్న్య అశొభత
10 కుణ్డలే బాలసూర్యాభే మాలాం హేమమయీం శుభామ
ధారయన విపులం కాంస్యం కవచం చ మహాప్రభమ
11 కిఙ్కిణీశతనిర్ఘొషం రక్తధ్వజపతాకినమ
ఋక్షచర్మావనథ్ధాఙ్గం నల్వ మాత్రం మహారదమ
12 సర్వాయుధవరొపేతమ ఆస్దితొ ధవజమాలినమ
అష్టచక్రసమాయుక్తం మేఘగమ్భీర నిస్వనమ
13 తత్ర మాతఙ్గసంకాశా లొహితాక్షా విభీషణాః
కామవర్ణజవా యుక్తా బలవన్తొ ఽవహన హయాః
14 రాక్షసొ ఽసయ విరూపాక్షః సూతొ థీప్తాస్య కుణ్డలః
రశ్మిభిః సూర్యరశ్మ్య ఆభైః సంజగ్రాహ హయాన రణే
స తేన సహితస తస్దావ అరుణేన యదా రవిః
15 సంసక్త ఇవ చాభ్రేణ యదాథ్రిర మహతా మహాన
థివస్పృక సుమహాన కేతుః సయన్థనే ఽసయ సముచ్ఛ్రితః
రదొత్తమాగ్నః కరవ్యాథొ గృధ్రః పరమభీషణః
16 వాసవాశని నిర్ఘొషం థృఢజ్యమ అభివిక్షిపన
వయక్తం కిష్కు పరీణాహం థవాథశారత్ని కార్ముకమ
17 రదాక్షమాత్రైర ఇషుభిః సర్వాః పరచ్ఛాథయన థిశః
తస్యాం వీరాపహారిణ్యాం నిశాయాం కర్ణమ అభ్యయాత
18 తస్య విక్షిపతశ చాపం రదే విష్టభ్య తిష్ఠతః
అశ్రూయత ధనుర ఘొషొ విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
19 తేన విత్రాస్యమానాని తవ సైన్యాని భారత
సమకమ్పన్త సర్వాణి సిన్ధొర ఇవ మహొర్మయః
20 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య విరూపాక్షం విభీషణమ
ఉత్స్మయన్న ఇవ రాధేయస తవరమాణొ ఽభయవారయత
21 తతః కర్ణొ ఽభయయాథ ఏనమ అస్యన్న అస్యన్తమ అన్తికాత
మాతఙ్గ ఇవ మాతఙ్గం యూదర్షభ ఇవర్షభమ
22 స సంనిపాతస తుములస తయొర ఆసీథ విశాం పతే
కర్ణ రాక్షసయొ రాజన్న ఇన్థ్ర శమ్బరయొర ఇవ
23 తౌ పరగృహ్య మహావేగే ధనుషీ భీమనిస్వనే
పరాచ్ఛాథయేతామ అన్యొన్యం తక్షమాణౌ మహేషుభిః
24 తతః పూర్ణాయతొత్సృష్టైః శరైః సంనతపర్వభిః
నయవారయేతామ అన్యొన్యం కాంస్యే నిర్భిథ్య వర్మణీ
25 తౌ నఖైర ఇవ శార్థూలౌ థన్తైర ఇవ మహాథ్విపౌ
రదశక్తిభిర అన్యొన్యం విశిఖైశ చ తతక్షతుః
26 సంఛిన్థన్తౌ హి గాత్రాణి సంథధానౌ చ సాయకాన
ధక్ష్యమాణౌ శరవ్రాతైర నొథీక్షితుమ అశక్నుతామ
27 తౌ తు విక్షత సర్వాగ్నౌ రుధిరౌఘపరిప్లుతౌ
వయభ్రాజేతాం యదా వారి పరస్రుతౌ గౌరికాచలౌ
28 తౌ శరాగ్ర విభిన్నాఙ్గౌ నిర్భిన్థన్తౌ పరస్పరమ
నాకమ్పయేతామ అన్యొన్యం యతమానౌ మహాథ్యుతీ
29 తత పరవృత్తం నిశాయుథ్ధం చరం సమమ ఇవాభవత
పరాణయొర థీవ్యతొ రాజన కర్ణ రాక్షసయొర మృధే
30 తస్య సంథధతస తీక్ష్ణాఞ శరాంశ చాసక్తమ అస్యతః
ధనుర ఘొషేణ విత్రస్తాః సవే పరే చ తథాభవన
ఘటొత్కచం యథా కర్ణొ విశేషయతి నొ నృప
31 తతః పరాథుష్కరొథ థివ్యమ అస్త్రమ అస్త్రవిథాం వరః
కర్ణేన విహితం థృష్ట్వా థివ్యమ అస్త్రం ఘటొత్కచః
పరాథుశ్చక్రే మహామాయాం రాక్షసః పాణ్డునన్థనః
32 శూలమ ఉథ్గర ధారిణ్యా శైలపాథప హస్తయా
రక్షసాం ఘొరరూపాణాం మహత్యా సేనయా వృతః
33 తమ ఉథ్యతమహాచాపం థృష్ట్వా తే వయదితా నృపాః
భూతాన్తకమ ఇవాయాన్తం కాలథణ్డొగ్ర ధారిణమ
34 ఘటొత్కచ పరముక్తేన సింహనాథేన భీషితాః
పరసుస్రువుర గజా మూత్రం వివ్యదుశ చ నరా భృశమ
35 తతొ ఽశమవృష్టిర అత్యుగ్రా మహత్య ఆసీత సమన్తతః
అర్ధరాత్రే ఽధికబలైర విముక్తా రక్షసాం బలైః
36 ఆయసాని చ చక్రాణి భుశుణ్డ్యః శక్తితొమరాః
పతన్త్య అవిరలాః శూలాః శతధ్న్యః పట్టిశాస తదా
37 తథ ఉగ్రమ అతిరౌథ్రం చ థృట్వా యుథ్ధం నరాధిపాః
పుత్రాశ చ తవ యొధాశ చ వయదితా విప్రథుథ్రువుః
38 తత్రైకొ ఽసత్రబలశ్లాఘీ కర్ణొ మానీ న వివ్యదే
వయధమచ చ శరైర మాయాం ఘటొత్కచ వినిర్మితామ
39 మాయాయాం తు పరహీణాయామ అమర్షాత స ఘటొత్కచః
విససర్జ శరాన ఘొరాన సూతపుత్రం త ఆవిశన
40 తతస తే రుధిరాభక్తా భిత్త్వా కర్ణం మహాహవే
వివిశుర ధరణీం బాణాః సంక్రుథ్ధా ఇవ పన్నగాః
41 సూతపుత్రస తుసంక్రుథ్ధొ లఘుహస్తః పరతాపవాన
ఘటొత్కచమ అతిక్రమ్య బిభేథ థశభిః శరైః
42 ఘటొత్కచొ వినిర్భిన్నః సూతపుత్రేణ మర్మసు
చక్రం థివ్యం సహస్రారమ అగృహ్ణాథ వయదితొ భృశమ
43 కషురాన్తమ బాలసూర్యాభం మణిరత్నవిభూషితమ
చిక్షేపాధిరదేః కరుథ్ధొ భైమ సేనిర జిఘంసయా
44 పరవిథ్ధమ అతివేగేన విక్షిప్తం కర్ణ సాయకైః
అభాగ్యస్యేవ సంకల్పస తన మొఘమ అపతథ భువి
45 ఘటొత్కచస తు సంక్రుథ్ధొ థృష్ట్వా చక్రం నిపాతితమ
కర్ణం పరాచ్ఛాథయథ బాణైః సవర్భానుర ఇవ భాస్కరమ
46 సూతపుత్రస తవ అసంభ్రాన్తొ రుథ్రొపేన్థ్రేన్థ్ర విక్రమః
ఘటొత్కచ రదం తూర్ణం ఛాథయామ ఆస పత్రిభిః
47 ఘటొత్కచేన కరుథ్ధేన గథా హేమాఙ్గథా తథా
కషిప్తా భరామ్య శరైః సాపి కర్ణేనాభ్యాహతాపతత
48 తతొ ఽనతరిక్షమ ఉత్పత్య కాలమేఘ ఇవొన్నథన
పరవవర్ష మహాకాయొ థరుమవర్షం నభస్తలాత
49 తతొ మాయావినం కర్ణొ భీమసేన సుతం థివి
మార్గణైర అభివివ్యాధ ధనం సూర్య ఇవాంశుభిః
50 తస్య సర్వాన హయాన హత్వా సంఛిథ్య శతధా రదమ
అభ్యవర్షచ ఛరైః కర్ణః పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
51 న చాస్యాసీథ అనిర్భిన్నం గాత్రే థవ్యఙ్గులమ అన్తరమ
సొ ఽథృశ్యత ముహూర్తేన శవావిచ ఛలలితొ యదా
52 న హయాన న రదం తస్య న ధవజం న ఘటొత్కచమ
థృష్టవన్తః సమ సమరే శరౌఘైర అభిసంవృతమ
53 స తు కర్ణస్య తథ థివ్యమ అస్త్రమ అస్త్రేణ శాతయన
మాయాయుథ్ధేన మాయావీ సూతపుత్రమ అయొధయత
54 సొ ఽయొధయత తథా కర్ణం మాయయా లాఘవేన చ
అలక్ష్యమాణొ ఽద థివి శరజాలేషు సంపతన
55 భైమసేనిర మహామాయొ మాయయా కురుసత్తమ
పరచకార మహామాయాం మొహయన్న ఇవ భారత
56 స సమ కృత్వా విరూపాణి వథనాన్య అశుభాననః
అగ్రసత సూతపుత్రస్య థివ్యాన్య అస్త్రాణి మాయయా
57 పునశ చాపి మహాకాయః సంఛిన్నః శతధా రణే
గతసత్త్వొ నిరుత్సాహః పతితః ఖాథ వయథృశ్యత
హతం తం మన్యమానాః సమ పరాణథన కురుపుంగవః
58 అద థేహైర నవైర అన్యైర థిక్షు సర్వాస్వ అథృశ్యత
పునశ చాపి మహాకాయః శతశీర్షః శతొథరః
59 వయథృశ్యత మహాబాహుర మైనాక ఇవ పర్వతః
అఙ్గుష్ఠ మాత్రొ భూత్వా చ పునర ఏవ స రాక్షసః
సాగరొర్మిర ఇవొథ్ధూతస తిర్యగ ఊర్ధ్వమ అవర్తత
60 వసుధాం థారయిత్వా చ పునర అప్సు నయమజ్జత
అథృశ్యత తథా తత్ర పునర ఉన్మజ్జితొ ఽనయతః
61 సొ ఽవతీర్య పునస తస్దౌ రదే హేమపరిష్కృతే
కషితిం థయాం చ థిశశ చైవ మాయయావృత్య థంశితః
62 గత్వా కర్ణ రదాభ్యాశం విచలత కుణ్డలాననః
పరాహ వాక్యమ అసంభ్రాన్తః సూతపుత్రం విశాం పతే
63 తిష్ఠేథానీం న మే జీవన సూతపుత్ర గమిష్యసి
యుథ్ధశ్రథ్ధామ అహం తే ఽథయ వినేష్యామి రణాజిరే
64 ఇత్య ఉక్త్వా రొషతామ్రాక్షం రక్షః కరూరపరాక్రమమ
ఉత్పపాతాన్తరిక్షం చ జహాస చ సువిస్వరమ
కర్ణమ అభ్యాహనచ చైవ గజేన్థ్రమ ఇవ కేసరీ
65 రదాక్షమాత్రైర ఇషుభిర అభ్యవర్షథ ఘటొత్కచః
రదినామ ఋషభం కర్ణం ధారాభిర ఇవ తొయథః
శరవృష్టిం చ తాం కర్ణొ థూరప్రాప్తామ అశాతయత
66 థృష్ట్వా చ విహతాం మాయాం కర్ణేన భరతర్షభ
ఘటొత్కచస తతొ మాయాం ససర్జాన్తర్హితః పునః
67 సొ ఽభవథ గిరిర ఇత్య ఉచ్చః శిఖరైస తరుసంకటైః
శూలప్రాసాసి ముసలజలప్రస్రవణొ మహాన
68 తమ అఞ్జన చయప్రఖ్యం కర్ణొ థృష్ట్వా మహీధరమ
పరపాతైర ఆయుధాన్య ఉగ్రాణ్య ఉథ్వహన్తం న చుక్షుభే
69 సమయన్న ఇవ తతః కర్ణొ థివ్యమ అస్త్రమ ఉథీరయత
తతః సొ ఽసత్రేణ శైలేన్థ్రొ విక్షిప్తొ వై వయనశ్యత
70 తతః స తొయథొ భూత్వా నీలః సేన్థ్రాయుధొ థివి
అశ్మవృష్టిభిర అత్యుగ్రః సూతపుత్రమ అవాకిరత
71 అద సంధాయ వాయవ్యమ అస్త్రమ అస్త్రవిథాం వరః
వయధమత కాలమేఘం తం కర్ణొ వైకర్తనొ వృషా
72 స మార్గణగణైః కర్ణొ థిశః పరచ్ఛాథ్య సర్వశః
జఘానాస్త్రం మహారాజ ఘటొత్కచ సమీరితమ
73 తతః పరహస్య సమరే భైమసేనిర మహాబలః
పరాథుశ్చక్రే మహామాయాం కర్ణం పరతి మహారదమ
74 స థృష్ట్వా పునర ఆయాన్తం రదేన రదినాం వరమ
ఘటొత్కచమ అసంభ్రాన్తం రాక్షసైర బహుభిర వృతమ
75 సింహశార్థూలసథృశైర మత్తథ్విరథవిక్రమైః
గజస్దైశ చ రదస్దైశ చ వాజిపృష్ఠ గతైస తదా
76 నానాశస్త్రధరైర ఘొరైర నానా కవచభూషణైః
వృతం ఘటొత్కచం కరూరైర మరుథ్భిర ఇవ వాసవమ
థృష్ట్వా కర్ణొ మహేష్వాసొ యొధయామ ఆస రాక్షసమ
77 ఘటొత్కచస తతః కర్ణం విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆశుగైః
ననాథ భైరవం నాథం భీషయన సర్వపార్దివాన
78 భూయశ చాఞ్జలికేనాద స మార్గణగణం మహత
కర్ణ హస్తస్దితం చాపం చిచ్ఛేథాశు ఘటొత్కచః
79 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ థృఢం భారసహం మహత
వయకర్షత బలాత కర్ణ ఇన్థ్రాయుధమ ఇవొచ్ఛ్రితమ
80 తతః కర్ణొ మహారాజ పరేషయామ ఆస సాయకాన
సువర్ణపుఙ్ఖాఞ శత్రుఘ్నాన ఖచరాన రాక్షసాన పరతి
81 తథ బాణైర అర్థితం యూదం రక్షసాం పీనవక్షసామ
సింహేనేవార్థితం వన్యం గజానామ ఆకులం కులమ
82 విధమ్య రాక్షసాన బాణైః సాశ్వసూత గజాన విభుః
థథాహ భగవాన వహ్నిర భూతానీవ యుగక్షయే
83 స హత్వా రాక్షసీం సేనాం శుశుభే సూతనన్థనః
పురేవ తరిపురం థగ్ధ్వా థివి థేవొ మహేశ్వరః
84 తేషు రాజసహస్రేషు పాణ్డవేయేషు మారిష
నైనం నిరీక్షితుమ అపి కశ చిచ ఛక్నొతి పార్దివ
85 ఋతే ఘటొత్కచాథ రాజన రాక్షసేన్థ్రాన మహాబలాత
భీమవీర్యబలొపేతాత కరుథ్ధాథ వైవస్వతాథ ఇవ
86 తస్య కరుథ్ధస్య నేత్రాభ్యాం పావకః సమజాయత
మహొల్కాభ్యాం యదా రాజన సార్చిషః సనేహబిన్థవః
87 తలం తలేన సంహత్య సంథశ్య థశనచ ఛథమ
రదమ ఆస్దాయ చ పునర మాయయా నిర్మితం పునః
88 యుక్తం గజనిభైర వాహైః పిశాచవచనైః ఖరైః
ససూతమ అబ్రవీత కరుథ్ధః సూతపుత్రాయ మా వహ
89 స యయౌ ఘొరరూపేణ రదేన రదినాం వరః
థవైరదం సూతపుత్రేణ పునర ఏవ విశాం పతే
90 స చిక్షేప పునః కరుథ్ధః సూతపుత్రాయ రాక్షసః
అష్టచక్రాం మహాఘొరామ అశనిం రుథ్ర నిర్మితామ
91 తామ అవప్లుత్య జగ్రాహ కర్ణొ నయస్య రదే ధనుః
చిక్షేప చైనాం తస్యైవ సయన్థనాత సొ ఽవపుప్లువే
92 సాశ్వసూత ధవజం యానం భస్మకృత్వా మహాప్రభా
వివేశ వసుధాం భిత్త్వా సురాస తత్ర విసిస్మియుః
93 కర్ణం తు సర్వభూతాని పూజయామ ఆసుర అఞ్జసా
యథ అవప్లుత్య జగ్రాహ థేవ సృష్టాం మహాశనిమ
94 ఏవం కృత్వా రణే కర్ణ ఆరురొహ రదం పునః
తతొ ముమొచ నారాచాన సూతపుత్రః పరంతపః
95 అశక్యం కర్తుమ అన్యేన సర్వభూతేషు మానథ
యథ అకార్షీత తథా కర్ణః సంగ్రామే భీమథర్శనే
96 స హన్యమానొ నారాచైర ధారాభిర ఇవ పర్వతః
గన్ధర్వనగరాకారః పునర అన్తరధీయత
97 ఏవం స వై మహామాయొ మాయయా లాఘవేన చ
అస్త్రాణి తాని థివ్యాని జఘాన రిపుసూథనః
98 నిహన్యమానేష్వ అస్త్రేషు మాయయా తేన రక్షసా
అసంభ్రాన్తస తతః కర్ణస తథ రక్షః పరత్యయుధ్యత
99 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ భైమసేనిర మహాబలః
చకార బహుధాత్మానం భీషయాణొ నరాధిపాన
100 తతొ థిగ్భ్యః సమాపేతుః సింహవ్యాఘ్ర తరక్షవః
అగ్నిజిహ్వాశ చ భుజగా విహగాశ చాప్య అయొముఖాః
101 స కీర్యమాణొ నిశితైః కర్ణ చాపచ్యుతైః శరైః
నగరాథ్రివనప్రఖ్యస తత్రైవాన్తరధీయత
102 రాక్షసాశ చ పిశాచాశ చ యాతుధానాః శలావృకాః
తే కర్ణం భక్షయిష్యన్తః సర్వతః సముపాథ్రవన
అదైనం వాగ్భిర ఉగ్రాభిస తరాసయాం చక్రిరే తథా
103 ఉథ్యతైర బహుభిర ఘొరైర ఆయుధైః శొణితొక్షితైః
తేషామ అనేకైర ఏకైకం కర్ణొ థివ్యాధ చాశుగైః
104 పరతిహత్య తు తాం మాయాం థివ్యేనాస్త్రేణ రాక్షసీమ
ఆజఘాన హయాన అస్య శరైః సంనతపర్వభిః
105 తే భగ్నా వికృతాఙ్గాశ చ ఛిన్నపృష్ఠాశ చ సాయకైః
వసుధామ అన్వపథ్యన్త పశ్యతస తస్య రక్షసః
106 స భగ్నమాయొ హైడిమ్బః కర్ణం వైకర్తనం తతః
ఏష తే విథధే మృత్యుమ ఇత్య ఉక్త్వాన్తరధీయత